Monday, 28 November, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 12: Chia Đa Thức Một Biến Đã Sắp Xếp


articlewriting1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 Bài 12 : Chia đa thức một biến đã sắp xếp giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hài hòa và hợp lý và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác :

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 12 trang 30: Kiểm tra lại tích (x2 – 4x – 3)(2×2 – 5x + 1) có bằng (2×4 – 13×3 + 15×2 + 11x – 3) hay không.

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 12 Trang 30

Vậy ( x2 – 4 x – 3 ) ( 2×2 – 5 x + 1 ) = 2×4 – 13×3 + 15×2 + 11 x – 3

Bài 67 (trang 31 SGK Toán 8 Tập 1): Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia:

a ) ( x3 – 7 x + 3 – x2 ) : ( x – 3 ) ;
b ) ( 2×4 – 3×3 – 3×2 – 2 + 6 x ) : ( x2 – 2 )

Lời giải:

a ) x3 – 7 x + 3 – x2 = x3 – x2 – 7 x + 3
Thực hiện phép chia :

Giải bài 67 trang 31 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 67 Trang 31 Sgk Toan 8 Tap 1 1

Vậy ( x3 – x2 – 7 x + 3 ) : ( x – 3 ) = x2 + 2 x – 1
b ) 2×4 – 3×3 – 3×2 – 2 + 6 x = 2×4 – 3×3 – 3×2 + 6 x – 2
Thực hiện phép chia :

Giải bài 67 trang 31 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 67 Trang 31 Sgk Toan 8 Tap 1 2

Vậy ( 2×4 – 3×3 – 3×2 + 6 x – 2 ) : ( x2 – 2 ) = 2×2 – 3 x + 1 .

Các bài giải Toán 8 Bài 12 khác

Bài 68 (trang 31 SGK Toán 8 Tập 1): Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để thực hiện phép chia:

a ) ( x2 + 2 xy + y2 ) : ( x + y )
b ) ( 125×3 + 1 ) : ( 5 x + 1 )
c ) ( x2 – 2 xy + y2 ) : ( y – x )

Lời giải:

a ) ( x2 + 2 xy + y2 ) : ( x + y )
= ( x + y ) 2 : ( x + y )
= x + y
b ) ( 125×3 + 1 ) : ( 5 x + 1 )
= [ ( 5 x ) 3 + 1 ] : ( 5 x + 1 )
= ( 5 x + 1 ) [ ( 5 x ) 2 – 5 x + 1 ] ] : ( 5 x + 1 )
= ( 5 x ) 2 – 5 x + 1
= 25×2 – 5 x + 1
c ) ( x2 – 2 xy + y2 ) : ( y – x )
= ( x – y ) 2 : [ – ( x – y ) ]
= – ( x – y )
= y – x
Hoặc ( x2 – 2 xy + y2 ) : ( y – x )
= ( y2 – 2 yx + x2 ) : ( y – x )
= ( y – x ) 2 : ( y – x )
= y – x

Các bài giải Toán 8 Bài 12 khác

Bài 69 (trang 31 SGK Toán 8 Tập 1): Cho hai đa thức: A = 3×4 + x3 + 6x – 5 và B = x2 + 1. Tìm dư R trong phép chia A cho B rồi viết A dưới dạng A = B.Q + R

Lời giải:

Thực hiện phép chia ta có :

Giải bài 69 trang 31 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 69 Trang 31 Sgk Toan 8 Tap 1 1
Vậy 3×4 + x3 + 6 x – 5 = ( x2 + 1 ). ( 3×2 + x – 3 ) + 5 x – 2 .

Các bài giải Toán 8 Bài 12 khác

Bài 70 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính chia:

a ) ( 25×5 – 5×4 + 10×2 ) : 5×2 ;
b ) ( 15×3 y2 – 6×2 y – 3×2 y2 ) : 6×2 y

Lời giải:

a ) ( 25×5 – 5×4 + 10×2 ) : 5×2
= 25×5 : 5×2 + ( – 5×4 ) : 5×2 + 10×2 : 5×2
= ( 25 : 5 ). ( x5 : x2 ) + ( – 5 : 5 ). ( x4 : x2 ) + ( 10 : 5 ). ( x2 : x2 )
= 5. x5 – 2 + ( – 1 ). x4 – 2 + 2.1
= 5×3 – x2 + 2
b ) ( 15×3 y2 – 6×2 y – 3×2 y2 ) : 6×2 y
= ( 15×3 y2 : 6×2 y ) + ( – 6×2 y ) : 6×2 y + ( – 3×2 y2 ) : 6×2 y
= ( 15 : 6 ). ( x3 : x2 ). ( y2 : y ) + ( – 6 : 6 ). ( x2 : x2 ). ( y : y ) + ( – 3 : 6 ). ( x2 : x2 ). ( y2 : y )

Giải bài 70 trang 32 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 70 Trang 32 Sgk Toan 8 Tap 1 1

Các bài giải Toán 8 Bài 12 khác

Bài 71 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1): Không thực hiện phép chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đa thức B hay không.

