Thursday, 02 February, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Toán lớp 5 trang 71 Chia một số thập phân cho một số thập phân


articlewriting1

Toán lớp 5 trang 71 Chia một số thập phân cho một số thập phân

Toán lớp 5 trang 71 Chia một số thập phân cho một số thập phân

Video giải Toán lớp 5 Chia một số thập phân cho một số thập phân – Cô Nguyễn Anh (Giáo viên VietJack)

Với giải bài tập Toán lớp 5 trang 71 Chia một số ít thập phân cho một số ít thập phân hay, cụ thể sẽ giúp học viên biết cách làm bài tập Toán lớp 5 .

Quảng cáo

Bài 1 (trang 71 Toán lớp 5): Đặt tính rồi tính:

a ) 19,72 : 5,8 ;
b ) 8,216 : 5,2 ;
c ) 12,88 : 0,25 ;
d ) 17,4 : 1,45 .

Lời giải:

Toán lớp 5 | Giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết
Toán lớp 5 | Giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết
Toán lớp 5 | Giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết
Toán lớp 5 | Giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết

Quảng cáo

Bài 2 (trang 71 Toán lớp 5): Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg. Hỏi 8l dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải:

Tóm tắt :
4,5 l dầu : 3,42 kg
8 l dầu : ….. kg ?
1 l dầu hỏa nặng :
3,42 : 4,5 = 0,76 ( kg )
8 l dầu hỏa nặng :
0,76 x 8 = 6,08 ( kg )
Đáp số : 6,08 kg .

Quảng cáo

Bài 3 (trang 71 Toán lớp 5): May một bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi 429,5m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?

Lời giải:

Tóm tắt :
2,8 m : 1 bộ
429,5 m : …. bộ ? ( thừa : … m ? )
429,5 m vải may được nhiều nhất :
429,5 : 2,8 = 153 ( bộ quần áo )
Vậy shop may được 153 bộ quần áo và còn thừa 1,1 mét vải
Đáp số : 153 bộ quần áo ; dư 1,1 m vải .

Bài giảng: Chia một số thập phân cho một số thập phân – Cô Lê Thị Thúy (Giáo viên VietJack)

1. Chia một số thập phân cho một số thập phân

Quy tắc: Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

– Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số .
– Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi triển khai phép chia như chia cho số tự nhiên .

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính:

a ) 13,11 : 2,3 b ) 31,25 : 1,25
Cách giải :
a ) Ta đặt tính rồi làm như sau :

Chia một số thập phân cho một số thập phân lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5

Vậy 13,11 : 2,3 = 5,7 .
b ) Ta đặt tính rồi làm như sau :

Chia một số thập phân cho một số thập phân lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5

Vậy 31,25 : 1,25 = 25 .

Chú ý: Khi chuyển dấu phẩy sang phải mà không đủ chữ số, ta thấy thiếu bao nhiêu chữ số thì thêm vào đó bấy nhiêu chữ số 0

Ví dụ 2 : Một thanh sắt dài 6,2 dm cân nặng 23,56 kg. Hỏi 1 dm của thanh sắt đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
Ta phải thực thi phép chia : 23,56 : 62 = ?
Ta có : 23,56 : 6,2 = ( 23,56 x 10 ) : ( 6,2 x 10 )
23,56 : 6,2 = 235,6 : 62
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau :

Chia một số thập phân cho một số thập phân lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5

Phần thập phân của số 6,2 có một chữ số .
Chuyển dấu phẩy của số 23,56 sang bên phải một chữ số được 235,6 ; bỏ dấu phẩy ở số 6,2 được 62 .
Thực hiện phép chia 235,6 : 62
Vậy 23,56 : 6,2 = 3,8 ( kg )
* ) Kết luận : Muốn chia 1 số ít thập phân cho 1 số ít thập phân ta làm như sau :
– Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số .

– Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia số tự nhiên.

2. Chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; …

Ví dụ : Đặt tính rồi tính :
a ) 3,75 : 0,1 b ) 12,41 : 0,01
Cách giải :

Chia một số thập phân cho một số thập phân lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5

Quy tắc: Muốn chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001;… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, … chữ số.

