Friday, 13 May, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 15 Sách giáo khoa Toán 7


articlewriting1

Bài 17 trang 15 sgk toán 7 tập 1

1. Trong những khẳng định chắc chắn sau đây, khẳng định chắc chắn nào đúng ?
a ) | – 2,5 | = 2,5

b) |-2,5| = -2,5

c ) | – 2,5 | = – ( – 2,5 )
2. Tìm x, biết :
a ) | x | = \ ( \ frac { 1 } { 5 } \ )
b ) | x | = 0,37
c ) | x | = 0
d ) | x | = \ ( 1 \ frac { 2 } { 3 } \ )
Lời giải :
1. Ta có | x | ≥ 0, nên những câu :
a ) | – 2,5 | = 2,5 đúng
b ) | – 2,5 | = – 2,5 sai
c ) | – 2,5 | = – ( – 2,5 ) = 2,5 đúng
2. Tìm x
a ) | x | = \ ( \ frac { 1 } { 5 } \ ) => x = ± \ ( \ frac { 1 } { 5 } \ )
b ) | x | = 0,37 => x = ± 0,37
c ) | x | = 0 => x = 0
d ) | x | = \ ( 1 \ frac { 2 } { 3 } \ ) => x = ± \ ( 1 \ frac { 2 } { 3 } \ )

Bài 18 trang 15 sgk toán 7 tập 1

 Tính

a ) – 5,17 – 0,469
b ) – 2,05 + 1,73
c ) ( – 5,17 ). ( – 3,1 )
d ) ( – 9,18 ) : 4,25

Lời giải:

a ) – 5,17 – 0,469 = – ( 5,17 + 0,469 ) = – 5,639
b ) – 2,05 + 1,73 = – ( 2,05 – 1,73 ) = – 0,32
c ) ( – 5,17 ). ( – 3,1 ) = 16,027

d)  (-9,18) : 4,25 = -2,16

Bài 19 trang 15 sgk toán 7 tập 1

Với bài tập : Tính tổng S = ( – 2,3 ) + ( + 41,5 ) + ( – 0,7 ) + ( – 1,5 ) hai bạn Hùng và Liên đã làm như sau
Bài làm của Hùng :
S = ( – 2,3 ) + ( + 41,5 ) + ( – 0,7 ) + ( – 1,5 )
= ( ( – 2,3 ) + ( – 0,7 ) + ( – 1,5 ) ) + 41,5
= ( – 4,5 ) + 41,5
= 37
Bài làm của Liên
S = ( – 2,3 ) + ( + 41,5 ) + ( – 0,7 ) + ( – 1,5 )
= ( ( – 2,3 ) + ( – 0,7 ) + ( + 41,5 ) + ( – 1,5 ) )
= ( – 3 ) + 40
= 37
a ) Hãy lý giải cách làm của mỗi bạn
b ) Theo em nên làm cách nào ?
Lời giải :
a ) Bạn Hùng vận dụng đặc thù giao hoán để nhóm những số thập phân cùng dấu lại rồi thu gọn, sau đó tính tổng hai số thập phân trái dấu
Bạn Liên nhóm những cặp số hạng một cách hài hòa và hợp lý, thu gọn, sau đó tính tổng hai số hạng trái dấu
b ) Theo em, trong trường hợp này nên làm theo cách của bạn Liên, vì nó dễ làm, hài hòa và hợp lý, và giải thuật đẹp hơn

Bài 20 trang 15 sgk toán 7 tập 1

Tính nhanh:

a ) 6,3 + ( – 3,7 ) + 2,4 + ( – 0,3 )
b ) ( – 4,9 ) + 5,5 + 4,9 + ( – 5,5 )
c ) 2,9 + 3,7 + ( – 4,2 ) + ( – 2,9 ) + 4,2
d ) ( – 6,5 ). 2,8 + 2,8. ( – 3,5 )

Lời giải:

a ) 6,3 + ( – 3,7 ) + 2,4 + ( – 0,3 ) = ( 6,3 + 2,4 ) + ( ( – 3,7 ) + ( – 0,3 ) ) = 8,7 + ( – 4 ) = 4,7

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5) = ((-4,9) + 4,9) + ( 5,5 + (-5,5)) = 0 + 0 = 0

c ) 2,9 + 3,7 + ( – 4,2 ) + ( – 2,9 ) + 4,2 = ( 2,9 + ( – 2,9 ) ) + ( ( – 4,2 ) + 4,2 ) + 3,7 = 3,7
d ) ( – 6,5 ). 2,8 + 2,8. ( – 3,5 ) = 2,8. ( ( – 6,5 ) + ( – 3,5 ) ) = 2,8. ( – 10 ) = – 28

      Giaibaitap.me

0 comments on “Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 15 Sách giáo khoa Toán 7

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social