Friday, 13 May, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8477:2018 Công trình thủy lợi – Khối lượng khảo sát địa chất


articlewriting1

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8477:2018

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT TRONG CÁC GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ

Hydraulics structures – Element and volume of the geological survey in design stages

Lời nói đầu

TCVN 8477 : 2018 sửa chữa thay thế TCVN 8477 .
TCVN 8477 : 2018 do Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Nước Ta biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đánh giá và thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố .

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – THÀNH PHẦN KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT TRONG CÁC GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ.

Hydraulics structures – Element and volume of the geological survey in design stages

1  Phạm vi áp dụng

1.1  Tiêu chuẩn này quy định thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế, áp dụng đối với các dự án thủy lợi.

1.2  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các dự án đê điều và có thể tham khảo áp dụng cho các dự án thủy điện.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất thiết yếu cho việc vận dụng tiêu chuẩn này. Đối với những tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì vận dụng phiên bản được nêu. Đối với những tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì vận dụng phiên bản mới nhất, gồm có cả sửa đổi, bổ trợ ( nếu có ) .
TCVN 9149 Công trình thủy lợi – Xác định độ thấm nước của đá bằng giải pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan ;
TCVN 9153 Công trình thủy lợi – Phương pháp chỉnh lý tác dụng thí nghiệm mẫu đất ;
TCVN 9155 Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác làm việc khảo sát địa chất ;
TCVN 9386 Thiết kế khu công trình chịu động đất .

3  Các ký hiệu và chữ viết tắt

Bảng 1 – Ký hiệu và chữ viết tắt

STT

Ký hiệu

Tên đầy đủ

Ghi chú

1 BCNCTKT Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi
2 BCNCKT Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi
3 BCKTKT Báo cáo kinh tế tài chính kỹ thuật
4 TKKT Thiết kế kỹ thuật
5 BVTC Bản vẽ kiến thiết
6 Cấp A Cấp trữ lượng vật tư thiết kế xây dựng ở quá trình Báo cáo kinh tế tài chính kỹ thuật góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, phong cách thiết kế kỹ thuật và bản vẽ xây đắp . 100 % khối lượng phong cách thiết kế nhu yếu, trữ lượng tính theo chiêu thức tam giác, diện tích quy hoạnh khai thác tính đến tim hố thăm dò .
7 Cấp B Cấp trữ lượng vật tư thiết kế xây dựng ở quy trình tiến độ Báo cáo kinh tế tài chính kỹ thuật góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, phong cách thiết kế kỹ thuật và bản vẽ xây đắp . 150 % khối lượng phong cách thiết kế nhu yếu, trữ lượng tính theo giải pháp tam giác, diện tích quy hoạnh khai thác tính đến ranh giới khai thác .
8 Cấp C1 Cấp trữ lượng vật tư kiến thiết xây dựng ở tiến trình báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi . 200 % khối lượng phong cách thiết kế nhu yếu, trữ lượng tính theo giải pháp bản mặt song song ( hoặc diện tích quy hoạnh ), diện tích quy hoạnh khai thác tính đến ranh giới mỏ .
9 Cấp C2 Cấp trữ lượng vật tư thiết kế xây dựng ở tiến trình báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra tiền khả thi . 250 % khối lượng phong cách thiết kế nhu yếu, trữ lượng tính theo chiêu thức bản mặt song song ( hoặc diện tích quy hoạnh ), diện tích quy hoạnh khai thác tính đến ranh giới mỏ .
10 ĐCCT Địa chất khu công trình
11 ĐCTV Địa chất thủy văn
12 E Mô đun tổng biến dạng của đất, đá, MPa
13 H Chiều cao lớn nhất của đập, m
14 H1 Chiều cao của mái dốc phong cách thiết kế tính từ đỉnh mái dốc đến cơ gần nhất, hoặc chiều cao giữa hai cơ liền nhau của mái dốc, m .
15 K Hệ số thấm của đất, cm / s .
16 Lu Lugeon là lưu lượng tiêu tốn trong 1 phút trên 1 mét chiều dài thí nghiệm dưới áp lực đè nén 100 mét cột nước .
17 MNDBT Mực nước dâng thông thường
18 Mẫu đất nguyên dạng Mẫu đất nền nguyên dạng thí nghiệm 17 chỉ tiêu ( 17CT ) theo pháp luật tại Phụ lục H
19 Mẫu hủy hoại Mẫu đất nền tàn phá thí nghiệm 9 chỉ tiêu ( 9CT ) theo pháp luật tại Phụ lục H
20 Mẫu đất chế bị Mẫu đất tại mỏ đất vật tư kiến thiết xây dựng, chế bị và thí nghiệm 13 chỉ tiêu ( chế bị 13CT ) theo lao lý tại Phụ lục H
21 q Lượng mất nước đơn vị chức năng : Lưu lượng tiêu tốn trong 1 phút trên 1 mét chiều dài thí nghiệm dưới áp lực đè nén 1 mét cột nước, l / ph. m. m
22 Q. Lưu lượng phong cách thiết kế, m3 / s .
23 SPT Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn ( Standard Penetration Test )
24 t Sức kháng cắt, MPa .
25 VLXD Vật liệu kiến thiết xây dựng

4  Quy định chung

4.1  Đối tượng áp dụng

4.1.1  Tiêu chuẩn này quy định thành phần, khối lượng công tác khảo sát địa chất trong các giai đoạn khảo sát thiết kế các dự án thủy lợi: giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi xây dựng công trình và các bước tương đương (gọi tắt là báo cáo tiền khả thi), báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình (gọi tắt là báo cáo khả thi), thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình (gọi tắt là thiết kế kỹ thuật), thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình (gọi tắt là bản vẽ thi công), báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là báo cáo kinh tế kỹ thuật).

4.1.2  Khối lượng khảo sát ĐCCT ở giai đoạn sau phải được kế thừa trên cơ sở phân tích, tổng hợp đánh giá khối lượng và chất lượng khảo sát ĐCCT đã có trong các giai đoạn trước. Trước khi triển khai công tác khảo sát ĐCCT cần sưu tầm nghiên cứu kỹ để tận dụng, kế thừa các tài liệu địa chất đã có liên quan đến dự án, nhất là các hồ sơ ĐCCT đã có ở các giai đoạn khảo sát trước.

4.1.3  Thành phần và khối lượng công tác khảo sát ĐCCT cho các giai đoạn phụ thuộc vào giai đoạn lập dự án hoặc thiết kế; cấp công trình; quy mô, kết cấu công trình; mức độ phức tạp về điều kiện ĐCCT. Cấp phức tạp về điều kiện ĐCCT theo quy định tại Phụ lục C của tiêu chuẩn này.

4.1.4  Đối với dự án nằm trong vùng địa chất đặc biệt phức tạp, ngoài việc dựa vào tiêu chuẩn này, có thể đề xuất thêm các thành phần và khối lượng khảo sát bổ sung và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4.1.5  Các chỉ tiêu cơ lý đất nền và vật liệu xây dựng thí nghiệm theo quy định tại Phụ lục H, trước khi cung cấp cho thiết kế phải tiến hành xử lý sai số thô theo quy định tại TCVN 9153. Đối với đá nền các công trình cấp III trở lên ở giai đoạn NCTKT, NCKT phải cung cấp các chỉ tiêu địa khối đá theo các công trình có điều kiện địa chất tương tự hoặc theo kinh nghiệm; từ giai đoạn BCKTKT, TKKT, BVTC phải cung cấp các chỉ tiêu địa khối đá theo kết quả thí nghiệm hiện trường hoặc dựa theo kết quả tính toán bằng các phần mềm chuyên dụng trên cơ sở kết quả khảo sát ĐCCT. Việc phân loại khối đá theo quy định tại Phụ lục D của tiêu chuẩn này.

4.2  Thành phần và nội dung khảo sát ĐCCT

4.2.1  Công tác khảo sát ĐCCT trong từng giai đoạn tập dự án hoặc thiết kế cần được cơ quan hoặc tổ chức có chức năng khảo sát ĐCCT thực hiện theo nhiệm vụ khảo sát đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phương án kỹ thuật khảo sát ĐCCT phải do chủ nhiệm ĐCCT lập trên cơ sở mục đích và nhiệm vụ khảo sát đã được xác lập.

Nhiệm vụ và giải pháp kỹ thuật khảo sát ĐCCT hoàn toàn có thể là một phần của trách nhiệm và giải pháp kỹ thuật khảo sát phong cách thiết kế, được lập chung với phần trách nhiệm và giải pháp phong cách thiết kế do chủ nhiệm dự án Bất Động Sản lập. Trường hợp trách nhiệm và giải pháp kỹ thuật khảo sát ĐCCT được lập riêng cũng phải tuân theo nguyên tắc trên và phải bảo vệ thỏa mãn nhu cầu những nhu yếu của phong cách thiết kế .

4.2.2  Trước khi lập nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát ĐCCT trong từng giai đoạn lập dự án hoặc thiết kế, cần thu thập, tổng hợp và phân tích các tài liệu đã có. Nên đi một số hành trình thực tế nhằm kiểm tra, tìm hiểu cụ thể điều kiện ĐCCT của vùng nghiên cứu, lĩnh hội yêu cầu cụ thể của thiết kế (chủ nhiệm dự án) đề ra.

4.2.3  Nội dung của nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát ĐCCT

4.2.3.1  Nội dung ca nhiệm vụ kho sát ĐCCT

– Mục đích khảo sát ĐCCT để cung ứng trách nhiệm phong cách thiết kế, nhu yếu của những chuyên ngành như : thủy văn, thủy lực, thủy công, điện, kiến thiết, thiên nhiên và môi trường và những chuyên ngành khác .
– Khảo sát ĐCCT cần nêu đơn cử về khoanh vùng phạm vi, ranh giới thực thi tại : vùng hồ, khu công trình đầu mối, hệ thống kênh, những khuôn khổ khu công trình chính, khu công trình phụ trợ, vật tư kiến thiết xây dựng và những khuôn khổ khác. Nêu khoanh vùng phạm vi trình độ là những yếu tố cần phải làm sáng tỏ trong quy trình khảo sát ĐCCT để Giao hàng công tác làm việc phong cách thiết kế, công tác làm việc giải quyết và xử lý nền móng khu công trình, nhu yếu về trữ lượng khai thác và sử dụng VLXD như : đất, đá, cát, sỏi và những vật tư khác theo trách nhiệm phong cách thiết kế và theo nhu yếu của những chuyên ngành cũng như những nhu yếu nâng cao khác .
– Phương pháp và tiêu chuẩn khảo sát ĐCCT được vận dụng, nếu cần thì nêu đơn cử về giải pháp khảo sát ĐCCT dự kiến được vận dụng :
+ Công tác hiện trường nêu về giải pháp khảo sát ĐCCT dự kiến được vận dụng như : đo vẽ ĐCCT, thăm dò địa vật lý, khoan máy, khoan tay, đào, xuyên và những công tác làm việc khác. Các thí nghiệm hiện trường : xuyên tiêu chuẩn ( SPT ), ĐCTV ( ép nước, đổ nước, hút nước, múc nước, quan trắc mực nước ), thí nghiệm cơ địa ( nén ngang, đẩy trượt, cắt cánh, quay camera hố khoan ) .
+ Công tác trong phòng nêu về chiêu thức tích lũy tài liệu, thí nghiệm mẫu, lập hồ sơ ĐCCT .
+ Nêu những quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình tiến độ tương quan trực tiếp đến những công tác làm việc khảo sát ĐCCT dự kiến vận dụng .
– Khối lượng những loại công tác làm việc khảo sát ĐCCT phải nêu dự kiến khối lượng và dự trù ngân sách những loại cho công tác làm việc khảo sát ĐCCT .
– Thời gian triển khai công tác làm việc khảo sát ĐCCT : Nêu dự kiến tổng thời hạn triển khai công tác làm việc khảo sát ĐCCT kể từ khi trách nhiệm và giải pháp khảo sát ĐCCT được phê duyệt cho đến khi nộp hồ sơ ĐCCT .

4.2.3.2  Nội dung của phương án kỹ thuật khảo sát ĐCCT

– Giới thiệu chung về tên, vị trí, trách nhiệm, quy mô, cấp và những khuôn khổ khu công trình của dự án Bất Động Sản .
– Cơ sở lập phương án kỹ thuật khảo sát ĐCCT : Hợp đồng, những tài liệu, văn bản tương quan đến lập giải pháp kỹ thuật khảo sát ĐCCT và trách nhiệm khảo sát ĐCCT đã được phê duyệt. Nêu sơ lược về đặc thù địa chất của khu vực khu công trình ( trường hợp chưa có khảo sát địa chất trong quy trình tiến độ trước ). Tóm tắt tình hình khảo sát ; khối lượng, nhìn nhận chung về số lượng và chất lượng tài liệu đã khảo sát ; những Tóm lại, đề xuất kiến nghị cùng những nhìn nhận ( nếu có ) và những yếu tố cần tập trung chuyên sâu làm rõ trong quá trình khảo sát hiện tại ( trường hợp đã có khảo sát trong quy trình tiến độ trước ). Trường hợp lập chung trách nhiệm và giải pháp kỹ thuật khảo sát ĐCCT thì nêu đơn cử nhu yếu của khảo sát ĐCCT trong trách nhiệm phong cách thiết kế, hoặc nhu yếu của chủ nhiệm dự án Bất Động Sản .
– Thành phần, khối lượng công tác làm việc khảo sát ĐCCT cần nêu đơn cử về thành phần, khối lượng của những công tác làm việc khảo sát ĐCCT cho từng đối tượng người tiêu dùng khảo sát đơn cử ứng với quá trình khảo sát hiện tại .
– Phương pháp, thiết bị khảo sát và phòng thí nghiệm được sử dụng cần nêu rõ về giải pháp, số lượng, chủng loại thiết bị, vật tư chính, những ứng dụng dự kiến sử dụng trong công tác làm việc khảo sát ĐCCT ở hiện trường, trong phòng thí nghiệm và văn phòng .
– Tiêu chuẩn khảo sát ĐCCT dự kiến vận dụng và những nhu yếu kỹ thuật đơn cử so với từng công tác làm việc khảo sát ĐCCT, nhu yếu về thành phần và khối lượng hồ sơ ĐCCT .
– Tổ chức thực thi và giải pháp trấn áp chất lượng cần nêu rõ về việc phân công tổ chức triển khai triển khai công tác làm việc khảo sát ĐCCT từ lập trách nhiệm giải pháp kỹ thuật, tiến hành thực địa, thí nghiệm trong phòng và lập hồ sơ ĐCCT. Nêu rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của những cá thể, đơn vị chức năng tham gia công tác làm việc khảo sát. Nêu rõ những bước kiểm tra nghiệm thu sát hoạch loại sản phẩm khảo sát ở hiện trường .
– Tiến độ triển khai cần nêu rõ quy trình tiến độ triển khai, trình tự ưu tiên, cụ thể về thời hạn hoàn thành xong công tác làm việc khảo sát ĐCCT ở hiện trường, trong phòng, thời hạn giao nộp mẫu sản phẩm hồ sơ ĐCCT .
– Biện pháp bảo vệ những khu công trình hạ tầng kỹ thuật, khu công trình kiến thiết xây dựng có tương quan trong khu vực khảo sát, nêu rõ giải pháp bảo vệ và nghĩa vụ và trách nhiệm của cá thể, đơn vị chức năng tham gia công tác làm việc khảo sát ĐCCT .
– Các giải pháp bảo vệ thiên nhiên và môi trường trong quy trình khảo sát ( nguồn nước, rừng, tiếng ồn, khí thải về những yếu tố khác ) cần nêu rõ những giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên trong quy trình khảo sát như : những giải pháp bảo vệ nguồn nước, bảo vệ rừng, những giải pháp hạn chế tiếng ồn, khí thải và những yếu tố khác. Nêu những giải pháp về an toàn lao động theo những pháp luật hiện hành .

4.3  Thành phần và khối lượng hồ sơ ĐCCT

Tùy theo nhu yếu của từng quy trình tiến độ lập dự án Bất Động Sản hoặc phong cách thiết kế mà thành phần và khối lượng hồ sơ ĐCCT có khác nhau, nhưng thường gồm có những phần chính sau :

4.3.1  Báo cáo kết quả khảo sát ĐCCT

– Thuyết minh ĐCCT .
– Các hình vẽ ( vị trí khu công trình, map địa chất tỷ suất 1 : 200 000 hoặc lớn hơn ) cùng những bảng biểu và phụ lục kèm theo .

4.3.2  Các bản vẽ ĐCCT bao gồm:

– Bản đồ những tài liệu thực tiễn, map vị trí khảo sát và thí nghiệm ( map trong thực tiễn ), map ĐCCT và map ĐCCT trình độ .
– Các mặt phẳng cắt ĐCCT .
– Bảng thống kê ( tổng hợp ) chỉ tiêu cơ lý đất, đá, cát sỏi, thống kê ( bảng tính ) trữ lượng VLXD .

4.3.3  Tài liu gốc ĐCCT gồm:

– Hình trụ hố khoan, đào .
– Tập ảnh đo vẽ ĐCCT, ảnh hòm nõn khoan máy .
– Nhật ký đo vẽ thực trạng, đo vẽ ĐCCT .
– Kết quả thí nghiệm hiện trường và trong phòng .
– Các tài liệu khảo sát chuyên ngành : địa vật lý, động đất, tân kiến thiết, hiệu quả thí nghiệm cơ địa trong hầm ngang và những nội dung khác ( nếu có nhu yếu ) .

4.3.4  Hình thức giao nộp và lưu trữ h sơ ĐCCT

– Trong những hồ sơ ĐCCT phải ghi rõ thời gian khảo sát và lập hồ sơ ĐCCT, những người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chính, chữ ký, dấu của cơ quan lập hồ sơ cùng mục lục tài liệu .
– Toàn bộ hồ sơ ĐCCT của mỗi quy trình tiến độ khảo sát đều phải được ghi vào những thiết bị tàng trữ tin học ( đĩa CD hoặc tương tự ) ở dạng ảnh ( không cho sửa chữa thay thế ) trừ khi có nhu yếu khác của chủ góp vốn đầu tư .
– Các thuyết minh và bản vẽ lưu ở dạng file ảnh hoặc file pdf .
– Khi giao nộp hồ sơ ĐCCT cho chủ góp vốn đầu tư hoặc nộp tàng trữ phải nộp cả hai dạng hồ sơ bằng giấy và hồ sơ tin học .

5  Thành phần, khối lượng khảo sát địa chất công trình giai đoạn báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (BCNCTKT) và các bước tương đương

5.1  Mục đích của công tác khảo sát ĐCCT

Làm sáng tỏ và nhìn nhận chung về điều kiện kèm theo ĐCCT của hàng loạt dự án Bất Động Sản nhằm mục đích xác lập :
1 ) Khả năng kiến thiết xây dựng hồ chứa .
2 ) Vùng tuyến hài hòa và hợp lý của khu công trình đầu mối .
3 ) Vùng tuyến hài hòa và hợp lý của đường dẫn chính .
4 ) Khả năng về VLXD vạn vật thiên nhiên để thiết kế xây dựng khu công trình .

5.2  Thành phần khảo sát ĐCCT trong giai đoạn BCNCTKT

– Thu thập, nghiên cứu và phân tích và nhìn nhận những tài liệu đã có .
– Phân tích không ảnh và vẽ map địa chất .
– Đánh giá động đất, xây đắp và những hoạt động giải trí địa động lực tân tiến .
– Đo vẽ ĐCCT .
– Thăm dò địa vật lý .
– Khoan, đào .
– Thí nghiệm trong phòng và ngoài trời .
– Lập hồ sơ ĐCCT .

5.3  Nội dung và khối lượng khảo sát ĐCCT giai đoạn BCNCTKT

5.3.1  Hồ chứa

5.3.1.1  Mục đích

– Xác định sơ bộ cao trình giữ nước, năng lực ngập và bán ngập .
– Phát hiện và nhìn nhận sơ bộ những hoạt động giải trí địa động lực, sạt, lở, trượt, karst và những yếu tố khác ở hồ chứa .
– Đánh giá sơ bộ về tình hình tài nguyên ở hồ chứa .
– Dự kiến sơ bộ những giải pháp giải quyết và xử lý những yếu tố ĐCCT phức tạp ở hồ chứa ( mất nước, sụt lún lớn và những yếu tố khác ) .

5.3.1.2  Thu thập và phân tích tài liệu đã có

– Các map địa hình, hành chính, giao thông vận tải, quy hoạch ở những tỷ suất .
– Các tài liệu địa chất chung, những map địa chất tỷ suất nhỏ đến lớn .
– Các tài liệu về ĐCTV, ĐCCT, địa mạo, động đất, kiến thiết và tân xây đắp .
– Các tài liệu địa vật lý .
– Các tài liệu về VLXD .

5.3.1.3  Bản đồ không ảnh

– Bản đồ không ảnh được triển khai cho tổng thể những khu công trình. Tiến hành nghiên cứu và phân tích ảnh chụp từ máy bay tỷ suất từ 1/40 000 đến 1/60 000, ảnh từ chương trình Google Earth ( hoặc những chương trình tương tự ) để kiểm tra và hiệu chỉnh những map địa chất vương quốc tỷ suất từ 1/50 000 đến 1/200 000 hiện có .
– Thời gian của ảnh chụp nên dùng phiên bản mới nhất được update .
– Phạm vi nghiên cứu và phân tích không ảnh nên lan rộng ra tới thung lũng của hai sông lân cận, tuy nhiên thường thì không vượt quá đường viền hồ 10 km, lan rộng ra về đuôi hồ và hạ lưu đập không quá 5 km. Bản đồ địa chất phải biểu lộ được cấu trúc địa chất, địa mạo của khu vực .

5.3.1.4  Đánh giá động đất, kiến tạo và các hoạt động địa động lực hiện đại

– Đánh giá cấp động đất cho khu công trình theo bảng phân vùng tần suất nền của TCVN 9386 .
– Thu thập tài liệu địa chất chung của khu vực để nhìn nhận về thiết kế và những hoạt động giải trí địa động lực văn minh .

5.3.1.5  Đo vẽ địa cht công trình

Cấp phức tạp và số lượng điểm đo vẽ ( điểm quan sát ) trong công tác làm việc đo vẽ ĐCCT nêu trong tiêu chuẩn này tuân thủ theo lao lý tại Phụ lục B của tiêu chuẩn này .
a ) Phạm vi đo vẽ ĐCCT : là diện tích quy hoạnh lòng hồ ứng với mực nước dâng thông thường dự kiến ( MNDBT ) và phần diện tích quy hoạnh cao hơn MNDBT từ ( 2 đến 5 ) m so với khu công trình từ cấp III trở xuống, từ ( 5 đến 10 ) m so với khu công trình từ cấp II trở lên. Tại khu vực bờ hồ chứa có điều kiện kèm theo ĐCCT phức tạp như : trượt sạt, hang động, đứt gãy, những tầng thấm nước mạnh, đá có năng lực bị hòa tan ( đá vôi, đolomit, đá nhiễm vôi và những loại đá khác ) phải triển khai lan rộng ra khoanh vùng phạm vi đo vẽ bao trùm hàng loạt những khu vực này qua phân thủy sang thung lũng bên cạnh tới cao trình MNDBT .
b ) Các nhu yếu kỹ thuật cần làm rõ trong quy trình đo vẽ ĐCCT vùng hồ gồm có :
1 ) Khả năng giữ nước của hồ và cao trình tối đa được cho phép không gây ra mất nước .
2 ) Ngập và bán ngập những khu công nghiệp, dân cư, tài nguyên, di tích lịch sử văn hóa truyền thống .
3 ) Ngập những tài nguyên trong vùng lòng hồ .
4 ) Ổn định bờ hồ chứa .
5 ) Các khu vực có năng lực xảy ra trượt sạt lớn tác động ảnh hưởng tới hiệu ích dự án Bất Động Sản .
6 ) Dự kiến hoặc đề xuất kiến nghị những yếu tố về ĐCCT của hồ chứa phải điều tra và nghiên cứu kỹ ở tiến trình sau .
c ) Tỷ lệ đo vẽ map ĐCCT thường là từ 1/25 000 đến 1/50 000 .
Đối với những khu công trình từ cấp II trở lên ở những khu vực cần làm rõ một nội dung kỹ thuật đơn cử nào đó có ảnh hưởng tác động tới hiệu suất cao của dự án Bất Động Sản, hoặc tình hình ĐCCT phức tạp thì tỷ suất đo vẽ ĐCCT hoàn toàn có thể tăng lên 1/10 000 trong khoanh vùng phạm vi khu vực đó .

