Friday, 24 March, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

270 câu hỏi ôn tập môn Lịch sử Đảng (Dành cho sinh viên) – 270 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG – StuDocu


articlewriting1

270 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG (DÀNH CHO SINH

VIÊN)

1. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong
của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của
dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao
động và của dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy …..àm nguyên tắc tổ
chức cơ bản” (Văn kiện Đại hội XI của Đảng)

a. Phê bình và tự phê bình

b. Tập trung dân chủ

c. Đoàn kết thống nhất trong Đảng

d. Kỷ luật nghiêm minh, tự giác

 1. Đối tượng nghiên cứu của khoa học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là:

a. Các cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Namb. Những mặt hạn chế trong quy trình chỉ huy của Đảng

c. Sự ra đời, phát triển và hoạt động lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ lịch
sử

d. Các văn kiện của Đảng sẵn sàng chuẩn bị được lưu hành

 1. Là một ngành của khoa học lịch sử, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam có các
  chức năng, nhiệm vụ của khoa học lịch sử, đồng thời còn có thêm các chức năng
  nổi bật khác là:

a. Chức năng nhận thức, điều tiết, tinh lọc và tìm kiếm

b. Chức năng nhận thức, giáo dục, dự báo và phê phán

c. Chức năng tuyên truyền, phổ cập, giáo huấn và phổ quátd. Chức năng giáo dục, sàng lọc, tuyên truyền và tìm kiếm

 1. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu khi nghiên cứu khoa học Lịch sử Đảng
  Cộng sản Việt Nam là:

a. Khẳng định, chứng minh giá trị khoa học của những mục tiêu chiến lược và
sách lược cách mạng mà Đảng đề ra trong cương lĩnh

b. Làm cho người học hiểu được quyền lực tối cao của Đảng, từ đó thêm trung thành với chủ với đường lối chỉ huy của Đảngc. Chọn lọc ra những sự kiện lịch sử điển hình nổi bật để tái hiện lại sự thành công xuất sắc trong quy trình chỉ huy của Đảngd. Tìm hiểu về lịch sử sinh ra của đảng cộng sản trên quốc tế

 1. Trong phương pháp nghiên cứu, học tập môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
  Nam cần phải dựa trên phương pháp luận khoa học mác-xít, đồng thời phải nắm
  vững chủ nghĩa nào dưới đây để xem xét và nhận thức lịch sử một cách khách
  quan, trung thực và đúng quy luật?

a. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

b. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâmc. Chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa duy vật biện chứngd. Chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa duy vật lịch sử

 1. Tại sao khi nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam lại cần phải
  nhận thức và vận dụng chủ nghĩa duy vật lịch sử?

a. Để thấy được sự ưu việt của Đảng Cộng sản Việt Nam so với những đảng phái ở phương Tây

b. Để nhận thức tiến trình cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

c. Để hiểu được thiên chức lịch sử của giai cấp nông dân trong chỉ huy cách mạngd. Để hiểu vì sao cách mạng giải phóng dân tộc bản địa ở Nước Ta đi theo con đường tư sản

b. Giáo dục lý tưởng, truyền thống đấu tranh của Đảng, bồi đắp niềm tin vào
sự lãnh đạo của Đảng

c. Tin vào sự chỉ huy của Đảng đưa quốc gia tiến nhanh, mạnh, vững chãi theo con đường tư bản chủ nghĩad. Tham gia thiết kế xây dựng cải cách, cải tổ Đảng theo quy mô của Đông Âu và Liên Xô nhằm mục đích làm cho Đảng thêm vững mạnh

 1. Mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam kể từ khi Pháp xâm lược là gì?

a. Mâu thuẫn giữa dân tộc ta với thực dân Pháp, mâu thuẫn giữa nông dân
với địa chủ phong kiến

b. Mâu thuẫn giữa công nhân với tư bản, mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ
phong kiến
c. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến, mâu thuẫn giữa tư sản với vô
sản
d. Mâu thuẫn giữa nông dân, công nhân với địa chủ phong kiến

 1. Ở Việt Nam, giai cấp mới nào đã ra đời dưới tác động của cuộc khai thác thuộc
  địa lần thứ nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp?

a. Tư sảnb. Nông dân

c. Công nhân

d. Tiểu tư sản

 1. Trước khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược (1858), xã hội Việt Nam có những
  giai cấp cơ bản nào?

