Sunday, 14 August, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Giải A closer look 2 -Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới


articlewriting1

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Grammar

Countable and uncountable nouns

( Ngữ pháp : Danh từ đếm được và không đếm được )

1. Is the underlined noun countable or uncountable? Write C (countable) or U (uncountable).

( Danh từ được gạch dưới là đếm được hay không đếm được ? Viết C ( đếm được ) hoặc U ( không đếm được ) ) .
1. The children are very tired after a day of fun .
( Bọn trẻ rất mệt sau một ngày đi dạo. )
2. Be careful ! The water is deep .
( Hãy cẩn trọng ! Nước sâu đó. )
3. My mother uses real butter in the cakes she bakes .
( Mẹ tôi sử dụng bơ thật khi nướng bánh. )
4. Remember to bring the necessary travel items .
( Nhớ mang theo những đồ vật thiết yếu khi đi du lịch. )
5. – How about meeting in the canteen for some tea ? – Sure. What time ?
( – Gặp nhau ở căng tin uống trà nhé ? – Được thôi. Mấy giờ ? )

Phương pháp giải:

– day : ngày
– water : nước
– butter : bơ
– items : dụng cụ
– tea : trà

Lời giải chi tiết:

1. C

2. U

3. U

4. C

5. U

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Choose the correct option for each sentence.

( Chọn đáp án đúng cho mỗi câu. )
1. I have___________questions to ask you .
A. a few B. a little
2. Australia is very nice. It has___________natural wonders .
A. much B. many
3. This is a difficult lesson, so only___________students can understand it .
A. a few B. many
4. It is a very dry area. They don’t have___________rain in summer .
A. a little B. much
5. We’ve got very___________time before our train leaves. We must hurry up !
A. little B. much

Phương pháp giải:

– a few + danh từ số nhiều : một chút ít
– many + danh từ số nhiều : nhiều
– little / a little + danh từ không đếm được : một chút ít
– much + danh từ không đếm được : nhiều

Lời giải chi tiết:

1. A

2. B

3. A

4. B

5. A

1. I have a few questions to ask you.

( Tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi bạn. )

2. Australia is very nice. It has many natural wonders.

( Nước Úc rất tốt đẹp. Nó có nhiều kỳ quan vạn vật thiên nhiên. )

3. This is a difficult lesson, so only a few students can understand it.

( Đây là một bài khó nên chỉ 1 số ít ít học viên hoàn toàn có thể hiểu được. )

4. It is a very dry area. They don’t have much rain in summer.

( Đó là một khu vực rất khô. Họ không có nhiều mưa vào mùa hè. )

5. We’ve got very little time before our train leaves. We must hurry up!

( Chúng ta chỉ còn rất ít thời hạn trước khi chuyến tàu khởi hành. Chúng ta phải nhanh lên ! )

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Fill each blank with a, any, some, much, or many.

( Điền vào mỗi chỗ trống với a, any, some, much, hoặc many. )
1. How__________books are there in your bag ?
2. There isn’t __________milk in the fridge .
3. How__________sugar do you need for your tea, Mum ?
4. We need to buy__________new furniture for the house .
5. There is__________big cave in this area .

Phương pháp giải:

– a + danh từ số ít : một
– any + danh từ số nhiều / danh từ không đếm được ; thường dùng trong câu phủ định / nghi vấn .
– some + danh từ số nhiều / danh từ không đếm được ; thường dùng trong câu khẳng định chắc chắn .
– much + danh từ không đếm được ; thường dùng trong câu phủ định / nghi vấn

– many + danh từ số nhiều; thường dùng trong câu phủ định/ nghi vấn

Lời giải chi tiết:

1. many

2. any

3. much

4. some

5. a

1. How many books are there in your bag?

( Có bao nhiêu cuốn sách trong cặp của bạn ? )

2. There isn’t any milk in the fridge.

( Không còn tý sữa nào trong tủ lạnh. )

3. How much sugar do you need for your tea, Mum?

( Mẹ cần bao nhiêu đường cho cốc trà của mẹ ạ ? )

4. We need to buy some new furniture for the house.

( Chúng tôi cần mua 1 số ít đồ nội thất bên trong mới cho ngôi nhà. )

5. There is a big cave in this area.                  

( Có một hang động lớn trong khu vực này. )

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Modal verb: must/ mustn’t

( Động từ khuyết thiếu : phái / không được )

4. Fill each blank with must or mustn’t.

( Điền vào mỗi chỗ trống với must hoặc mustn’t. )
1. You_________leave the khách sạn room before 12 o’clock .
2. You_________make lots of noise in the museum .
3. My mum says you_________always tell the truth .
4. You know you_________go to bed with your shoes on .
5. I want to speak English better. I_________practise more .

Phương pháp giải:

– must + V : phải
– mustn’t + V : không được

Lời giải chi tiết:

1. must

2. mustn’t     

3. must   

4. mustn’t     

5. must

1. You must leave the hotel room before 12 o’clock.

( Bạn phải rời khỏi phòng khách sạn trước 12 giờ. )

2. You mustn’t make lots of noise in the museum.

( Bạn không được gây ồn ào ở viện kho lưu trữ bảo tàng. )

3. My mum says you must always tell the truth.

( Mẹ tôi nói rằng con phải luôn luôn nói thực sự. )

4. You know you mustn’t go to bed with your shoes on.

( Bạn biết rằng bạn không được mang giày đi ngủ mà. )

5. I want to speak English better. I must practise more.

( Tôi muốn nói tiếng Anh tốt hơn. Tôi phải rèn luyện nhiều hơn nữa. )

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Read the classroom rules below. Write some more rules for you and your classmates.

( Đọc pháp luật trong lớp học bên dưới. Viết một số ít lao lý cho em và những bạn trong lớp của em. )
1. We must arrive on time .
( Chúng ta phải đến đúng giờ. )
2. We mustn’t pick flowers in the school garden .
( Chúng ta không được hái hoa trong vườn trường. )
3. We must ………………………
4. We mustn’t ………………….
5. …………………………………..

Lời giải chi tiết:

1. We must arrive school on time .
( Chúng ta phải đến trường đúng giờ. )
2. We mustn’t get out of class before breaktime .
( Chúng ta không được ra khỏi lớp trước giờ giải lao. )
3. We must raise our hands when we want to ask questions in classroom .
( Chúng ta phải giơ tay khi muốn đặt câu hỏi trong lớp học. )
4. We musn’t gossip in class .
( Chúng tôi không nói chuyện phiếm trong lớp. )
5. We must be gentle with each other .
( Chúng ta phải đối xử tốt với nhau. )
6. We mustn’t eat during lesson .
( Chúng ta không được ăn trong giờ học. )

Từ vựng

1. audio icon

2. audio icon

3. audio icon

4. audio icon

5. audio icon

6. audio icon

7. audio icon

8. audio icon

9. audio icon

10. audio icon

Loigiaihay.com

0 comments on “Giải A closer look 2 -Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social