5.3.1.6  Thăm dò địa vật lý

a ) Trong quá trình này, công tác làm việc địa vật lý cực kỳ quan trọng, nó là giải pháp hầu hết trong khảo sát ĐCCT. Phương pháp sử dụng là địa chấn khúc xạ ( 24 mạch trở lên ), đo sâu điện và đo mặt phẳng cắt điện ( xử lý tài liệu theo chiêu thức 2D ), georada ( sử dụng trong khoanh vùng phạm vi tương thích ) .
b ) Phạm vi thăm dò tiến hành tại những khu vực phân thủy mỏng mảnh hoặc tại nơi hồ chứa có điều kiện kèm theo ĐCCT phức tạp như : trượt sạt, hang động, đứt gãy, những tầng thấm nước mạnh, đá có năng lực bị hòa tan ( đá vôi, đolomit, đá nhiễm vôi và những loại đá khác ) phải thực thi thăm dò địa vật lý theo những tuyến dọc và ngang khu vực nghiên cứu và điều tra với tỷ lệ trên tuyến đo từ ( 10 đến 15 ) m / 1 điểm đo địa vật lý .

5.3.1.7  Khoan, đào

a ) Dựa vào hiệu quả đo vẽ ĐCCT và thăm dò địa vật lý, công tác làm việc khoan, đào sẽ được sắp xếp nhằm mục đích làm rõ thêm những điều kiện kèm theo ĐCCT ( như : trượt sạt, hang động, đứt gãy, mất nước ) và bổ trợ điểm quan sát địa chất ở những khu vực mà mức độ lộ của đá gốc ít .
b ) Tiến hành khoan tại những đường phân thủy, nơi mực nước ngầm có năng lực thấp hơn cao trình giữ nước của hồ chứa để điều tra và nghiên cứu điều kiện kèm theo ĐCTV. Trên 1 mặt phẳng cắt nghiên cứu và điều tra ĐCTV chỉ sắp xếp 1 hố khoan máy tại đỉnh phân thủy, độ sâu của hố khoan phải thấp hơn mực nước ngầm vào mùa khô từ ( 5 đến 7 ) m. Các hố khoan này được kết cấu thành hố khoan dùng để quan trắc nước ngầm lâu dài hơn. Các điểm ĐCTV ở hai nhánh đường phân thủy ( trên mặt phẳng cắt điều tra và nghiên cứu ĐCTV ) được xác lập bằng những hố khoan tay hoặc đào .

5.3.1.8  Thí nghiệm trong phòng và ngoài trời

a ) Thí nghiệm ngoài trời gồm có : thí nghiệm ĐCTV ( ép nước, đổ nước, múc nước ) và thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn ( SPT ) chỉ thực thi ở những mặt phẳng cắt địa chất nơi có năng lực xảy ra mất nước, trượt sạt lớn, ảnh hưởng tác động tới quy mô của hồ chứa. Thí nghiệm ngoài trời nhằm mục đích bảo vệ mỗi lớp đất, mỗi đới đá phong hóa trọn vẹn, đá phong hóa mạnh có 1 lần đổ nước và 1 giá trị xuyên tiêu chuẩn ( SPT ). Mỗi đới đá phong hóa vừa, đá phong hóa nhẹ đến tươi có 1 đoạn ép nước .
Việc phân loại những đới phong hóa của đá nêu trong tiêu chuẩn này tuân thủ theo pháp luật tại Phụ lục E ( so với khu công trình thủy lợi ) và tìm hiểu thêm Phụ lục G ( so với khu công trình nguồn năng lượng ) .
b ) Thí nghiệm mẫu trong phòng với số lượng chỉ tiêu thí nghiệm theo lao lý tại Phụ lục H :
1 ) Mẫu đất nguyên dạng, mẫu cát sỏi nền ( mẫu thí nghiệm 5 chỉ tiêu ) : từ ( 3 đến 5 ) mẫu / 1 lớp ( chỉ tiến hành tại những mặt phẳng cắt địa chất nơi có năng lực xảy ra mất nước, trượt sạt lớn, tác động ảnh hưởng tới quy mô của hồ chứa ) .
2 ) Mẫu nước ăn mòn bê tông : 1 mẫu nước mặt, 1 mẫu nước ngầm cho mỗi tầng chứa nước .
3 ) Mẫu đá thạch học : từ ( 1 đến 2 ) mẫu / 1 loại đá .
4 ) Mẫu thí nghiệm cơ lý đá : Số lượng từ ( 1 đến 2 ) mẫu cho 1 đới phong hóa của một loại đá .

5.3.2  Công trình đầu mối của hồ chứa và đập dâng

5.3.2.1  Mục đích

a ) Làm sáng tỏ điều kiện kèm theo ĐCCT của những vùng tuyến khu công trình đầu mối để có cơ sở lựa chọn được vùng tuyến hài hòa và hợp lý và sơ bộ sắp xếp toàn diện và tổng thể khu công trình đầu mối .
b ) Đánh giá những điều kiện kèm theo ĐCCT có tương quan đến không thay đổi ( thấm, chịu lực, lún, trượt và những yếu tố khác ) của những tuyến khu công trình đầu mối và sơ bộ nêu ra giải pháp giải quyết và xử lý so với những yếu tố ĐCCT phức tạp .
c ) Dự kiến hoặc yêu cầu những yếu tố về ĐCCT của khu công trình đầu mối phải điều tra và nghiên cứu kỹ ở tiến trình sau .

5.3.2.2  Thu thập và phân tích tài liệu đã có

Như pháp luật trong điều 5.3.1. 2 của tiêu chuẩn này .

5.3.2.3  Đánh giá động đt và hoạt động địa động lực hiện đại

Như lao lý trong điều 5.3.1. 4 của tiêu chuẩn này .

5.3.2.4  Đo vẽ địa chất công trình

a ) Đối tượng đo vẽ ĐCCT được thực thi so với khu công trình có quy mô từ cấp III trở lên tại những giải pháp vùng tuyến của khu công trình đầu mối dự kiến .
b ) Phạm vi đo vẽ ĐCCT được lao lý như sau :
1 ) Trường hợp trong vùng tuyến chỉ có năng lực sắp xếp 1 tuyến khu công trình đầu mối :
– Ranh giới thượng và hạ lưu được tính từ đường viền chân khu công trình ( chân mái đập, sân phủ thượng, hạ lưu của đập hoặc mép sân trước, mép cuối sân sau của cổng, đập tràn ) về mỗi phía là 2H ( H là chiều cao lớn nhất của đập ) .
– Hai bên đầu vai đập và tràn về mỗi phía là 1H, nhưng không vượt quá đỉnh núi mà đập, tràn và cống gối vào đó .
2 ) Trường hợp trong vùng tuyến hoàn toàn có thể sắp xếp nhiều tuyến khu công trình đầu mối thì lấy tuyến thượng và hạ lưu làm chuẩn với nguyên tắc xác lập ranh giới như trên .
c ) Tỷ lệ đo vẽ map ĐCCT thường từ 1/5 000 đến 1/10 000 tùy mức độ phức tạp của điều kiện kèm theo ĐCCT. Trường hợp tuyến khu công trình đầu mối có chiều dài nhỏ hơn 200 m thì tỷ suất đo vẽ ĐCCT từ 1/1000 đến 1/2 000 .

5.3.2.5  Thăm dò địa vật lý

a ) Thăm dò địa vật lý là giải pháp đa phần trong khảo sát ĐCCT những khu công trình đầu mối hồ chứa, đập dâng và nên triển khai trước khi khoan, đào. Phương pháp địa vật lý theo lao lý tại điều 5.3.1. 6 của tiêu chuẩn này .
b ) Phạm vi thăm dò được triển khai tại tim tuyến khu công trình đại diện thay mặt cho tuyến điều tra và nghiên cứu, mỗi vị trí tuyến thực thi một mặt phẳng cắt tỷ lệ từ ( 10 đến 15 ) m / 1 điểm đo địa vật lý. Tại những vị trí có điều kiện kèm theo địa chất phức tạp cần phải thực thi tổng hợp những giải pháp đo địa chấn khúc xạ với đo sâu điện và đo mặt phẳng cắt điện .

5.3.2.6  Khoan, đào

a ) Khoan đào để tìm hiểu và khám phá những lớp đất Đệ Tứ, tầng phủ, mức độ phong hóa của đá, tính phân lớp, tính thấm, mực nước ngầm Open và không thay đổi, cấu trúc, trạng thái của đất đá ; đồng thời lấy mẫu để thí nghiệm .
b ) Phạm vi thăm dò được triển khai tại tim tuyến khu công trình đại diện thay mặt cho tuyến nghiên cứu và điều tra .
1 ) Hố đào được sắp xếp trên tim tuyến khu công trình với cự ly giữa những hố thăm dò là từ ( 75 đến 100 ) m / 1 hố. Độ sâu hố đào cần vào sâu trong đới đá phong hóa mạnh 0,5 m .
2 ) Hố khoan máy thường thì được sắp xếp như sau :
– Lòng sông 1 hố, mỗi vai từ ( 1 đến 2 ) hố. Đối với những tuyến đập quá dài, thì khoảng cách những hố trên tim tuyến từ ( 150 đến 200 ) m. Trường hợp có những biểu lộ đứt gãy, trượt sạt, hang động, đặc biệt quan trọng là những vị trí mà địa vật lý đã phát hiện có những yếu tố địa chất phức tạp thì cần sắp xếp hố khoan tại đó để tìm hiểu và khám phá những nội dung kỹ thuật đơn cử sao cho tại mỗi đơn nguyên địa mạo ( lòng sông, thềm, bãi bồi, sườn đồi ) phải có tối thiểu 1 hố khoan máy thăm dò .
– Độ sâu những hố khoan máy từ bằng từ ( 2/3 đến 1 ) H ( với H là chiều cao lớn nhất của đập ). Nếu hố khoan đã đạt được chiều sâu 1/2 H và sâu vào đá gốc phong hóa nhẹ đến tươi tối thiểu là 10 m thì dừng. Đối với những hố khoan ở vai dừng sớm khi thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo trên, nhưng chiều sâu hố khoan phải thấp hơn mực nước ngầm vào mùa khô từ ( 2 đến 3 ) m .

5.3.2.7  Thí nghiệm ngoài trời và trong phòng

a ) Thí nghiệm ngoài trời gồm có : đổ nước, ép nước, hút nước, múc nước và thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn ( SPT ) .
1 ) Các hố đào ở vai đập cần triển khai đổ nước, mỗi lớp đất có từ 1 đến 2 giá trị thông số thấm K .
2 ) Các hố khoan cần thí nghiệm đổ nước và thí nghiệm SPT trong những lớp đất Đệ Tứ, trong tầng phủ pha tàn tích, trong đới đá phong hóa phong hóa trọn vẹn và phong hóa mạnh ( mỗi lớp có từ 1 đến 2 giá trị thấm K, từ 1 đến 3 giá trị SPT ). Thí nghiệm ép nước trong những đới đá khác còn lại từ 1 đến 2 đoạn .
3 ) Thí nghiệm hút hoặc múc nước ở lớp cát cuội sỏi lòng sông, cát cuội sỏi đáy thềm và những tầng chứa nước dưới nền khu công trình, mỗi lớp cuội sỏi hoặc một tầng chứa nước có từ 1 đến 2 giá trị thấm K .
b ) Thí nghiệm mẫu trong phòng
1 ) Mẫu đất nguyên dạng : Thí nghiệm mỗi lớp đất từ ( 3 đến 5 ) mẫu .
2 ) Mẫu cát sỏi nền : Số lượng từ ( 2 đến 3 ) mẫu cho một lớp .
3 ) Mẫu đá nghiên cứu và phân tích thạch học : Số lượng từ ( 2 đến 3 ) mẫu cho một loại đá .
4 ) Mẫu thí nghiệm cơ lý đá : Số lượng từ ( 2 đến 3 ) mẫu cho một đới phong hóa của một loại đá .
5 ) Mẫu nước nghiên cứu và phân tích ăn mòn bê tông gồm : từ ( 1 đến 2 ) mẫu nước mặt, từ ( 1 đến 2 ) mẫu nước ngầm cho mỗi tầng chứa nước .

5.3.3  Trạm bơm, cống đồng bằng và các công trình lớn trên đường dẫn nước chính

5.3.3.1  Mục đích

Như lao lý ở điều 5.3.2. 1 của tiêu chuẩn này .

5.3.3.2  Thu thập và phân tích tài liệu đã

Như lao lý ở điều 5.3.1. 2 của tiêu chuẩn này .

5.3.3.3  Đánh giá động đất và hoạt động địa động lực hiện đại

Như pháp luật ở điều 5.3.1. 4 của tiêu chuẩn này .

5.3.3.4  Thăm dò địa vật lý

Công tác này chỉ triển khai so với khu công trình từ cấp III trở lên, thực thi như pháp luật trong điều 5.3.2. 5 của tiêu chuẩn này. Công trình cấp IV không thực thi .

5.3.3.5  Khoan, đào, xuyên

a ) Tại mỗi vị trí dự kiến thiết kế khu công trình cần có từ ( 1 đến 3 ) hố thăm dò ( hố khoan, đào hoặc xuyên ) được sắp xếp như sau : 1 hố ở giữa ( tại tim khu công trình ) và hai hố hai bên ( nếu là 3 hố ) trên cùng một mặt cắt .
b ) Độ sâu hố giữa ( tại tim khu công trình ) từ ( 3 đến 5 ) lần S ( S là chiều sâu đặt móng lấy từ mặt đất vạn vật thiên nhiên tới cao trình dự kiến đặt móng khu công trình ). Trường hợp sớm gặp đới đá gốc phong hóa mạnh, phong hóa vừa đến nhẹ hoặc lớp phù sa cổ ( lớp bồi tích trong lòng sông cổ ) thì khoan ( hoặc xuyên ) sâu vào lớp đá hoặc phù sa cổ từ ( 5 đến 7 ) m ; trong trường hợp gặp tầng đất yếu phải khoan ( hoặc xuyên ) hết tầng đất đó ; nhưng trong mọi trường hợp đều không vượt quá 10 lần S và không nhỏ hơn 1,5. BCT ( BCT là bề rộng móng khu công trình ). Độ sâu những hố khác được thấp hơn đáy móng khu công trình dự kiến từ ( 3 đến 5 ) m, trường hợp sớm gặp đới đá gốc phong hóa mạnh, phong hóa vừa đến nhẹ hoặc lớp phù sa cổ thì khoan ( hoặc xuyên ) sâu vào trong những lớp này từ ( 2 đến 3 ) m .

5.3.3.6  Thí nghiệm ngoài trời và trong phòng

a ) Thí nghiệm ngoài trời gồm có đổ nước, ép nước, hút nước, múc nước và thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn ( SPT ) .
1 ) Các hố khoan, đào cần thí nghiệm đổ nước và thí nghiệm SPT trong những lớp đất Đệ Tứ, trong tầng phủ pha tàn tích, trong đới đá phong hóa phong hóa trọn vẹn và phong hóa mạnh ( mỗi lớp hoặc mỗi đới có từ ( 1 đến 2 ) giá trị thấm K và từ 1 đến 2 giá trị SPT ) .
2 ) Thí nghiệm hút hoặc múc nước ở lớp cát cuội sỏi và những tầng chứa nước dưới nền khu công trình : mỗi lớp cuội sỏi hoặc tầng chứa nước có từ ( 1 đến 2 ) giá trị thấm K .
b ) Thí nghiệm mẫu trong phòng
1 ) Mẫu đất nguyên dạng : Từ ( 3 đến 5 ) mẫu cho một lớp .
2 ) Mẫu cát sỏi nền thí nghiệm : Từ ( 2 đến 3 ) mẫu cho một lớp .
3 ) Mẫu đá nghiên cứu và phân tích thạch học : Từ ( 1 đến 2 ) mẫu cho một loại đá .
4 ) Mẫu thí nghiệm cơ lý đá : Từ ( 1 đến 2 ) mẫu cho một đới phong hóa của một loại đá .
5 ) Mẫu nước nghiên cứu và phân tích ăn mòn bê tông gồm : 1 mẫu nước mặt, 1 mẫu nước ngầm cho mỗi tầng chứa nước .

5.3.4  Đường dẫn nước chính: tuyến kênh, đường hầm (tuynel), đường ống dẫn nước

5.3.4.1  Mục đích

Như lao lý ở điều 5.3.2. 1 của tiêu chuẩn này .

5.3.4.2  Thu thập và phân tích tài liệu đã

Như lao lý ở điều 5.3.1. 2 của tiêu chuẩn này .

5.3.4.3  Đánh giá động đt và hoạt động địa động lực hiện đại

Như pháp luật ở điều 5.3.1. 4 của tiêu chuẩn này .

5.3.4.4  Thăm dò địa vật lý

a ) Thăm dò địa vật lý được vận dụng cho đường hầm, đường ống dẫn nước và kênh dẫn nước của những khu công trình từ cấp III trở lên. Công trình cấp IV không thực thi .
b ) Phạm vi thăm dò được triển khai theo tim những giải pháp tuyến khu công trình đại diện thay mặt cho tuyến nghiên cứu và điều tra, mỗi vị trí tuyến thực thi một mặt phẳng cắt mà hầu hết là giải pháp địa chấn khúc xạ ( hoặc đo sâu điện ) với tỷ lệ từ ( 15 đến 20 ) m / 1 điểm đo địa vật lý. Tại những vị trí có điều kiện kèm theo địa chất phức tạp ( đứt gãy, hang hốc, sạt trượt và những yếu tố khác ) phải thực thi tổng hợp những chiêu thức đo địa chấn khúc xạ với đo sâu điện và đo mặt phẳng cắt điện .

5.3.4.5  Đo vẽ ĐCCT

a ) Đo vẽ ĐCCT được thực thi cho toàn bộ những giải pháp tuyến .
b ) Phạm vi đo vẽ ĐCCT tại mỗi giải pháp thì khoanh vùng phạm vi đo vẽ được lan rộng ra dọc theo tim tuyến mỗi bên từ 150 m đến 200 m. Khi phát hiện điều kiện kèm theo ĐCCT phức tạp thì cần lan rộng ra thêm theo nhu yếu đơn cử .
c ) Tỷ lệ đo vẽ map ĐCCT từ 1/5 000 đến 1/10 000 tùy theo mức độ phức tạp về điều kiện kèm theo ĐCCT .

5.3.4.6  Khoan, đào, xuyên

a ) Khoan máy để khảo sát tim những giải pháp tuyến đường hầm, đường ống và kênh dẫn nước đại diện thay mặt cho tuyến nghiên cứu và điều tra, đi qua vùng đá cứng. Thông thường sắp xếp khoan ở những eo núi thấp, khu vực cửa vào, cửa ra đường hầm hoặc những nơi có tín hiệu tàn phá xây đắp, đứt gãy được xác lập qua nghiên cứu và điều tra không ảnh, đo vẽ ĐCCT hoặc thăm dò địa vật lý. Khoảng cách giữa những hố khoan máy trên tim tuyến đường dẫn nước thường từ ( 300 đến 500 ) m. Đối với tuyến đường hầm dẫn nước tối thiểu phải có 3 hố khoan máy ( 1 hố cửa vào, 1 hố cửa ra và 1 hố ở trên đường hầm ). Chiều sâu hố khoan máy phải thấp hơn đáy cao trình tuyến đường dẫn nước chính tối thiểu từ ( 2 đến 5 ) m .
b ) Đào, khoan tay, xuyên
1 ) Trên tim những tuyến đường dẫn nước chính vùng núi sắp xếp thêm những hố đào với cự ly từ ( 300 đến 500 ) m / 1 hố. Độ sâu những hố đào thường thì phải vào tới đá phong hóa mạnh tối thiểu 0,5 m .
2 ) Trên tim những tuyến đường dẫn nước chính vùng đồng bằng sắp xếp hố đào hoặc khoan tay hoặc xuyên để thăm dò, cự ly giữa những hố thăm dò từ ( 500 đến 1000 ) m / 1 hố. Độ sâu những hố khoan tay hoặc đào phải đạt sâu hơn đáy kênh dự kiến từ ( 1 đến 2 ) m .
Trường hợp tuyến kênh có đất đá nền thấm nước mạnh đến rất mạnh, độ sâu hố khoan, đào phải đến tầng cách nước .

5.3.4.7  Thí nghiệm trong phòng và ngoài trời

a ) Thí nghiệm ngoài trời :
1 ) Thí nghiệm đổ nước được thực thi trong những hố khoan đào của những lớp đất Đệ Tứ và những đới phong hóa trọn vẹn, phong hóa mạnh, mỗi lớp có từ ( 1 đến 2 ) giá trị thông số thấm K .
2 ) Thí nghiệm ép nước được thực thi từ ( 1 đến 2 ) đoạn trong những đới đá phong hóa vừa – nhẹ tại hố khoan thăm dò tuyến đường hầm tại cao trình tường và đáy đường hầm dẫn nước .
3 ) Thí nghiệm hút, múc nước so với những lớp cát cuội sỏi trên tuyến đường dẫn nước chính, mỗi lớp có từ ( 1 đến 2 ) giá trị thông số thấm K .
b ) Thí nghiệm trong phòng :
1 ) Mẫu đất, cát sỏi nền : mỗi lớp từ ( 3 đến 5 ) mẫu .
2 ) Mẫu đá nghiên cứu và phân tích thạch học : Số lượng từ ( 1 đến 2 ) mẫu cho một loại đá .
3 ) Mẫu thí nghiệm cơ lý đá : Số lượng từ ( 1 đến 2 ) mẫu cho một đới phong hóa của 1 loại đá .
4 ) Mẫu nước nghiên cứu và phân tích ăn mòn bê tông gồm : 1 mẫu nước mặt, 1 mẫu nước ngầm cho mỗi tầng chứa nước .

5.3.5  Vật liệu xây dựng thiên nhiên

5.3.5.1  Mục đích

Trong quá trình này, VLXD vạn vật thiên nhiên được khảo sát ở cấp C1 và C2 với tiềm năng làm sáng tỏ năng lực sử dụng VLXD vạn vật thiên nhiên để kiến thiết xây dựng khu công trình. Phân nhóm mỏ VLXD theo lao lý tại Phụ lục A của tiêu chuẩn này .

