Sunday, 14 August, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Giải Getting Started – Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới


articlewriting1

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Listen and read.

( Nghe và đọc )

( Loud knock )

Phong: Hi, Vy.

Vy: Hi, Phong. Are you ready?

Phong: Just a minute.

Vy: Oh, this is Duy, my new friend.

Phong: Hi, Duy. Nice to meet you.

Duy: Hi, Phong. I live near here, and we go to the same school!

Phong: Good. Hmm, your school bag looks heavy.

Duy: Yes! I have new books, and we have new subjects to study.

Phong: And a new uniform, Duy! You look smart!

Duy: Thanks, Phong. We always look smart in our uniforms.

Phong: Let me put on my uniform. Then we can go.

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài hội thoại:

( Tiếng gõ lớn )

Phong: Chào Vy.

Vy: Chào Phong. Bạn đã sẵn sàng chưa?

Phong: Chờ một chút.

Vy: Ồ, đây là Duy, bạn mới của mình.

Phong: Chào Duy. Rất vui được gặp bạn.

Duy: Chào Phong. Mình sống gần đây, và chúng ta học cùng trường!

Phong: Tuyệt. Hmm, cặp sách của bạn trông nặng nhỉ.

Duy: Ừm! Mình có sách mới, và chúng ta có các môn học mới để học.

Phong: Và một bộ đồng phục mới nữa, Duy à! Bạn trông bảnh bao đấy!

Duy: Cảm ơn Phong. Chúng ta luôn trông rạng rỡ trong bộ đồng phục của mình.

Phong: Chờ mình mặc đồng phục nhé. Sau đó chúng ta có thể đi.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (Fasle).

( Đọc lại bài hội thoại và ghi lại Đúng hay Sai. )

T

F

1. Vy, Phong, and Duy go to the sarne school .

 

 

2. Duy is Phong’s friend .
3. Phong says Duy looks smart in his uniform .
4. They have new subjects to study .
5. Phong is wearing a school uniform .

Lời giải chi tiết:

1. T

2. F

3. T

4. T

5. F

T ( Đúng ) F ( Sai )
1. Vy, Phong, and Duy go to the sarne school .
( Vy, Phong và Duy học cùng trường. )
2. Duy is Phong’s friend .
( Duy là bạn của Phong. )

3. Phong says Duy looks smart in his uniform .
( Phong nói Duy trông bảnh bao khi mặc đồng phục. )
4. They have new subjects to study .
( Họ có những môn học mới. )
5. Phong is wearing a school uniform .
( Phong đang mặc đồng phục của trường. )

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Write ONE word from the box in each gap.

( Viết 1 từ trong khung vào mỗi chỗ trống. )

go    subject    has   wear     uniforms

1. Students ________ their uniforms on Monday .
2. Vy______ a new friend, Duy .
3. – Do Phong Vy and Duy________ to the same school ? – Yes, they do .
4. Students always look smart in their________ .
5. – What_______do you like to study ? – I Like to study English and history .

Phương pháp giải:

– go ( v ) : đi
– subject ( n ) : môn học
– has ( v ) : có
– wear ( v ) : mặc
– uniforms ( n ) : đồng phục

Lời giải chi tiết:

1. wear

2. has

3. go

4. uniforms

5. subject

1. Students wear their uniforms on Monday.

( Học sinh mặc đồng phục của họ vào thứ Hai. )

2. Vy has a new friend, Duy.

( Vy có một người bạn mới là Duy. )

3. – Do Phong Vy and Duy go to the same school? – Yes, they do.

( – Phong, Vy và Duy có học cùng trường à ? – Đúng vậy. )

4. Students always look smart in their uniforms.

( Học sinh luôn trông sáng sủa khi mặc bộ đồng phục. )

5. – What subject do you like to study? – I Like to study English and history.

( Bạn thích học môn gì ? – Tôi thích học tiếng Anh và Lịch sử. )

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Match the words with the school things. Then listen and repeat.

( Nối những từ với dụng vật dụng ở trường. Sau đó nghe và kiểm tra. )

1623031870

Lời giải chi tiết:

1. school bag ( cặp sách )
2. compass ( com-pa )
3. pencil sharpener ( cái gọt bút chì )
4. rubber ( cục tẩy / gôm )
5. pencil case ( hộp đựng bút )
6. calculator ( máy tính )

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Look around the class. Write the names of the things you see in your notebook.

( Nhìn quanh lớp học. Viết tên của những vật dụng mà em nhìn thấy vào vở. )

Lời giải chi tiết:

– chairs : ghế
– desks : bàn học
– clock : đồng hồ đeo tay treo tường
– blackboard : bảng viết
– books : sách
– pens : bút mực
– pencils : bút chì

– rulers: thước kẻ

– chalks : phấn

Loigiaihay.com

0 comments on “Giải Getting Started – Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social