Sunday, 04 December, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Giải bài 21,22,23,24,25 SGK Toán 6 trang 14 : Số phần tử của một tập hợp, Tập hợp con


bai 25 trang 14 sgk toan 6 tap 1 nang cao 1

Hướng dẫn giải bài 21,22,23,24,25 SGK Toán 6 tập 1 trang 14 : Số phần tử của một tập hợp, Tập hợp con – Chương 1.

Bài 21. Tập hợp A = {8; 9; 10;…; 20} có 20 – 8 + 1 = 13 (phần tử)

Tổng quát : Tập hợp những số tự nhiên từ a đến b có b – a + 1 thành phần. Hãy tính số thành phần của tập hợp sau : B = { 10 ; 11 ; 12 ; … ; 99 }

Đ/s: Số phần tử của tập hợp B là 99 – 10 + 1 = 90.

Bài 22. Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8; số lẻ là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9. Hai số chẵn (hoặc lẻ) liên tiếp thì hơn kém nhau 2 đơn vị.

a ) Viết tập hợp C những số chẵn nhỏ hơn 10 .
b ) Viết tập hợp L những số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20 .
c ) Viết tập hợp A ba số chẵn liên tục, trong đó số nhỏ nhất là 18 .
d ) Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tục, trong đó số lớn nhất là 31 .Quảng cáo

ĐA: a) C = {0; 2; 4; 6; 8}                      b) L = { 11; 13; 15; 17; 19}

c ) A = { 18 ; 20 ; 22 } d ) B = { 25 ; 27 ; 29 ; 31 }

Bài 23. Tập hợp C = {8; 10; 12;…;30} có (30 – 8): 2 + 1 = 12(phần tử)

Tổng quát :

– Tập hợp các số chẵn từ số chẵn a đến số chẵn b có (b – a) : 2 +1 phần tử.

Quảng cáo
– Tập hợp những số lẻ từ số lẻ m đến số lẻ n có ( n – m ) : 2 + 1 thành phần .
Hãy tính số thành phần của những tập hợp sau :
D = { 21 ; 23 ; 25 ; … ; 99 }
E = { 32 ; 34 ; 36 ; … ; 96 }

HD: Số phần tử của tập hợp D là (99 – 21) : 2 + 1 = 40.

Số thành phần của tập hợp E là 33 .

Bài 24. Cho A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10,B là tập hợp các số chẵn, N* là tập hợp các sốtựnhiên khác 0.

Dùng kí hiệu ⊂ để bộc lộ quan hệ của mỗi tập hợp trên với tập hợp N những sốtựnhiên .
Vì mỗi số tựnhiên nhỏ hơn 10 đều thuộc N nên A ⊂ N .

Mỗi số chẵn cũng là một số tựnhiên nên mỗi số chẵn cũng là một phần tử của tập hợp N các số tựnhiên nên B ⊂ N. Hiển nhiên N* ⊂ N.

Bài 25. Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999):
bai 25 trang 14 sgk toan 6 tap 1 nang cao 1Viết tập hợp A bốn nước có diện tích lớn nhất, viết tập hợp B ba nước có diện tích nhỏ nhất.

A = { In-đô-nê-xi-a ; Mi-an-ma ; Xứ sở nụ cười Thái Lan ; Nước Ta } .
B = { Xin-ga-po ; Bru-nây ; Cam-pu-chia } .

0 comments on “Giải bài 21,22,23,24,25 SGK Toán 6 trang 14 : Số phần tử của một tập hợp, Tập hợp con

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social