5.3.5.2  Đo vẽ địa chất hành trình

Nhằm phát hiện những nguồn VLXD vạn vật thiên nhiên có trong khu vực dự án Bất Động Sản, cần đo vẽ địa chất hành trình dài hàng loạt khu vực có triển vọng về vật tư kiến thiết xây dựng trong nửa đường kính từ 30 km tính từ khu công trình đầu mối dự tính kiến thiết xây dựng ( so với vật tư đất trong vòng từ 5 km đến 10 km, đá và cát sỏi trong khoanh vùng phạm vi từ ( 10 đến 30 ) km. Công tác đo vẽ địa chất hành trình dài được tính tương tự như là đo vẽ map ĐCCT tỷ suất từ 1/25 000 đến 1/50 000 với tác dụng là lập được map phân bổ VLXD vạn vật thiên nhiên của dự án Bất Động Sản ( tìm hiểu thêm tại Phụ lục I của tiêu chuẩn này để triển khai ). Hệ số dự trữ VLXD ở cấp C1 và C2 là 2,5 lần nhu yếu của phong cách thiết kế. Trường hợp trong khoanh vùng phạm vi trên không đủ trữ lượng và chất lượng nhu yếu thì phải lan rộng ra khoanh vùng phạm vi đo vẽ .

5.3.5.3  Khoan, đào

a ) Đối với những mỏ đất, mỗi mỏ đào từ ( 2 đến 3 ) hố nhưng khoảng cách giữa những hố không nhỏ hơn 200 m .
b ) Đối với những mỏ cát sỏi mỗi mỏ đào từ ( 2 đến 3 ) hố ; nhưng khoảng cách giữa những hố không nhỏ hơn 100 m .
c ) Đối với những mỏ đá có triển vọng, sắp xếp từ ( 1 đến 2 ) hố khoan máy cho mỗi mỏ hoặc từ ( 300 đến 500 ) m sắp xếp 1 hố khoan .
d ) Độ sâu của những hố khoan, đào qua hết lớp dự kiến khai thác làm vật tư .

5.3.5.4  Công tác thí nghiệm trong phòng

a ) Mẫu đất chế bị : Mỗi lớp từ ( 2 đến 3 ) mẫu, từ ( 1 đến 2 ) mẫu đầm tiêu chuẩn, 1 mẫu thí nghiệm nhiệt độ, 1 mẫu thí nghiệm kiểm tra đặc thù đặc biệt quan trọng : trương nở, co ngót, tan rã, hàm lượng muối của đất VLXD .
b ) Mẫu cát sỏi VLXD : Mỗi mỏ từ ( 1 đến 2 ) mẫu .
c ) Mẫu đá nghiên cứu và phân tích thạch học : Từ ( 1 đến 2 ) mẫu cho một loại đá .
d ) Mẫu thí nghiệm cơ lý đá : Từ ( 1 đến 2 ) mẫu cho một đới phong hóa dự kiến khai thác của một loại đá .

5.4  Thành phần hồ sơ địa chất công trình giai đoạn BCNCTKT

Tham khảo tại Phụ lục I của tiêu chuẩn này để triển khai .

6  Thành phần, khối lượng khảo sát địa chất công trình giai đoạn báo cáo nghiên cứu khả thi (NCKT)

6.1  Mục đích của công tác khảo sát ĐCCT

a ) Làm sáng tỏ điều kiện kèm theo ĐCCT ở những vùng tuyến điều tra và nghiên cứu để lựa chọn vùng tuyến tối ưu .
b ) Đánh giá tính khả thi của dự án Bất Động Sản về mặt ĐCCT gồm có :
1 ) Đánh giá về hồ chứa tại cao trình dự kiến giữ nước .
2 ) Đánh giá và lựa chọn vùng tuyến tối ưu của khu công trình đầu mối về điều kiện kèm theo ĐCCT .
3 ) Đánh giá và lựa chọn vùng tuyến tối ưu của đường dẫn chính và những khu công trình quan trọng trên đường dẫn chính về điều kiện kèm theo ĐCCT .
4 ) Đánh giá về trữ lượng và chất lượng của VLXD vạn vật thiên nhiên để kiến thiết xây dựng khu công trình .
5 ) Đề xuất những giải pháp để giải quyết và xử lý những yếu tố phức tạp về ĐCCT .
c ) Nêu ra những yếu tố phải điều tra và nghiên cứu kỹ ở quá trình sau .

6.2  Thành phần khảo sát ĐCCT trong giai đoạn NCKT

– Thu thập, nghiên cứu và phân tích và nhìn nhận những tài liệu đã có, đặc biệt quan trọng là những tài liệu của quy trình tiến độ NCTKT ( nếu có ) .
– Phân tích không ảnh và vẽ map địa chất .
– Đánh giá động đất, kiến thiết và những hoạt động giải trí địa động lực tân tiến .
– Đo vẽ ĐCCT .
– Thăm dò địa vật lý .
– Khoan, đào, xuyên .
– Thí nghiệm trong phòng và ngoài trời .
– Lập hồ sơ ĐCCT .

6.3  Nội dung và khối lượng khảo sát ĐCCT giai đoạn NCKT

6.3.1  Hồ chứa

6.3.1.1  Mục đích

– Chính xác hóa cao trình giữ nước của hồ chứa, những vị trí mất nước, trượt sạt, ngập, bán ngập và những yếu tố khác cung ứng những thông số kỹ thuật kỹ thuật để phong cách thiết kế giải pháp giải quyết và xử lý .
– Đề ra những giải pháp để giải quyết và xử lý những yếu tố phức tạp về ĐCCT .
– Đánh giá về tình hình tài nguyên ở hồ chứa .

6.3.1.2  Thu thập và phân tích tài liệu đã có

Thu thập và lập hạng mục những tài liệu trình độ đã có trong khoanh vùng phạm vi dự án Bất Động Sản theo lao lý ở điều 5.3.1. 2 của tiêu chuẩn này ; đặc biệt quan trọng là hồ sơ quá trình NCTKT ( nếu có ) .

6.3.1.3  Bn đồ không ảnh

a ) Trường hợp đã lập NCTKT : Sử dụng lại những tác dụng đã có, trường hợp còn nghi vấn mới triển khai kiểm tra lại trên cơ sở những ảnh đã có từ trước .
b ) Trường hợp không lập NCTKT : Thực hiện với khoanh vùng phạm vi và mức độ như pháp luật tại điều 5.3.1. 3 của tiêu chuẩn này .

6.3.1.4  Đánh giá động đt, kiến tạo và các hoạt động địa động lực hiện đại

a ) Trường hợp đã lập NCTKT : Thu thập thêm tài liệu để nhìn nhận bổ trợ về tình hình động đất và những hoạt động giải trí địa động lực văn minh cho khu công trình có động đất từ cấp VII ( thang MSK64 ) trở lên .
b ) Trường hợp không lập NCTKT
Thực hiện theo lao lý tại điều 5.3.1. 4 của tiêu chuẩn này, tích lũy thêm tài liệu để nhìn nhận bổ trợ về tình hình động đất và những hoạt động giải trí địa động lực văn minh cho khu công trình có động đất từ cấp VII ( thang MSK64 ) trở lên .

6.3.1.5  Đo vẽ địa cht công trình

a ) Trường hợp đã lập NCTKT : Đo vẽ bổ trợ khi thiết yếu so với những yếu tố phức tạp hoặc còn nghi vấn mà ở quy trình tiến độ NCTKT chưa điều tra và nghiên cứu kỹ để bảo vệ nhu yếu của mục b ) khoản này .
b ) Trường hợp không lập NCTKT :
1 ) Đối với khu công trình từ cấp III trở lên : Tiến hành đo vẽ với khoanh vùng phạm vi và nhu yếu kỹ thuật như pháp luật tại điều 5.3.1. 5 của tiêu chuẩn này nhưng với tỷ suất lớn hơn, để nhìn nhận đúng đắn điều kiện kèm theo ĐCCT hồ chứa, đơn cử như sau :
– Hồ chứa nằm trong những vùng đồi thấp, tỷ suất đo vẽ từ 1/25 000 đến 1/50 000 .
– Hồ chứa ở những vùng núi, tỷ suất đo vẽ từ 1/5 000 đến 1/10 000 .
– Ở những khu vực có năng lực thấm mất nước hoặc có những điều kiện kèm theo địa chất đặc biệt quan trọng như : suối nước nóng, khí phun, mỏ muối, đá có năng lực bị hòa tan ( đá vôi, đolomit, đá nhiễm vôi và những loại đá khác ), hang động, đứt gãy, sụt lún mạnh, mất nước thì tại những khu vực này phải đo vẽ map ĐCCT với tỷ suất lớn hơn, nhưng không vượt quá tỷ suất 1/2 000. Phạm vi đo vẽ phải bao trùm hàng loạt những khu vực này qua phân thủy sang thung lũng bên cạnh tới cao trình MNDBT .
2 ) Đối với khu công trình cấp IV không triển khai .

6.3.1.6  Thăm dò địa vật lý

a ) Trường hợp đã lập NCTKT : Nếu ở quá trình lập NCTKT đã thực thi thăm dò địa vật lý chỉ cần thăm dò bổ trợ ở những vùng có điều kiện kèm theo ĐCCT phức tạp và nghi vấn chưa làm rõ ở quá trình NCTKT và để bảo vệ nhu yếu của mục b ) điều này .
b ) Trường hợp không lập NCTKT :
1 ) Đối với khu công trình từ cấp III trở lên, sau khi đo vẽ địa chất, nếu phát hiện thấy những khu vực phức tạp về mặt ĐCCT thì cần thực thi thăm dò địa vật lý. Phương pháp địa vật lý triển khai theo lao lý tại điều 5.3.1. 6 của tiêu chuẩn này .
– Tại những vị trí hoài nghi có năng lực mất nước cần sắp xếp những mặt phẳng cắt dọc và ngang địa vật lý với khoảng cách giữa những mặt phẳng cắt từ ( 200 đến 500 ) m, tỷ lệ trên mặt phẳng cắt từ ( 10 đến 15 ) m / 1 điểm đo .
– Tại những vị trí có năng lực sụt lún nghiêm trọng cũng triển khai đo mặt phẳng cắt địa vật lý nhưng tại mỗi vị trí chỉ đo từ ( 1 đến 3 ) mặt phẳng cắt với tỷ lệ trên mặt phẳng cắt từ ( 10 đến 15 ) m / 1 điểm đo địa vật lý .
2 ) Đối với khu công trình cấp IV không thực thi .

6.3.1.7  Khoan, đào

a ) Trường hợp đã lập NCTKT : chỉ thực thi khoan đào để bổ trợ tài liệu khi thiết yếu so với những yếu tố ĐCCT phức tạp hoặc còn nghi vấn ở quá trình NCTKT và để bảo vệ nhu yếu của mục b ) khoản này .
b ) Trường hợp không lập NCTKT :
1 ) Trên cơ cơ sở tác dụng thăm dò địa vật lý hoặc đo vẽ ĐCCT, cần sắp xếp những hố khoan, đào nhằm mục đích làm sáng tỏ một cách đơn cử điều kiện kèm theo ĐCCT của hồ chứa trên những mặt :
– Tình hình mất nước ( hang động, đứt gãy, sự hiện hữu lớp bồi tích và những yếu tố khác ) .
– Tình hình không thay đổi bờ hồ .
– Tình hình lầy thụt .
2 ) Hố đào được triển khai nhằm mục đích bổ trợ điểm đo vẽ địa chất ở những khu vực ít điểm lộ của đá và thường rất hạn chế, cần phải xem xét vết lộ ở những vách giếng nước ăn, những bờ suối thay cho hố đào .
3 ) Hố khoan máy chỉ được triển khai ở những khu vực trượt sạt lớn hoặc ở những vị trí hoài nghi có năng lực mất nước qua thung lũng sông lân cận. Số hố khoan được sắp xếp từ ( 3 đến 5 ) hố gồm có cả hố đã có trong tiến trình NCTKT ( tại khu vực hoài nghi mất nước phải có 1 hố ở đỉnh phân thủy ) .
– Độ sâu hố khoan tại khu vực trượt sạt lớn phải xuyên vào lớp đá gốc phong hóa vừa từ ( 2 đến 3 ) m. Nếu tầng đá gốc phong hóa vừa ở quá sâu ( lớn hơn 1,5 H ; H là chiều cao lớn nhất của đập ) thì chiều sâu hố khoan cũng không nhỏ hơn từ ( 1/3 đến 50% ) lần độ cao của mái dốc tại khu vực trượt sạt .
– Độ sâu hố khoan tại đỉnh phân thủy tốt nhất là xuyên vào tầng cách nước ( có thông số thấm nhỏ hơn thông số thấm nhu yếu của phong cách thiết kế hoặc nhỏ hơn 10 lần thông số thấm của lớp trên nó ) từ ( 2 đến 3 ) m. Nếu tầng cách nước nằm quá sâu ( lớn hơn 1,5. H ; H là chiều cao lớn nhất của đập ), thì độ sâu hố khoan phải thấp hơn mực nước ngầm vào mùa khô từ ( 5 đến 7 ) m hoặc đáy hố khoan phải ngang với cao trình mực nước sông mùa khô ở khu vực đó. Trường hợp đỉnh phân thủy gặp đá có năng lực bị hòa tan ( đá vôi, đolomit, đá nhiễm vôi và những loại đá khác ) thì phải khoan qua hết lớp đá này, nhưng độ sâu cũng không vượt quá cao trình đáy sông tại khu vực phân thủy .
4 ) Khi điều tra và nghiên cứu vùng hồ trong khu vực có đá có đặc thù hòa tan ( đá vôi, đolomit, đá nhiễm vôi và những loại đá khác ) có năng lực tăng trưởng karst cần phải tổng hợp những yếu tố tăng trưởng karst, những tài liệu đo vẽ ĐCCT, thăm dò địa vật lý, khoan đào và nghiên cứu và điều tra trình độ khác để trên cơ sở đó nêu được quy luật tăng trưởng karst của khu vực .

6.3.1.8  Thí nghiệm trong phòng và ngoài trời

a ) Thí nghiệm ngoài trời
Thí nghiệm ngoài trời gồm có ép nước, đổ nước, hút, múc nước và thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn ( SPT ) triển khai ở những mặt phẳng cắt địa chất nơi có năng lực xảy ra mất nước, trượt sạt lớn, tác động ảnh hưởng tới quy mô của hồ chứa .
1 ) Trường hợp có lập NCTKT : Tiến hành thí nghiệm ngoài trời tại những hố khoan đào bổ trợ để bảo vệ nhu yếu của mục 2 ) dưới đây ( gồm có cả thí nghiệm đã triển khai ở quy trình tiến độ NCTKT ) .
2 ) Trường hợp không lập NCTKT :
– Thí nghiệm ngoài trời bảo vệ mỗi lớp đất, mỗi đới đá phong hóa trọn vẹn, đá phong hóa mạnh có từ ( 2 đến 3 ) lần đổ nước và từ ( 2 đến 3 ) giá trị xuyên tiêu chuẩn ( SPT ). Mỗi đới đá phong hóa vừa, đá phong hóa nhẹ đến tươi có từ ( 2 đến 3 ) đoạn ép nước .
– Tại những hố khoan ở đỉnh phân thủy đều phải thí nghiệm đổ nước trong tầng phủ và ép nước trong đá. Tiến hành thí nghiệm hút hoặc múc nước ở tầng chứa nước đa phần ( đặc biệt quan trọng là nước karst ), để xác lập mực nước ngầm, đặc thù nứt nẻ và tính thấm nước của đất, đá .
– Tại vùng hồ tăng trưởng karst hoàn toàn có thể thực thi thí nghiệm đổ chất chỉ thị màu để tìm hướng chảy và miền thoát của nguồn nước karst sang thung lũng bên cạnh hoặc về hạ lưu .
b ) Quan trắc nước vĩnh viễn
1 ) Trường hợp có lập NCTKT : Tiếp tục quan trắc tại những hố khoan đào đã quan trắc khi lập NCTKT và tại những hố khoan, đào bổ trợ khi thấy thiết yếu .
2 ) Trường hợp không lập NCTKT : Tiến hành quan trắc tại những hố khoan ở đỉnh phân thủy, quan trắc tại những hố khoan, đào và một số ít điểm lộ nước lân cận khu vực có năng lực mất nước, trong thời hạn khảo sát. Trường hợp thiết yếu phải quan trắc vĩnh viễn thì tối thiểu thời hạn quan trắc là 1 năm thủy văn .
c ) Thí nghiệm trong phòng
1 ) Trường hợp có lập NCTKT : Tiến hành thí nghiệm bổ trợ so với những mẫu lấy tại những hố khoan đào bổ trợ và tại những điểm lộ đá, thỏa mãn nhu cầu nhu yếu của mục 2 ) dưới đây ( gồm có cả những mẫu đã thực thi ở quá trình NCTKT ) .
2 ) Trường hợp không lập NCTKT cần lấy và thí nghiệm mẫu với khối lượng như sau :
– Mẫu đất nguyên dạng, mẫu cát sỏi nền : Từ ( 6 đến 8 ) mẫu / 1 lớp .
– Mẫu đá thạch học : Từ ( 3 đến 5 ) mẫu / 1 loại đá .
– Mẫu nước ăn mòn bê tông : 3 mẫu nước mặt, 3 mẫu nước ngầm cho mỗi tầng chứa nước .
– Mẫu đá cơ lý : Từ ( 4 đến 6 ) mẫu / 1 đới đá phong hóa của một loại đá .

6.3.1.9  Ngập và bán ngập

a ) Trường hợp có lập NCTKT : Tiến hành nhìn nhận bổ trợ khi thiết yếu .
b ) Trường hợp không lập NCTKT :
1 ) Về tài nguyên : Trong những tài liệu địa chất vùng hồ phải có công văn của Cục địa chất và tài nguyên Nước Ta về sự phân bổ của những tài nguyên có ích trong lòng hồ. Đánh giá ảnh hưởng tác động của hồ chứa và toàn dự án Bất Động Sản so với những mỏ tài nguyên có trữ lượng công nghiệp, đặc biệt quan trọng là những tài nguyên quý và hiếm .
2 ) Ngập và bán ngập khác : Nghiên cứu năng lực ngập những khu công nghiệp, khu công trình gia dụng giao thông vận tải, đất nông lâm nghiệp và những khuôn khổ khác .

6.3.2  Công trình đầu mối của hồ chứa, đập dâng

6.3.2.1  Mục đích

– Chọn được vùng tuyến tối ưu về mặt ĐCCT .
– Cung cấp những thông số kỹ thuật địa kỹ thuật để lập phong cách thiết kế cơ sở .
– Đề xuất những giải pháp giải quyết và xử lý so với những yếu tố phức tạp về ĐCCT .
– Dự kiến những yếu tố về ĐCCT của khu công trình phải điều tra và nghiên cứu kỹ ở tiến trình sau .

6.3.2.2  Thu thập và phân tích tài liệu đã có

Như pháp luật ở điều 5.3.1. 2 cùa tiêu chuẩn này .

6.3.2.3  Đánh giá động đt và hoạt động địa động lực hiện đại

Trường hợp có lập NCTKT : Tiến hành nhìn nhận bổ trợ khi thiết yếu .
Trường hợp không lập NCTKT : Thực hiện như lao lý ở điều 6.3.1. 4 của tiêu chuẩn này .

6.3.2.4  Đo vẽ địa chất công trình

a ) Yêu cầu của công tác làm việc đo vẽ ĐCCT : Phạm vi và tỷ suất đo vẽ ĐCCT so với từng giải pháp vùng tuyến phải phân phối được những nhu yếu sau :
1 ) Đủ tài liệu để xác lập được quy luật cơ bản của cấu trúc địa chất, ĐCTV, địa mạo của khu vực tuyến khảo sát .
2 ) Tính đến năng lực di dời tim đập, cao độ mực nước dâng và những giải pháp sắp xếp đầu mối thủy lực khác nhau .
3 ) Đủ để nhìn nhận không thay đổi và năng lực thấm vòng vai đập khu vực sườn đồi và phân thủy ở gần tuyến đập .
4 ) Xác định năng lực thấm qua nền đập, nước thấm vào hố móng khu công trình và sự bào xói khu vực hạ lưu gần khu công trình .
b ) Trường hợp có lập NCTKT : Tiến hành đo vẽ bổ trợ để làm sáng tỏ điều kiện kèm theo ĐCCT của những giải pháp vùng tuyến và để cung ứng được nhu yếu của mục c ) điều này .
c ) Trường hợp không lập NCTKT :
1 ) Đo vẽ ĐCCT thực thi so với khu công trình từ cấp III trở lên tại những giải pháp vùng tuyến của khu công trình đầu mối dự kiến. Đối với khu công trình cấp IV không triển khai .
2 ) Phạm vi đo vẽ ĐCCT được lao lý như sau :
– Phạm vi đo vẽ ĐCCT phải trùm lên tổng thể những giải pháp tuyến sắp xếp khu công trình đầu mối, gồm có đập chính, đập phụ, tràn xả lũ, cống lấy nước và những khuôn khổ khác ( nếu có ). Khi vị trí những giải pháp tuyến khu công trình đầu mối hoặc từng khuôn khổ khu công trình xa nhau quá 10H ( H là chiều cao lớn nhất của đập ) thì tách chúng riêng ra để thực thi đo vẽ. Trường hợp đặc biệt quan trọng cần nối những vị trí đó lại với nhau phải có luận chứng xác đáng .
– Thông thường, khoanh vùng phạm vi đo vẽ ĐCCT tính từ đường viền khu công trình về thượng, hạ lưu mỗi bên là 4H, về hai bên vai đập mỗi bên 1H nhưng không vượt qua đỉnh đồi ( hoặc núi ) mà vai đập gối vào .
– Trong mọi điều kiện kèm theo, khoanh vùng phạm vi đo vẽ ĐCCT không nhỏ hơn từ ( 100 đến 200 ) m tính từ đường viền của khu công trình chính .
3 ) Tỷ lệ đo vẽ map ĐCCT thường từ 1/5 000 đến 1/10 000 tùy mức độ phức tạp của điều kiện kèm theo ĐCCT, kích cỡ và kiểu khu công trình được phong cách thiết kế. Trường hợp tuyến khu công trình đầu mối ngắn ( có chiều dài nhỏ hơn 200 m ) thì tỷ suất đo vẽ ĐCCT hoàn toàn có thể tăng lên từ 1/1 000 đến 1/2 000 .

6.3.2.5  Thăm dò đa vật

a ) Trường hợp có lập NCTKT : Tiến hành thăm dò bổ trợ so với những yếu tố còn sống sót ở NCTKT tại những giải pháp vùng tuyến và bảo vệ được nhu yếu mục b ) khoản này. Phương pháp địa vật lý theo lao lý tại điều 5.3.1. 6 của tiêu chuẩn này .
b ) Trường hợp không lập NCTKT :
1 ) Tiến hành thăm dò địa vật lý giải quyết về :
– Cấu tạo địa tầng của vùng tuyến .
– Bề mặt đá gốc ( ranh giới giữa trầm tích Đệ Tứ và mặt phẳng đá gốc ) .
– Các đới đứt gãy xây đắp, hang hốc karst và nứt nẻ tăng cao .
– Độ sâu nước dưới đất .
2 ) Trên mỗi vùng tuyến so chọn sắp xếp những mặt phẳng cắt địa vật lý tại tim tuyến đập, tuyến tràn, tuyến cống lấy nước và 1 mặt phẳng cắt dọc sông vuông góc với tuyến đập. Các mặt phẳng cắt địa vật lý sẽ được sử dụng cùng với những hình tròn trụ hố khoan, hố đào để lập những mặt phẳng cắt địa chất của tuyến đập và những khu công trình đầu mối khác .
3 ) Đo địa vật lý với tỷ lệ từ ( 5 đến 10 ) m / 1 điểm trên tuyến đo địa vật lý. Tại những vị trí có điều kiện kèm theo địa chất phức tạp cần thực thi tổng hợp những giải pháp đo địa chấn khúc xạ với đo sâu điện và đo mặt phẳng cắt điện .
4 ) Trong mọi trường hợp cần phải sử dụng giải pháp thăm dò địa vật lý hài hòa và hợp lý, nhằm mục đích tiết kiệm ngân sách và chi phí việc khoan, đào. Khi nghiên cứu và phân tích và xử lý tài liệu địa vật lý phải tận dụng những hố khoan, đào có sẵn để làm chuẩn cho địa tầng tại điểm đó .