Nhận xét: Khi chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001;… ta được kết quả bằng với việc nhân số thập phân đó với 10; 100; 1000;…

Câu 1: Muốn chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001;… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trai một, hai, ba,… chữ số. Đúng hay sai?

A. Đúng
B. Sai

Hiển thị đáp án
Muốn chia 1 số ít thập phân cho 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; … ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, … chữ số .
Vậy phát biểu đã cho là sai .

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống (kết quả viết gọn nhất):

34,5 : 0,3 = Bài tập Chia một số thập phân cho một số thập phân Toán lớp 5 có lời giải


Hiển thị đáp án
Đặt tính và triển khai phép tính ta có :

Bài tập Chia một số thập phân cho một số thập phân Toán lớp 5 có lời giải

Vậy 34,5 : 0,3 = 115
Đáp án đúng điền vào ô trống là 115 .

Câu 3: Tính: 23,2 : 1,45

A. 1,6
B. 1,8
C. 16
D. 18

Hiển thị đáp án
Lời giải :
Đặt tính và thực thi phép tính ta có :

Bài tập Chia một số thập phân cho một số thập phân Toán lớp 5 có lời giải

Vậy 23,2 : 1,45 = 16

Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết 24,84 : x = 1,37 + 3,23. Vậy x = Bài tập Chia một số thập phân cho một số thập phân Toán lớp 5 có lời giải


Hiển thị đáp án

24,84 : x = 1,37 + 3,23

24,84 : x = 4,6

x = 24,84 : 4,6

x = 5,4

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 5,4 .

Câu 5: Số dư của phép chia 8,5 : 0,13 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương là:

A. 6
B. 0,6
C. 0,006
D. 0,0006

Hiển thị đáp án
Thực hiện đặt tính và tính phép chia đã cho ta có :

Bài tập Chia một số thập phân cho một số thập phân Toán lớp 5 có lời giải

Dóng dấu phẩy của số bị chia bắt đầu ( số 8,5 ) một đường thẳng từ trên xuống dưới, ta thấy số 6 đứng ở hàng phần chục nghìn hay có giá trị là 0,0006 nên số dư của phép chia đã cho là 0,0006 khi phần thập phân của thương chỉ lấy đến 2 chữ số .
Thử lại : 65,38 × 0,13 + 0,0006 = 8,4994 + 0,0006 = 8,5 .
Vậy số dư của phép chia 8,5 : 0,13 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương là 0,0006 .

Câu 6: Các số thích hợp vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là:

Bài tập Chia một số thập phân cho một số thập phân Toán lớp 5 có lời giải

A. 9,545 ; 4,15
B. 9,55 ; 4,15
C. 9,545 ; 4,5
D. 9,525 ; 4,05

Hiển thị đáp án
Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải ta có :
12 – 2,455 = 9,545 ;
9,545 : 2,3 = 4,15 .
Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 9,545 ; 4,15 .

Câu 7: Tính:

( 31,5 – 5,85 ) : 1,8 + 2,4 × 1,75
A. 18,45
B. 18,27
C. 29,1375
D. 35,375

Hiển thị đáp án
Ta có :
( 31,5 – 5,85 ) : 1,8 + 2,4 × 1,75
= 25,65 : 1,8 + 4,2
= 14,25 + 4,2
= 18,45
Vậy đáp án đúng là 18,45 .

Câu 8: Chọn dấu thích hợp điển vào ô trống:

9,8 + 43,4 : 2,8 Bài tập Chia một số thập phân cho một số thập phân Toán lớp 5 có lời giải 59,22 : 3,6

A. >
B. < C. =
Hiển thị đáp án
Ta có :
9,8 + 43,4 : 2,8 = 9,8 + 15,5 = 25,3 ;
59,22 : 3,6 = 16,45
Mà 25,3 > 16,45
Vậy 9,8 + 43,4 : 2,8 > 59,22 : 3,6
Xem thêm giải thuật bài tập Toán lớp 5 hay, cụ thể khác :

Xem thêm các bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 5Để học tốt Toán 5 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 5.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

0 comments on “Toán lớp 5 trang 71 Chia một số thập phân cho một số thập phân

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social