Thursday, 24 November, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Hướng dẫn Giải bài 48 49 50 51 52 trang 29 30 sgk Toán 9 tập 1


Giaibaisgk.com 23
Hướng dẫn giải Bài § 7. Biến đổi đơn thuần biểu thức chứa căn thức bậc hai ( tiếp theo ), chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba, sách giáo khoa toán 9 tập một. Nội dung bài giải bài 48 49 50 51 52 trang 29 30 sgk toán 9 tập 1 gồm có tổng hợp công thức, kim chỉ nan, giải pháp giải bài tập phần đại số có trong SGK toán để giúp những em học viên học tốt môn toán lớp 9 .

Lý thuyết

1. Khử mẫu của biểu thức lấy căn

Khi biến đổi biểu thức chứa căn bậc hai, người ta có thể sử dụng phép khử mẫu của biểu thức lấy căn.

Một cách tổng quát : Với những biểu thức A, B mà \ ( A.B \ geq 0 \ và \ B \ neq 0, \ ta \ có \ \ sqrt { \ frac { A } { B } } = \ frac { \ sqrt { AB } } { | B | } \ )

2. Trục căn thức ở mẫu

Một cách tổng quát :
Với những biểu thức A, B mà \ ( B > 0 \ ), ta có : \ ( \ frac { A } { \ sqrt { B } } = \ frac { A \ sqrt { B } } { B } \ )
Với những biểu thức A, B, C mà \ ( A \ geq 0 \ và \ A \ neq B ^ 2 \ ), ta có \ ( \ frac { C } { \ sqrt { A } \ pm B } = \ frac { C ( \ sqrt { A } \ pm B ) } { A-B ^ 2 } \ )
Với những biểu thức A, B, C mà \ ( A \ geq 0, B \ geq 0 \ và \ A \ neq B \ ), ta có \ ( \ frac { C } { \ sqrt { A } \ pm \ sqrt { B } } = \ frac { C ( \ sqrt { A } \ pm \ sqrt { B } ) } { A-B } \ )
Dưới đây là phần Hướng dẫn vấn đáp những câu hỏi có trong bài học kinh nghiệm cho những bạn tìm hiểu thêm. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi vấn đáp nhé !

Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 28 sgk Toán 9 tập 1

Khử mẫu của biểu thức lấy căn
a ) \ ( \ displaystyle \ sqrt { { 4 \ over 5 } } \ )
b ) \ ( \ displaystyle \ sqrt { { 3 \ over { 125 } } } \ )
c ) \ ( \ displaystyle \ sqrt { { 3 \ over { 2 { a ^ 3 } } } } \ ) với a > 0

Trả lời:

Ta có :

a) \(\displaystyle \sqrt {{4 \over 5}} = \sqrt {{{4.5} \over {5.5}}} = {{\sqrt {4.5} } \over {\sqrt {{5^2}} }} = {{2\sqrt 5 } \over 5}\)

b) \(\displaystyle \sqrt {{3 \over {125}}} = \sqrt {{{3.125} \over {125.125}}} = {{\sqrt {3.125} } \over {\sqrt {{{125}^2}} }} = {{5\sqrt {15} } \over {125}} = {{\sqrt {15} } \over {25}}\)

c) \(\sqrt {\dfrac{3}{{2{a^3}}}} = \dfrac{{\sqrt 3 }}{{\sqrt {2{a^3}} }} = \dfrac{{\sqrt 3 }}{{\sqrt {{a^2}.2a} }} = \dfrac{{\sqrt 3 }}{{\left| a \right|\sqrt {2a} }} = \dfrac{{\sqrt 3 }}{{a\sqrt {2a} }}\) \( = \dfrac{{\sqrt 3 .\sqrt {2a} }}{{a\sqrt {2a} .\sqrt {2a} }} = \dfrac{{\sqrt {6a} }}{{2{a^2}}}\)