6.3.2.6  Khoan, đào, xuyên

a ) Trường hợp có lập NCTKT : Tiến hành khoan, đào, xuyên bổ trợ để xác lập đơn cử điều kiện kèm theo ĐCCT của những vùng tuyến và bảo vệ được nhu yếu của mục b ) khoản này ( gồm có cả những hố đã thực thi ở quá trình NCTKT ) .
b ) Trường hợp không lập NCTKT
1 ) Tiến hành khoan, đào, xuyên để :
– Xác định địa tầng, tìm hiểu và khám phá những lớp đất đá .
– Trạng thái những loại đất, đá như mức độ phong hóa, đặc tính cơ lý, độ nứt nẻ, phân lớp, tính thấm nước, tình hình thấm nước, nước ngầm, đứt gãy và những yếu tố khác .
– Bổ sung mạng lưới điểm đo vẽ ĐCCT khi trong khoanh vùng phạm vi đo vẽ ít Open những vết lộ địa chất .
– Lấy mẫu đất, đá, nước để thí nghiệm .
– Lập những mặt phẳng cắt ĐCCT ( biểu lộ trên mặt phẳng cắt những tài liệu về địa tầng, đứt gãy, mực nước không thay đổi hoặc Open, mức độ phong hóa của đá, tính thấm nước và những yếu tố khác ) .
2 ) Khoan tay, đào, xuyên : Thực hiện khi nền khu công trình có cấp đất, đá từ cấp I đến V ( theo phân cấp đất đá cho công tác làm việc khoan tay và đào ), với chiều sâu thăm dò thường không quá 30 m ( so với khoan tay và xuyên ) và không quá 10 m ( so với hố đào ). Đối với đất ở trạng thái dẻo mềm đến dẻo chảy sử dụng loại xuyên tĩnh ( CPT ), với những loại đất khác dùng khoan tay hoặc đào. Số lượng những hố xuyên nên vào thời gian từ ( 30 đến 50 ) % tổng số hố khảo sát ( khoan, đào và xuyên ) .
3 ) Khoan máy : Thực hiện khi nền khu công trình có cấp đất, đá từ cấp III trở lên ( theo phân cấp đất đá cho công tác làm việc khoan máy ) phụ thuộc vào vào cấu trúc khu công trình và địa chất nền khu công trình .
Thông thường cự ly giữa những hố khảo sát được lao lý như sau :
– Công trình bê tông :
Đơn giản : Từ ( 75 đến 100 ) m / 1 hố .
Bình thường : Từ ( 50 đến 75 ) m / 1 hố .
Phức tạp : Từ ( 25 đến 50 ) m / 1 hố .
– Công trình đập đất, đá đổ, đất đá hỗn hợp :
Đơn giản : Từ ( 100 đến 150 ) m / 1 hố .
Trung bình : Từ ( 75 đến 100 ) m / 1 hố .
Phức tạp : Từ ( 50 đến 75 ) m / 1 hố .
– Khi sắp xếp theo cự ly phải có một số ít hố khoan máy tối thiểu, đơn cử như sau :
+ Mỗi đơn nguyên địa mạo ( lòng sông, thềm, bãi bồi, sườn đồi ) tối thiểu phải có 1 hố khoan ;
+ Trên mỗi tuyến khu công trình phải có tối thiểu 3 hố khoan : Đối với đập : 1 hố lòng sông, 2 hố ở thềm hoặc vai đập ; so với cống lấy nước : 1 hố ở tháp cống, 1 hố ở thân cống, 1 hố ở sân tiêu năng ; so với đập tràn : 1 hố ở cửa vào, 1 hố ở thân đập tràn, 1 hố ở sân tiêu năng .
+ Tại tuyến đập có năng lực được chọn sắp xếp thêm 2 mặt cắt ngang ở 2 vai và 1 mặt phẳng cắt dọc sông vuông góc với tim đập. Cần quan tâm sắp xếp những hố khoan trên giao điểm của tuyến đập, tràn, cống và sử dụng tuyến tràn và tuyến cống làm những mặt cắt ngang để tiết kiệm ngân sách và chi phí khối lượng khoan thăm dò .
– Trong những trường hợp đặc biệt quan trọng như : chiều dài tuyến khu công trình quá nhỏ, những khu công trình ngăn nước rất quan trọng hoặc điều kiện kèm theo địa chất đặc biệt quan trọng phức tạp thì cự ly trên hoàn toàn có thể rút ngắn, nhưng phải được sự chấp thuận đồng ý của chủ góp vốn đầu tư .
– Chiều sâu những hố khoan vùng tuyến thường từ ( 2/3 đến 1 ) H, trong trường hợp đặc biệt quan trọng hoàn toàn có thể sắp xếp sâu hơn 1H ( với H là chiều cao lớn nhất của đập ) đồng thời phải bảo vệ những nhu yếu sau :
+ Đến hết độ sâu tác động ảnh hưởng của khu công trình .
+ Đến hết độ sâu có lượng mất nước đơn vị chức năng hoặc thông số thấm theo nhu yếu của phong cách thiết kế. Trường hợp chưa có nhu yếu của phong cách thiết kế thì phải xác lập được số lượng giới hạn trên của tầng cách nước ( hoặc lớp đất đá được coi như tầng cách nước khi thông số thấm của lớp đó nhỏ hơn 10 lần lớp trên nó ) .
+ Xác định được mực nước Open và không thay đổi .

6.3.2.7  Thí nghiệm trong phòng và ngoài trời

a ) Thí nghiệm ngoài trời :
1 ) Trường hợp có lập NCTKT : Tiến hành bổ trợ tại những hố khoan đào bổ trợ để bảo vệ được nhu yếu của mục 2 ) khoản này .
2 ) Trường hợp không lập NCTKT :
– Thí nghiệm đổ nước : Đổ nước được triển khai trong cả những hố khoan máy, khoan tay và hố đào. Cần có từ ( 1 đến 2 ) giá trị thông số thấm K cho mỗi lớp và bảo vệ sao cho mỗi vai đập có từ ( 2 đến 3 ) điểm đổ nước .
– Thí nghiệm múc, hút nước : Trong những lớp chứa nước cần có từ ( 1 đến 3 ) giá trị thông số thấm .
– Thí nghiệm ép nước : Thực hiện trong những lớp đá và hầu hết cho những khu công trình từ cấp III trở lên. Trong những hố khoan máy trên khoanh vùng phạm vi tuyến đập đều thực thi ép nước phân đoạn với chiều dài trung bình mỗi đoạn ép là 5 m. Số lượng đoạn ép nước phải bảo vệ tại mỗi đới phân loại về thấm trong nền khu công trình có không ít hơn 3 giá trị lượng mất nước đơn vị chức năng q ( l / ph. m. m ) hoặc 3 giá trị Lugeon ( Lu ) .
– Thí nghiệm SPT được triển khai tại tim tuyến khu công trình so với nền trong những lớp đất Đệ Tứ, trong đới đá phong hóa trọn vẹn và đá phong hóa mạnh. Số lượng SPT từ ( 3 đến 5 ) điểm / 1 lớp .
– Thí nghiệm cắt cánh ( cắt quay ) : Được thực thi trong những hố khoan qua những lớp đất ở trạng thái dẻo chảy đến chảy với số lượng không ít hơn 3 giá trị τ cho mỗi lớp .
b ) Thí nghiệm trong phòng
1 ) Trường hợp có lập NCTKT : Tiến hành thí nghiệm bổ trợ so với những mẫu lấy ở những hố khoan, đào bổ trợ để bảo vệ được nhu yếu của mục 2 ) điều này ( tính cả những mẫu đã thực thi ở quy trình tiến độ NCTKT ) .
2 ) Trường hợp không lập NCTKT .
– Mẫu đất nguyên dạng : Thí nghiệm cho mỗi lớp đất từ ( 6 đến 10 ) mẫu so với những khu công trình cấp III trở lên và từ ( 3 đến 6 ) mẫu so với những khu công trình cấp IV. Đối với đất không lấy được mẫu nguyên dạng, cần phải lấy và thí nghiệm mẫu đất tàn phá bằng ( 1/3 đến 50% ) số lượng mẫu đã nêu trên. Nghiên cứu hóa đất chỉ thực thi khi đặc thù hóa học của chúng có ảnh hưởng tác động tới tính không thay đổi của khu công trình, số lượng từ ( 1 đến 2 ) mẫu / 1 lớp .
– Mẫu cát sỏi nền thí nghiệm : Từ ( 1 đến 2 ) mẫu cho lớp .
– Mẫu đá nghiên cứu và phân tích thạch học : Từ ( 3 đến 5 ) mẫu cho một loại đá .
– Mẫu đá nghiên cứu và phân tích cơ lý : Từ ( 3 đến 5 ) mẫu cho 1 đới phong hóa của một loại đá cho khu công trình cấp III trở lên và từ ( 1 đến 2 ) mẫu cho khu công trình cấp IV .
– Mẫu nước nghiên cứu và phân tích ăn mòn bê tông gồm : Từ ( 3 đến 4 ) mẫu nước mặt, từ ( 3 đến 4 ) mẫu nước ngầm cho mỗi tầng chứa nước .

6.3.3  Trạm bơm, cống đồng bằng và các công trình lớn trên đường dẫn nước

6.3.3.1  Mục đích

Như pháp luật ở điều 6.3.2. 1 của tiêu chuẩn này .

6.3.3.2  Thu thập và phân tích tài liu đã có

Như lao lý ở điều 6.3.1. 2 của tiêu chuẩn này .

6.3.3.3  Đánh giá động đt và hoạt động đa động lực hiện đại

Như pháp luật ở điều 6.3.1. 4 của tiêu chuẩn này .

6.3.3.4  Thăm dò địa vật lý

– Công tác này chỉ triển khai so với khu công trình từ cấp III trở lên có điều kiện kèm theo ĐCCT phức tạp. Đối với khu công trình cấp IV không thực thi .
– Trường hợp có lập NCTKT : Tiến hành thăm dò bổ trợ so với những yếu tố còn sống sót ở NCTKT hoặc so với những nơi có điều kiện kèm theo ĐCCT phức tạp .
– Trường hợp không lập NCTKT : Thực hiện theo pháp luật ở điều 5.3.2. 5 của tiêu chuẩn này .

6.3.3.5  Khoan, đào, xuyên

a ) Trường hợp có lập NCTKT : Tiến hành bổ trợ để đạt nhu yếu ở mục b ) của điều này .
b ) Trường hợp không lập NCTKT :
1 ) Tại mỗi giải pháp vùng tuyến khảo sát của những khu công trình cấp III trở lên sắp xếp 1 mặt cắt dọc và 1 mặt cắt ngang với 5 hố khoan, đào hoặc xuyên. Công trình cấp IV chỉ cần một mặt cắt dọc tim tuyến với 3 hố. Số hố xuyên hoàn toàn có thể chiếm từ ( 30 đến 70 ) % tổng số hố khảo sát ( khoan, đào, xuyên ). Cự ly những hố thường thì lấy từ ( 25 đến 75 ) m / 1 hố .
2 ) Độ sâu những hố khoan, xuyên phải vượt qua đáy móng khu công trình từ ( 3 đến 10 ) m và lớn hơn 1,5 BCT ( với BCT là bề rộng móng khu công trình ). Trường hợp gặp tầng đất mềm yếu phải có tối thiểu 1 hố vượt qua lớp đất mềm yếu và vào lớp đất tốt bên dưới nó không nhỏ hơn 2 m. Trong mọi trường hợp độ sâu hố khoan không vượt quá 15 lần S ( với S là chiều sâu chôn móng tính từ cao độ đặt móng ). Trường hợp sớm gặp lớp phù sa cổ thì độ sâu hố khoan phải cắm sâu vào lớp này từ ( 5 đến 7 ) m, trường hợp sớm gặp đới đá gốc phong hóa mạnh hoặc phong hóa vừa đến nhẹ là từ ( 3 đến 5 ) m .

6.3.3.6  Thí nghiệm ngoài trời và trong phòng

a ) Trường hợp có lập NCTKT : Thí nghiệm bổ trợ so với những hố khoan đào bổ trợ để đạt nhu yếu nêu ở mục b ) của điều này ( gồm có cả những thí nghiệm đã triển khai ở quy trình tiến độ NCTKT ) .
b ) Trường hợp không lập NCTKT :
1 ) Thí nghiệm ngoài trời :
– Thí nghiệm đổ nước trong tầng phủ, trầm tích, pha tàn tích, trong đới đá phong hóa trọn vẹn và phong hóa mạnh ( mỗi lớp có từ 1 đến 2 giá trị thấm K ). Thí nghiệm ép nước trong hố khoan ở những đới đá khác còn lại, mỗi đới có từ 1 đến 2 giá trị lượng mất nước đơn vị chức năng q ( l / ph. m. m ) .
– Thí nghiệm hút nước ( hút nước đơn không hoàn hảo ) hoặc múc nước ở lớp cát cuội sỏi và những tầng chứa nước dưới nền khu công trình : mỗi lớp cuội sỏi hoặc tầng chứa nước có từ 1 đến 3 giá trị thấm K ;
– Thí nghiệm cắt cánh trong đất mềm yếu và thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn ( SPT ) trong những lớp đất còn lại dưới nền khu công trình. Tại mỗi lớp đất có không ít hơn 3 giá trị τ ( so với đất mềm yếu dẻo chảy – chảy ) và 3 giá trị SPT ( những lớp đất còn lại ) đặc biệt quan trọng là ở chung quanh cao trình dự kiến đặt móng .
2 ) Thí nghiệm trong phòng :
– Mẫu đất : Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng từ ( 3 đến 6 ) mẫu / 1 lớp so với khu công trình từ cấp III trở lên và từ ( 3 đến 4 ) mẫu cho khu công trình cấp IV. Đối với đất không lấy được mẫu nguyên dạng, cần phải lấy và thí nghiệm mẫu đất hủy hoại bằng 50% số lượng mẫu đã nêu trên .
– Mẫu cát sỏi nền : Thí nghiệm với số lượng từ ( 3 đến 5 ) mẫu cho một lớp .
– Mẫu đá nghiên cứu và phân tích thạch học : Từ ( 3 đến 4 ) mẫu cho một loại đá .
– Mẫu thí nghiệm cơ lý đá : Từ ( 3 đến 4 ) mẫu cho một đới phong hóa của 1 loại đá .
– Mẫu nước nghiên cứu và phân tích ăn mòn bê tông gồm : Từ ( 2 đến 3 ) mẫu nước mặt, từ ( 2 đến 3 ) mẫu nước ngầm cho mỗi tầng chứa nước .

6.3.4  Đường dẫn nước: tuyến kênh, đường hầm (tuynel), đường ống dẫn nước và tuyến kè bảo vệ bờ sông

6.3.4.1  Mục đích

Như lao lý ở điều 6.3.2. 1 của tiêu chuẩn này .

6.3.4.2  Thu thập và phân tích tài liệu đã

Như lao lý ở điều 6.3.1. 2 của tiêu chuẩn này .

6.3.4.3  Đánh giá động đất và hoạt động địa động lực hiện đại

Như lao lý ở điều 6.3.1. 4 của tiêu chuẩn này .

6.3.4.4  Thăm dò địa vật lý

a ) Trường hợp có lập NCTKT : Tiến hành thăm dò bổ trợ để đạt nhu yếu nêu ở mục b ) của điều này .
b ) Trường hợp không lập NCTKT :
1 ) Thăm dò địa vật lý chỉ vận dụng cho những đường hầm, đường ống dẫn nước và những kênh có lưu lượng từ 1 m3 / s trở lên so với vùng núi và từ 5 m3 / s trở lên so với vùng đồng bằng và trung du ; những khu công trình lớn trên những đường dẫn nước đó. Đo địa vật lý được thực thi trên tim của những tuyến điều tra và nghiên cứu .
2 ) Phạm vi thăm dò được thực thi theo tim những giải pháp tuyến khu công trình đại diện thay mặt cho tuyến điều tra và nghiên cứu, mỗi vị trí tuyến thực thi một mặt phẳng cắt mà đa phần là chiêu thức địa chấn khúc xạ ( hoặc đo sâu điện ) với tỷ lệ từ ( 10 đến 15 ) m / 1 điểm đo địa vật lý. Tại những vị trí có điều kiện kèm theo địa chất phức tạp ( đứt gãy, hang hốc, sạt trượt và những yếu tố khác ) phải thực thi tổng hợp những chiêu thức đo địa chấn khúc xạ với đo sâu điện và đo mặt phẳng cắt điện .

6.3.4.5  Đo vẽ địa chất công trình

a ) Trường hợp có lập NCTKT : Tiến hành đo vẽ bổ trợ so với vùng tuyến chọn để đạt nhu yếu nêu như ở mục b ) khoản này .
b ) Trường hợp không lập NCTKT :
1 ) Đo vẽ ĐCCT được thực thi cho tổng thể những giải pháp tuyến. Quá trình đo vẽ cần làm sáng tỏ những điều kiện kèm theo ĐCCT của vùng khảo sát gồm : điều kiện kèm theo địa hình, địa mạo, địa chất, ĐCTV, hiện tượng kỳ lạ địa chất vật lý và đặc thù cơ lý của đất đá .
2 ) Phạm vi đo vẽ ĐCCT : Mỗi giải pháp khoanh vùng phạm vi đo vẽ ĐCCT được lan rộng ra theo tim tuyến dự kiến mỗi bên từ ( 100 đến 200 ) m. Khi phát hiện điều kiện kèm theo ĐCCT phức tạp thì cần lan rộng ra thêm theo nhu yếu đơn cử .
3 ) Tỷ lệ đo vẽ ĐCCT :
– Đường dẫn là kênh, đường hầm dẫn nước, đường ống áp lực đè nén có lưu lượng từ 1 m3 / s trở lên ( so với vùng núi ) và từ 5 m3 / s trở lên ( so với đồng bằng và trung du ) thì tỷ suất đo vẽ ĐCCT từ 1/5 000 đến 1/10 000 ;
– Đường dẫn là kênh, đường hầm dẫn nước, đường ống áp lực đè nén có lưu lượng từ 0,5 m3 / s đến nhỏ hơn 1 m3 / s ( so với vùng núi ) và từ 2 m3 / s đến nhỏ hơn 5 m3 / s so với đồng bằng và trung du thì tỷ suất đo vẽ ĐCCT từ 1/2 000 đến 1/5 000 .
– Đối với tuyến kè và đường dẫn nước có lưu lượng nhỏ hơn không thực thi đo vẽ ĐCCT .

6.3.4.6  Khoan, đào, xuyên

a ) Trường hợp có lập NCTKT : Tiến hành khoan, đào, xuyên để đạt nhu yếu nêu ở mục b ) điều này so với vùng tuyến được chọn .
b ) Trường hợp không lập NCTKT :
1 ) Đối với kênh dẫn nước
Việc khoan, đào, xuyên nhằm mục đích lập những mặt phẳng cắt địa chất tim tuyến và những mặt phẳng cắt địa chất ngang kênh. Khoảng cách giữa những hố khoan đào trên từng tuyến kênh dự kiến được quyết định hành động tùy thuộc vào mức độ phức tạp của điều kiện kèm theo địa hình, địa chất của vùng nghiên cứu và điều tra .
– Đối với kênh dẫn nước có mố đỡ ( cầu máng cạn ), kênh dạng đường ống thực thi theo pháp luật tại mục 3 khoản b điều 6.3.4. 6 của tiêu chuẩn này .
– Đối với những kênh vùng núi có lưu lượng từ 0,5 m3 / s trở lên, cự ly giữa những hố trên tim tuyến trung bình là từ ( 200 đến 300 ) m. Đối với kênh tưới vùng đồng bằng và trung du có lưu lượng từ 1 m3 / s trở lên, cự ly giữa những hố từ ( 300 đến 500 ) m. Đối với kênh tiêu, tạo nguồn có lưu lượng từ 5 m3 / s trở lên, cự ly giữa những hồ là từ ( 500 đến 1 000 ) m. Trường hợp kênh có lưu lượng nhỏ hơn, cự ly giữa những hố thăm dò hoàn toàn có thể tăng lên 2 lần so với cự ly trên .
– Các mặt phẳng cắt địa chất ngang kênh nên sắp xếp ở những vị trí có địa hình dốc, địa mạo, địa chất phức tạp của tuyến kênh. Khoảng cách giữa những mặt cắt ngang thường từ ( 3 đến 4 ) lần cự ly giữa những hố trên tuyến kênh. Số hố trên một mặt cắt ngang là 3 hố ( kể cả hố ở tim ), khoảng cách giữa những hố trên mặt cắt ngang thường từ ( 30 đến 50 ) m .
– Độ sâu những hố khoan, đào, xuyên phải thấp hơn đáy kênh từ ( 1 đến 2 ) m. Trong trường hợp nước hoàn toàn có thể thấm từ đáy kênh ra, độ sâu hố khoan, đào, xuyên phải tới tầng cách nước. Trường hợp tầng cách nước nằm sâu hơn đáy kênh từ ( 1,5 đến 2 ) h ( h là độ sâu nước trong kênh ) thì độ sâu hố khoan phải sâu hơn mức nước ngầm mùa khô từ ( 2 đến 3 ) m hoặc ngang với mực nước ngầm mùa khô của sống suối sau cùng tuyến khu công trình .
– Tuyến kênh đi qua vùng đồng bằng, số hố xuyên hoàn toàn có thể chiếm từ ( 30 đến 70 ) % tổng số hố khảo sát ( khoan, đào, xuyên ) .
2 ) Đối với đường hầm dẫn nước
– Với những hố đào nông, khoảng cách giữa những hố thăm dò trên tim tuyến từ ( 200 đến 300 ) m / 1 hố .
– Đối với tuyến đường hầm dẫn nước khoảng cách giữa những hố khoan máy trên tim tuyến thường từ ( 300 đến 500 ) m, trong đó tối thiểu có từ ( 1 đến 3 ) hố thấp hơn cao trình đáy đường hầm từ ( 1 đến 3 ) m. Các hố còn lại phải sâu vào đới đá phong hóa vừa 3 m. Các hố khoan nên sắp xếp tại yên ngựa, nơi hoài nghi có đứt gãy kiến thiết hoặc nơi đường hầm có sự biến hóa hướng tuyến .
– Khi khảo sát đường hầm dẫn nước, cần chăm sóc đặc biệt quan trọng tới cửa vào và cửa ra của đường hầm. Tại những cửa đó cần xác lập rõ chiều dày của lớp Đệ Tứ, đới đá phong hóa trọn vẹn, phong hóa mạnh và mức độ không thay đổi của chúng. Nếu cửa ra và cửa vào có những lớp đá cứng chắc thì không phải khoan đào ( hoặc chỉ đào những hố nông ). Khoan đào tại khu vực cửa vào và cửa ra triển khai từ ( 1 đến 2 ) mặt cắt ngang cách nhau từ ( 100 đến 200 ) m, những hố trên mặt phẳng cắt cách nhau từ ( 25 đến 50 ) m. Tất cả những hố phải vào tới đới đá phong hóa vừa tối thiểu là 3 m .
– Tại khu vực tháp điều áp, bể áp lực đè nén thực thi khoan 1 hố khoan máy sâu hơn đáy đường hầm dự kiến từ ( 1 đến 3 ) m ( nên phối hợp với những hố trên tim tuyến đường hầm để giảm bớt khối lượng khoan ). Khoan đào tại tháp điều áp và bể áp lực đè nén triển khai theo 1 mặt cắt ngang 3 hố ( gồm có 1 hố khoan máy ở tim ), những hố trên mặt cắt ngang cách nhau từ ( 30 đến 50 ) m và sâu vào tới đới đá phong hóa vừa tối thiểu là 3 m
3 ) Đối với đường ống dẫn nước, đường ống áp lực đè nén
– Khoảng cách giữa những hố khoan, đào trên tim tuyến đường ống thường từ ( 100 đến 200 ) m và thấp hơn đáy móng khu công trình dự kiến từ ( 1 đến 2 ) m ( hoặc vào trong đới đá phong hóa vừa 2 m ) .
– Khoảng cách giữa những mặt cắt ngang thường từ ( 3 đến 4 ) lần cự ly giữa những hố trên tim tuyến. Số hố trên một mặt cắt ngang là 3 hố ( kể cả hố ở tim ) những hố trên mặt cắt ngang cách nhau từ ( 30 đến 50 ) m và sâu vào tới đới đá phong hóa vừa tối thiểu là 2 m .
4 ) Đối với tuyến kè bảo vệ bờ sông
– Khoảng cách giữa những hố khoan trên tim tuyến ( chân kè ) thường từ ( 200 đến 300 ) m. Độ sâu những hố khoan phải vượt qua đáy chân kè dự kiến từ ( 5 đến 10 ) m. Trường hợp gặp tầng đất mềm yếu phải vượt qua lớp đất mềm yếu và vào lớp đất tốt bên dưới nó không nhỏ hơn 2 m. Trong mọi trường hợp độ sâu hố khoan không vượt quá 10H k ( với Hk là chiều cao từ đỉnh đến chân kè ). Trường hợp gặp lớp phù sa cổ thì độ sâu hố khoan phải cắm sâu vào lớp này từ ( 3 đến 5 ) m, trường hợp gặp đới đá phong hóa vừa là từ ( 2 đến 3 ) m .
– Khoảng cách giữa những mặt cắt ngang thường từ ( 3 đến 4 ) lần cự ly giữa những hố trên tim tuyến. Số hố trên một mặt cắt ngang là 3 hố ( 1 hố ở đỉnh, 1 hố ở thân và 1 hố ở chân kè ). Chiều sâu của những hố trên mặt cắt ngang thường từ ( 50% đến 2/3 ) chiều sâu hố ở chân kè .

