Sunday, 14 August, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Nêu một số ví dụ về ngẫu lực thờng gặp trong đời sống hàng ngày ? Cho biết tác – Tài liệu text


articlewriting1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.1 MB, 174 trang )

166 lực.
Cá nhân nêu ví dụ : khi xoáy ren của bút bi hoặc bút máy,ta đã
tác dụng một ngẫu lực vào vật.
O. Nêu một số ví dụ về ngẫu lực thờng gặp trong đời sống hàng ngày ?
Vậy ngẫu lực có ảnh hởng nh thế nào đối với vật rắn ?
Hoạt động 2.
15 phút Tìm hiểu tác dụng của ngẫu
lực đối với một vật rắn.
Cá nhân đọc SGK, trả lêi : VËt sÏ quay quanh mét trơc ®i qua
träng tâm và vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.
Cá nhân trả lời : Dới tác dụng của ngẫu lực vật sẽ quay quanh
trục quay đó.
Cá nhân tiếp thu, ghi nhớ.
Cá nhân trả lời : Khi chế tạo
.
Khi chỉ chịu tác dụng của ngẫu lực thì vật chỉ có chuyển động quay mà
không chuyển động tịnh tiến.
.
Chuyển động quay cđa c¸c vËt kh¸c nhau d−íi t¸c dơng cđa ngẫu lực có nh
nhau hay không ? GV yêu cầu HS đọc mục II.1 SGK.
O. Cho biết tác dụng của ngẫu lực với vật không có trục quay cố định ?
.
Trong chuyển động quay này, ngẫu lực không gây ra một tác dụng nào đối
với trục quay nghĩa là có trục quay qua trọng tâm cũng nh không có.

O. Nếu vật có trục quay cố định vuông góc với mặt phẳng của ngẫu lực nhng

không đi qua trọng tâm của vật thì tác dụng của ngẫu lực thể hiện nh thế nào ?
.
Khi vật quay trọng tâm của vật sẽ bị ép phải quay theo. Trục quay phải tạo ra
một lực liên kết để truyền cho trọng tâm một gia tốc hớng tâm. Theo định luật
III Niu-tơn thì trong khi quay quanh trục, vật tác dơng trë l¹i trơc quay mét
lùc. NÕu vËt quay càng nhanh thì lực tơng tác càng lớn làm cho trục quay
biến dạng càng nhiều, đến mức có thể bị cong, g·y.

O. Nªu ý nghÜa thùc tiƠn cđa việc nghiên cứu tác dụng của ngẫu lực đối

với một vật rắn ? Ví dụ.
167 các động cơ, tua bin, các bánh
đà, bánh xe,… ngời ta cố gắng làm cho trục quay đi qua trọng
tâm một cách chính xác nhất. Khi vận hành các động cơ, các
tua bin, hay khi làm quay các trục bánh xe,… ngời ta không
tác dụng một lực mà là một ngẫu lực
Hoạt động 3.
15 phút Tính momen của ngẫu lực.
HS làm việc cá nhân, dựa vào công thức tính momen lực và
hình 22.5 : Đối với trục quay O nh hình
vẽ thì tác dụng làm quay của
1
F G
,
2
F G
là cùng chiều nên momen cđa ngÉu lùc.
M = F
1
d
1
+ F
2
d
2
do ®é lín cđa hai vật bằng nhau nên : M = F
1
d
1
+ d
2
Cá nhân thực hiện yêu cầu C2 dới sự hớng dẫn của GV.

O. Chúng ta biết để momen lực là đại lợng đặc trng cho tác dụng làm quay

không đi qua trọng tâm của vật thì tác dụng của ngẫu lực thể hiện nh thế nào ?Khi vật quay trọng tâm của vật sẽ bị ép phải quay theo. Trục quay phải tạo ramột lực liên kết để truyền cho trọng tâm một gia tốc hớng tâm. Theo định luậtIII Niu-tơn thì trong khi quay quanh trục, vật tác dơng trë l¹i trơc quay métlùc. NÕu vËt quay càng nhanh thì lực tơng tác càng lớn làm cho trục quaybiến dạng càng nhiều, đến mức có thể bị cong, g·y.với một vật rắn ? Ví dụ.167 các động cơ, tua bin, các bánhđà, bánh xe,… ngời ta cố gắng làm cho trục quay đi qua trọngtâm một cách chính xác nhất. Khi vận hành các động cơ, cáctua bin, hay khi làm quay các trục bánh xe,… ngời ta khôngtác dụng một lực mà là một ngẫu lựcHoạt động 3.15 phút Tính momen của ngẫu lực.HS làm việc cá nhân, dựa vào công thức tính momen lực vàhình 22.5 : Đối với trục quay O nh hìnhvẽ thì tác dụng làm quay củaF GF Glà cùng chiều nên momen cđa ngÉu lùc.M = F+ Fdo ®é lín cđa hai vật bằng nhau nên : M = F+ dCá nhân thực hiện yêu cầu C2 dới sự hớng dẫn của GV.

0 comments on “Nêu một số ví dụ về ngẫu lực thờng gặp trong đời sống hàng ngày ? Cho biết tác – Tài liệu text

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social