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 29 sgk Toán 9 tập 1

Trục căn thức ở mẫu :a ) \ ( \ displaystyle { 5 \ over { 3 \ sqrt 8 } } ; \, \, { 2 \ over { \ sqrt b } } \ ) với b > 0
b ) \ ( \ displaystyle { 5 \ over { 5 – 2 \ sqrt 3 } } ; \, \, \, { { 2 a } \ over { 1 – \ sqrt a } } \ ) với \ ( a \ ge 0 \ ) và \ ( a \ ne 1 \ )
c ) \ ( \ displaystyle { 4 \ over { \ sqrt 7 + \ sqrt 5 } } ; \, \, \, { { 6 a } \ over { 2 \ sqrt a – \ sqrt b } } \ ) với a > b > 0

Trả lời:

Ta có :

a) +) \(\displaystyle {5 \over {3\sqrt 8 }} = {{5\sqrt 8 } \over {3\sqrt 8 .\sqrt 8 }} = {{5\sqrt 8 } \over {3.8}} = {5 \over {24}}\sqrt 8 \)

+ ) \ ( \ displaystyle { 2 \ over { \ sqrt b } } = { { 2 \ sqrt b } \ over { \ sqrt b. \ sqrt b } } = { 2 \ over b } \ sqrt b \ )

b) \(\displaystyle {5 \over {5 – 2\sqrt 3 }} = {{5\left( {5 + 2\sqrt 3 } \right)} \over {\left( {5 – 2\sqrt 3 } \right)\left( {5 + 2\sqrt 3 } \right)}} \\ \displaystyle = {{5\left( {5 + 2\sqrt 3 } \right)} \over {25 – 12}} = {{5\left( {5 + 2\sqrt 3 } \right)} \over {13}}\)

\ ( \ displaystyle { { 2 a } \ over { 1 – \ sqrt a } } = { { 2 a \ left ( { 1 + \ sqrt a } \ right ) } \ over { \ left ( { 1 – \ sqrt a } \ right ) \ left ( { 1 + \ sqrt a } \ right ) } } \ \ \ displaystyle = { { 2 a \ left ( { 1 + \ sqrt a } \ right ) } \ over { 1 – a } } \ )

c) \(\displaystyle {4 \over {\sqrt 7 + \sqrt 5 }} = {{4\left( {\sqrt 7 – \sqrt 5 } \right)} \over {\left( {\sqrt 7 + \sqrt 5 } \right)\left( {\sqrt 7 – \sqrt 5 } \right)}} \\ \displaystyle = {{4\left( {\sqrt 7 – \sqrt 5 } \right)} \over {7 – 5}} = 2\left( {\sqrt 7 – \sqrt 5 } \right)\)

\ ( \ displaystyle { { 6 a } \ over { 2 \ sqrt a – \ sqrt b } } = { { 6 a \ left ( { 2 \ sqrt a + \ sqrt b } \ right ) } \ over { \ left ( { 2 \ sqrt a – \ sqrt b } \ right ) \ left ( { 2 \ sqrt a + \ sqrt b } \ right ) } } \ \ \ displaystyle = { { 6 a \ left ( { 2 \ sqrt a + \ sqrt b } \ right ) } \ over { 4 a – b } } \ )
Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 48 49 50 51 52 trang 29 30 sgk toán 9 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé !

Bài tập

Giaibaisgk. com ra mắt với những bạn rất đầy đủ giải pháp giải bài tập phần đại số 9 kèm bài giải chi tiết cụ thể bài 48 49 50 51 52 trang 29 30 sgk toán 9 tập 1 của bài § 7. Biến đổi đơn thuần biểu thức chứa căn thức bậc hai ( tiếp theo ) trong chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba cho những bạn tìm hiểu thêm. Nội dung cụ thể bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây :
Giải bài 48 49 50 51 52 trang 29 30 sgk toán 9 tập 1

1. Giải bài 48 trang 29 sgk Toán 9 tập 1

Khử mẫu của biểu thức lấy căn :
USD \ sqrt { \ frac { 1 } { 600 } } ; \ sqrt { \ frac { 11 } { 540 } } ; \ sqrt { \ frac { 3 } { 50 } } ; USD
USD \ sqrt { \ frac { 5 } { 98 } } ; \ sqrt { \ frac { ( 1 – \ sqrt { 3 } ) ^ { 2 } } { 27 } } $ .

