Friday, 20 May, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Unit 16 lớp 12: Reading | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12


articlewriting1

Unit 16 lớp 12: Reading

Unit 16: The Association of Southeast Asian Nations

A. Reading (Trang 172-173-174-175 SGK Tiếng Anh 12)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Soạn Unit 16 lớp 12: Reading | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12

Work in pairs. Ask and answer the following questions.
(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. What does ASEAN stand for? (ASEAN là viết tắt của chữ gì?)

=> It stands for Association of South East Asian Nations .

2. When did Vietnam join association? (Việt Nam gia nhập hiệp hội này vào năm nào?)

=> Vietnam joined this association in 1995 .

Quảng cáo

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm bài tập theo sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, was founded on 8 th August, 1967, in Bangkok, Thailand by the five original thành viên countries, namely, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Nước Singapore and Thailand. Brunei joined ASEAN in 1984. Vietnam became its seventh thành viên in 1995. Laos and Myanmar were admitted to this association in 1997, and Cambodia in 1999. The main goals of the Association are to accelerate economic growth, social progress and cultural development ; and to promote peace and stability through respect for justice, and the rule of law, in the relationship between countries in the region .
ASEAN has a population of 575.5 million, accounting for about 8.7 % of the world’s population. Its total area is 4,464,322 square kilometres. It is a region of diverse cultures, and people in some countries such as the Philippines, Brunei, Malaysia and Nước Singapore speak English besides their own languages. According to the statistics recorded in 2007, ASEAN had a combined gross domestic product of about US $ 1282 billion. This combined GDP grew at an average rate of around 6 % per year from 2003 to 2007. The economies of the thành viên countries are diverse, although its major products include electronic goods, oil and wood. The Governments of ASEAN countries have paid special attention to trade. In 2006, the ASEAN region had a total trade of US $ 1405 billion. It has been estimated that a không lấy phí trade area would be established in the region by 2020. The ASEAN leaders have also adopted the ASEAN Vision 2020, which is aimed at forging closer economic integration within the region. The Hanoi Plan of Action, adopted in 1998, serves as the first in a series of planned actions leading up to the realization of the ASEAN Vision .
Today, ASEAN economic cooperation covers many areas : trade, investment, industry, services, finance, agriculture, rural development, forestry, energy, transportation and communication, science and technology, small and medium enterprises, and tourism. ASEAN has actively worked to improve the socio-economic situation and solve problems among its thành viên countries .

Hướng dẫn dịch:

Thương Hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á hay ASEAN được xây dựng vào ngày 8 tháng Tám năm 1967 tại Bangkok, Xứ sở nụ cười Thái Lan, gồm năm nước thành viên tiên phong là Indonesia, Malaysia, Philippines, Nước Singapore và Thailand. Năm 1984, Brunei gia nhập ASEAN. Năm 1995, Nước Ta trở thành thành viên thứ bảy. Năm 1997, Lào và Myanmar gia nhập hiệp hội này và năm 1999 là Campuchia. Mục tiêu chính của hiệp hội là thôi thúc sự tăng trưởng kinh tế tài chính, tân tiến xã hội và tăng trưởng văn hóa truyền thống ; và thôi thúc độc lập và không thay đổi khu vực trải qua sự tôn trọng công lý và nguyên tắc pháp lý trong quan hệ giữa những vương quốc trong khu vực .

ASEAN có dân số 575.5 triệu người, chiếm khoảng 8.7% dân số thế giới. Tổng diện tích là 4 464 322 kilômét vuông. Đây là khu vực có nền văn hóa đa dạng, và ngoài tiếng mẹ đẻ người dân ở một số quốc gia như Philippines, Brunei, Malaysia và Singapore còn nói được tiếng Anh. Theo thống kê ghi nhận vào năm 2007, tổng sản lượng quốc dân (GDP) của các nước ASEAN gộp lại khoảng 1282 tỷ đôla Mỹ. Mức GDP chung
này tăng trưởng với tốc độ trung bình khoảng 6% mỗi năm từ năm 2003 đến 2007. Nền kinh tế của các quốc gia thành viên đa dạng, dù sản phẩm chính của các quốc gia này đều là hàng điện tử, dầu lửa và gỗ. Các chính phủ của các quốc gia ASEAN đặc biệt chú trọng thương mại. Vào năm 2006, tổng mức giao dịch của toàn khối ASEAN là 1405 tỉ đôla Mỹ. Người ta ước tính trước năm 2020, một khu vực mậu dịch tự do sẽ được thành
lập trong khu vực. Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng đã thông qua Tầm nhìn ASEAN 2020, nhằm thúc đẩy hơn nữa hội nhập kinh tế trong khu vực. Được thông qua năm 1998, Chương trình hành động Hà Nội là chương trình đầu tiên trong một loạt chương trình hành động nhằm biến Tầm nhìn ASEAN thành hiện thực.