6.3.4.7  Thí nghiệm trong phòng và ngoài trời

a ) Thí nghiệm ngoài trời
1 ) Trường hợp có lập NCTKT : Tiến hành thí nghiệm bổ trợ tại những hố khoan đào bổ trợ để đạt nhu yếu nêu khoản dưới đây so với vùng tuyến được chọn .
2 ) Trường hợp không lập NCTKT :
– Thí nghiệm đổ nước được thực thi trong những hố khoan đào của những lớp đất Đệ Tứ và những đới đá phong hóa trọn vẹn – mạnh, mỗi lớp có từ ( 3 đến 5 ) giá trị thông số thấm K .
– Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn ( SPT ) : mỗi lớp có từ ( 2 đến 3 ) giá trị xuyên tiêu chuẩn .
– Thí nghiệm hút, múc nước so với những lớp chứa nước, mỗi lớp có từ ( 3 đến 5 ) giá trị thông số thấm K .
– Thí nghiệm ép nước được triển khai từ ( 3 đến 5 ) đoạn trong những hố khoan thăm dò tuyến đường dẫn nước tại mái ( kênh và đường ống ) tường hầm và đáy đường dẫn nước .
b ) Thí nghiệm trong phòng
1 ) Trường hợp có lập NCTKT : Tiến hành thí nghiệm mẫu lấy tại những hố khoan đào bổ trợ để đạt nhu yếu nêu ở khoản 2 ) dưới đây so với vùng tuyến được chọn ( tính cả những mẫu đã thực thi ở quy trình tiến độ NCTKT ) .
2 ) Trường hợp không lập NCTKT :
– Mẫu đất nguyên dạng và cát sỏi nền : mỗi lớp từ ( 3 đến 5 ) mẫu. Đối với đất không lấy được mẫu nguyên dạng, cần phải lấy và thí nghiệm mẫu đất hủy hoại bằng 50% số lượng mẫu đã nêu trên .
– Mẫu đá nghiên cứu và phân tích thạch học : Từ ( 3 đến 5 ) mẫu cho một loại đá .
– Mẫu thí nghiệm cơ lý đá : Từ ( 3 đến 5 ) mẫu cho một đới phong hóa của một loại đá .
– Mẫu nước nghiên cứu và phân tích ăn mòn bê tông gồm : 2 mẫu nước mặt, 2 mẫu nước ngầm cho mỗi tầng chứa nước .

6.3.5  Các công trình kết hợp và phụ trợ: Nhà máy thủy điện, trạm phân phối điện, tuyến đường thi công và tuyến đường điện.

6.3.5.1  Mục đích

Như lao lý ở điều 6.3.2. 1 của tiêu chuẩn này .

6.3.5.2  Thu thập và phân tích tài liệu đã

Như lao lý ở điều 6.3.1. 2 của tiêu chuẩn này .

6.3.5.3  Thăm dò địa vật

Công tác thăm dò địa vật lý chỉ triển khai tại khu vực nhà máy sản xuất thủy điện và trạm phân phối điện. Mỗi vị trí thực thi từ ( 2 đến 3 ) mặt phẳng cắt với tỷ lệ từ ( 10 đến 15 ) m / 1 điểm đo. Tại những vị trí có điều kiện kèm theo địa chất phức tạp ( đứt gãy, hang hốc, sạt trượt và những yếu tố khác ) phải thực thi tổng hợp những chiêu thức đo địa chấn khúc xạ với đo sâu điện và đo mặt phẳng cắt điện .

6.3.5.4  Khoan, đào, xuyên

a ) Đối với xí nghiệp sản xuất thủy điện và trạm phân phối điện :
1 ) Tại mỗi giải pháp vùng tuyến khảo sát sắp xếp 1 mặt cắt dọc và 1 mặt cắt ngang với 5 hố khoan, đào hoặc xuyên. Số hố xuyên tại khu vực đồng bằng hoàn toàn có thể chiếm từ ( 30 đến 70 ) % tổng số hố khảo sát ( khoan, đào, xuyên ). Cự ly những hố thường thì lấy từ ( 25 đến 75 ) m / 1 hố. Trường hợp xí nghiệp sản xuất thủy điện, trạm phân phối điện sắp xếp ở khu vực sườn dốc thì ngoài những hố khoan sắp xếp trong khoanh vùng phạm vi khu công trình cần có tối thiểu 3 hố khoan ở sườn dốc nơi dự kiến hạ mái dốc để thống kê giám sát không thay đổi. Chiều sâu thăm dò cần sâu vào đới đá phong hóa vừa từ ( 2 đến 3 ) m và không nhỏ hơn từ 1H1 đến 1,5 H1 ( H1 là chiều cao mái dốc dự kiến thiết kế tại vị trí hố khoan theo lao lý tại điều 3.14 của tiêu chuẩn này ) .
2 ) Độ sâu những hố khoan, xuyên phải vượt qua đáy móng khu công trình từ ( 2 đến 3 ) m ( so với trạm phân phối điện ) và từ ( 5 đến 10 ) m ( so với xí nghiệp sản xuất thủy điện ). Trong mọi trường hợp độ sâu hố khoan tại xí nghiệp sản xuất thủy điện phải vào sâu trong đá phong hóa vừa tối thiểu là 5 m và thấp hơn mực nước sông suối gần khu công trình tối thiểu là 3 m .
b ) Đối với đường xây đắp và tuyến đường dây điện :
1 ) Việc khoan, đào, xuyên nhằm mục đích lập những mặt phẳng cắt địa chất tim tuyến và những mặt cắt ngang. Trường hợp tuyến khu công trình đi qua vùng đồng bằng, số hố xuyên hoàn toàn có thể chiếm từ ( 30 đến 70 ) % tổng số hố khảo sát ( khoan, đào, xuyên ) ;
2 ) Cự ly giữa những hố trên tim tuyến trung bình là từ ( 200 đến 300 ) m. Các mặt phẳng cắt địa chất ngang được lập ở những vị trí có địa hình dốc, địa mạo, địa chất phức tạp. Khoảng cách giữa những mặt cắt ngang thường từ ( 3 đến 4 ) lần cự ly giữa những hố trên tim tuyến. Số hố trên một mặt cắt ngang là 3 hố ( kể cả hố ở tim ). Độ sâu những hố khảo sát phải sâu hơn đáy móng khu công trình dự kiến từ ( 2 đến 3 ) m .

6.3.5.5  Thí nghiệm trong phòng và ngoài trời

a ) Thí nghiệm ngoài trời chỉ triển khai tại khu vực nhà máy sản xuất thủy điện gồm có :
1 ) Thí nghiệm đổ nước được thực thi trong những hố khoan đào của những lớp đất Đệ Tứ và những đới đá phong hóa trọn vẹn đến mạnh, mỗi lớp có từ ( 1 đến 2 ) giá trị thông số thấm K .
2 ) Thí nghiệm ép nước được triển khai từ ( 2 đến 4 ) đoạn trong những đới đá phong hóa vừa đến phong hóa nhẹ, tươi .
3 ) Thí nghiệm hút, múc nước so với những lớp cát cuội sỏi, mỗi lớp có từ 1 đến 2 giá trị thông số thấm K .
b ) Thí nghiệm trong phòng :
1 ) Mẫu đất nguyên dạng, mẫu cát sỏi nền : mỗi lớp từ ( 3 đến 5 ) mẫu. Đối với đất không lấy được mẫu nguyên dạng, cần phải lấy và thí nghiệm mẫu đất hủy hoại bằng 50% số lượng mẫu đã nêu trên .
2 ) Mẫu đá nghiên cứu và phân tích thạch học : Từ ( 1 đến 2 ) mẫu cho một loại đá .
3 ) Mẫu thí nghiệm cơ lý đá : Từ ( 1 đến 2 ) mẫu cho một đới phong hóa của một loại đá .
4 ) Mẫu nước nghiên cứu và phân tích ăn mòn bêtông gồm : 1 mẫu nước mặt, 1 mẫu nước ngầm cho mỗi tầng chứa nước .

6.3.6  Vật liệu xây dựng

6.3.6.1  Mục đích

Trong tiến trình này, vật tư kiến thiết xây dựng vạn vật thiên nhiên được khảo sát từ ( 50 đến 60 ) % khối lượng ở cấp B, từ ( 50 đến 40 ) % ở cấp C1. Dự trữ vật tư được tính với thông số K bằng 2 lần khối lượng phong cách thiết kế nhu yếu. Tài liệu được biểu lộ trên map địa hình tỷ suất từ 1/2 000 đến 1/5 000. Phân nhóm mỏ VLXD theo lao lý tại Phụ lục A của tiêu chuẩn này .

6.3.6.2  Đo vẽ địa chất hành trình

a ) Trường hợp có lập NCTKT : Tiến hành đo vẽ trong trường hợp có bổ trợ nhu yếu về VLXD .
b ) Trường hợp không lập NCTKT :
Tiến hành đo vẽ địa chất hành trình dài hàng loạt khu vực có triển vọng về VLXD trong nửa đường kính từ 30 km tính từ khu công trình đầu mối dự tính thiết kế xây dựng ; so với vật tư đất trong vòng từ ( 5 đến 10 ) km ; so với vật tư đá và cát sỏi trong khoanh vùng phạm vi từ ( 10 đến 30 ) km. Công tác đo vẽ địa chất hành trình dài được tính tương tự như là đo vẽ map ĐCCT tỷ suất 1/10 000 đến 1/25 000 với tác dụng là lập được map phân chia VLXD vạn vật thiên nhiên của dự án Bất Động Sản như pháp luật tại điều 1.2.2 của tiêu chuẩn này. Trường hợp trong khoanh vùng phạm vi trên không đủ trữ lượng và chất lượng nhu yếu thì phải lan rộng ra khoanh vùng phạm vi đo vẽ .

6.3.6.3  Khoan đào

a ) Trường hợp có lập NCTKT : Tiến hành khoan, đào bổ trợ để đạt nhu yếu nêu mục b ) của điều này ( tính cả những hố khảo sát đã triển khai ở quy trình tiến độ NCTKT ) .
b ) Trường hợp không lập NCTKT :
1 ) Đối với những mỏ đất và cát sỏi ở cấp C1 cự ly khảo sát từ ( 200 đến 300 ) m / 1 hố đào. Đối với những mỏ đất và cát sỏi ở cấp B cự ly khảo sát từ ( 50 đến 200 ) m / 1 hố đào .
2 ) Đối với những mỏ đá ở cấp C1 thì 1 mỏ có từ ( 1 đến 2 ) hố khoan máy ; so với mỏ đá ở cấp B thì cự ly từ ( 100 đến 200 ) m / 1 hố khoan máy .
3 ) Độ sâu những hố khảo sát : Đối với đất, cát sỏi phải qua hết tầng hữu dụng, so với đá phải sâu đến lớp đá tươi .

6.3.6.4  Công tác thí nghiệm trong phòng

a ) Trường hợp có lập NCTKT : Thí nghiệm bổ trợ so với những mẫu lấy từ những hố khoan đào bổ trợ để đạt nhu yếu nêu mục b ) của điều này ( tính cả những mẫu đã triển khai ở tiến trình NCTKT ) .
b ) Trường hợp không lập NCTKT :
1 ) Đối với mỏ đất khảo sát ở cấp C1 thí nghiệm mỗi lớp từ ( 4 đến 6 ) mẫu đất chế bị, từ ( 2 đến 4 ) mẫu đầm, 2 mẫu thí nghiệm nhiệt độ, từ ( 2 đến 3 ) mẫu thí nghiệm đặc thù đặc biệt quan trọng : trương nở, co ngót, tan rã, hàm lượng muối của đất VLXD .
2 ) Đối với mỏ cát sỏi khảo sát ở cấp C1 : Thí nghiệm mỗi mỏ từ ( 3 đến 5 ) mẫu .
3 ) Đối với đá khảo sát ở cấp C1 : Thí nghiệm từ ( 1 đến 2 ) mẫu nghiên cứu và phân tích thạch học cho 1 loại đá và từ ( 2 đến 3 ) mẫu đá cơ lý cho mỗi đới phong hóa dự kiến khai thác của một loại đá .
4 ) Đối với những mỏ đất, cát sỏi và đá khảo sát ở cấp B số lượng mẫu thí nghiệm của 1 lớp có ích gấp 2 lần so với mỏ khảo sát ở cấp C1 .
5 ) Số lượng mẫu lao lý trên là những mẫu cho được những chỉ tiêu cơ lý làm cơ sở cho việc miêu tả địa tầng và nhìn nhận chất lượng của những loại vật tư .

6.4  Thành phần hồ sơ địa chất công trình giai đoạn NCKT

Tham khảo Phụ lục I của tiêu chuẩn này để thực thi .

7  Thành phần, khối lượng khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế kỹ thuật (TKKT)

7.1  Mục đích của công tác khảo sát ĐCCT

– Xác định khá đầy đủ và cụ thể điều kiện kèm theo ĐCCT những giải pháp tuyến đã chọn trong tiến trình NCKT để chọn giải pháp tuyến tối ưu .
– Xác định khá đầy đủ và đơn cử những điều kiện kèm theo ĐCCT tại tuyến được chọn của những khu công trình chính để làm cơ sở cho việc sắp xếp khu công trình .
– Xác định vừa đủ, đúng mực những thông số kỹ thuật địa kỹ thuật để Giao hàng cho việc TKKT khu công trình .
– Dự báo hiện tượng kỳ lạ ĐCCT hoàn toàn có thể xảy ra khi kiến thiết xây dựng và quản lý và vận hành khu công trình .
– Đề xuất những giải pháp kỹ thuật cho phong cách thiết kế và thiết kế khu công trình ( tương quan đến điều kiện kèm theo ĐCCT ) .
– Xác định đúng mực trữ lượng và chất lượng VLXD vạn vật thiên nhiên để phân phối cho phong cách thiết kế cấu trúc .
– Nêu ra những yếu tố phải nghiên cứu và điều tra kỹ tiến trình sau .

7.2  Thành phần khảo sát ĐCCT trong giai đoạn TKKT

– Thu thập, nghiên cứu và phân tích và nhìn nhận những tài liệu đã có, ( đa phần là tài liệu ĐCCT quy trình tiến độ NCKT ) .
– Đánh giá động đất, xây đắp và những hoạt động giải trí địa động lực văn minh .
– Lập những map ĐCCT trình độ .
– Đo vẽ ĐCCT .
– Thăm dò địa vật lý .
– Khoan, đào, xuyên .
– Thí nghiệm trong phòng và ngoài trời .
– Lập hồ sơ ĐCCT .

7.3  Nội dung và khối lượng khảo sát ĐCCT giai đoạn TKKT

7.3.1  Hồ chứa

7.3.1.1  Mục đích

– Khẳng định cao trình giữ nước của hồ chứa .
– Xác định đúng mực những khu vực trượt sạt, mất nước .
– Cung cấp những thông số kỹ thuật kỹ thuật để lập TKKT .
– Đề ra những giải pháp để giải quyết và xử lý những yếu tố phức tạp về ĐCCT .

7.3.1.2  Thu thập và phân tích tài liệu đã có

Thu thập bổ trợ khi thiết yếu so với những yếu tố địa chất bất lợi đã xác lập trong tiến trình NCKT ( nếu có ) .

7.3.1.3  Đánh giá động đất, kiến tạo và các hoạt động địa động lực hiện đại

a ) Trường hợp đã lập NCKT : Đánh giá bổ trợ về tình hình động đất và những hoạt động giải trí địa động lực văn minh cho khu công trình từ cấp III trở lên và có động đất từ cấp VII ( thang MSK64 ) trở lên bảo vệ nhu yếu của mục b ) khoản này .
b ) Trường hợp không lập NCKT
– Thực hiện theo lao lý ở điều 6.3.1. 4 của tiêu chuẩn này ;
– Đối với hồ chứa có độ sâu từ 70 m trở lên cần nhìn nhận thêm năng lực Open và tác động ảnh hưởng của động đất kích thích khi tích nước .

7.3.1.4  Đo vẽ địa chất công trình

a ) Trường hợp đã lập NCKT : Tiến hành đo vẽ ĐCCT bổ trợ ở những vùng có điều kiện kèm theo ĐCCT phức tạp và nghi vấn chưa làm rõ ở quy trình tiến độ NCKT và để bảo vệ nhu yếu của mục b ) điều này .
b ) Trường hợp không lập NCKT :
– Tiến hành theo pháp luật ở điều 6.3.1. 5 của tiêu chuẩn này .
– Đối với những vùng có điều kiện kèm theo ĐCCT phức tạp như : mất nước, sụt lún, khu vực có những khu công trình bảo vệ bờ hồ và những yếu tố khác tùy mức độ phức tạp về địa chất mà tỷ suất đo vẽ ĐCCT hoàn toàn có thể từ 1/1 000 đến 1/2 000 .

7.3.1.5  Thăm dò địa vật lý

a ) Trường hợp đã lập NCKT : Nếu ở quá trình lập NCKT đã triển khai thăm dò địa vật lý chỉ cần thăm dò bổ trợ ở những vùng có điều kiện kèm theo ĐCCT phức tạp và nghi vấn chưa làm rõ ở quá trình NCKT và để bảo vệ nhu yếu của mục b ) điều này .
b ) Trường hợp không lập NCKT :
Tiến hành theo lao lý tại điều 6.3.1. 6 của tiêu chuẩn này. Đối với những vùng có điều kiện kèm theo ĐCCT phức tạp và nghi vấn chưa làm rõ ở quy trình tiến độ NCKT thì phải thực thi thăm dò địa vật lý đồng thời cả 2 chiêu thức địa chấn khúc xạ và đo sâu điện. Khoảng cách giữa những mặt phẳng cắt địa vật lý từ ( 200 đến 500 ) m, tỷ lệ trên mặt phẳng cắt từ ( 5 đến 10 ) m / 1 điểm đo địa vật lý .

7.3.1.6  Khoan đào và thí nghiệm

a ) Trường hợp đã lập NCKT : Tiến hành khoan đào và thí nghiệm bổ trợ khi cần làm sáng tỏ những nội dung kỹ thuật quan trọng tương quan đến năng lực mất nước của hồ chứa ở cao trình mực nước phong cách thiết kế ( MNTK ) mà những giải pháp khảo sát khác không xử lý được rõ ràng hoặc còn sống sót ở NCKT và để bảo vệ nhu yếu của mục b ) khoản này. Mục đích thăm dò là để vẽ những mặt phẳng cắt địa chất đặc trưng chứng tỏ cho những Tóm lại về điều kiện kèm theo ĐCCT ở một khu vực phức tạp nào đó trong khoanh vùng phạm vi vùng hồ .
b ) Trường hợp không lập NCKT :
– Thực hiện theo pháp luật tại điều 6.3.1. 7 của tiêu chuẩn này .
– Ngoài ra, thực thi khoan đào và thí nghiệm bổ trợ khi có những nhu yếu trình độ cần điều tra và nghiên cứu về : mất nước, sụt lún, không thay đổi bờ hồ chứa ( đặc biệt quan trọng là những bờ hồ có hướng gió bất lợi rình rập đe dọa tới những đối tượng người dùng có ý nghĩa kinh tế tài chính, bảo mật an ninh, quốc phòng ) .
– Cự ly những hố khoan đào tại những khu vực cần làm rõ điều kiện kèm theo mất nước, sụt lún, không thay đổi và bảo vệ bờ, tùy mức độ phức tạp về địa chất hoàn toàn có thể biến thiên từ ( 100 đến 200 ) m / 1 hố .
– Tại những khoanh vùng phạm vi cần điều tra và nghiên cứu trên, ngoài việc khoan đào còn thực thi những thí nghiệm hiện trường và thí nghiệm trong phòng kèm theo tại những hố khoan đào bổ trợ như múc, hút nước, đổ nước, quan trắc nước lâu bền hơn, lấy mẫu đất, đá, nước để thí nghiệm đặc thù cơ lý lực học thiết yếu ( như pháp luật tại điều 6.3.1. 8 của tiêu chuẩn này ứng với những hố khoan đào bổ trợ ) .

7.3.2  Công trình đấu mối của hồ chứa (đập, tràn, cống, đê quai và các hạng mục khác), đập dâng, tường chắn

7.3.2.1  Mục đích

– Xác định đúng chuẩn và đơn cử điều kiện kèm theo ĐCCT vùng tuyến chọn để chọn được tuyến tối ưu .
– Xác định điều kiện kèm theo ĐCCT đơn cử và đúng chuẩn tại tuyến chọn để sắp xếp những khu công trình chính .
– Xác định đúng mực và khá đầy đủ những thông số kỹ thuật địa kỹ thuật để TKKT khu công trình .
– Đề xuất giải pháp giải quyết và xử lý những yếu tố phức tạp về ĐCCT, về nền móng ở khu công trình .
– Đề nghị những yếu tố phải liên tục nghiên cứu và điều tra ở quy trình tiến độ BVTC và trong quy trình quản lý và vận hành .
– Dự báo những yếu tố bất lợi về ĐCCT khi đưa khu công trình vào quản lý và vận hành khai thác .

