Wednesday, 29 June, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Trên trang tính, muốn xóa một cột trước cột E, ta thực hiện:


tren trang tinh muon xoa mot cot truoc cot e ta thuc hien 2
1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng

Trắc nghiệm: Trên trang tính, muốn xóa một cột trước cột E, ta thực hiện:

A. nháy chuột chọn cột D và chọn lệnh Insert / Cells / trang chủ .
B. nháy chuột chọn cột D và chọn lệnh Delete trong nhóm Cells trên dải lệnh trang chủ .

C. nháy chuột chọn cột E và chọn lệnh Delete trong nhóm Cells trên dải lệnh Home.

D. nháy chuột chọn cột E và chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh trang chủ .

Trả lời:

Đáp án đúng: C. nháy chuột chọn cột E và chọn lệnh Delete trong nhóm Cells trên dải lệnh Home.

Trên trang tính, muốn xóa một cột trước cột E, ta triển khai nháy chuột chọn cột E và chọn lệnh Delete trong nhóm Cells trên dải lệnh trang chủ. Nếu chỉ muốn xóa dữ liệu trong ô chỉ cần chọn và bấm phím Delete trên bàn phím .

Nội dung câu hỏi trên nằm trong bài Thao tác với bảng tính, tìm hiểu chi tiết hơn cùng Top Tài Liệu nhé!

1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng

a. Điều chỉnh độ rộng cột

– Bước 1 : đưa con trỏ chuột vào biên phải tên cột cần tăng hay giảm độ rộng
– Bước 2 : kéo thả chuột sang phải để tăng độ rộng

Trên trang tính, muốn xóa một cột trước cột E, ta thực hiện:

b. Điều chỉnh độ cao hàng

– Bước 1 : đưa con trỏ chuột vào biên dưới tên hàng
– Bước 2 : kéo thả chuột để tăng độ cao

Trên trang tính, muốn xóa một cột trước cột E, ta thực hiện: (ảnh 2)

2. Chèn thêm hoặc xóa cột, xóa hàng

Thực hiện những bước sau đây để trèn thêm 1 cột :
– Bước 1 : nháy đúp chuột vào tên 1 cột
– Bước 2 : chọn INSERT, chọn COLUMNS để thêm 1 cột

Trên trang tính, muốn xóa một cột trước cột E, ta thực hiện: (ảnh 3)

Thực hiện những bước sau đây để xóa 1 hàng :
– Bước 1 : nháy đúp chuột vào tên 1 hàng
– Bước 2 : chọn EDIT, chọn DELETE để xóa 1 hàng

Trên trang tính, muốn xóa một cột trước cột E, ta thực hiện: (ảnh 4)

Lưu ý : Trong chương trình bảng tính cột luôn được chèn thêm về phía bên trái, hàng luôn được chèn phía trên ;
Nếu chọn trước nhiều hàng hay nhiều cột thì khi triển khai xong thao tác chèn, số cột hoặc số hàng mới sẽ đúng bằng số cột và số hàng đã chọn .

3. Sao chép – vận động và di chuyển tài liệu và công thức

a. Sao chép dữ liệu và công thức

Trên trang tính, muốn xóa một cột trước cột E, ta thực hiện: (ảnh 5)

b. Di chuyển dữ liệu và công thức

Trên trang tính, muốn xóa một cột trước cột E, ta thực hiện: (ảnh 6)

4. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Trên trang tính, muốn thực hiện thao tác điều chỉnh độ rộng của cột khi:

A. cột chứa đủ tài liệu .
B. cột không chứa hết tài liệu hoặc tài liệu quá ít .
C. cột chứa tài liệu số .
D. cột chứa tài liệu kí tự .

Trên trang tính, ngầm định các cột có độ rộng bằng nhau và các hàng có độ cao bằng nhau. Nhưng khi dữ liệu quá nhiều hoặc quá ít cần điều chỉnh độ rộng của cột cho thích hợp.

Đáp án: B

Câu 2: Trên trang tính, để điều chỉnh độ rộng của cột, trước tiên ta phải

A. đưa chuột đến đường biên giới bên dưới của tên cột .
B. đưa chuột đến đường biên bên trái của tên cột .
C. đưa chuột đến đường biên giới bên phải của tên cột .
D. đưa chuột đến đường biên giới bên trên của tên cột .
Trên trang tính, để kiểm soát và điều chỉnh độ rộng của cột, thứ nhất ta phải đưa chuột đến đường biên giới bên phải của tên cột và sau đó kéo thả chuột sang trái hoặc phải để kiểm soát và điều chỉnh độ rộng .

Đáp án: C

Câu 3: Trên trang tính, muốn thực hiện thao tác điều chỉnh độ cao của hàng khi

A. hàng chứa đủ tài liệu .
B. hàng không chứa hết tài liệu hoặc tài liệu quá ít .
C. hàng chứa tài liệu số .
D. hàng chứa tài liệu kí tự .
Trên trang tính, muốn triển khai thao tác kiểm soát và điều chỉnh độ cao của hàng khi hàng không chứa hết tài liệu hoặc tài liệu quá ít. Các bước thực thi :
– B1 : đưa con trỏ chuột vào biên dưới tên hàng
– B2 : kéo thả chuột để tăng độ cao

Đáp án: B

Câu 4: Trên trang tính, muốn chèn thêm một cột trống trước cột E, ta thực hiện:

A. nháy chuột chọn cột D và chọn lệnh Insert / Cells / trang chủ .
B. nháy chuột chọn cột D và chọn lệnh Deletetrong nhóm Cells trên dải lệnh trang chủ .
C. nháy chuột chọn cột E và chọn lệnh Deletetrong nhóm Cells trên dải lệnh. Home .
D. nháy chuột chọn cột E và chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh trang chủ .
Trên trang tính, muốn chèn thêm một cột trống trước một cột, ta triển khai nháy chuột chọn cột E và chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh trang chủ. Cột trống sẽ được chèn bên trái cột được chọn .

Đáp án D

Câu 5: Trên trang tính, để sao chép hay di chuyển dữ liệu em sử dụng các lệnh:

A. Copy hoặc Cut và Paste trong nhóm lệnh Clipboard trên dải lệnh trang chủ .
B. Copy hoặc Cut và Paste trong nhóm lệnh Cells trên dải lệnhHome .
C. Copy hoặc Cut và Paste trong nhóm lệnh Clipboard trên dải lệnh Insert .
D. Copy hoặc Cut và Paste trong nhóm lệnh Cells trên dải lệnh Insert .
Các bước triển khai để sao chép hay chuyển dời tài liệu :
– B1 : chọn ô hoặc những ô có tài liệu em muốn sao chép hoặc chuyển dời

– B2: chọn lệnh copy hoặc cut

– B3 : chọn ô muốn lưu tài liệu đó
– B4 : chọn lệnh paste hoặc dùng tổng hợp phím Ctrl + V

Đáp án: A

0 comments on “Trên trang tính, muốn xóa một cột trước cột E, ta thực hiện:

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social