Ngày nay, hợp tác kinh tế tài chính giữa những nước ASEAN gồm có nhiều nghành nghề dịch vụ : thương mại, góp vốn đầu tư, công nghiệp, dịch vụ, kinh tế tài chính, nông nghiệp, tăng trưởng nông thôn, lâm nghiệp, nguồn năng lượng, giao thông vận tải vận tải đường bộ và tiếp thị quảng cáo, khoa học và công nghệ tiên tiến, kinh doanh thương mại vừa và nhỏ, và ngành du lịch. ASEAN đã hoạt động giải trí tích cực để cải tổ tình hình kinh tế tài chính xã hội và xử lý những yếu tố giữa những nước thành viên .

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill in each blank with a suitable word.
(Tất cả các từ trong khung đều xuất hiện ở đoạn văn. Điền vào mỗi chỗ trống với một từ thích hợp.)

Gợi ý:

Quảng cáo

1. justice 2. GDP 3. diverse
4. integration 5. accelerate 6. enterprises

Task 2. Decide whether the following statements are true (T) or false (F).
(Xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

Gợi ý:

1. T 2. F 3. F 4. T 5. F 6. F

Task 3. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. Which countries founded ASEAN? (Những quốc gia nào thành lập nên ASEAN?)

=> Five original countries, namely Indonesia, Malaysia, the Philippines, Nước Singapore and Thailand, founded ASEAN .

2. What are the two main goals of the Association? (Hai mục tiêu chính của Hiệp hội là gì?)

=> The two main goals of the Association are to accelerate economic growth, social progress and cultural development and to promote peace and stability through respect for justice and the rule of law in the relationship among countries in the region .

3. What was the total trade value of ASEAN in 2006? (Tổng giá trị mậu dịch của toàn khối ASEAN năm 2006 là bao nhiêu?)

=> It was US $ 1405 billion .

4. When was the Hanoi Plan of Action adopted? (Chương trình Hành động Hà Nội được thông qua vào năm nào?)

=> It was adopted in 1998 .

5. What sectors does ASEAN economic cooperation include? (Khối ASEAN hợp tác kinh tế trong lĩnh vực nào?)

=> It includes many areas : trade, investment, industry, services, finance, agriculture, rural development, forestry, energy, transportation and communication, science and technology, small and medium enterprises, and tourism .

Quảng cáo

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Summarize the passage, based on the years: 1967, 1995, 1997, 1998, 1999, 2007, 2020.
(Làm việc nhóm. Tóm tắt đoạn văn, dựa trên các năm: 1967, 1995, 1997, 1998, 1999, 2007, 2020.)

Gợi ý:

ASEAN was set up in 1967 in Bangkok, Thailand. Vietnam becomes its 7 th thành viên in 1995. Laos and Myanmar were admitted to this association in 1997, and Cambodia in 1999. In 2004, ASEAN had a combined gross domestic product of about US $ 737 billion, and it had a total trade of US $ 720 billion. The Governments of ASEAN have estimated that an ASEAN Free Trade Area ( AFTA ) would be established in the region by 2020. In 1998 the Hanoi Plan of Action was adopted, which aimed at leading up to the realization of the ASEAN Vision. Today, ASEAN economic cooperation includes many sectors, such as trade, investment, industry, rural development, forestry, energy, transportation and communication, science and technology, small and medium enterprises, and so on .

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 16 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác :

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

unit-16-the-association-of-southeast-asian-nations.jsp

0 comments on “Unit 16 lớp 12: Reading | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social