Bài giải:

Ta có :
♦ \ ( \ sqrt { \ dfrac { 1 } { 600 } } = \ dfrac { \ sqrt 1 } { \ sqrt { 600 } } \ )
\ ( = \ dfrac { 1 } { \ sqrt { 6.100 } } \ ) \ ( = \ dfrac { 1 } { \ sqrt { 6.10 ^ 2 } } \ )
\ ( = \ dfrac { 1 } { \ sqrt { 6 }. \ sqrt { 10 ^ 2 } } \ ) \ ( = \ dfrac { 1 } { 10 \ sqrt { 6 } } \ )
\ ( = \ dfrac { 1. \ sqrt 6 } { 10.6 } \ ) \ ( = \ dfrac { \ sqrt 6 } { 60 } \ )
♦ $ \ sqrt { \ dfrac { 11 } { 540 } } = \ dfrac { \ sqrt { 11 } } { \ sqrt { 540 } } $
USD = \ dfrac { \ sqrt { 11 } } { \ sqrt { 36.15 } } = \ dfrac { \ sqrt { 11 } } { \ sqrt { 36 }. \ sqrt { 15 } } $
USD = \ dfrac { \ sqrt { 11 } } { \ sqrt { 6 ^ 2 }. \ sqrt { 15 } } = \ dfrac { \ sqrt { 11 } } { 6 \ sqrt { 15 } } $
USD = \ dfrac { \ sqrt { 11 }. \ sqrt { 15 } } { 6.15 } = \ dfrac { \ sqrt { 11.15 } } { 90 } = \ dfrac { \ sqrt { 165 } } { 90 } $ .
♦ $ \ sqrt { \ dfrac { 3 } { 50 } } = \ dfrac { \ sqrt 3 } { \ sqrt { 50 } } $
USD = \ dfrac { \ sqrt 3 } { \ sqrt { 25.2 } } = \ dfrac { \ sqrt { 3 } } { \ sqrt { 25 }. \ sqrt { 2 } } $
USD = \ dfrac { \ sqrt { 3 } } { \ sqrt { 5 ^ 2 }. \ sqrt { 2 } } = \ dfrac { \ sqrt { 3 } } { 5 \ sqrt { 2 } } $
USD = \ dfrac { \ sqrt { 3 }. \ sqrt 2 } { 5.2 } = \ dfrac { \ sqrt { 3.2 } } { 10 } = \ dfrac { \ sqrt { 6 } } { 10 } USD
♦ $ \ sqrt { \ dfrac { 5 } { 98 } } = \ dfrac { \ sqrt 5 } { \ sqrt { 98 } } $
USD = \ dfrac { \ sqrt 5 } { \ sqrt { 49.2 } } = \ dfrac { \ sqrt 5 } { \ sqrt { 49 } \ sqrt { 2 } } $
USD = \ dfrac { \ sqrt 5 } { \ sqrt { 7 ^ 2 }. \ sqrt 2 } = \ dfrac { \ sqrt 5 } { 7 \ sqrt 2 } $
USD = \ dfrac { \ sqrt 5. \ sqrt 2 } { 7. 2 } = \ dfrac { \ sqrt { 5. 2 } } { 14 } = \ dfrac { \ sqrt { 10 } } { 14 } $ .
♦ $ \ sqrt { \ dfrac { ( 1 – \ sqrt { 3 } ) ^ { 2 } } { 27 } } = \ dfrac { \ sqrt { ( 1 – \ sqrt 3 ) ^ 2 } } { \ sqrt { 27 } } $
USD = \ dfrac { \ sqrt { ( 1 – \ sqrt 3 ) ^ 2 } } { \ sqrt { 9.3 } } = \ dfrac { \ sqrt { ( 1 – \ sqrt 3 ) ^ 2 } } { \ sqrt { 3 ^ 2.3 } } $
USD = \ dfrac { | 1 – \ sqrt { 3 } | } { 3 \ sqrt { 3 } } $
Vì \ ( 1 < 3 \ Leftrightarrow \ sqrt 1 < \ sqrt 3 \ Leftrightarrow 1 < \ sqrt 3 \ ) \ ( \ Leftrightarrow 1 - \ sqrt 3 < 0 \ ) \ ( \ Leftrightarrow | 1 - \ sqrt 3 | = - ( 1 - \ sqrt 3 ) = - 1 + \ sqrt 3 = \ sqrt 3 - 1. \ ) Do đó : USD \ dfrac { | 1 - \ sqrt { 3 } | } { 3 \ sqrt { 3 } } = \ dfrac { \ sqrt { 3 } - 1 } { 3 \ sqrt { 3 } } $ USD = \ dfrac { \ sqrt 3 ( \ sqrt { 3 } - 1 ) } { 9 } = \ dfrac { 3 - \ sqrt 3 } { 9 }. $

