Saturday, 24 September, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Thuật toán tối ưu là?


articlewriting1

Câu hỏi:

Thuật toán tối ưu là ?
A. Sử dụng ít thời hạn, ít bộ nhớ …

B. Sử dụng ít thời gian, nhiều bộ nhớ, ít phép toán…

Bạn đang đọc: Thuật toán tối ưu là?

C. Sử dụng nhiều thời hạn, nhiều bộ nhớ, ít phép toán …
D. Sử dụng ít thời hạn, ít bộ nhớ, ít phép toán …

Đáp án đúng D.

Thuật toán tối ưu là sử dụng ít thời hạn, ít bộ nhớ, ít phép toán, giải bài toán trên máy tính thường được thực thi qua 5 bước xác lập bài toán, lựa chọn hoặc phong cách thiết kế thuật toán, viết chương trình, hiệu chỉnh và viết tài liệu .

Giải thích vì sao chọn D là đáp án đúng:

Giải bài toán trên máy tính thường được thực thi qua 5 bước xác lập bài toán, lựa chọn hoặc phong cách thiết kế thuật toán, viết chương trình, hiệu chỉnh và viết tài liệu .
Bước 1 : Xác định bài toán
– Là quy trình xác lập 2 thành phần : Input và Output và mối quan hệ giữa chúng .
– Ví dụ : Tìm bội chung lớn nhất ( BCNN ) của hai số nguyên dương A và B
+ Input : A, B
+ Output : BCNN ( A, B )
Bước 2 : Lựa chọn hoặc phong cách thiết kế thuật toán
a ) Lựa chọn thuật toán
– Một bài toán có nhiều cách giải, do đó người ta lựa chọn thuật toán tương thích nhất dựa trên những tiêu chuẩn :
+ Thời gian thực thi ngắn ;
+ Sử dụng ít ô nhớ ;
+ Thuật toán dễ hiểu, ít phức tạp ;
+ Tốn ít tài nguyên nhất hoàn toàn có thể .
b ) Diễn tả thuật toán
Ví dụ : Tìm ước chung lớn nhất ( ƯCLN ) của hai số nguyên dương M và N .

Xác định bài toán:

– Input : Nhập M, N ;
– Output : ƯCLN ( M, N ) .
Ý tưởng : Sử dụng những điều đã biết sau :
– Nếu M = N thì giá trị chung đó là ƯCLN của M và N ;
– Nếu M > N thì ƯCLN ( M, N ) = ƯCLN ( M – N, N ) ;
– Nếu M < N thì ƯCLN ( M, N ) = ƯCLN ( M, N - M ) . Thuật toán – Thuật toán miêu tả bằng cách liệt kê Nhập M, N ; Nếu M = N đưa ra ƯCLN ( M, N ) = M ; Kết thúc ; Nếu M > N thì M ← M – N rồi quay lại bước 2 ;
N ← N – M rồi quay lại bước 2 .
– Thuật toán diễn đạt bằng sơ đồ khối
Bước 3 : Viết chương trình
– Viết chương trình là việc tổng hợp giữa việc lựa chọn cách tổ chức triển khai tài liệu và sử dụng ngôn từ lập trình để diễn đạt đúng thuật toán .
Ngôn ngữ lập trình + Thuật toán = Chương trình
– Khi viết chương trình ta nên chọn một ngôn từ lập trình hoặc một ứng dụng chuyên sử dụng thích hợp với thuật toán .
– Viết chương trình trong ngôn từ nào thì phải tuân theo ngôn từ đó .
– Chương trình dịch chỉ hoàn toàn có thể phát hiện và thông tin về mặt ngữ pháp .

Bước 4: Hiệu chỉnh

Bước 4 : Viết tài liệu

0 comments on “Thuật toán tối ưu là?

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social