Giải bài 71 trang 32 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 71 Trang 32 Sgk Toan 8 Tap 1 1

Lời giải:

Giải bài 71 trang 32 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 71 Trang 32 Sgk Toan 8 Tap 1 2

Do đó A = 15×4 – 8×3 + x2 chia hết cho Giải bài 71 trang 32 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 71 Trang 32 Sgk Toan 8 Tap 1 3 hay A chia hết cho B.

b ) A = x2 – 2 x + 1 = ( x – 1 ) 2
Vậy A chia hết cho x – 1 hay A chia hết cho B .

Các bài giải Toán 8 Bài 12 khác

Bài 72 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính chia:

( 2×4 + x3 – 3×2 + 5 x – 2 ) : ( x2 – x + 1 )

Lời giải:

Thực hiện phép chia :

Giải bài 72 trang 32 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 72 Trang 32 Sgk Toan 8 Tap 1 1

Vậy ( 2×4 + x3 – 3×2 + 5 x – 2 ) : ( x2 – x + 1 ) = 2×2 + 3 x – 2

Các bài giải Toán 8 Bài 12 khác

Bài 73 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1): Tính nhanh:

a ) ( 4×2 – 9 y2 ) : ( 2 x – 3 y ) ;
b ) ( 27×3 – 1 ) : ( 3 x – 1 )
c ) ( 8×3 + 1 ) : ( 4×2 – 2 x + 1 ) ;
d ) ( x2 – 3 x + xy – 3 y ) : ( x + y )

Lời giải:

a ) ( 4×2 – 9 y2 ) : ( 2 x – 3 y )
( Sử dụng HĐT để phân tích số bị chia thành tích )
= [ ( 2 x ) 2 – ( 3 y ) 2 ] : ( 2 x – 3 y )
( Xuất hiện hằng đẳng thức ( 3 ) )
= ( 2 x – 3 y ) ( 2 x + 3 y ) : ( 2 x – 3 y )
= 2 x + 3 y .
b ) ( 27×3 – 1 ) : ( 3 x – 1 )
( Sử dụng HĐT để phân tích số bị chia thành tích )
= [ ( 3 x ) 3 – 1 ] : ( 3 x – 1 )
( Xuất hiện hằng đẳng thức ( 7 ) )
= ( 3 x – 1 ). [ ( 3 x ) 2 + 3 x. 1 + 12 ] : ( 3 x – 1 )
= ( 3 x – 1 ). ( 9×2 + 3 x + 1 ) : ( 3 x – 1 )
= 9×2 + 3 x + 1
c ) ( 8×3 + 1 ) : ( 4×2 – 2 x + 1 )
( Sử dụng HĐT để phân tích số bị chia thành tích )
= [ ( 2 x ) 3 + 1 ] : ( 4×2 – 2 x + 1 )
( Xuất hiện HĐT ( 6 ) )
= ( 2 x + 1 ). [ ( 2 x ) 2 + 2 x. 1 + 12 ] : ( 4×2 – 2 x + 1 )
= ( 2 x + 1 ). ( 4×2 + 2 x + 1 ) : ( 4×2 – 2 x + 1 )
= 2 x + 1 .
d ) ( x2 – 3 x + xy – 3 y ) : ( x + y )
( Nhóm hạng tử để phân tích số bị chia thành tích )
= [ ( x2 – 3 x ) + ( xy – 3 y ) ] : ( x + y )
= [ x. ( x – 3 ) + y. ( x – 3 ) ] : ( x + y )
= ( x + y ). ( x – 3 ) : ( x + y )
= x – 3 .

Các bài giải Toán 8 Bài 12 khác

Bài 74 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm số a để đa thức 2×3 – 3×2 + x + a chia hết cho đa thức x + 2.

Lời giải:

Cách 1: Thực hiện phép chia:

Giải bài 74 trang 32 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 74 Trang 32 Sgk Toan 8 Tap 1 1
2×3 – 3×2 + x + a chia hết cho x + 2
⇔ số dư = a – 30 = 0
⇔ a = 30 .

Cách 2: Phân tích 2×3 – 3×2 + x + a thành nhân tử có chứa x + 2.

2×3 – 3×2 + x + a
= 2×3 + 4×2 – 7×2 – 14 x + 15 x + 30 + a – 30
( Tách – 3×2 = 4×2 – 7×2 ; x = – 14 x + 15 x )
= 2×2 ( x + 2 ) – 7 x ( x + 2 ) + 15 ( x + 2 ) + a – 30

= (2×2 – 7x + 15)(x + 2) + a – 30

2×3 – 3×2 + x + a chia hết cho x + 2 ⇔ a – 30 = 0 ⇔ a = 30 .

Các bài giải Toán 8 Bài 12 khác

0 comments on “Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 12: Chia Đa Thức Một Biến Đã Sắp Xếp

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social