a. Địa chủ phong kiến và nông dân

b. Địa chủ phong kiến và công nhânc. Công nhân và nông dând. Nông dân và tri thức

 1. Các phong trào yêu nước ở Việt Nam trước khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo có
  điểm chung là:
  a. Không nhận được sự ủng hộ của người dân, đặc biệt là giai cấp công – nông
  b. Không thông qua ý kiến của Quốc tế Cộng sản, đặc biệt Đảng Cộng sản Liên Xô

c. Không có đường lối rõ ràng dẫn đến thất bại và bị thực dân Pháp đàn áp
một cách nặng nề

d. Không có đủ tiềm lực tài chính và người đứng đầu lãnh đạo cách mạng

 1. Thực dân Pháp đã thực hiện chính sách gì về văn hoá xã hội để cai trị nước ta?

a. Ngu dân
b. Bế quan toả cảng
c. Đốt sách chôn Nho
d. Chia để trị

 1. Tầng lớp tư sản mại bản của Việt Nam dưới thời Pháp thuộc có đặc điểm là:

a. Có sự tham gia vào đời sống chính trị, kinh tế của chính quyền thực dân
Pháp

b. Có tiềm lực kinh tế mạnh, là giai cấp đông đảo nhất trong xã hội
c. Không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động trong các nhà máy, xí nghiệp
d. Chịu ba tầng áp bức, bóc lột: đế quốc, phong kiến và tư sản dân tộc

 1. Vì sao tầng lớp tiểu tư sản lại không thể là lực lượng lãnh đạo cách mạng
  chống Pháp?
  a. Vì địa vị kinh tế, chính trị của họ gắn chặt với Pháp
  b. Vì lực lượng này hoàn toàn không có mâu thuẫn về quyền lợi với thực dân Pháp

c. Vì địa vị kinh tế của họ bấp bênh, thái độ hay dao động
d. Vì lực lượng này nhận được nhiều cảm tình của thực dân Pháp

 1. Cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, nhiệm vụ hàng đầu cần phải được giải quyết
  cấp thiết của cách mạng Việt Nam là:

a. Giải phóng dân tộc
b. Đấu tranh giai cấp
c. Canh tân đất nước
d. Chia lại ruộng đất

 1. Sự kiện nào đã đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành
  một phong trào tự giác?
  a. Năm 1920, khi tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập
  b. Năm 1925, khi cuộc bãi công ở nhà máy Ba Son diễn ra rầm rộ

c. Gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam tới Hội nghị Véc-xâyd. Ra đi tìm đường cứu nước

 1. Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa có cơ quan ngôn luận là tờ báo nào?
  a. Thanh niên
  b. Cờ đỏ
  c. Độc lập

d. Người cùng khổ

 1. Nguyễn Ái Quốc đã đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề
  dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin đăng trên báo Nhân đạo vào năm:

a. 1919
b. 1920

c. 1921d. 1922

 1. Phong trào cách mạng Việt Nam vào cuối năm 1928, đầu năm 1929 đã hình
  thành làn sóng cách mạng nào dưới đây?
  a. Cách mạng tư sản dân quyền

b. Cách mạng dân tộc, dân chủ
c. Cách mạng văn hoá
d. Cách mạng tư sản

 1. Khẩu hiệu “Không thành công thì cũng thành nhân” được sử dụng trong cuộc
  khởi nghĩa nào dưới đây?
  a. Ba Đình
  b. Bãi Sậy

c. Yên Bái
d. Hương Khê

 1. Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc đã vạch rõ âm mưu và thủ đoạn của chủ
  nghĩa đế quốc che giấu tội ác dưới cái vỏ bọc “khai hoá văn minh”?

a. Bản án chế độ thực dân Pháp

b. Đường Kách mệnhc. Nhật ký trong tùd. Con rồng tre

 1. Hoạt động nào dưới đây của Nguyễn Ái Quốc có ý nghĩa là sự chuẩn bị về mặt
  tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

a. Mở những lớp huấn luyện và đào tạo chính trị nhằm mục đích huấn luyện và đào tạo cán bộ cho cách mạng Nước Ta ( từ năm 1925 – 1927 )b. Chủ trì Hội nghị hợp nhất những tổ chức triển khai cộng sản ( 2/1930 )c. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp ( 12/1920 )

d. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925)