7.3.2.2  Nội dung khảo sát địa cht

– Phần lòng sông : Phạm vi phân bố chiều dày tầng cuội sỏi, thành phần hạt, những tạp chất, đặc biệt quan trọng chú ý quan tâm tới những hẻm sâu, mức độ phong hóa của những đới, năng lực mất nước, lún, đứt gãy nền, mức độ phong hóa của đá nền sau khi kiến thiết xây dựng khu công trình .
– Phần vai và thềm đập : Điều tra rõ sự phân bổ của những tầng hoàn toàn có thể hòa tan, tầng đá mềm bờ, những lớp cát, cuội sỏi, những tầng kẹp mềm yếu, quan hệ tiếp xúc giữa những lớp đá, mức độ nứt nẻ của đá, không thay đổi mái dốc ở những vai đập, năng lực thấm nước .
– Thế nằm của đá tại những khu vực có khe nứt tập trung chuyên sâu, dải vỡ vụn, đứt gãy tác động ảnh hưởng tới những kiến trúc của khu công trình, phương đứt gãy, loại đứt gãy, vị trí và bậc của đứt gãy, mức độ kết nối và đặc thù ĐCCT của những dải vỡ vụn, góc nghiêng của mặt đứt gãy và năng lực chịu lực .
– Mức độ phong hóa, đặc tính của những đới phong hóa đó. Kiến nghị về sắp xếp khu công trình trên đới phong hóa thích hợp .
– Điều kiện ĐCTV trong khu vực đập gồm có mực nước Open và không thay đổi, tính thấm nước của những lớp đất đá ( tính theo thông số thấm K ( cm / s ) và lượng mất nước đơn vị chức năng q ( l / ph / m. m ) ) vạch những số lượng giới hạn cần giải quyết và xử lý thấm ở nền và những vai khu công trình .
– Tầng cách nước hoặc cách nước tương đối, tính xâm thực của nước sông và nước dưới đất so với bê tông .
– Hang động ( nếu đập xây trên đá có tính hòa tan ) quy mô, cao độ Open của hang động, nước karst và quy luật hoạt động của nó ; yêu cầu những giải pháp giải quyết và xử lý .
– Quan trắc vĩnh viễn nước dưới đất ( khi thiết yếu ) .

7.3.2.3  Thu thập và phân tích tài liệu đã có

Như pháp luật tại điều 7.3.1. 2 của tiêu chuẩn này .

7.3.2.4  Đánh giá động đất và hoạt động địa động lực hiện đại

a ) Trường hợp đã lập NCKT : Đánh giá bổ trợ về tình hình động đất và những hoạt động giải trí địa động lực văn minh cho khu công trình cấp III trở lên, ở khu vực có động đất từ cấp VII ( thang MSK64 ) trở lên và để bảo vệ nhu yếu của mục b ) điều này .
b ) Trường hợp không lập NCKT :
– Thực hiện theo pháp luật tại điều 7.3.1. 3 của tiêu chuẩn này .
– Đối với những khu công trình từ cấp III trở lên trong vùng địa chấn hoạt động giải trí mạnh ( từ cấp VII trở lên, hệ MSK64 ) hoặc tân thiết kế, cần thực thi những khảo sát nhìn nhận trình độ, tích hợp với những tài liệu đo vẽ ĐCCT, địa vật lý, khoan đào để phân vùng vi địa chấn và cung ứng những thông số kỹ thuật về động đất, xây đắp trên vùng nghiên cứu và điều tra .
– Từ việc vi phân vùng địa chấn và những thông số kỹ thuật của ảnh hưởng tác động địa chấn so với khu công trình cần xác lập đúng chuẩn có tính đến tác động ảnh hưởng của những điều kiện kèm theo địa chấn và địa mạo khu vực đến cấu trúc của khu công trình .

7.3.2.5  Lập bản đồ ĐCCT chuyên môn

– Tiến hành đo vẽ ĐCCT khu công trình đầu mối trong trường hợp chưa triển khai việc làm này trong quá trình NCKT theo pháp luật tại điều 6.3.2. 4 của tiêu chuẩn này .
– Trên cơ sở tác dụng đo vẽ ĐCCT, khoan đào, địa vật lý, thí nghiệm hiện trường và trong phòng ở những quá trình trước và tiến trình này thực thi lập map ĐCCT trình độ bổ trợ để làm sáng tỏ điều kiện kèm theo ĐCCT của những khu vực sắp xếp khu công trình chính tại giải pháp đã chọn như những map mặt vỉa đá cứng, tầng mềm yếu. Công việc này chỉ triển khai so với khu công trình từ cấp III trở lên, hoặc những khu công trình có điều kiện kèm theo ĐCCT phức tạp. Đối với khu công trình cấp IV không thực thi .
– Ranh giới map ĐCCT trình độ phải trùm lên đường viền của những khu công trình chính ( đập chính, cống lấy nước, đường tràn, những đập phụ và những khuôn khổ khác ) tỷ suất map từ 1/500 đến 1/2000 nhưng phải bảo vệ bộc lộ được mục tiêu, nội dung của map .

7.3.2.6  Thăm dò địa vật lý

a ) Trường hợp đã lập NCKT : Thăm dò địa vật lý bổ trợ ở những vị trí thiết yếu mà quá trình NCKT chưa triển khai hoặc đã làm nhưng chưa đủ độ đáng tin cậy và để bảo vệ nhu yếu của mục b ) điều này .
b ) Trường hợp không lập NCKT :
– Thực hiện theo pháp luật tại mục b ) điều 6.3.2. 5 của tiêu chuẩn này so với khu công trình từ cấp III trở lên ;
– Công tác địa vật lý nhằm mục đích xác lập đứt gãy, địa tầng giữa những hố khoan, cấu trúc của lớp đá nền, ranh giới đất Đệ Tứ với đá, những tầng mềm yếu, hang động ( nếu có ), gương nước ngầm, mô đun đàn hồi động, mô đun biến dạng của khối đá và những yếu tố khác .
– Đo địa vật lý theo 3 mặt cắt ngang ( tim, thượng và hạ lưu của tuyến đập ) để chọn vị trí tim đập tốt nhất, đo từ ( 1 đến 3 ) mặt phẳng cắt dọc sông, thềm sông tại vị trí tuyến đập với tỷ lệ từ ( 5 đến 10 ) m / 1 điểm trên tuyến đo địa vật lý .

7.3.2.7  Khoan, đào, xuyên

Nội dung và nhu yếu như pháp luật tại điều 6.3.2. 6 của tiêu chuẩn này nhưng với mức độ cao hơn. Riêng phần khoảng cách giữa những hố khảo sát lao lý như sau :
– Thực hiện trên những mặt phẳng cắt dọc : Tim đập dự kiến, thượng lưu và hạ lưu ; và những mặt cắt ngang vuông góc với tim tuyến, khoảng cách giữa những mặt cắt ngang thường từ ( 2 đến 3 ) lần khoảng cách giữa những hố trên tim tuyến .
– Phụ thuộc vào cấu trúc khu công trình và địa chất nền khu công trình cự ly những hố khảo sát pháp luật như sau ( khảo sát phải đến hết đường viền khu công trình và gồm có cả những hố đã có trong quá trình trước ) :
1 ) Công trình bê tông :
– Đơn giản : Từ ( 50 đến 75 ) m / 1 hố .
– Bình thường : Từ ( 25 đến 50 ) m / 1 hố .
– Phức tạp : Dưới 25 m / 1 hố .
2 ) Công trình đập đất, đá đổ, đất đá hỗn hợp :
– Đơn giản : Từ ( 75 đến 100 ) m / 1 hố .
– Trung bình : Từ ( 50 đến 75 ) m / 1 hố .
– Phức tạp : Dưới 50 m / 1 hố .
– Trong những trường hợp đặc biệt quan trọng như chiều dài tuyến khu công trình quá nhỏ, những khu công trình ngăn nước quan trọng cự ly trên hoàn toàn có thể rút ngắn, nhưng phải được sự đồng ý chấp thuận của chủ góp vốn đầu tư .
– Tại khu vực khu công trình đầu mối có đứt gãy bậc III trở lên phải thực thi khoan máy trong đới vỡ vụn ( đới tác động ảnh hưởng ) của đứt gãy để xác lập thành phần, đặc thù cơ lý của đất, đá, mức độ thấm nước và những chỉ tiêu khác đồng thời nhìn nhận tác động ảnh hưởng về ĐCCT của đới vỡ vụn này đến không thay đổi của khu công trình. Khoảng cách những hố khoan dọc theo đứt gãy ( trong khoanh vùng phạm vi đường viền khu công trình ) từ ( 20 đến 25 ) m / 1 hố. Tùy thuộc chiều dài của đứt gãy hoàn toàn có thể có từ ( 1 đến 3 ) mặt cắt ngang cắt qua đứt gãy với khoảng cách từ ( 5 đến 10 ) m / 1 hố trên mặt cắt ngang. Chiều sâu hố khoan phải qua khoanh vùng phạm vi đứt gãy 3 m, nhưng không vượt quá 1H ( với H là chiều cao lớn nhất của đập ) .
– Chiều sâu những hố khoan so với tim đập hoặc khu công trình bằng bê tông phải sâu tới lớp đá gốc phong hóa nhẹ và không quá 1,5 H ( H là chiều cao lớn nhất của đập ). Đối với đập hoặc khu công trình khác, chiều sâu những hố khoan tại tim tuyến từ ( 2/3 đến 1 ) H. Các vị trí khác từ ( 1/3 đến 50% ) H và phải khoan qua đáy móng khu công trình dự kiến thiết kế tối thiểu là 5 m. Đối với những hố khoan tại những mái đào thì chiều sâu thăm dò cần sâu vào đới đá gốc phong hóa vừa từ ( 2 đến 3 ) m và không nhỏ hơn từ ( 1 đến 1,5 H1 ( H1 là chiều cao mái dốc dự kiến thiết kế tại vị trí hố khoan theo pháp luật tại Bảng 1 của tiêu chuẩn này ). Trường hợp đặc biệt quan trọng cần khoan sâu hơn độ sâu đã nêu trên phải được sự phê duyệt của chủ góp vốn đầu tư .
– Các hố khoan đạt được chiều sâu 1/2 H ( với H là chiều cao lớn nhất của đập ) hoàn toàn có thể dừng sau khi đã khoan qua đáy móng khu công trình dự kiến thiết kế và sâu vào trong đá gốc phong hóa nhẹ tối thiểu 10 m và có 2 đoạn thí nghiệm ĐCTV liên tục ( dưới đáy móng khu công trình dự kiến thiết kế ) có thông số thấm ( hoặc lượng mất nước đơn vị chức năng, giá trị Lugeon ) nhỏ hơn nhu yếu giải quyết và xử lý chống thấm của phong cách thiết kế .

7.3.2.8  Hầm ngang

– Loại công tác làm việc này chỉ dùng để khảo sát nền và vai của những khu công trình đập bê tông, đập đá đổ bê tông bàn mặt, đập vòm cấp II trở lên, có sườn dốc hoặc điều kiện kèm theo địa chất phức tạp. Mục đích của những khu công trình thăm dò này là nhằm mục đích xác lập cấu trúc những lớp đất đá vai đập, mức độ phong hóa, làm những thí nghiệm nén tĩnh và đẩy trượt để xác lập những đặc thù cơ học của khối đá, ma sát giữa bê tông và đá nền, ứng suất vạn vật thiên nhiên của khối đá .
– Tùy đặc thù khu công trình và mức độ phức tạp về địa chất mà số lượng hầm từ ( 1 đến 2 ) hầm cho một loại đá và chiều sâu những hầm phải đạt tới đới đá phong hóa cần thí nghiệm để xác lập đặc thù cơ lý .
– Đối với khu công trình cấp III và cấp IV không thực thi .

7.3.2.9  Thí nghiệm trong phòng và ngoài trời

Phương pháp triển khai như lao lý tại điều 6.3.2. 7 của tiêu chuẩn này tại những hố khoan đào bổ trợ, khối lượng như sau : ( gồm có cả những thí nghiệm đã có trong tiến trình NCKT tại tuyến chọn ) .
a ) Thí nghiệm ngoài trời
1 ) Thí nghiệm đổ nước : Cần có tối thiểu là 3 giá trị K thấm cho mỗi lớp và bảo vệ cho mỗi vai đập không ít hơn 5 điểm đổ nước .
2 ) Thí nghiệm múc, hút nước : Trong mỗi lớp chứa nước tối thiểu có 3 giá trị thông số thấm K .
3 ) Thí nghiệm ép nước triển khai trong toàn bộ những hố khoan máy trên toàn khoanh vùng phạm vi tuyến khu công trình đầu mối với áp lực đè nén và chiều dài đoạn thí nghiệm theo lao lý tại TCVN 9149. Tại mỗi đới phân loại về thấm trong nền khu công trình có không ít hơn 5 giá trị lượng mất nước đơn vị chức năng q ( l / ph. m. m ) hoặc 5 giá trị Lugeon ( Lu ) .
– Các hố trên tuyến tim ; lòng sông, thềm sông của tuyến thượng và hạ lưu thì ép nước 100 % số hố ;
– Các hố trên vai của tuyến thượng và hạ lưu chỉ ép nước 50 % số hố .
4 ) Thí nghiệm cắt cánh ( cắt quay ) : Từ ( 3 đến 5 ) giá trị τ cho mỗi lớp đất mềm yếu .
5 ) Thí nghiệm nén ngang và đẩy trượt : Thực hiện hầu hết trong những hầm ngang, mỗi hầm thí nghiệm tối thiểu là 5 bệ cho 1 loại đá khác nhau với những mức độ phong hóa khác nhau, nhằm mục đích xác lập cường độ của đá và mô đun tổng biến dạng ( E ). Riêng thí nghiệm đẩy trượt hoàn toàn có thể triển khai ở những vị trí ( có điều kiện kèm theo thí nghiệm thí nghiệm tương thích ) ở bên ngoài hầm ngang .
6 ) Quan trắc hành động nước dưới đất triển khai so với khu công trình từ cấp II trở lên hoặc có điều kiện kèm theo địa chất phức tạp gồm có : Nhiệt độ, xê dịch mực nước, thành phần hóa học ( lấy mẫu nghiên cứu và phân tích hóa nước nếu cần ). Số lượng hố khoan quan trắc được sắp xếp trên cả mặt cắt dọc và ngang tim tuyến với số lượng không ít hơn 4 hố quan trắc và thời hạn quan trắc không ít hơn 1 năm thủy văn hoặc trong cả thời hạn khảo sát của tiến trình TKKT .
7 ) Thí nghiệm SPT được triển khai tại tim tuyến khu công trình so với nền trong trầm tích Đệ Tứ hoặc đá phong hóa trọn vẹn hoặc phong hóa mạnh. Số lượng SPT từ ( 6 đến 10 ) điểm / 1 lớp ;
8 ) Bàn nén tải trọng tĩnh được thực thi từ ( 1 đến 3 ) vị trí cho nền khu công trình tại mỗi đơn nguyên địa mạo ( lòng sông, thềm, bãi bồi, sườn đồi ). Bàn nén chỉ triển khai so với nền trong trầm tích Đệ Tứ hoặc đới đá phong hóa trọn vẹn hoặc phong hóa mạnh .
9 ) Đối với những khu công trình bê tông cấp II trở lên, thực thi camera những hố khoan trên tim đập ( khu vực lòng sông và hai vai đập. Số lượng quay camera từ ( 3 đến 5 ) hố khoan .
b ) Thí nghiệm trong phòng
Tại mỗi một khuôn khổ chính của khu công trình đầu mối ( đập, tràn, cống, đê quai và những khuôn khổ khác ) số lượng mẫu thí nghiệm cần phải triển khai như sau : ( trường hợp khu công trình chính có dạng tuyến lê dài trên 500 m, hoặc có điều kiện kèm theo địa chất phức tạp, thì một khuôn khổ khu công trình chính hoàn toàn có thể chia thành nhiều khu vực ( bờ trái, bờ phải, lòng sông ) để lấy, thí nghiệm và giải quyết và xử lý tác dụng thí nghiệm mẫu .
1 ) Mẫu đất : Đối với nền những khu công trình từ cấp III trở lên thì tổng số mẫu thí nghiệm nguyên dạng cho mỗi lớp đất từ ( 15 đến 20 ) mẫu. Đối với khu công trình cấp IV, từ ( 8 đến 10 ) mẫu nguyên dạng cho một lớp đất. Đối với đất không lấy được mẫu nguyên dạng, cần phải lấy và thí nghiệm mẫu đất hủy hoại bằng từ ( 1/3 đến 50% ) số lượng mẫu đã nêu trên. Đối với đập hoặc khu công trình đất từ cấp II trở lên cần thí nghiệm thêm mẫu ba trục với khối lượng bằng 50% khối lượng mẫu nêu trên .
Nghiên cứu hóa đất chỉ triển khai khi đặc thù hóa học của chúng có tác động ảnh hưởng tới tính không thay đổi của khu công trình. Số lượng từ ( 6 đến 8 ) mẫu / 1 lớp .
2 ) Mẫu cát sỏi nền : Từ ( 3 đến 6 ) mẫu cho 1 lớp .
3 ) Mẫu đá nghiên cứu và phân tích thạch học : Từ ( 3 đến 8 ) mẫu cho một loại đá .
4 ) Mẫu đá nghiên cứu và phân tích cơ lý : Số lượng từ ( 10 đến 15 ) mẫu cho một đới phong hóa của 1 loại đá cho khu công trình từ cấp III trở lên và từ ( 3 đến 8 ) mẫu cho khu công trình còn lại. Đối với đập hoặc khu công trình bê tông hoặc đá đổ từ cấp II trở lên cần thí nghiệm thêm mẫu thí nghiệm cơ lý đá ba trục với khối lượng bằng 50% khối lượng mẫu nêu trên .
5 ) Mẫu nước nghiên cứu và phân tích ăn mòn bê tông gồm : Từ ( 5 đến 6 ) mẫu nước mặt, từ ( 5 đến 6 ) mẫu nước ngầm cho mỗi tầng chứa nước .

7.3.3  Trạm bơm, cống đồng bằng và các công trình lớn trên đường dẫn nước

7.3.3.1  Mục đích

Như pháp luật tại điều 7.3.2. 1 của tiêu chuẩn này .

7.3.3.2  Thu thập và phân tích tài liệu đã có

Như pháp luật tại điều 5.3.1. 2 của tiêu chuẩn này, đặc biệt quan trọng là tích lũy hồ sơ địa chất quá trình NCKT .

7.3.3.3  Lập bản đ địa chất công trình chuyên môn

Lập map ĐCCT trình độ như : map mặt lớp bùn, lớp cát, hoặc lớp sét cứng triển khai so với khu công trình từ cấp III trở lên. Tỷ lệ map từ 1/1 000 đến 1/2 000, trường hợp diện tích quy hoạnh hố móng hẹp tỷ suất map hoàn toàn có thể tăng lên từ 1/200 đến 1/500. Phạm vi thực thi rộng ra ngoài đường viền hố móng khu công trình là 10 lần độ sâu đặt móng tính từ mặt đất tự nhiên. Đối với khu công trình cấp IV không triển khai .

7.3.3.4  Thăm dò địa vật lý

a ) Trường hợp đã lập NCKT : Nếu ở quá trình lập NCKT đã thực thi thăm dò địa vật lý chỉ cần thăm dò bổ trợ ở những vùng có điều kiện kèm theo ĐCCT phức tạp và nghi vấn chưa làm rõ ở tiến trình NCKT và để bảo vệ nhu yếu của mục b ) điều này .
b ) Trường hợp không lập NCKT :
Tiến hành theo lao lý tại điều 6.3.3. 4 của tiêu chuẩn này .
Đối với những vùng có điều kiện kèm theo ĐCCT phức tạp và nghi vấn chưa làm rõ ở quy trình tiến độ NCKT thì phải triển khai thăm dò Địa vật lý đồng thời cả 2 chiêu thức địa chấn khúc xạ và đo sâu điện. – Khoảng cách giữa những mặt phẳng cắt địa vật lý từ ( 50 đến 100 ) m, tỷ lệ trên mặt phẳng cắt từ ( 5 đến 10 ) m / 1 điểm đo địa vật lý. Đối với khu công trình cấp IV không triển khai .

7.3.3.5  Khoan, đào, xuyên

– Đối với khu công trình từ cấp III trở lên trong khoanh vùng phạm vi hố móng cự ly những hố khảo sát từ ( 25 đến 50 ) m / hố và ngoài hố móng từ ( 50 đến 100 ) m / 1 hố. Đối với khu công trình cấp IV thì cự ly những hố khảo sát trong hố móng từ ( 10 đến 25 ) m / 1 hố và ngoài hố móng từ ( 25 đến 50 ) m / 1 hố. Ngoài hố móng được lao lý là 10 lần độ sâu đặt móng tính từ mặt đất tự nhiên .
– Trong mọi trường hợp mỗi hố móng khu công trình không được ít hơn 5 hố khảo sát, mỗi trụ cầu máng hoặc mỗi mố néo của xi phông không được ít hơn 1 hố khoan khảo sát ( gồm có cả những hố khoan đã có trong quá trình NCKT tại tuyến chọn ). Trường hợp khu công trình có dạng tuyến lê dài thì phải sắp xếp khảo sát thêm những mặt cắt ngang theo lao lý tại điều 7.3.4. 3 của tiêu chuẩn này .
– Đối với những nền mềm yếu, số hố xuyên hoàn toàn có thể chiếm từ ( 30 đến 70 ) % tổng số hố khảo sát .
– Độ sâu những hố khảo sát như lao lý tại điều 6.3.3. 5 của tiêu chuẩn này và phải đến được chiều sâu dự kiến giải quyết và xử lý nền khu công trình .
– Đối với những khu công trình lớn trên đường dẫn nước phối hợp làm đường giao thông vận tải thì tỷ lệ và khối lượng phải tuân thủ thêm tiêu chuẩn khảo sát đường giao thông vận tải ( trong 2 tiêu chuẩn lựa chọn tiêu chuẩn có nhu yếu cao hơn để thực thi ) .

