Saturday, 04 February, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Sự khác biệt giữa các cá thể dị hợp tử và đồng hợp tử (Khoa học & Tự nhiên)


articlewriting1
img 892

Sự khác biệt chính giữa các cá thể dị hợp tử và đồng hợp tử là một cá thể dị hợp tử mang hai alen khác nhau (cả trội và lặn) của một gen trong khi cá thể đồng hợp tử mang hai bản sao của cùng một alen, là trội hoặc lặn.

Gen sống sót dưới dạng alen hoặc bản sao. Trên trong thực tiễn, một gen đa phần có hai alen. Cụ thể, một alen là một phiên bản của gen dẫn đến hiệu ứng kiểu hình hoàn toàn có thể phân biệt. Các alen hoàn toàn có thể là trội hoặc lặn. Các alen trội được biểu lộ vừa đủ trong kiểu hình của một dị hợp tử. Các thành viên dị hợp tử và đồng hợp tử là hai loại sinh vật được phân loại dựa trên những loại alen xuất hiện. Một thành viên dị hợp tử là một sinh vật chiếm hữu cả alen trội và alen lặn. Một thành viên đồng hợp tử là một sinh vật chiếm hữu hai alen trội hoặc hai alen lặn.

img 884

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính
2. Cá nhân dị hợp tử là ai
3. Cá nhân đồng hợp tử là ai
4. Điểm tương đồng giữa các cá thể dị hợp tử và đồng hợp tử
5. So sánh cạnh nhau – Các cá thể dị hợp tử và đồng hợp tử ở dạng bảng
6. Tóm tắt

Cá nhân dị hợp tử là ai?

Cá thể dị hợp tử là một sinh vật có hai alen khác nhau của một gen. Cả hai loại alen, tức là, trội và lặn, đều có trong gen. img 892

Hình 01: Trạng thái dị hợp tử

Các cá thể dị hợp tử còn được gọi là người mang alen lặn. Điều này là do chúng mang alen lặn mặc dù nó không thể tạo ra hiệu ứng kiểu hình. Hầu hết thời gian, các cá thể dị hợp tử mang hiệu ứng kiểu hình của alen trội.

Cá nhân đồng hợp tử là ai?

Thuật ngữ đồng hợp tử ý niệm rằng sinh vật có hai bản sao của cùng một alen của một gen. Nếu nó mang hai bản sao của alen trội, nó được gọi là trội trội đồng hợp tử. Tương tự, nếu nó mang hai bản sao của alen lặn, nó được gọi là lặn lặn đồng hợp tử. img 895

Hình 02: Đồng hợp tử

Nếu một sinh vật có một loại alen giống nhau trên mỗi nhiễm sắc thể của nó, thì sinh vật đó có một đặc thù thuần túy. Do đó, những thành viên đồng hợp tử có một đặc thù thuần túy vì chúng luôn chiếm hữu một loại alen.

Điểm giống nhau giữa các cá thể dị hợp tử và đồng hợp tử?

  • Cả cá thể dị hợp tử và đồng hợp tử là kết quả của sự biến đổi các alen của gen.
  • Cả hai cá thể luôn mang hai alen.

Sự khác biệt giữa các cá thể dị hợp tử và đồng hợp tử là gì?

Cá thể dị hợp tử và cá thể đồng hợp tử

Các cá thể dị hợp tử là các cá thể có hai alen khác nhau của một gen Các cá thể đồng hợp tử là các cá thể sở hữu hai bản sao của alen trội hoặc hai bản sao của alen lặn
Kiểu
Một loại Suy thoái đồng hợp tử hoặc trội đồng hợp tử
Kiểu gen
Có kiểu gen là AA hoặc aa Có kiểu gen Aa
  Người mang alen lặn
Người mang các alen lặn Không mang các alen lặn
Hiện tại alen
Sở hữu cả hai alen Chỉ sở hữu một loại alen

Tóm tắt – Cá thể dị hợp tử và cá thể đồng hợp tử

Phân loại các cá thể dị hợp tử và đồng hợp tử bắt nguồn từ các alen có trong gen của một sinh vật. Các cá thể dị hợp tử có hai alen khác nhau của một gen. Các cá thể đồng hợp tử có hai bản sao của cùng một alen, là trội hoặc lặn. Nếu hai alen là A và a, kiểu gen của cá thể dị hợp tử là Aa. Tương tự, kiểu gen của cá thể đồng hợp tử là AA hoặc aa. Đây là sự khác biệt giữa các cá thể dị hợp tử và đồng hợp tử.

Tài liệu tham khảo:

1. Thompson, Elizabeth A. Drake Kiểu gen và kiểu hình. Cục Thống kê Đại học Washington, Có sẵn ở đây.

Hình ảnh lịch sự:

1. Triệu chứng dị hợp tử của Darryl Leja, Viện nghiên cứu bộ gen người quốc gia – (Tên miền công cộng) qua Commons Wikimedia
2. Phương pháp cây chéo homozygous tinh tế By By De Deululio – Công việc riêng (Tên miền công cộng) qua Commons Wikimedia

0 comments on “Sự khác biệt giữa các cá thể dị hợp tử và đồng hợp tử (Khoa học & Tự nhiên)

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social