 1. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tờ báo nào?
  a. Người cùng khổ
  b. Lao động
  c. Công nhân

d. Thanh niên

 1. Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam đã bước đầu đi vào đấu
  tranh tự giác?

a. Bãi công của công nhân thợ nhuộm TP HCM – Chợ Lớn ( 1922 )b. Tổng bãi công của công nhân Bắc Kỳ ( 1922 )

c. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (1925)

d. Bãi công của công nhân nhà máy sản xuất sợi Tỉnh Nam Định ( 1930 )

 1. Tác phẩm nào dưới đây của Nguyễn Ái Quốc đã đề cập đến những vấn đề cơ
  bản của một cương lĩnh chính trị, chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho việc thành lập
  Đảng?
  a. Bản án chế độ thực dân Pháp (1925)

b. Đường Kách mệnh (1927)
c. Đông Dương (1924)
d. Nhật ký trong tù (1943)

a. Tân Việt Cách mạng Đảng
b. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
c. Việt Nam Cách mạng đồng chí Hội
d. Tâm tâm xã

 1. Ý nghĩa của phong trào Vô sản hoá do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
  phát động vào năm 1928 là:

a. Truyền bá tư tưởng vô sản, xây dựng, phát triển tổ chức của công nhân

b. Khuyến khích công nhân mít-tinh, biểu tình, đập phá máy móc, nhà xưởngc. Truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong giai cấp nông dând. Giúp cho giai cấp nông dân nhận ra thiên chức chỉ huy cách mạng của mình

 1. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản diễn ra trong vòng nửa cuối năm 1929 đã
  khẳng định điều gì?

a. Cách mạng Việt Nam đã có bước phát triển về chất, phù hợp với yêu cầu
của lịch sử

b. Cách mạng Nước Ta đã vượt qua khủng hoảng cục bộ về đường lối chỉ huyc. Cách mạng Nước Ta đã đủ mạnh để đương đầu với thực dân Phápd. Cách mạng Nước Ta đã trở thành một bộ phận của cách mạng quốc tế

 1. Trước tình hình các tổ chức cộng sản hoạt động biệt lập, bài xích lẫn nhau đã
  dẫn đến một yêu cầu bức thiết cho cách mạng Việt Nam lúc đó là:
  a. Giải tán các tổ chức cộng sản
  b. Giảng hoà sự bài xích, biệt lập giữa các tổ chức cộng sản

c. Thống nhất các tổ chức cộng sản
d. Kiểm điểm nghiêm túc các tổ chức cộng sản

 1. Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên, Đảng xác định “mục tiêu chiến lược của
  cách mạng Việt Nam là …..à thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.” Từ
  còn thiếu trong chỗ trống là:
  a. Xã hội chủ nghĩa

b. Dân quyền cách mạng

c. Dân tộc dân chủ d. Dân tộc dân chủ nhân dân

 1. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua tại Hội nghị thành lập
  Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930 đã xác định giai cấp nào là lực lượng lãnh
  đạo cách mạng?
  a. Giai cấp tư sản

b. Giai cấp công nhân
c. Giai cấp nông dân
d. Giai cấp địa chủ

 1. Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “giai cấp vô sản ta đã trưởng
  thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”?

a. Hội nghị Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930)
b. Chi bộ Cộng sản đầu tiên của Việt Nam ra đời (1929)
c. Thành lập tổ chức Công hội đỏ Bắc Kỳ (1929)
d. Sự ra đời của ba tổ chức Cộng sản (1929)

 1. Hai văn kiện nào dưới đây được coi như là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
  Đảng Cộng sản Việt Nam?

a. Chánh cương vắn tắt và Lời lôi kéo của Đảngb. Sách lược vắn tắt và Lời lôi kéo của Đảng

c. Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt của Đảng

d. Sách lược vắn tắt và Chương trình tóm tắt của Đảng

 1. Nội dung nào sau đây nằm trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?

a. Đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến, làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập
b. Tư sản dân quyền cách mạng là thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng
c. Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc
d. Giai cấp nông dân là lực lượng lãnh đạo cách mạng

 1. Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) đã vạch ra nhiệm vụ trước mắt của
  giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới là:

a. Giành lại ruộng đất cho nông dân từ tay giai cấp tư sản ở những nước thuộc địa