2. Giải bài 49 trang 29 sgk Toán 9 tập 1

Khử mẫu của biểu thức lấy căn
USD ab \ sqrt { \ frac { a } { b } } ; \ frac { a } { b } \ sqrt { \ frac { b } { a } } ; \ sqrt { \ frac { 1 } { b } + \ frac { 1 } { b ^ { 2 } } } ; USD
USD \ sqrt { \ frac { 9 a ^ { 3 } } { 36 b } } ; 3 xy \ sqrt { \ frac { 2 } { xy } }. $
( Giả thiết những biểu thức có nghĩa )

Bài giải:

Theo đề bài những biểu thức đều có nghĩa. Do đó ta có :
USD ab \ sqrt { \ dfrac { a } { b } } = ab \ sqrt { \ dfrac { a. b } { b. b } } = ab \ sqrt { \ dfrac { ab } { b ^ 2 } } $
USD = ab \ dfrac { \ sqrt { ab } } { \ sqrt { b ^ 2 } } = ab \ dfrac { \ sqrt { ab } } { \ left | b \ right | }. $

Nếu \( b \ge 0\) thì \(|b|=b \Rightarrow ab\dfrac{\sqrt{ab}}{\left | b \right |}=ab\dfrac{\sqrt{ab}}{b}=a\sqrt{ab}\).