7.3.3.6  Thí nghiệm trong phòng và ngoài trời

Phương pháp thực thi như lao lý tại điều 6.3.3. 6 của tiêu chuẩn này tại những hố khoan đào bổ trợ, khối lượng như sau : ( gồm có cả những thí nghiệm đã có trong quy trình tiến độ NCKT tại tuyến chọn ). Đối với những khu công trình lớn trên đường dẫn nước tích hợp làm đường giao thông vận tải thì phải tuân thủ thêm tiêu chuẩn khảo sát đường giao thông vận tải ( trong 2 tiêu chuẩn lựa chọn tiêu chuẩn có nhu yếu cao hơn để triển khai ) .
a ) Thí nghiệm ngoài trời
1 ) Thí nghiệm đổ nước trong những lớp đất Đệ Tứ, trong đới đá phong hóa phong hóa trọn vẹn và phong hóa mạnh ( mỗi lớp có từ ( 3 đến 5 ) giá trị thấm K ). Thí nghiệm ép nước trong hố khoan ở những đới đá khác còn lại, mỗi đới có từ ( 3 đến 5 ) giá trị lượng mất nước đơn vị chức năng q ( l / ph. m. m ) .
2 ) Thí nghiệm hút hoặc múc nước ở lớp cát cuội sỏi và những tầng chứa nước dưới nền khu công trình : mỗi lớp cuội sỏi hoặc tầng chứa nước có từ ( 6 đến 10 ) giá trị thấm K .
3 ) Thí nghiệm cắt cánh trong đất mềm yếu và Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn ( SPT ) trong những lớp đất còn lại dưới nền khu công trình. Tại mỗi lớp đất có không ít hơn 5 giá trị τ ( đất yếu ) và 5 giá trị SPT ( với những lớp đất còn lại ) đặc biệt quan trọng là ở chung quanh cao trình dự kiến đặt móng .
b ) Thí nghiệm trong phòng
1 ) Mẫu đất : Thí nghiệm mẫu nguyên dạng từ ( 10 đến 15 ) mẫu / 1 lớp so với khu công trình từ cấp III trở lên và từ ( 8 đến 10 ) mẫu cho khu công trình cấp IV. Đối với đất không lấy được mẫu nguyên dạng, cần phải lấy và thí nghiệm mẫu đất tàn phá bằng ( 1/3 đến 50% ) số lượng mẫu nêu trên. Đối với khu công trình từ cấp II trở lên, cần thí nghiệm thêm mẫu ba trục với những lớp đất nền, khối lượng bằng 50% khối lượng mẫu nêu trên .
2 ) Mẫu cát sỏi nền : Số lượng từ ( 6 đến 8 ) mẫu cho một lớp .
3 ) Mẫu đá nghiên cứu và phân tích thạch học : Số lượng từ ( 6 đến 8 ) mẫu cho một loại đá .
4 ) Mẫu thí nghiệm cơ lý đá : Số lượng từ ( 6 đến 8 ) mẫu cho một đới phong hóa của một loại đá .
5 ) Mẫu nước nghiên cứu và phân tích ăn mòn bê tông gồm : Từ ( 3 đến 6 ) mẫu nước mặt, từ ( 4 đến 5 ) mẫu nước ngầm cho mỗi tầng chứa nước .

7.3.3.7  Quan trắc động thái nước dưới đất

Thực hiện trong suốt thời hạn khảo sát TKKT. Quan trắc những hố trên tim, thượng hạ lưu tuyến chọn ( hoặc những hố trong và ngoài khoanh vùng phạm vi hố móng khu công trình ) .

7.3.4  Đường dẫn nước: tuyến kênh, đường hầm (tuynel), đường ống dẫn nước, đường ống áp lực và tuyến kè bảo vệ bờ sông

7.3.4.1  Mục đích

Như lao lý tại điều 7.3.2. 1 của tiêu chuẩn này .

7.3.4.2  Kênh dẫn nước

a ) Đo vẽ địa chất khu công trình
– Trường hợp có lập NCKT : Tiến hành đo vẽ bổ trợ so với vùng tuyến chọn để đạt nhu yếu nêu dưới đây .
– Trường hợp không lập NCKT : Thực hiện theo pháp luật tại điều 6.3.4. 5 của tiêu chuẩn này với khoanh vùng phạm vi hẹp hơn nhằm mục đích chọn được tuyến kênh tối ưu. Trong mọi điều kiện kèm theo khoanh vùng phạm vi đo vẽ ĐCCT không vượt quá tim tuyến mỗi bên 100 m. Tỷ lệ đo vẽ ĐCCT là từ 1/1 000 đến 1/2 000 .
b ) Khoan, đào, xuyên
Phương pháp thực thi như pháp luật tại điều 6.3.4. 6 của tiêu chuẩn này, với tỷ lệ và khối lượng như sau : ( gồm có cả những hố khảo sát đã có trong quy trình tiến độ NCKT tại tuyến chọn ). Đối với kênh dẫn nước có mố đỡ ( cầu máng cạn ), kênh dẫn nước dạng đường ống triển khai khảo sát như với đường ống dẫn nước, đường ống áp lực đè nén lao lý tại điều 7.3.4. 3 của tiêu chuẩn này .
1 ) Mặt cắt ĐCCT dọc tim tuyến được vẽ với tỷ suất ngang là 1/500 đến 1/2 000 ( tỷ suất đứng hoàn toàn có thể lấy tới 1/100 đến 1/200 ), mặt cắt ngang địa chất được vẽ ở những nơi địa hình biến hóa, điều kiện kèm theo địa chất phức tạp với tỷ suất từ 1/200 đến 1/500 .
2 ) Đối với kênh miền núi có lưu lượng tưới từ 0,5 m3 / s trở lên thì cự ly những hố khoan đào dọc theo tim kênh từ ( 100 đến 200 ) m / 1 hố. Đối với kênh đồng bằng và trung du có lưu lượng tưới từ 1,0 m3 / s trở lên và kênh tiêu, kênh tạo nguồn có lưu lượng từ 3 m3 / s trở lên khoảng cách giữa những hố khoan đào trên tim kênh là ( 150 đến 500 ) m .
3 ) Các mặt phẳng cắt địa chất ngang kênh, được lập ở những vị trí có địa hình dốc, địa mạo, địa chất phức tạp của tuyến kênh. Khoảng cách giữa những mặt cắt ngang thường từ ( 500 đến 1000 ) m. Số hố trên một mặt cắt ngang là 3 hố ( kể cả hố ở tim ), khoảng cách giữa những hố trên mặt cắt ngang từ ( 50% đến 1 ) B ( với B là chiều rộng của kênh và bờ kênh ). Trong trường hợp địa hình, địa chất phức tạp, những đoạn kênh có khoanh vùng phạm vi đào lớn, những cự ly trên được thu hẹp hơn ; số hố trên mặt cắt ngang hoàn toàn có thể tăng thêm .
4 ) Đối với kênh có lưu lượng nhỏ hơn, khoảng cách giữa những mặt cắt ngang và những hố khảo sát trên tim kênh bằng từ ( 1,5 đến 2 ) lần khoảng cách kể trên .
5 ) Tuyến kênh đi qua vùng đồng bằng, số hố xuyên hoàn toàn có thể chiếm từ ( 30 đến 70 ) % tổng số hố khảo sát ( khoan, đào, xuyên ) .
6 ) Độ sâu những hố khoan, đào, xuyên trên tim kênh nên thấp hơn đáy kênh từ ( 2 đến 5 ) m. Các hố trên những mặt cắt ngang có độ sâu bằng độ sâu đáy kênh. Trong trường hợp đáy kênh nằm trong lớp mềm yếu thì độ sâu khảo sát phải qua lớp đó từ ( 1 đến 2 ) m. Trường hợp lớp mềm yếu quá dày thì độ sâu khảo sát phải lớn hơn 2 b ( b là chiều rộng đáy bờ kênh ) và lớn hơn 1,5 h ( h là chiều cao của kênh ) .
7 ) Trong trường hợp kênh nằm trong lớp đất thấm nhiều, độ sâu những hố khảo sát phải đến lớp cách nước. Nếu lớp cách nước lớn hơn 1,5 h ( h là chiều cao của kênh ) thì hố khoan phải khoan sâu hơn mực nước ngầm về mùa khô từ ( 2 đến 3 ) m, hoặc ngang với mực nước về mùa khô của những sông suối dọc tuyến kênh .
c ) Thí nghiệm ngoài trời và trong phòng
Phương pháp triển khai như lao lý tại điều 6.3.4. 7 của tiêu chuẩn này tại những hố khoan đào bổ trợ, khối lượng như sau ; ( gồm có cả những thí nghiệm đã có trong quy trình tiến độ NCKT tại tuyến chọn ) Trường hợp tuyến kênh dài trên 3 km hoặc đi qua nhiều dạng địa hình, địa mạo, địa chất khác nhau, cần triển khai phân đoạn hoặc phân lớp cho tương thích .
1 ) Thí nghiệm đổ nước : Phải bảo vệ mỗi lớp có từ ( 3 đến 6 ) giá trị thông số thấm K .
2 ) Thí nghiệm hút, múc nước so với những lớp chứa nước, mỗi lớp có từ ( 2 đến 4 ) giá trị thông số thấm K .
3 ) Thí nghiệm cắt cánh trong đất mềm yếu, tại mỗi lớp đất có không ít hơn 5 giá trị τ .
4 ) Mẫu đất nguyên dạng, mẫu cát sỏi nền : mỗi lớp từ ( 6 đến 10 ) mẫu so với kênh có lưu lượng từ 0,5 m3 / s trở lên và từ ( 2 đến 5 ) mẫu so với kênh có lưu lượng nhỏ hơn. Đối với đất không lấy được mẫu nguyên dạng, cần phải lấy và thí nghiệm mẫu đất tàn phá bằng từ ( 1/3 đến 50% ) số lượng mẫu đã nêu trên. Trường hợp kênh đắp phải thực thi thí nghiệm mẫu nén cố kết ; trong đất yếu phải triển khai kiểm tra hàm lượng hữu cơ với khối lượng mẫu như trên .
5 ) Mẫu đá nghiên cứu và phân tích thạch học : mỗi loại đá từ ( 3 đến 4 ) mẫu ;
6 ) Mẫu đá nghiên cứu và phân tích cơ lý : từ ( 3 đến 4 ) mẫu cho một đới phong hóa của một loại đá .
7 ) Mẫu nước nghiên cứu và phân tích ăn mòn bê tông gồm : Từ ( 2 đến 3 ) mẫu nước mặt, từ ( 2 đến 3 ) mẫu nước ngầm cho mỗi tầng chứa nước .

7.3.4.3  Đường hm dẫn nước, đường ng dẫn nước, đường ng áp lực

a ) Đo vẽ địa chất khu công trình
Tại tuyến chọn thực thi như pháp luật tại điều 7.3.4. 2 của tiêu chuẩn này .
b ) Thăm dò địa vật lý
Tiến hành thăm dò bổ trợ khi chưa triển khai trong tiến trình NCKT hoặc tại những khu vực có điều kiện kèm theo địa chất phức tạp. Phương pháp và khối lượng như lao lý tại điều 6.3.4. 4 của tiêu chuẩn này .
c ) Khoan, đào, xuyên
Phương pháp và khối lượng thực thi như lao lý tại điều 6.3.4. 6 của tiêu chuẩn này gồm có cả những hố khảo sát đã có trong tiến trình NCKT tại tuyến chọn. Trong trường hợp địa hình, địa chất phức tạp ; khoanh vùng phạm vi đào móng lớn, tỷ lệ và khối lượng hoàn toàn có thể tăng thêm đến hết khoanh vùng phạm vi đào móng .
1 ) Đường hầm dẫn nước
– Khoan máy được thực thi tại tim tuyến chọn, khoảng cách giữa những hố trên tim tuyến thường từ ( 100 đến 200 ) m. Tại những vị trí có địa hình thấp, trũng hoặc có nóc hầm nằm tương đối gần mặt đất phải có tối thiểu 1 hố khoan. Độ sâu những hố khoan phải thấp hơn cao độ đáy đường hầm từ ( 1 đến 3 ) m tùy thuộc vào điều kiện kèm theo địa chất .
– Khi khảo sát đường hầm dẫn nước, cần chăm sóc đặc biệt quan trọng tới cửa vào và cửa ra của đường hầm ( gồm có cả đường hầm phụ dành cho xây đắp ). Tại những cửa đó cần xác lập rõ chiều dày của lớp Đệ Tứ, đới đá phong hóa trọn vẹn, phong hóa mạnh và mức độ không thay đổi của chúng đến hết khoanh vùng phạm vi đào móng. Nếu cửa ra và cửa vào có những lớp đá phong hóa nhẹ thì không phải khoan đào. Khoan đào tại khu vực cửa vào và cửa ra thực thi theo ( 2 đến 3 ) mặt cắt ngang cách nhau từ ( 50 đến 100 ) m, những hố trên mặt phẳng cắt cách nhau từ ( 25 đến 50 ) m. Tất cả những hố phải vào tới đới đá phong hóa vừa tối thiểu là 2 m .
– Tại khu vực hố móng của tháp điều áp, bể áp lực đè nén thực thi khoan 3 hố khoan máy tại khu vực hố móng và sâu hơn đáy khu công trình dự kiến từ ( 1 đến 3 ) m ( gồm có cả hố khoan đã có trong quy trình tiến độ NCKT ). Tại bể áp lực đè nén khoan đào triển khai theo 3 mặt cắt ngang 9 hố ( gồm có 3 hố khoan máy ở tim ), tại tháp điều áp khoan đào thực thi theo 1 mặt cắt ngang 3 hố ( gồm có 1 hố khoan máy ở tim ). Các hố trên mặt cắt ngang cách nhau từ ( 20 đến 30 ) m và sâu vào đới đá phong hóa vừa tối thiểu là 2 m .
2 ) Đối với đường ống dẫn nước, đường ống áp lực đè nén
– Khoảng cách giữa những hố khoan đào trên tim tuyến đường ống thường từ ( 50 đến 75 ) m ( tại mỗi trụ néo của đường ống dẫn nước, đường ống áp lực đè nén phải có tối thiểu một hố khảo sát ) với độ sâu thấp hơn đáy móng khu công trình dự kiến từ ( 1 đến 2 ) m ( hoặc vào trong đới đá phong hóa vừa từ ( 1 đến 2 ) m ) .
– Khoảng cách giữa những mặt cắt ngang thường từ ( 2 đến 3 ) lần cự ly giữa những hố trên tuyến đường ống. Số hố trên một mặt cắt ngang là 3 hố ( kể cả hố ở tim ) những hố trên mặt phẳng cắt cách nhau từ ( 20 đến 30 ) m và sâu vào tới lớp đá phong hóa vừa tối thiểu là 1 m .
d ) Hầm ngang
– Tại những cửa vào và cửa ra của đường hầm dẫn nước ( tuynel ), những vị trí dự kiến sắp xếp hầm luân chuyển vật tư, nếu điều kiện kèm theo địa chất phức tạp cần sắp xếp những hầm thăm dò nằm ngang. Mục đích của những khu công trình thăm dò này là nhằm mục đích xác lập cấu trúc những lớp đất đá, những đặc thù của khe nứt, đứt gãy trong hầm dẫn nước, mức độ phong hóa, làm những thí nghiệm nén tĩnh và đẩy trượt để xác lập những đặc thù cơ học của khối đá, ma sát giữa bê tông và đá nền, đo lường và thống kê và phân phối chỉ số Q. ( chất lượng đào hầm của khối đá – rock tunnelling quality index, Barton ) hoặc những giá trị khối đá RMR ( Rock mass rating – Bieniawski ) .
– Tùy đặc thù khu công trình và mức độ phức tạp về địa chất mà số lượng từ ( 1 đến 3 ) hầm và chiều sâu những hầm phải đạt tới đới đá phong hóa cần thí nghiệm để xác lập đặc thù cơ lý .
– Đối với khu công trình cấp IV không thực thi .
e ) Thí nghiệm ngoài trời và trong phòng
Phương pháp thực thi như pháp luật tại điều 6.3.4. 7 của tiêu chuẩn này tại những hố khoan đào bổ trợ, khối lượng như sau ( gồm có cả những thí nghiệm đã có trong quá trình NCKT tại tuyến chọn ) : Trường hợp tuyến hầm, tuyến đường ống dài trên 2 km hoặc đi qua nhiều dạng địa hình, địa mạo, địa chất khác nhau, cần triển khai phân đoạn hoặc phân lớp cho tương thích .
1 ) Thí nghiệm ngoài trời
– Thí nghiệm đổ nước : mỗi lớp có từ ( 3 đến 6 ) giá trị thông số thấm K .
– Thí nghiệm ép nước : mỗi đới đá phong hóa của 1 loại đá có từ ( 3 đến 6 ) giá trị lượng mất nước đơn vị chức năng q ( l / ph. m. m ) .
– Thí nghiệm hút, múc nước so với những lớp chứa nước, mỗi lớp có từ ( 3 đến 6 ) giá trị thông số thấm K .
– Thí nghiệm nén ngang và đẩy trượt : Thực hiện hầu hết trong những hầm ngang, mỗi hầm thí nghiệm tối thiểu là 5 bệ cho 1 loại đá khác nhau với những mức độ phong hóa khác nhau, nhằm mục đích xác lập cường độ của đá và mô đun tổng biến dạng ( E ). Riêng thí nghiệm đẩy trượt hoàn toàn có thể thực thi ở những vị trí ( có điều kiện kèm theo thí nghiệm tương thích ) ở bên ngoài hầm ngang. Tiến hành đo trạng thái ứng suất vạn vật thiên nhiên của khối đá trong hầm ngang khi thiết yếu .
– Đối với những khu vực hầm ( tuynel ) và tháp điều áp cần triển khai quay camera những hố khoan tại khu vực này. Số lượng quay camera từ ( 1 đến 3 ) hố khoan .
2 ) Thí nghiệm trong phòng
– Mẫu đất nguyên dạng, mẫu cát sỏi nền : mỗi lớp từ ( 6 đến 10 ) mẫu. Đối với đất không lấy được mẫu nguyên dạng, cần phải lấy và thí nghiệm mẫu đất tàn phá bằng ( 1/3 đến 50% ) số lượng mẫu đã nêu trên .
– Mẫu đá nghiên cứu và phân tích thạch học : mỗi loại đá từ ( 6 đến 8 ) mẫu .
– Mẫu đá nghiên cứu và phân tích cơ lý : mỗi đới phong hóa của một loại đá từ ( 6 đến 8 ) mẫu. Trường hợp hầm dẫn nước so với khu công trình từ cấp II trở lên cần thí nghiệm thêm mẫu cơ lý đá ba trục với khối lượng bằng 50% khối lượng mẫu nêu trên .
– Mẫu nước nghiên cứu và phân tích ăn mòn bê tông gồm : Từ ( 3 đến 4 ) mẫu nước mặt, từ ( 3 đến 4 ) mẫu nước ngầm cho mỗi tầng chứa nước .

7.3.4.4  Tuyến kè bảo vệ bờ sông

a ) Đo vẽ địa chất khu công trình
Chỉ đo vẽ ĐCCT trong khoanh vùng phạm vi hẹp của tuyến chọn trong tiến trình NCKT hoặc ở những vị trí có điều kiện kèm theo địa chất phức tạp. Phạm vi đo vẽ từ tim tuyến ra mỗi bên từ ( 30 đến 50 ) m. Tỷ lệ đo vẽ ĐCCT 1/500 đến 1/1 000 .
b ) Thăm dò địa vật lý
Tiến hành thăm dò bổ trợ khi chưa thực thi trong tiến trình NCKT hoặc tại những khu vực có điều kiện kèm theo địa chất phức tạp. Phương pháp và khối lượng như pháp luật tại điều 6.3.4. 4 của tiêu chuẩn này tại tuyến chọn .
c ) Khoan, đào, xuyên
Phương pháp thực thi như pháp luật tại điều 6.3.4. 6 của tiêu chuẩn này với tỷ lệ và khối lượng như sau ( gồm có cả những hố khảo sát đã có trong tiến trình NCKT tại tuyến chọn ) :
– Khoảng cách giữa những hố khoan trên tim tuyến ( chân kè ) thường từ ( 50 đến 150 ) m. Độ sâu những hố khảo sát như lao lý tại điều 6.3.4. 6 của tiêu chuẩn này và phải đến hết độ sâu tác động ảnh hưởng của khu công trình .
– Khoảng cách giữa những mặt cắt ngang thường từ ( 2 đến 3 ) lần cự ly giữa những hố trên tim tuyến. Số hố trên một mặt cắt ngang là 3 hố ( 1 hố ở đỉnh, 1 hố ở thân và 1 hố ở chân kè ). Chiều sâu của những hố trên mặt cắt ngang thường từ ( 50% đến 2/3 ) chiều sâu hố ở chân kè .
– Đối với những khu công trình lớn trên bờ kè phối hợp làm đường giao thông vận tải thì tỷ lệ và khối lượng phải tuân thủ thêm tiêu chuẩn khảo sát đường giao thông vận tải ( trong 2 tiêu chuẩn lựa chọn tiêu chuẩn có nhu yếu cao hơn để thực thi ) .
d ) Thí nghiệm ngoài trời và trong phòng
Phương pháp triển khai như lao lý tại điều 6.3.4. 7 của tiêu chuẩn này tại những hố khoan đào bổ trợ, khối lượng như sau ( gồm có cả những thí nghiệm đã có trong quá trình NCKT tại tuyến chọn ) :
1 ) Thí nghiệm ngoài trời
– Thí nghiệm đổ nước : mỗi lớp có từ ( 3 đến 6 ) giá trị thông số thấm K .
– Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn ( SPT ) : mỗi lớp có từ ( 3 đến 6 ) giá trị xuyên tiêu chuẩn .
– Thí nghiệm hút, múc nước so với những lớp chứa nước : mỗi lớp có từ ( 3 đến 6 ) giá trị thông số thấm K .
2 ) Thí nghiệm trong phòng
– Mẫu đất nguyên dạng, mẫu cát sỏi nền : mỗi lớp từ ( 6 đến 10 ) mẫu. Đối với đất không lấy được mẫu nguyên dạng, cần phải lấy và thí nghiệm mẫu đất tàn phá bằng từ ( 1/3 đến 50% ) số lượng mẫu đã nêu trên .
– Mẫu đá nghiên cứu và phân tích thạch học : mỗi loại đá từ ( 6 đến 8 ) mẫu .
– Mẫu đá nghiên cứu và phân tích cơ lý : mỗi đới phong hóa của một loại đá từ ( 6 đến 8 ) mẫu .
– Mẫu nước nghiên cứu và phân tích ăn mòn bê tông gồm : Từ ( 3 đến 6 ) mẫu nước mặt, từ ( 3 đến 6 ) mẫu nước ngầm cho mỗi tầng chứa nước .

7.3.5  Các công trình kết hợp và phụ trợ: Nhà máy thủy điện, trạm phân phối điện, nhà quản lý, tuyến đường thi công và tuyến đường điện

7.3.5.1  Mục đích

Như lao lý tại điều 7.3.2. 1 của tiêu chuẩn này .

7.3.5.2  Thu thập và phân tích tài liệu đã

Như pháp luật tại điều 5.3.1. 2 của tiêu chuẩn này .

7.3.5.3  Thăm dò địa vật lý

a ) Trường hợp đã lập NCKT : Nếu ở quy trình tiến độ lập NCKT đã thực thi thăm dò địa vật lý chỉ cần thăm dò bổ trợ ở những vùng có điều kiện kèm theo ĐCCT phức tạp và nghi vấn chưa làm rõ ở quá trình NCKT và để bảo vệ nhu yếu của mục b ) điều này .
b ) Trường hợp không lập NCKT :
1 ) Thực hiện theo lao lý tại điều 6.3.5. 3 của tiêu chuẩn này so với nhà máy sản xuất thủy điện và trạm phân phối điện .
2 ) Đối với những vùng có điều kiện kèm theo ĐCCT phức tạp và nghi vấn chưa làm rõ ở tiến trình NCKT thì phải thực thi thăm dò địa vật lý đồng thời cả 2 chiêu thức địa chấn khúc xạ và đo sâu điện .
Khoảng cách giữa những mặt phẳng cắt địa vật lý từ ( 50 đến 100 ) m, tỷ lệ trên mặt phẳng cắt từ ( 5 đến 10 ) m / 1 điểm đo địa vật lý ;
3 ) Trong mọi trường hợp trong quy trình tiến độ này phải thực thi đo sâu điện tại tuyến đường dây điện, trạm phân phối điện và nhà máy sản xuất thủy điện để phân phối giá trị điện trở suất của những lớp đất, đá Giao hàng việc phong cách thiết kế chống sét. Mật độ ( gồm có cả khối lượng đã có trong quy trình tiến độ NCKT ) từ ( 2 đến 3 ) điểm đo sâu điện / 1 cột điện, từ ( 3 đến 5 ) điểm đo sâu điện cho 1 trạm phân phối điện và từ ( 4 đến 6 ) điểm đo sâu điện cho 1 nhà máy sản xuất thủy điện .