 1. Hình thức đấu tranh mới xuất hiện trong phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt
  Nam là:

a. Mít-tinh biểu tình

b. Đấu tranh nghị trường

c. Đấu tranh chính trịd. Bãi khoá, bãi công

 1. Chủ trương và nhận thức mới của Đảng trong những năm 1936 – 1939 đã xác
  định kẻ thù nguy hại trước mắt của nhân dân Đông Dương là:

a. Chủ nghĩa phát-xít và phong kiến tay saib. Chủ nghĩa đế quốc và phong kiếnc. Phong kiến và tư sản mại bản

d. Phản động thuộc địa và bè lũ tay sai

 1. Một trong những ý nghĩa của phong trào vận động dân chủ 1936 – 1939 là:

a. Thực dân Pháp phải đồng ý tổng thể những yêu sách dân chủ

b. Giúp cán bộ, đảng viên của Đảng được rèn luyện và trưởng thành

c. Thực dân Pháp rút quân ra khỏi chủ quyền lãnh thổ Nước Tad. Đưa những cán bộ của Đảng gia nhập vào Nghị trường Pháp

 1. Tháng 3/1938, Đảng quyết định thành lập tổ chức nào để tập hợp rộng rãi lực
  lượng đông đảo nhân dân chống phát-xít và tay sai phản động?

a. Mặt trận Liên Việtb. Mặt trận Thống nhất Dân tộc phản đế Đông Dươngc. Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương

d. Mặt trận Dân chủ Đông Dương

 1. Đâu được coi là cuộc diễn tập lần thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám
  năm 1945 ở Việt Nam?

a. Phong trào cách mạng 1930 – 1931
b. Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939
c. Cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939 – 1945
d. Cao trào kháng Nhật cứu nước

 1. Từ việc theo dõi diễn biến của cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai và căn cứ vào
  tình hình trong nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định nhiệm vụ trung
  tâm cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1939 – 1945 là:

a. Chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang
b. Giành lại ruộng đất cho dân cày nghèo
c. Phá kho thóc Nhật để cứu đói
d. Thành lập Mặt trận Việt Minh

 1. Trong giai đoạn 1939 – 1945, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam được Đảng ta
  đưa lên hàng đầu là gì?

a. Đòi quyền dân chủ

b. Giải phóng dân tộc

c. Đánh đổ phong kiếnd. Đánh đổ tư sản

 1. Khi Chiến tranh Thế giới Thứ hai bùng nổ, Đảng đã tiến hành hoạt động gì để
  thích ứng với tình hình mới?

a. Tuyên bố tự giải tán, chỉ để lại một bộ phận rất nhỏ hoạt động giải trí ngầm ở những thành phốb. Hợp tác với quân đội Pháp để thay máu chính quyền Nhật

c. Rút vào hoạt động bí mật, chuyển trọng tâm công tác về nông thôn

d. Tăng cường những hoạt động giải trí chống phát-xít ở những thành phố lớnd. Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

 1. Để làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng 8/1945, chỉ thị “Nhật – Pháp
  bắn nhau và hành động của chúng ta” đã đề ra chủ trương nào dưới đây?
  a. Phát động tổng khởi nghĩa
  b. Phát động khởi nghĩa từng phần

c. Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước
d. Phát động phong trào kháng chiến kiến quốc

 1. Điểm mới của Hội nghị lần thứ VIII (5/1941) so với Hội nghị lần thứ VI
  (11/1939) của ban Chấp hành Trung ương Đảng là:

a. Mở rộng hình thức tập hợp lực lượng và xây dựng Mặt trận Dân chủ Đông Dươngb. Đề cao hơn nữa trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa

c. Đặt ra vấn đề giải phóng dân tộc trong từng nước Đông Dương

d. Chú trọng đấu tranh vũ trang để giải phóng dân tộc bản địa

 1. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời vào thời gian nào?
  a. 15/10/
  b. 30/12/

c. 22/12/
d. 27/11/

 1. Các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì (1940) và binh biến Đô Lương (1941)
  đã để lại bài học kinh nghiệm gì cho cách mạng Việt Nam?

a. Khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh du kích

b. Thời cơ trong khởi nghĩa giành chính quyền sở tạic. Đấu tranh trên nghành ngoại giaod. Tiến hành tổng khởi nghĩa trước, hoàn toàn có thể bỏ lỡ khởi nghĩa từng phần

 1. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào sau đây?

a. Khởi nghĩa Yên Bái ( 1930 )

b. Khởi nghĩa Nam Kì (1940)

c. Khởi nghĩa Yên Bái ( 1927 )d. Binh biến Đô Lương ( 1941 )

 1. Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ (4/1945) đã xác định nhiệm vụ quan
  trọng, cần kíp của cách mạng Việt Nam là:

a. Nhiệm vụ quân sự

b. Nhiệm vụ văn hoác. Nhiệm vụ kinh tế tài chínhd. Nhiệm vụ ngoại giao

 1. Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta (3/1945) đã xác định
  kẻ thù cụ thể trước mắt, duy nhất của nhân dân Đông Dương là:

a. Quân Nhật
b. Quân Pháp
c. Quân Đức
d. Quân Tưởng

 1. Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật – Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi
  phát-xít Nhật” được nêu trong:

a. Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng (3/1945)
b. Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta (3/1945)
c. Hội nghị toàn quốc của Đảng (8/1945)
d. Đại hội Quốc dân Tân Trào (8/1945)

 1. Sự kiện nào dưới đây đã tạo ra thời cơ thuận lợi cho nhân dân ta giành lại độc
  lập vào tháng 8/1945?
  a. Sự thất bại của phe phát-xít tại chiến trường châu Mỹ
  b. Sự thất bại của Hồng quân Liên Xô tại mặt trận Xô-Đức
  c. Sự nổi dậy giành thắng lợi của nhân dân các nước Tây Âu

d. Sự đầu hàng vô điều kiện của phát-xít Nhật

d. Từ trước khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến sau khi quân Đồng minh vào Đông Dương

 1. Ngày 16/8/1945, Đại hội quốc dân họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) đã quyết
  định thành lập tổ chức nào?

a. Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam

b. Mặt trận Việt Minhc. Ủy ban khởi nghĩa toàn nướcd. Mặt trận Nhân dân Đông Dương

 1. Trước Cách mạng Tháng Tám 1945, tổ chức nào đã thực hiện nhiệm vụ của
  một Chính phủ lâm thời?
  a. Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc

b. Đảng Cộng sản Đông Dương

c. Ủy ban dân tộc Giải phóng Việt Nam

d. Mặt trận Việt Minh

 1. Cách mạng giành chính quyền ở Hà Nội trong Cách mạng Tháng Tám nổ ra
  vào thời gian nào?

a. 18/8 /

b. 19/8/

c. 23/8 /d. 25/8 /

 1. Phương pháp đấu tranh cơ bản trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là:

a. Đấu tranh chính trị tích hợp với đấu tranh báo chí truyền thôngb. Đấu tranh vũ trang phối hợp với đấu tranh ngoại giao

c. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang

d. Đấu tranh chính trị phối hợp với đấu tranh nghị trường

 1. Theo giáo trình môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân tố nào được xem
  là nhân tố chủ yếu, quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945?

a. Liên minh công – nôngb. Bối cảnh quốc tế thuận tiện

c. Sự lãnh đạo của Đảng

d. Thành lập mặt trận dân tộc bản địa thống nhất

 1. Trong các bài học kinh nghiệm được rút ra từ Cách mạng Tháng Tám năm
  1945, bài học nào có ý nghĩa hàng đầu trong đường lối cách mạng của Đảng?

a. Lợi dụng xích míc trong hàng ngũ quân địchb. Nắm vững nghệ thuật và thẩm mỹ khởi nghĩa, chọn đúng quân địch của cách mạngc. Toàn dân nổi dậy trên nền tảng khối liên minh công – nông

d. Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, kết hợp đúng đắn hai nhiệm vụ chống
đế quốc và chống phong kiến

 1. Tính chất của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là:

a. Cuộc cách mạng giải phóng giai cấp

b. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

c. Cuộc cách mạng tư sảnd. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật

 1. Về ý nghĩa lịch sử, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra cho cách mạng
  Việt Nam kỷ nguyên mới, đó là:

0 comments on “270 câu hỏi ôn tập môn Lịch sử Đảng (Dành cho sinh viên) – 270 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG – StuDocu

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social