Thursday, 01 December, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Từ khóa USES dùng để:


tu khoa uses dung de
2. Các thành phần của chương trình

Trắc nghiệm: Từ khóa USES dùng để:

A. Khai báo tên chương trình
B. Khai báo hằng

C. Khai báo biến

Bạn đang đọc: Từ khóa USES dùng để:

D. Khai báo thư viện

Trả lời:

Đáp án đúng: D. Khai báo thư viện

– Mỗi ngôn từ lập trình thường có sẵn 1 số ít thư viện phân phối 1 số ít chương trình thông dụng đã được lập sẵn. Để sử dụng chương trình đó cần khai báo thư viện chứa nó .
– Ví dụ trong Pascal từ khóa USES dùng để khai báo thư viện, trong C + + là từ khóa # include .

Tìm hiểu về Cấu trúc chương trình cùng Top Tài Liệu nhé!

1. Cấu trúc chung

– Một chương trình được viết bằng ngôn từ lập trình bậc cao thường gồm hai phần :
[ < Phần khai báo > ]

< Phần thân >

Trong đó :
+ Phần khai báo : Khai báo tên chương trình, khai báo thư viện sử dụng, khai báo hằng, khai báo biến, khai báo chương trình con
+ Phần thân chương trình : gồm có dãy những lệnh được đặt trong dấu khởi đầu và kết thúc
– Quy ước :
+ Phần diễn giải bằng ngôn từ tự nhiên được đặt trong cặp dấu < và >
+ Phần khai báo hoàn toàn có thể có hoặc không được đặt trong cặp dấu [ và ]

2. Các thành phần của chương trình

a) Có thể khai báo cho: Tên chương trình, thư viện, hằng, biến, các chương trình con.

– Tên chương trình: Phần này có thể khó hoặc không, nếu có thì ta sử dụng từ khóa program, sau đó là tên chương trình program ;

Ví dụ : program chuongtrinh1 ;
Program chuongtrinh2 ;
– Khai báo thư viện : Mỗi ngôn từ lập trình thường có sẵn 1 số ít thư viện phân phối một chương trình thông dụng đã được lập sẵn. Để sử dụng những chương trình đó ta cần sử khai báo thư viện chứa nó .
+ Trong pascal ta sử dụng uses < Tên thư viện1, tên thư viện 2, … > ;
+ Ví dụ : uses crt ;
uses crt, graph ;
– Thư viện crt phân phối những chương tình có sẵn để thao tác với màn hình hiển thị và bàn phím .

Từ khóa USES dùng để:

– Khi ta sử dụng hàm trong thư viện và lại quên khai báo nó ( Ví dụ hàm readkey trong thư viện crt ) sẽ gây ra lỗi khi biên dịch .

– Khai báo hằng: Trong pascal ta sử dụng cú pháp const =; để khai báo hằng.

Ví dụ :
const MaxN = 1000 ;
Const dung = TRUE ;
Const kq = ’ ket qua ’ ;
– Khai báo biến : Tất cả những biến dung trong chương trình đều phải đặt tên và khai báo để chương trình dịch biết để tàng trữ và giải quyết và xử lý. Biến chỉ nhận một giá trị tại mỗi thời gian gọi là biến đơn .
Ví dụ : Khi tính tổng 2 số a và b. Ta có a và b là những biến đơn ( Cú pháp khai báo biến sẽ học ở bài sau ) .

b) Phần thân chương trình

– Thân chương trình trong pascal được đặt giữa begin và end .
Ví dụ, thân chương trình trong Pascal :
Begin
[ < Dãy lệnh > ]
End ;
Ví dụ chương trình đơn thuần
Ví dụ : Chương trình sau thực thi việc đưa ra màn hình hiển thị thông tin “ Xin chào những bạn ! .

Trong Pascal

Trong C++

Program vi_du;
Begin
Writeln ( ‘ xin chao cac ban ! ’ ) ;
End .
#incluđe main ()
{
printf ( ” Xin chdo cac ban ! ” ) ;
}
– Phần khai báo chi có khai báo tên chương trình gồm tên dành riêng program và tên chương trình là vi_du.
– Phần thân chương trình chi có một câu lệnh writeln, đưa thông tin ra màn hình hiển thị .
– Phần khai báo chỉ có một câu lệnh include khai báo thư viện stdio.h.
– Phần thân chương trình chỉ có một câu lệnh printf đưa thông tin ra màn hình hiển thị .

Chương trình Pascal đơn thuần có dạng như cột bên phải của bảng dưới đây :

Giải thích

Cấu trúc chương trình Pascal

Phần khai báo Program: tên chương trình
Uses : tên những thư viện

Const: tên hằng :

Var : tên biến, kiểu tài liệu > :
( * Có thể còn những khai báo khác * )

Phần thân chương trình Begin

//

End .

3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Phần tên chương trình nhất thiết phải có
B. Phần khai báo bắt buộc phải có
C. Phần thân chương trình nhất thiết phải có
D. Phần thân chương trình hoàn toàn có thể có hoặc không

Trả lời:

Cấu trúc một chương trình gồm :
+ Phần khai báo : hoàn toàn có thể có hoặc không
+ Phần thân : Bắt buộc phải có

Đáp án: C

Câu 2: Khai báo hằng nào là đúng trong các khai báo sau:

A. Const A : 50 ;
B. CONst A = 100 ;
C. Const : A = 100 ;
D. Tất cả đều sai

Trả lời: 

Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị xuất hiện nhiều lần trong chương trình. Cấu trúc khai báo hằng trong Pascal là: Const = ;

Đáp án: B

Câu 3: Phần thân chương trình bắt đầu bằng ….và kết thúc bằng …?

A. BEGIN … END .
B. BEGIN … END
C. BEGIN … END ,
D. BEGIN … END ;

Trả lời:

Phân thân chương trình là dãy lệnh trong khoanh vùng phạm vi được xác lập bởi cặp tín hiệu khởi đầu và kết thúc tạo thành thân chương trình. Ví dụ thân chương trình trong Pascal là cặp từ khóa “ BEGIN … END. ” .

Đáp án: A

Câu 4: Chọn câu phát biểu hợp lí nhất?

A. Khai báo hằng thường được sử dụng cho một giá trị tại mỗi thời gian triển khai chương trình
B. Biến đơn là biến chỉ nhận những giá trị không đổi và Open nhiều lần trong chương trình
C. Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị không đổi và Open nhiều lần trong chương trình
D. Trong Pascal, tổng thể những biến trong chương trình đều phải có giá trị không đổi và Open nhiều lần trong chương trình

Trả lời: 

Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị Open nhiều lần trong chương trình và có giá trị không đổi trong chương trình .

Đáp án: C

Câu 5: Xét chương trình Pascal dưới đây:

PROGRAM vi_du ;
BEGIN Writeln ( ‘ Xin chao cac ban ’ ) ;
Writeln ( ‘ Moi cac ban lam quen voi Pascal ’ ) ;
END .
Chọn phát biểu sai ?
A. Khai báo tên chương trình là vi du
B. Khai báo tên chương trình là vi_du
C. Thân chương trình có hai câu lệnh
D. Chương trình không có khai báo hằng

Trả lời:

Khai báo tên chương trình là vi_du. Có hai câu lệnh để đưa ra màn hình hiển thị hai câu :

‘ Xin chao cac ban

‘ Moi cac ban lam quen voi Pascal ’
Chương không có khai báo hằng, biến, thư viện …

Đáp án: A

0 comments on “Từ khóa USES dùng để:

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social