Nếu \ ( b < 0 \ ) thì \ ( | b | = - b \ Rightarrow ab \ dfrac { \ sqrt { ab } } { \ left | b \ right | } = - ab \ dfrac { \ sqrt { ab } } { b } = - a \ sqrt { ab } \ ) . \ ( \ dfrac { a } { b } \ sqrt { \ dfrac { b } { a } } = \ dfrac { a } { b } \ sqrt { \ dfrac { b. a } { a. a } } = \ dfrac { a } { b } \ sqrt { \ dfrac { ab } { a ^ 2 } } \ ) \ ( = \ dfrac { a } { b }. \ dfrac { \ sqrt { ab } } { \ sqrt { a ^ 2 } } \ ) \ ( = \ dfrac { a } { b }. \ dfrac { \ sqrt { ab } } { | a | } \ ) \ ( = \ dfrac { a \ sqrt { ab } } { b | a | } \ ) Nếu \ ( a \ geq 0 \ ) thì \ ( | a | = a \ Rightarrow \ dfrac { a \ sqrt { ab } } { b | a | } = \ dfrac { a \ sqrt { ab } } { ab } = \ dfrac { \ sqrt { ab } } { b }. \ ) Nếu \ ( a < 0 \ ) thì \ ( | a | = - a \ Rightarrow \ dfrac { a \ sqrt { ab } } { b | a | } = - \ dfrac { a \ sqrt { ab } } { ab } = - \ dfrac { \ sqrt { ab } } { b }. \ ) \ ( \ sqrt { \ dfrac { 1 } { b } + \ dfrac { 1 } { b ^ 2 } } = \ sqrt { \ dfrac { b } { b ^ 2 } + \ dfrac { 1 } { b ^ 2 } } = \ sqrt { \ dfrac { b + 1 } { b ^ 2 } } \ ) \ ( = \ dfrac { \ sqrt { b + 1 } } { \ sqrt { b ^ 2 } } = \ dfrac { \ sqrt { b + 1 } } { | b | } \ ) . Nếu \ ( b \ ge 0 \ ) thì \ ( | b | = b \ Rightarrow \ dfrac { \ sqrt { b + 1 } } { | b | } = \ dfrac { \ sqrt { b + 1 } } { b } \ ) . Nếu \ ( - 1 \ le b < 0 \ ) thì \ ( | b | = - b \ Rightarrow \ dfrac { \ sqrt { b + 1 } } { | b | } = - \ dfrac { \ sqrt { b + 1 } } { b } \ ) . \ ( \ sqrt { \ dfrac { 9 a ^ 3 } { 36 b } } = \ sqrt { \ dfrac { 9 } { 36 } }. \ sqrt { \ dfrac { a ^ 3 } { b } } = \ sqrt { \ dfrac { 1 } { 4 } }. \ sqrt { \ dfrac { a ^ 3. b } { b. b } } \ ) \ ( = \ dfrac { 1 } { 2 }. \ sqrt { \ dfrac { a ^ 2.ab } { b ^ 2 } } \ ) \ ( = \ dfrac { 1 } { 2 }. \ dfrac { \ sqrt { a ^ 2 }. \ sqrt { ab } } { \ sqrt { b ^ 2 } } \ ) \ ( = \ dfrac { 1 } { 2 }. \ dfrac { | a | \ sqrt { ab } } { | b | } = \ dfrac { | a | \ sqrt { ab } } { 2 | b | } \ ) . Nếu \ ( a \ ge 0, \ b \ ge 0 \ ) thì \ ( | a | = a, \ | b | = b \ Rightarrow \ dfrac { | a | \ sqrt { ab } } { 2 | b | } = \ dfrac { a \ sqrt { ab } } { 2 b } \ ) . Nếu \ ( a < 0, \ b < 0 \ ) thì \ ( | a | = - a, \ | b | = - b \ Rightarrow \ dfrac { | a | \ sqrt { ab } } { 2 | b | } = \ dfrac { a \ sqrt { ab } } { 2 b } \ ) . Theo đề bài \ ( \ sqrt { \ dfrac { 9 a ^ 3 } { 36 b } } \ ) có nghĩa nên \ ( a, \ b \ ) cùng dấu, do đó chỉ cần xét 2 trường hợp \ ( a, \ b \ ) cùng âm hoặc cùng dương . \ ( 3 xy \ sqrt { \ dfrac { 2 } { xy } } = 3 xy. \ sqrt { \ dfrac { 2.xy } { xy.xy } } = 3 xy. \ dfrac { \ sqrt { 2 xy } } { \ sqrt { ( xy ) ^ 2 } } \ ) \ ( = 3 xy. \ dfrac { \ sqrt { 2 xy } } { | xy | } \ ) \ ( = \ dfrac { 3 xy. \ sqrt { 2 xy } } { xy } = 3 \ sqrt { 2 xy } \ ) . Vì theo đề bài \ ( \ sqrt { \ dfrac { 2 } { xy } } \ ) có nghĩa nên \ ( \ dfrac { 2 } { xy } \ ge 0 \ Leftrightarrow xy \ ge 0 \ Rightarrow | xy | = xy \ ) .

3. Giải bài 50 trang 30 sgk Toán 9 tập 1

Trục căn thức ở mẫu với giả thiết những biểu thức chữ đều có nghĩa :
USD \ frac { 5 } { \ sqrt { 10 } } ; \ frac { 5 } { 2 \ sqrt { 5 } } ; \ frac { 1 } { 3 \ sqrt { 20 } } ; USD
USD \ frac { 2 \ sqrt { 2 } + 2 } { 5 \ sqrt { 2 } } ; \ frac { y + b \ sqrt { y } } { b. \ sqrt { y } } $

Bài giải:

