Thursday, 01 December, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178 SGK Toán 5


giai bai 1 2 3 4 5 trang 177 178 sgk toan 5 2 1514454228

Bài 1 trang 177 sgk toán 5 tiết 172 luyện tập chung

Tính :
a ) 6,78 – ( 8,951 + 4,784 ) : 2,05 ;

b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5.

Bài giải :
a ) 6,78 – ( 8,951 + 4,784 ) : 2,05 = 6,78 – 13,735 : 2,05
= 6,78 – 6,7 = 0,08 .
b ) 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5
= 6 giờ 45 phút + 2 giờ 54 phút = 9 giờ 39 phút .

Bài 2 trang 177 sgk toán 5 tiết 172 luyện tập chung

Tìm số trung bình cộng của :
a ) 19 ; 34 và 46 .
b ) 2,4 ; 2,7 ; 3,5 và 3,8 .
Bài giải :
a ) Số trung bình cộng của 19 ; 34 và 46 là :
( 19 + 34 + 46 ) : 3 = 33 .
b ) Số trung bình cộng của 2,4 ; 2,7 ; 3,5 và 3,8 là :
( 2,4 + 2,7 + 3,5 + 3,8 ) : 4 = 3,1 .
Đáp số : a ) 33 ; b ) 3,1 .

Bài 3 trang 177 sgk toán 5 tiết 172 luyện tập chung

Một lớp học có 19 học viên trai, số học viên gái nhiều hơn số học viên trai 2 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu Xác Suất học viên trai, bao nhiêu Xác Suất học viên gái ?
Bài giải :
Số học sinh nữ của lớp là :
19 + 2 = 21 ( học viên )
Số học sinh cả lớp là :
19 + 21 = 40 ( học viên )
Tỉ số Phần Trăm học viên nam và học viên cả lớp là :
19 : 40 = 0,475 = 47,5 % .
Tỉ số Phần Trăm học viên nữ và học viên cả lớp là :
21 : 40 = 52,5 %
Đáp số : 47,5 % ; 52,5 % .

Bài 4 trang 178 sgk toán 5 tiết 172 luyện tập chung

Một thư viện có 6000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách của thư viện lại được tăng thêm 20 % ( so với số sách của năm trước ). Hỏi sau hai năm thư viện đó có tổng thể bao nhiêu quyển sách ?
Bài giải :
Sau năm thứ nhất số sách thư viện tăng thêm là :
6000 x 20 : 100 = 1200 ( quyển )
Sau năm thứ nhất số sách thư viện có tổng thể là :
6000 + 1200 = 7200 ( quyển )
Sau năm thứ hai số sách thư viện tăng thêm là :
7200 x 20 : 100 = 1440 ( quyển )
Sau năm thứ hai số sách thư viện có toàn bộ là :
7200 + 1440 = 8640 ( quyển )
Đáp số : 8640 quyển sách .

Bài 5 trang 178 sgk toán 5 tiết 172 luyện tập chung

Một tàu thủy khi xuôi dòng có tốc độ 28,4 km / giờ, khi ngược dòng có tốc độ 18,6 km / giờ. Tính tốc độ của tàu thủy khi nước lặng và tốc độ của dòng nước .
Bài giải :
Theo đề toán ra có sơ đồ :
Vận tốc tàu thủy khi xuôi dòng :

giai bai 1 2 3 4 5 trang 177 178 sgk toan 5 1 1514454228

Vận tốc tàu thủy khi ngược dòng :

giai bai 1 2 3 4 5 trang 177 178 sgk toan 5 2 1514454228

Vtt : tốc độ tàu thủy ;
Vdn : tốc độ dòng nước ;
Nhìn vào sơ đồ ta thấy : 2 lần tốc độ dòng nước bằng hiệu tốc độ của tàu thủy khi đi xuôi dòng và khi đi ngược dòng .
Hai lần tốc độ của dòng nước là :
28,4 – 18,6 = 9,8 ( km )
Vận tốc của dòng nước là :
9,8 : 2 = 4,9 ( km / giờ )
Vận tốc của tàu thủy khi nước lặng là :

28,4 – 4,9 = 23,5 (km/giờ)

hoặc 18,6 + 4,9 = 23,5 ( km / giờ )
Đáp số : 23,5 km / giờ ; 4,9 km / giờ ,

Giaibaitap.me

0 comments on “Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178 SGK Toán 5

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social