Sunday, 14 August, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Từ ghép Hán Việt có mấy loại, là những loại nào? Sự phát triển về nghĩa của từ – Tài liệu text


articlewriting1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (738.63 KB, 199 trang )

hiƯn tỵng phỉ biÕn, mang tÝnh quy lt cđa tÊt cả các ngôn ngữ trên thế giới. Vay mợn từ ngữ của nớc ngoài là việc làm xuất phát từ nhu cầu giao tiếp ngày càng
phát triển của ngời bản ngữ, đáp ứng nhu cầu giao lu, mở mang, hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. Không khi nào là không cần vay mợn từ ngữ của các ngôn ngữ
khác, vì nhu cầu giao tiếp không bao giờ dừng lại, nó liên tục phát triển theo xu h- ớng giao lu, hoà nhập ngày càng tăng.
4. Hai nhóm từ dới đây đều là những từ vay mợn, hãy so sánh và rút ra nhận xét về mức độ Việt hoá của hai nhóm từ này:
1 – săm, lốp, bếp ga, xăng, phanh,
2 – a xít, ti vi, ra-đi-ô, vi-ta-min,
Gợi ý: Thử so sánh hình thức ngữ âm của các từ với những từ thuần Việt nh chổi, lá, bàn, ghế, trâu, bò, để thấy mức độ Việt hoá của hai nhóm từ. Những từ
nhóm 1 có mức độ Việt hoá cao, hình thức ngữ âm giống nh những từ ngữ thuần Việt. Những từ nhóm 2 có mức độ Việt hóa cha cao, hình thức ngữ âm còn thể
hiện rõ tính ngoại lai, đặc biệt là các từ đa âm tiết.
II. Từ Hán Việt 1. Từ Hán Việt là gì?
Gợi ý: Từ Hán Việt là một bộ phận từ đợc tiếng Việt vay mợn từ tiếng Hán và đọc theo cách đọc của ngời Việt.
2. Từ ghép Hán Việt có mấy loại, là những loại nào?
Gợi ý: Từ Hán Việt đợc cấu tạo nên bởi yếu tố Hán Việt. Dựa vào tính chất quan hệ giữa các yếu tố Hán Việt, ngời ta chia từ ghép Hán Việt thành hai loại: từ
ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập.
3. Trong các cách hiểu sau đây, cách hiểu nào đúng, cách hiểu nào cha đúng? Hãy giải thích.
Gợi ý: a
Tất cả các từ gốc Hán đều là từ Hán Việt. b
Cần phê phán việc dùng nhiều từ Hán Việt. c
Từ Hán Việt là bộ phận quan trọng của lớp từ mợn gốc Hán. d
Từ Hán Việt không phải là mét bé phËn cđa vèn tõ tiÕng ViƯt. 135
Gỵi ý: Không phải tất cả các từ gốc Hán đều là từ Hán Việt. Có những trờng hợp sử dụng nhiều từ Hán Việt là thích hợp. Cần phê phán việc lạm dụng từ Hán
Việt, sử dụng Từ Hán Việt trong những tình huống giao tiếp không cần thiết. Từ Hán Việt là bộ phận quan trọng của lớp từ mợn gốc Hán. Mặc dù có nguồn gốc
vay mợn, nhng từ Hán Việt đã thực sự trở thành một bộ phận quan träng cđa vèn tõ tiÕng ViƯt.
III. Sù ph¸t triĨn của từ vựng tiếng Việt 1. Sơ đồ về các hình thức phát triển của từ vựng dới đây đúng hay sai?
Nếu sai, hãy sửa lại cho đúng.
2. Sự phát triển về nghĩa của từ có liên quan gì đến hiƯn tỵng tõ nhiỊu nghÜa?
Gỵi ý: HiƯn tỵng mét tõ có nhiều nghĩa chính là kết quả của sự phát triển nghĩa của từ.
3. Nếu không có hình thức phát triển nghĩa của từ ngữ thì từ vựng sẽ phát triển theo hớng nh thế nào?
Gợi ý: Phát triển về số lợng theo cách tạo từ ngữ mới và vay mợn tiếng nớc ngoài là hai hình thức phát triển bên cạnh hình thức phát triển nghĩa của từ ngữ.

4. Với mỗi hình thức phát triển từ vựng, hãy lấy ví dụ và phân tích.

Gợi ý: Xem lại phần Gợi ý giải các bài tập ở bài 4 và 5. IV. Thuật ngữ
1. Thuật ngữ là gì?
136
Các hình thức phát triĨn cđa tõ vùng
Sù ph¸t triĨn vỊ nghÜa c¸c tõ ngữ Sự phát triển số lượng các từ ngữ
Cấu tạo từ ngữ mới
Mượn từ ngữ nư ớc ngoài
Gợi ý: Thuật ngữ là từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ và thờng đ- ợc dùng trong các văn bản khoa học, công nghệ.
2. Thuật ngữ có đặc điểm gì? 3. Thuật ngữ thờng đợc sử dụng trong những hoàn cảnh giao tiếp nào?
Điều này có liên quan gì đến đặc điểm của thuật ngữ?
Gợi ý: Đặc điểm mỗi thuật ngữ chỉ biểu hiện một khái niệm và ngợc lại, mỗi khái niệm chỉ đợc biểu hiện bằng một thuật ngữ quy định nh thế nào về phạm vi
sử dơng cđa tht ng÷?

V. Trau dåi vèn tõ 1. H·y hoàn chỉnh sơ đồ sau:

Gợi ý: Xem lại phần Gợi ý giải các bài tập ở bài 4 và 5. IV. Thuật ngữ1. Thuật ngữ là gì?136Các hình thức phát triĨn cđa tõ vùngSù ph¸t triĨn vỊ nghÜa c¸c tõ ngữ Sự phát triển số lượng các từ ngữCấu tạo từ ngữ mớiMượn từ ngữ nư ớc ngoàiGợi ý: Thuật ngữ là từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ và thờng đ- ợc dùng trong các văn bản khoa học, công nghệ.2. Thuật ngữ có đặc điểm gì? 3. Thuật ngữ thờng đợc sử dụng trong những hoàn cảnh giao tiếp nào?Điều này có liên quan gì đến đặc điểm của thuật ngữ?Gợi ý: Đặc điểm mỗi thuật ngữ chỉ biểu hiện một khái niệm và ngợc lại, mỗi khái niệm chỉ đợc biểu hiện bằng một thuật ngữ quy định nh thế nào về phạm visử dơng cđa tht ng÷?

0 comments on “Từ ghép Hán Việt có mấy loại, là những loại nào? Sự phát triển về nghĩa của từ – Tài liệu text

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social