+ Ta có :
USD \ dfrac { 5 } { \ sqrt { 10 } } = \ dfrac { 5. \ sqrt { 10 } } { \ sqrt { 10 }. \ sqrt { 10 } } $
USD = \ dfrac { 5 \ sqrt { 10 } } { ( \ sqrt { 10 } ) ^ 2 } = \ dfrac { 5 \ sqrt { 10 } } { 10 } USD
USD = \ dfrac { 5. \ sqrt { 10 } } { 5.2 } = \ dfrac { \ sqrt { 10 } } { 2 } $ .
+ Ta có :
USD \ dfrac { 5 } { 2 \ sqrt { 5 } } = \ dfrac { 5. \ sqrt 5 } { 2 \ sqrt 5. \ sqrt 5 } $
USD = \ dfrac { 5 \ sqrt { 5 } } { 2. ( \ sqrt 5. \ sqrt 5 ) } = \ dfrac { 5 \ sqrt { 5 } } { 2 ( \ sqrt 5 ) ^ 2 } $
\ ( = \ dfrac { 5 \ sqrt 5 } { 2.5 } = \ dfrac { \ sqrt 5 } { 2 } \ ) .
+ Ta có :
USD \ dfrac { 1 } { 3 \ sqrt { 20 } } = \ dfrac { 1. \ sqrt { 20 } } { 3 \ sqrt { 20 }. \ sqrt { 20 } } $
USD = \ dfrac { \ sqrt { 20 } } { 3. ( \ sqrt { 20 }. \ sqrt { 20 } ) } = \ dfrac { \ sqrt { 20 } } { 3. ( \ sqrt { 20 } ) ^ 2 } $
USD = \ dfrac { \ sqrt { 20 } } { 3.20 } = \ dfrac { \ sqrt { 2 ^ 2.5 } } { 60 } $
USD = \ dfrac { 2 \ sqrt 5 } { 60 } = \ dfrac { 2 \ sqrt 5 } { 2.30 } = \ dfrac { \ sqrt 5 } { 30 } $ .
+ Ta có :
USD \ dfrac { ( 2 \ sqrt { 2 } + 2 ) } { 5. \ sqrt 2 } = \ dfrac { ( 2 \ sqrt 2 + 2 ). \ sqrt 2 } { 5 \ sqrt 2. \ sqrt 2 } $
USD = \ dfrac { 2 \ sqrt 2. \ sqrt 2 + 2. \ sqrt 2 } { 5. ( \ sqrt 2 ) ^ 2 } = \ dfrac { 2.2 + 2 \ sqrt 2 } { 5.2 } $
USD = \ dfrac { 2 ( 2 + \ sqrt 2 ) } { 5.2 } = \ dfrac { 2 + \ sqrt 2 } { 5 } $ .
+ Ta có :
USD \ dfrac { y + b \ sqrt { y } } { b \ sqrt { y } } = \ dfrac { ( y + b \ sqrt y ). \ sqrt y } { b \ sqrt y. \ sqrt y } $
USD = \ dfrac { y \ sqrt y + b \ sqrt y. \ sqrt y } { b. ( \ sqrt y ) ^ 2 } = \ dfrac { y \ sqrt y + b ( \ sqrt y ) ^ 2 } { by } $
USD = \ dfrac { y \ sqrt y + by } { by } = \ dfrac { y ( \ sqrt y + b ) } { b. y } = \ dfrac { \ sqrt y + b } { b } $ .

4. Giải bài 51 trang 30 sgk Toán 9 tập 1

Trục căn thức ở mẫu với giả thiết những biểu thức chữ đều có nghĩa :
USD \ frac { 3 } { \ sqrt { 3 } + 1 } ; \ frac { 2 } { \ sqrt { 3 } – 1 } ; \ frac { 2 + \ sqrt { 3 } } { 2 – \ sqrt { 3 } } ; USD
USD \ frac { b } { 3 + \ sqrt { b } } ; \ frac { p } { 2 \ sqrt { p } – 1 } $

Bài giải:

