Wednesday, 08 February, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

kt1t thang 11 khoi 11


articlewriting1
Ngày đăng : 10/07/2021, 22 : 37

Ở dạng đủ, điều kiện được tính và kiểm tra trước, nếu điêu kiện đúng thì thực hiện câu lệnh 1, ngược lại thực hiện câu lệnh 2 c.. Ở dạng thiếu câu lệnh luôn được thực hiện d.[r] (1)SỞ GD & ĐT ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT MỸ QUÍ ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN MÔN TIN HỌC 11 Thời gian làm bài: 45 phút; Điểm: Họ tên học sinh: Lớp: PHẦN TRẢ LỜI: Từ câu đến câu 20 câu 0.25đ Câu 10 Đáp án Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án Từ câu 25 đến câu 30 câu 0.5đ Câu 21 22 23 24 25 Đáp án Đề 1: Nội dung: Câu 1: Trong Turbo Pascal, để thoát khỏi phần mềm: a Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E; b Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X; c Nhấn tổ hợp phím Alt + E; d Nhấn tổ hợp phím Alt + X; Câu 2: Trong Turbo Pascal, để chạy chương trình: a Nhấn phím F9; b Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F9; c Nhấn tổ hợp phím Alt + F9; d Nhấn tổ hợp phím Shift + F9; Câu 3: Thủ tục write(bien) và writeln(bien) khác là: a Thủ tục write kèm với thủ tục read còn thủ tục writeln kèm với thủ tục readln b Thủ tục writeln dùng viết nhiều giá trị, còn thủ tục write thì dùng để viết giá trị c Thủ tục writeln sau viết giá trị thì trỏ chuyển xuống đầu dòng tiếp theo, còn thủ tục write thì sau viết giá trị trỏ không chuyển xuống dòng d Không có khác Câu 4: Trong Pascal, để đưa liệu màn hình ta sử dụng thủ tục: a write(); b write(); c write(); d a, b, c đúng Câu 5: Trong Pascal, để nhập liệu từ bàn phím ta sử dụng thủ tục: a read(); b real(); c readlnn(); d realln(); Câu 6: Trong Pascal, câu lệnh gán có dạng: a :#; b :=; c =; d Cả a, b, c sai; Câu 7: Trong pascal, câu lệnh gán nào sau đây là sai: a c:=d; b a:=b+c; c a:=a+1; d c-1:=a; Câu 8: Các biểu diễn phép toán quan hệ Pascal là: a (=), lớn (>), bé (<), lớn (>=), nhỏ hơn (<=), khác (≠); b (=), lớn (>), bé (<), lớn (>=), nhỏ hơn (<=), khác (<>); c (=), lớn (>), bé (<), lớn (>=), nhỏ hơn (=<), khác (≠); d (=), lớn (>), bé (<), lớn (=>), nhỏ hơn (<=), khác (<>); Câu 9: Trong Pascal, biểu thức (17 div 3) bằng: a b c d (2) Câu 10: Trong Pascal, biểu thức (15 mod 2) bằng: a b c d Câu 11: Biến x nhận giá trị nguyên đoạn [100; 200], kiểu liệu nào sau đây là phù hợp để khai báo biến x? a word b integer c byte d real Câu 12: Trong Pascal, kiểu liệu Integer có phạm vi giá trị là: a Từ -215 đến 215 -1 b Từ đến 215 c Từ 215 đến d Từ -215 đến 215 Câu 13: Trong Pascal, kiểu liệu nào các kiểu liệu sau có phạm vi giá trị là lớn nhất? a Longint; b Integer; c Word; d Byte Câu 14: Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là: a var ; b : kiểu liệu; c var =; d var :; Câu 15: Danh sách các biến là nhiều tên biến, các tên biến viết cách bởi: a dấu chấm (.) b dấu chấm phẩy (;) c dấu hai chấm (:) d dấu phẩy (,) Câu 16: Trong NNLT Pascal, câu lệnh if – then dạng thiếu có cấu trúc là: a if <điều kiện> then ; b if <điều kiện:=True> then ; c if < câu lệnh > then < điều kiện >; d if <điều kiện> then else ; Câu 17: Tìm phát biểu đúng nói ý nghĩa câu lệnh if – then NNLT Pascal: a Ở dạng thiếu, câu lệnh thực trước, sau đó kiểm tra điều kiện b Ở dạng đủ, điều kiện tính và kiểm tra trước, điêu kiện đúng thì thực câu lệnh 1, ngược lại thực câu lệnh c Ở dạng thiếu câu lệnh luôn thực d Điều kiện là biểu thức bất kì Câu 18: Trong NNLT Pascal, để tìm số lớn (Max) số nguyên a, b (a<>b) Đoạn lệnh nào sau đây là sai a if a>b then max:=a; If b>a max:=b; b if a>b then max:=a else max:=b; c Max:=a; if b>a then Max:=b; d if (a>b) or (b>a) then write(a) else write(b); Câu 19: Trong NNLT Pascal để xét tính chẵn, lẻ số nguyên N (N<>0), đoạn lệnh nào đúng?: a if N mod = then write(‘N, so le’) else write(‘N, so chan’); b if N mod = then write(‘N, so le’) else write(‘N, so chan’); c if N div = then write(N,’ chan’) else write(N,’ le’); d N mod = then write(N,’ chan’) IF write(N,’le’); Câu 20: Tìm phát biểu sai nói ý nghĩa câu lệnh if – then và câu lệnh ghép?: a Từ khóa Begin, End; dùng để ghép nhiều câu lệnh thành câu lệnh b Ở dạng đủ, điều kiện tính và kiểm tra trước, thực câu lệnh câu lệnh tùy thuộc vào điều kiện c Điều kiện câu lệnh if – then là biểu thức số học d Câu lệnh If – then có thể lồng Câu 21: Xét chương trình sau: Var a: real; BEGIN A:= 12.345; writeln(a:6:3); END Kết chương trình trên là: a.12.345 b.1.2345000000E+01 c.12.345000000 d.12.345000 Câu 22: Để khai báo hai biến m, n kiểu số nguyên, p kiểu số thực, ta chọn cách khai báo: a var: m: n real; p: integer; b var m, n: real; p: integer; c var = m, n: integer; p: real; d var m, n: integer; p: real; (3) Câu 23: Cho chương trình viết NNLT Pascal sau: Var a, b: integer; BEGIN a:=20; b:=10; if a>b then write(a+b) else write(a-b) END Hỏi: Chương trình xuất màn hình giá trị nào sau thực hiện? a 20 b 10 c 30 d a+b Câu 24: Cho chương trình viết NNLT Pascal sau: Var a, b: integer; BEGIN a:=20; b:=10; if b>a then write(1) else write(-1); if a=b then write(0); END Hỏi: Chương trình xuất màn hình giá trị nào sau thực hiện? a.0 b -1 c d 20 Câu 25: Xét khai báo biến: Var a, b: integer; c: word; x, y, z: real; Hỏi: Tổng nhớ dành cho các biến đã khai báo là bao nhiêu? a 23 b 24 c.25 d 26 Câu 26: Hãy chuyển biểu thức Pascal sang biểu thức toán học: Abs(x) + sqrt (p*q) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Câu 27: Hãy viết biểu thức toán học đây Pascal: y x+ z ( 1+z ) a− 1+ x ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Câu 28: Hãy chuyển biểu thức Pascal sang biểu thức toán học: (x+ y)/(x-1/2) – (x-z)/(x*y) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Câu 29: Hãy dùng câu lệnh if – then dạng thiếu để biểu diễn mệnh đề sau: Nếu Delta nhỏ thì thông báo Phương trình vô nghiệm ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Câu 30: Hãy dùng câu lệnh if – then dạng đủ để biểu diễn mệnh đề sau: Nếu N chia hết cho thì thông báo N là bội số ngược lại thông báo N không là bội số ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… – – HẾT (4)

– Xem thêm –

Xem thêm: kt1t thang 11 khoi 11, kt1t thang 11 khoi 11

0 comments on “kt1t thang 11 khoi 11

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social