Sunday, 04 December, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Bài tập 10,11, 12, 13, 14 trang 111, 112 SGK Toán lớp 7 tập 1: Hai tam giác bằng nhau


articlewriting1

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 10 trang 111; Bài 11, 12, 13, 14 trang 112 SGK Toán 7 tập 1: Hai tam giác bằng nhau – Chương 2 hình học 7 (Bài 2)

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có những cạnh tương ứng bằng nhau, những góc tương ứng bằng nhau .
Để kí hiệu sự bằng nhau của ΔABC và ΔA ’ B’C ’ ta viết :

∆ABC= ∆A’B’C’.

7 3 2014%2010 48 53%20PM

∆ ABC = ∆ A’B ’ C ’ nếu

ky hieu 2 tam giac bang nhau toan 7

Hướng dẫn giải bài tập SGK bài 2 tam giác bằng nhau trang 111, 112.

Bài 10. Trong các hình sau các Δ nào bằng nhau(Các cạnh bằng nhau được đánh dấu bởi những kí hiệu giống nhau). Kể tên các đỉnh tương ứng của các  Δ bằng nhau đó. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của các Δ đó.bai10 hai tam giac bang nhau

Hình 63 :
Ta có :

  • ∠A = ∠I = 800;
  • ∠C = ∠N = 300

Xét ΔABC ta có : ∠ B = 1800 – ( ∠ A + ∠ C ) = 1800 – ( 800 + 300 ) = 700
Xét ΔMIN ta có : ∠ M = 1800 – ( ∠ I + ∠ N ) = 1800 – ( 800 + 300 ) = 700

  • ⇒∠B = ∠M = 700

Và AB = MI, AC = IN, BC = MN .Quảng cáo
nên ∆ ABC = ∆ IMN
Hình 64 :
Ta có :
∠ RQH = ∠ QRP = 800 ( ở vị trí so le trong )
Nên QH / / RP
Nên ∠ HRQ = ∠ PQR = 600 ( so le trong )
∠ P = ∠ H = 400

và QH= RP, HR= PQ, QR chung.

Quảng cáo
nên ∆ HQR = ∆ PRQ .

Bài 11. Cho ∆ ABC = ∆ HIK

a ) Tìm cạnh tương ứng với cạnh BC. Tìm góc tương ứng với ∠ H
b ) Tìm những cạnh bằng nhau, tìm những góc bằng nhau .

HD: a) Ta có ∆ ABC = ∆ HIK, nên cạnh tương ứng với BC là cạnh IK. Góc tương ứng với ∠H là ∠A.

b ) ∆ ABC = ∆ HIK

Suy ra: AB = HI, AC = HK, BC = IK.
∠A = ∠H,  ∠B =∠I, ∠C = ∠K.

Luyện tập: Giải bài 12, 13, 14 trang 112 Toán 7 tập 1 (hình học)

Bài 12 trang 112. Cho ∆ ABC= ∆ HIK trong đó cạnh AB = 2cm. ∠B=400; BC= 4cm. Em có thể suy ra số đo của những cạnh nào, những góc nào của ΔHIK?

Ta có ∆ ABC = ∆ HIK ( gt )
Suy ra : AB = HI = 2 cm, BC = IK = 4 cm, ∠ I = ∠ B = 400

Bài 13. Cho ∆ ABC= ∆ DEF. Tính chu vi mỗi tam giá nói trên biết AB = 4cm, BC = 6cm, DF = 5cm (chu vi của một tam giác là tổng độ dài ba cạnh của tam giác đó)

 Ta có ∆ABC = ∆ DEF

Suy ra : AB = DE = 4 cm, BC = EF = 6 cm, DF = AC = 5 cm .
Chu vi của ΔABC bằng : AB + BC + AC = 4 + 5 + 6 = 15 ( cm )
Chu vi của ΔDEF bằng : DE + EF + DF = 4 + 5 + 6 = 15 ( cm )

Bài 14 trang 112. Cho hai tam giác bằng nhau: ΔABC (Không có hai góc nào bằng nhau, không có hai cạnh nào bằng nhau) và một Δ có ba đỉnh H, I ,K. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai Δ đó biết: AB=KI, ∠B =∠K.

Giải: Ta có: ∠B =∠K nên B, K là hai đỉnh tương ứng.

AB = KI nên A, I là hai đỉnh tương ứng .
Vậy ∆ ABC = ∆ IKH .

0 comments on “Bài tập 10,11, 12, 13, 14 trang 111, 112 SGK Toán lớp 7 tập 1: Hai tam giác bằng nhau

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social