Ta có :
USD \ frac { 3 } { \ sqrt { 3 } + 1 } = \ frac { 3 ( \ sqrt { 3 } – 1 ) } { ( \ sqrt { 3 } – 1 ) ( \ sqrt { 3 } + 1 ) } $
USD = \ frac { 3 \ sqrt { 3 } – 3 } { 2 } $
USD \ frac { 2 } { \ sqrt { 3 } – 1 } = \ frac { 2 ( \ sqrt { 3 } + 1 ) } { ( \ sqrt { 3 } + 1 ) ( \ sqrt { 3 } – 1 ) } $
USD = \ frac { 2 ( \ sqrt { 3 } + 1 ) } { 2 } = \ sqrt { 3 } + 1 USD
USD \ frac { 2 + \ sqrt { 3 } } { 2 – \ sqrt { 3 } } = \ frac { ( 2 + \ sqrt { 3 } ) ^ 2 } { ( 2 + \ sqrt { 3 } ) ( 2 – \ sqrt { 3 } ) } $
USD = 7 + 4 \ sqrt { 3 } $
USD \ frac { b } { 3 + \ sqrt { b } } = \ frac { b ( 3 – \ sqrt { b } ) } { ( 3 – \ sqrt { b } ) ( 3 + \ sqrt { b } ) } $
USD = \ frac { b ( 3 – \ sqrt { b } ) } { 9 – b } ; ( b \ neq 9 ) USD
USD \ frac { p } { 2 \ sqrt { p } – 1 } = \ frac { p ( 2 \ sqrt { p } + 1 ) } { ( 2 \ sqrt { p } + 1 ) ( 2 \ sqrt { p } – 1 ) } $
USD = \ frac { p ( 2 \ sqrt { p } + 1 ) } { 4 p – 1 } $

5. Giải bài 52 trang 30 sgk Toán 9 tập 1

Trục căn thức ở mẫu với giả thiết những biểu thức chữ đều có nghĩa :
\ ( \ frac { 2 } { \ sqrt { 6 } – \ sqrt { 5 } } ; \ frac { 3 } { \ sqrt { 10 } + \ sqrt { 7 } } ; \ frac { 1 } { \ sqrt { x } – \ sqrt { y } } ; \ frac { 2 ab } { \ sqrt { a } – \ sqrt { b } } \ )

Bài giải:

Ta có :
USD \ frac { 2 } { \ sqrt { 6 } – \ sqrt { 5 } } = \ frac { 2 ( \ sqrt { 6 } + \ sqrt { 5 } ) } { ( \ sqrt { 6 } – \ sqrt { 5 } ) ( \ sqrt { 6 } + \ sqrt { 5 } ) } $
USD = 2 ( \ sqrt { 6 } + \ sqrt { 5 } ) USD
USD \ frac { 3 } { \ sqrt { 10 } + \ sqrt { 7 } } = \ frac { 3 ( \ sqrt { 10 } – \ sqrt { 7 } ) } { ( \ sqrt { 10 } – \ sqrt { 7 } ) ( \ sqrt { 10 } + \ sqrt { 7 } ) } $
USD = \ sqrt { 10 } – \ sqrt { 7 } $
USD \ frac { 1 } { \ sqrt { x } – \ sqrt { y } } = \ frac { ( \ sqrt { x } + \ sqrt { y } ) } { ( \ sqrt { x } + \ sqrt { y } ) ( \ sqrt { x } – \ sqrt { y } ) } $
USD = \ frac { \ sqrt { x } + \ sqrt { y } } { x-y } $
USD \ frac { 2 ab } { \ sqrt { a } – \ sqrt { b } } = \ frac { 2 ab ( \ sqrt { a } + \ sqrt { b } ) } { ( \ sqrt { a } + \ sqrt { b } ) ( \ sqrt { a } – \ sqrt { b } ) } $
USD = \ frac { 2 ab ( \ sqrt { a } + \ sqrt { b } ) } { a-b } $

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Xem thêm:

Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 9 với giải bài 48 49 50 51 52 trang 29 30 sgk toán 9 tập 1 !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “

0 comments on “Hướng dẫn Giải bài 48 49 50 51 52 trang 29 30 sgk Toán 9 tập 1

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social