7.3.5.4  Khoan, đào, xuyên

Phương pháp triển khai như pháp luật tại điều 6.3.5. 4 của tiêu chuẩn này với tỷ lệ và khối lượng như sau ( gồm có cả những hố khảo sát đã có trong quá trình NCKT tại tuyến chọn ) ; Đối với tuyến đường thiết kế tích hợp làm đường giao thông vận tải thì tỷ lệ và khối lượng phải tuân thủ thêm tiêu chuẩn khảo sát đường giao thông vận tải ( trong 2 tiêu chuẩn lựa chọn tiêu chuẩn có nhu yếu cao hơn để triển khai ) .
a ) Đối với xí nghiệp sản xuất thủy điện, trạm phân phối điện và nhà quản trị :
1 ) Tại mỗi giải pháp vùng tuyến khảo sát của những khu công trình sắp xếp 1 mặt cắt dọc và 1 mặt cắt ngang tổng số 5 hố ( gồm có 3 hố ở tim ). Số hố xuyên tại khu vực đồng bằng hoàn toàn có thể chiếm từ ( 30 đến 70 ) % tổng số hố khảo sát ( khoan, đào, xuyên ). Cự ly những hố thường thì lấy từ ( 20 đến 50 ) m / 1 hố. Trường hợp nhà máy sản xuất thủy điện, trạm phân phối điện sắp xếp ở khu vực sườn dốc mà khu vực sườn dốc này chưa thực thi khảo sát trong quy trình tiến độ NCKT thì phải triển khai khảo sát bổ trợ như pháp luật tại điều 6.3.5. 4 của tiêu chuẩn này .
2 ) Độ sâu những hố khoan, xuyên phải vượt qua đáy móng khu công trình ( 2 đến 3 ) m ( so với trạm phân phối điện và nhà quản trị ), từ ( 5 đến 10 ) m ( so với nhà máy sản xuất thủy điện ). Trong mọi trường hợp độ sâu hố khoan tại xí nghiệp sản xuất thủy điện phải vào sâu trong đá phong hóa vừa tối thiểu là 5 m và thấp hơn mực nước sông suối gần khu công trình tối thiểu là 3 m .
Trường hợp nhà quản trị có chiều to lớn hơn 10 m ( nhà 3 tầng trở lên ) phải tuân thủ thêm tiêu chuẩn khảo sát nhà cao tầng liền kề ( trong 2 tiêu chuẩn lựa chọn tiêu chuẩn có nhu yếu cao hơn để thực thi ) .
b ) Đối với đường kiến thiết và tuyến đường dây điện :
1 ) Việc khoan, đào, xuyên nhằm mục đích lập những mặt phẳng cắt địa chất tại tim tuyến và những mặt cắt ngang. Trường hợp tuyến khu công trình đi qua vùng đồng bằng, số hố xuyên hoàn toàn có thể chiếm từ ( 30 đến 70 ) % tổng số hố khảo sát ( khoan, đào, xuyên ) .
2 ) Cự ly giữa những hố trên tim tuyến trung bình là từ ( 100 đến 200 ) m. Các mặt phẳng cắt địa chất ngang được lập ở những vị trí có địa hình dốc, địa mạo, địa chất phức tạp. Khoảng cách giữa những mặt cắt ngang thường từ ( 2 đến 3 ) lần cự ly giữa những hố trên tim tuyến. Số hố trên một mặt cắt ngang là 3 hố ( kể cả hố ở tim ). Độ sâu những hố khảo sát phải sâu hơn đáy móng khu công trình dự kiến từ ( 2 đến 3 ) m .

7.3.5.5  Thí nghiệm trong phòng và ngoài trời

Đối với tuyến đường xây đắp tích hợp làm đường giao thông vận tải thì phải tuân thủ thêm tiêu chuẩn khảo sát đường giao thông vận tải ; Đối với nhà quản trị có chiều to lớn hơn 10 m ( nhà 3 tầng trở lên ) phải tuân thủ thêm tiêu chuẩn khảo sát nhà cao tầng liền kề ( trong 2 tiêu chuẩn lựa chọn tiêu chuẩn có nhu yếu cao hơn để thực thi ) .
a ) Thí nghiệm ngoài trời chỉ thực thi tại khu vực xí nghiệp sản xuất thủy điện gồm có :
1 ) Thí nghiệm đổ nước được triển khai trong những hố khoan đào của những lớp đất Đệ Tứ và những đới đá phong hóa trọn vẹn – mạnh, mỗi lớp ( đới ) có từ ( 3 đến 5 ) giá trị thông số thấm K .
2 ) Thí nghiệm ép nước được triển khai từ ( 5 đến 6 ) đoạn trong những đới đá phong hóa vừa – phong hóa nhẹ .
3 ) Thí nghiệm hút, múc nước so với những lớp cát cuội sỏi, mỗi lớp từ ( 3 đến 5 ) giá trị thông số thấm K .
b ) Thí nghiệm trong phòng :
1 ) Mẫu đất nguyên dạng, cát sỏi nền : mỗi lớp từ ( 6 đến 10 ) mẫu. Đối với đất không lấy được mẫu nguyên dạng, cần phải lấy và thí nghiệm mẫu hủy hoại bằng ( 1/3 đến 50% ) số lượng mẫu đã nêu trên ;
2 ) Mẫu đá nghiên cứu và phân tích thạch học : mỗi loại đá từ ( 3 đến 5 ) mẫu ;
3 ) Mẫu đá nghiên cứu và phân tích cơ lý : từ ( 3 đến 5 ) mẫu cho mỗi đới phong hóa của một loại đá ;
4 ) Mẫu nước nghiên cứu và phân tích ăn mòn bê tông gồm : Từ ( 2 đến 3 ) mẫu nước mặt, từ ( 2 đến 3 ) mẫu nước ngầm cho mỗi tầng chứa nước .

7.3.6  Vật liệu xây dựng

7.3.6.1  Mục đích

Tất cả những loại VLXD đều phải được khảo sát đạt cấp A và cấp B, với trữ lượng đạt 150 % khối lượng nhu yếu. Trong đó trữ lượng cấp A phải đạt tối thiểu 100 %, trữ lượng cấp B là 50 %. Vị trí những mỏ đất, đá, cát sỏi đều phải được bộc lộ trên map địa hình tỷ suất từ 1/500 đến 1/2 000. Các mỏ đất cần tận dụng tối đa ở trong lòng hồ, không nên khảo sát xa khu công trình quá 10 km. Các mỏ đá và cát sỏi hoàn toàn có thể nằm xa hơn từ ( 10 đến 30 ) km, nếu điều kiện kèm theo đường giao thông vận tải thuận tiện. Trong trường hợp đặc biệt quan trọng phải khảo sát cự ly xa hơn pháp luật cần được sự đồng ý chấp thuận của chủ góp vốn đầu tư .

7.3.6.2  Đo vẽ địa cht hành trình

a ) Trường hợp có lập NCKT : Tiến hành đo vẽ bổ trợ trong trường hợp có bổ trợ thêm nhu yếu về VLXD và bảo vệ nhu yếu mục b ) điều này .
b ) Trường hợp không lập NCKT :
Tiến hành đo vẽ địa chất hành trình dài theo lao lý tại điều 6.3.6. 2 của tiêu chuẩn này. Đối với mỏ đá cần khai thác với nhu yếu trữ lượng lớn ( trên 500 000 m3 ) cần triển khai đo vẽ ĐCCT tỷ suất từ 1/500 đến 1/1 000 trong khoanh vùng phạm vi dự kiến khai thác để nhìn nhận những điều kiện kèm theo ĐCCT ảnh hưởng tác động đến quy trình khai thác như : nước chảy vào hố móng, đứt gãy, sạt trượt và những yếu tố khác .

7.3.6.3  Khoan đào

Phương pháp triển khai như pháp luật tại điều 6.3.6. 3 của tiêu chuẩn này, với tỷ lệ và khối lượng như sau ( gồm có cả những hố khảo sát đã có trong tiến trình NCKT tại mỏ dự kiến chọn ) ;
– Đối với những mỏ đất và cát sỏi ở cấp B cự ly khảo sát từ ( 100 đến 200 ) m / 1 hố. Đối với mỏ cấp A cự ly khảo sát từ ( 25 đến 75 ) m / 1 hố .
– Đối với những mỏ đá giải pháp khảo sát chính là khoan máy thăm dò. Tùy thuộc vào loại đá và cấu trúc địa chất của mỏ ( mỏ phun trào với thể batolit, trầm tích dạng đơn tà, uốn nếp vò nhàu, thấu kính hoặc hỗn hợp ) như lao lý tại Phụ lục A của tiêu chuẩn này, mà khoảng cách trung bình giữa những hố khoan với mỏ ở cấp B cự ly từ ( 100 đến 200 ) m / 1 hố và ở cấp A cự ly từ ( 50 đến 75 ) m / 1 hố .
– Độ sâu những hố đào khoan : Đối với đất, cát sỏi phải qua hết tầng có ích, so với đá phải sâu đến lớp đá tươi .

7.3.6.4  Công tác thí nghiệm trong phòng

Phương pháp thực thi như lao lý tại điều 6.3.6. 4 của tiêu chuẩn này tại những hố khoan đào bổ trợ, khối lượng như sau ( gồm có cả những thí nghiệm đã có trong quá trình NCKT ) :
– Đối với mỏ đất thí nghiệm mỗi lớp từ ( 10 đến 20 ) mẫu đất chế bị, từ ( 6 đến 8 ) mẫu đầm tiêu chuẩn, 4 mẫu thí nghiệm nhiệt độ, từ ( 4 đến 6 ) mẫu thí nghiệm đặc thù đặc biệt quan trọng : trương nở, co ngót, tan rã, hàm lượng muối của đất VLXD. Trường hợp đất VLXD có chứa trên 15 % dăm sạn phải thực thi đầm, cắt và nén khối lớn .
Đối với đập đất từ cấp II trở lên cần thí nghiệm thêm mẫu cắt nén ba trục với khối lượng bằng 50% khối lượng mẫu chế bị nêu trên ; so với đập cấp III, cấp IV chỉ triển khai thí nghiệm mẫu 3 trục khi có nhu yếu và phải được sự chấp thuận đồng ý của chủ góp vốn đầu tư .
– Đối với mỏ cát sỏi : Thí nghiệm mỗi lớp trong 1 mỏ từ ( 6 đến 10 ) mẫu .
– Đối với đá thí nghiệm từ ( 3 đến 5 ) mẫu nghiên cứu và phân tích thạch học cho 1 loại đá và thí nghiệm từ ( 4 đến 6 ) mẫu đá cơ lý cho mỗi đới đá phong hóa dự kiến khai thác của 1 loại đá. Đối với đập bê tông, đập đá đổ từ cấp II trở lên cần thí nghiệm thêm mẫu cơ lý đá ba trục với khối lượng bằng 50% khối lượng mẫu nêu trên ; so với đập cấp III, cấp IV chỉ triển khai thí nghiệm mẫu đá 3 trục khi có nhu yếu và phải được sự chấp thuận đồng ý của chủ góp vốn đầu tư .
– Trường hợp phải dùng đá xay làm cốt liệu cho bê tông cần lấy từ 3 mẫu trở lên để thí nghiệm phản ứng tiềm tàng với ximăng ( phản ứng Alkali ) .
– Đối với đập bê tông từ cấp II trở lên, thí nghiệm từ ( 6 đến 8 ) mẫu phản ứng sunfat, sunfit, độ nén dập trong xi lanh so với sỏi, đá dăm sử dụng làm cốt liệu .

7.4  Thành phần hồ sơ địa chất công trình giai đoạn TKKT

Tham khảo Phụ lục I của tiêu chuẩn này để triển khai .

8  Thành phần, khối lượng khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công (BVTC)

8.1  Mục đích của công tác khảo sát ĐCCT

– Khảo sát bổ trợ để xử lý những yếu tố mới phát sinh hoặc còn sống sót ở quá trình TKKT .
– Khảo sát những khuôn khổ khu công trình thứ yếu .
– Khảo sát bổ trợ khi có những biến hóa hoặc yêu cầu mới của dự án Bất Động Sản .
– Kiểm tra lại trữ lượng và chất lượng những loại VLXD .
– Thực hiện những thí nghiệm hiện trường ( đầm nén đất, đá, bơm hút nước, hố móng, khoan phụt thí nghiệm và những việc làm khác ) .
– Mô tả địa chất hố móng trước khi kiến thiết xây dựng khu công trình .
– Trên cơ sở những tài liệu đã tích lũy, đúng chuẩn hóa vị trí tim tuyến khu công trình, giải pháp và khoanh vùng phạm vi giải quyết và xử lý móng .

8.2  Thành phần khảo sát ĐCCT trong giai đoạn BVTC

– Khoan, đào .
– Các thí nghiệm cơ lý đất đá, hóa nước .
– Các thí nghiệm hiện trường .
– Lập hồ sơ báo cáo giải trình về những nội dung khảo sát ĐCCT .

8.3  Nội dung và khối lượng khảo sát ĐCCT giai đoạn BVTC

8.3.1  Hồ chứa

– Phạm vi khảo sát chỉ triển khai so với những nơi cần thiết kế xây dựng khu công trình, cần giải quyết và xử lý chống thấm mất nước hoặc phải bảo vệ bờ hồ chứa khỏi sụt lún, bảo vệ những khu công, nông nghiệp, di tích lịch sử văn hóa truyền thống và những khuôn khổ thiết yếu khác .
– Thành phần công tác làm việc khảo sát gồm có khoan, đào, thí nghiệm mà những tiến trình trước chưa thực thi hoặc thực thi chưa khá đầy đủ .
– Các công tác làm việc thăm dò xác lập số lượng giới hạn giải quyết và xử lý và yêu cầu giải pháp giải quyết và xử lý thích hợp so với khu vực bờ hồ bị tái tạo do tác động ảnh hưởng của nước hồ dâng cao, gồm có :
1 ) Khoan đào với cự ly từ ( 50 đến 200 ) m / 1 hố tùy mức độ phức tạp của điều kiện kèm theo địa chất tại khu vực cần điều tra và nghiên cứu ; thí nghiệm hiện trường và thí nghiệm trong phòng kèm theo tại những hố khoan đào bổ trợ như : thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn, múc, hút nước, đổ nước, quan trắc nước vĩnh viễn và những yếu tố khác như lao lý tại điều 7.3.1. 6 của tiêu chuẩn này ứng với những hố khoan đào bổ trợ .
2 ) Thí nghiệm mẫu đất, đá, cát sỏi nền với số lượng mẫu lấy ở mỗi lớp đất từ ( 5 đến 8 ) mẫu so với những khu công trình từ cấp III trở lên và từ ( 2 đến 4 ) mẫu so với khu công trình cấp IV ( không gồm có mẫu đã thực thi ở quy trình tiến độ trước ) .

8.3.2  Các công trình chính: Đập, cống, tràn, trạm bơm, kênh dẫn nước, đường hầm và các công trình lớn, quan trọng trên đường dẫn nước chính

8.3.2.1  Mục đích

– Khi lập BVTC thường phải chỉnh lý tuyến khu công trình, do đó khi xảy ra trường hợp này cần phải khảo sát ĐCCT bổ trợ để cụ thể hóa và đúng chuẩn hóa điều kiện kèm theo ĐCCT của tuyến được kiểm soát và điều chỉnh .
– Đối với những nơi có điều kiện kèm theo ĐCCT phức tạp hoặc nền móng chịu áp lực đè nén lớn như trụ đỡ những đường ống cầu máng, tháp cống, trụ cầu và những khuôn khổ khác cần phải khảo sát ĐCCT bổ trợ ngay tại vị trí đúng chuẩn của khu công trình đó .

8.3.2.2  Khoan, đào, xuyên

a ) Đối với khu công trình đầu mối : Đập, cống, tràn, trạm bơm, cống đồng bằng và khu công trình lớn trên đường dẫn nước .
1 ) Công tác khoan, đào, xuyên chỉ triển khai trong đường viền và hố móng khu công trình .
2 ) Khoảng cách giữa những hố khi điều kiện kèm theo địa chất phức tạp từ ( 20 đến 50 ) m, trung bình từ ( 50 đến 100 ) m và đơn thuần từ ( 100 đến 150 ) m .
3 ) Độ sâu những hố được xác lập theo lao lý tại điều 7.3.2. 7 và 7.3.3. 5 của tiêu chuẩn này. Trong mỗi hố móng khu công trình nên có 2/3 số hố đạt độ sâu như nhu yếu trên, những hố khác chỉ cần đạt tới cao độ đáy hố móng .
b ) Đối với đường dẫn nước chính và những khu công trình khác :
1 ) Khoảng cách giữa những hố theo tim tuyến từ ( 100 đến 200 ) m và trên những mặt cắt ngang từ ( 20 đến 50 ) m .
2 ) Độ sâu những hố được xác lập theo pháp luật tại điều 7.3.4. 2, 7.3.4. 3 và 7.3.5 3 của tiêu chuẩn này. Trong mỗi hố móng khu công trình nên có 2/3 số hố đạt độ sâu như nhu yếu trên, những hố khác chỉ cần đạt tới cao độ đáy hố móng .

8.3.2.3  Thí nghiệm và quan trắc

– Thí nghiệm đặc thù cơ lý những mẫu đất đá lấy từ hố móng chỉ nhằm mục đích mục tiêu kiểm tra lại tác dụng đã thí nghiệm của những tiến trình trước nên số lượng mẫu rất hạn chế. Thí nghiệm từ ( 1 đến 2 ) mẫu cho mỗi một lớp đất, đá ( cho cả những lớp trên và dưới hố móng khu công trình ) .
– Thí nghiệm bổ trợ ĐCTV được triển khai cho khu công trình từ cấp III trở lên trong trường hợp gặp lớp bồi tích dày trên 3 m nhằm mục đích cung ứng những số liệu đúng chuẩn cho việc bơm nước hố móng. Cần có từ ( 1 đến 3 ) hố hút nước cho một hố móng khu công trình .
– Tiếp tục quan trắc hành động nước dưới đất ở những hố đã quan trắc trong quy trình tiến độ TKKT khi thiết yếu .
– Thí nghiệm phun xi-măng, sét xi-măng, xi-măng phụ gia để xác lập mạng lưới, áp lực đè nén, nồng độ phụt và những chỉ tiêu khác thực thi theo nhu yếu của hồ sơ phong cách thiết kế khoan phụt .
– Thí nghiệm nén ngang thành hố khoan, nén tĩnh trên nền đá, đo vận tốc truyền sóng bằng giải pháp địa chấn, cắt trượt bê tông trên nền đá để xác lập những chỉ tiêu cơ học ( mô đun biến dạng, cường độ chống cắt ) của nền đá trước và sau khi giải quyết và xử lý nền thực thi theo nhu yếu của hồ sơ phong cách thiết kế khoan phụt gia cố nền hoặc hồ sơ phong cách thiết kế giải quyết và xử lý nền .
– Thí nghiệm đầm nén hiện trường : thí nghiệm này thường được thực thi trước lúc thiết kế khu công trình để xác lập những số liệu về nhiệt độ tốt nhất ( Woc ), dung trọng khô lớn nhất ( γc max ) ; chiều dày lớp đắp, số lần đầm, giải pháp giải quyết và xử lý nhiệt độ và những chỉ tiêu thiết yếu khác thực thi theo nhu yếu của tiêu chuẩn kỹ thuật thi công bằng giải pháp đầm nén .

8.3.3  Các công trình thứ yếu

Các khu công trình thứ yếu như thể nhà quản trị quản lý và vận hành khai thác, cầu và cống tạm cho thiết kế, tuyến đường điện và tuyến đường thiết kế nội bộ, trạm hạ thế, nhà quản lý và điều hành triển khai theo nhu yếu pháp luật tại điều 7.3.5 của tiêu chuẩn này so với những khu công trình chưa thực thi khảo sát trong quá trình TKKT tại vị trí khu công trình được chọn để xác lập những điều kiện kèm theo ĐCCT của móng khu công trình .
Công tác khảo sát địa chất bổ trợ rất hạn chế với tỷ lệ và khối lượng như sau :

8.3.3.1  Công tác khoan đào, xuyên

– Tại vị trí được chọn của khu công trình thứ yếu, thực thi từ ( 1 đến 3 ) hố cách nhau từ ( 8 đến 15 ) m trên mặt phẳng cắt dọc tim khu công trình, để làm sáng tỏ địa tầng. Chiều sâu hố thăm dò thấp hơn đáy móng dự kiến từ ( 2 đến 3 ) m .
– Trường hợp điều kiện kèm theo ĐCCT phức tạp cần phải khảo sát kỹ hơn theo nhu yếu của phong cách thiết kế và phải được sự thỏa thuận hợp tác và chấp thuận đồng ý của chủ góp vốn đầu tư .

8.3.3.2  Công tác thí nghiệm trong phòng

Tiến hành lấy và thí nghiệm từ ( 1 đến 3 ) mẫu thí nghiệm cho mỗi loại đất, đá khi thiết yếu. Nói chung hoàn toàn có thể cung ứng những chỉ tiêu cơ lý theo tác dụng của quá trình TKKT .

8.3.4  Vật liệu xây dựng

– Trong trường hợp ở quy trình tiến độ TKKT vì một nguyên do nào đó mà những nhu yếu khảo sát VLXD chưa phân phối được nhu yếu hoặc khi có sự biến hóa về nhu yếu sử dụng VLXD thì tiến trình này phải được khảo sát bổ trợ như lao lý tại điều 7.3.6 của tiêu chuẩn này .
– Trường hợp do đổi khác cấu trúc những khuôn khổ dẫn đến khối lượng những loại vật tư có nhu yếu bổ trợ, công tác làm việc khảo sát VLXD cũng được triển khai như pháp luật tại điều 7.3.6 của tiêu chuẩn này .
– Đối với khu công trình từ cấp III trở lên, nếu VLXD vạn vật thiên nhiên nhất là đất đắp đập có đặc thù phức tạp, không như nhau, thì trước khi đắp đập nhất thiết phải triển khai khảo sát bổ trợ và thí nghiệm kiểm tra với nhu yếu cao nhất như pháp luật tại điều 7.3.6 của tiêu chuẩn này .

8.4  Công tác khảo sát địa chất thực hiện trong quá trình thi công

8.4.1  Công tác mô tả hiện trạng hố móng

8.4.1. 1 Mục đích của công tác làm việc diễn đạt thực trạng hố móng là để nhìn nhận điều kiện kèm theo ĐCCT của hố móng so sánh với hiệu quả khảo sát ĐCCT đã triển khai có tương thích và cung ứng được nhu yếu của phong cách thiết kế hay không vì tài liệu khảo sát địa chất, nhất là giữa những hố thăm dò ( hố khoan, đào hoặc xuyên ) thường không trọn vẹn đúng với thực tiễn. Trường hợp địa chất sai khác thì tùy theo tình hình địa chất thực tiễn khi mở móng thiết kế mà phải đề xuất kiến nghị phong cách thiết kế có giải pháp giải quyết và xử lý thích hợp. Đối với những khu công trình ngầm công tác làm việc miêu tả thực trạng tại từng gương hầm là cơ sở để đề xuất kiến nghị giải pháp chống đỡ trong thời điểm tạm thời trong quy trình đào hầm và giải pháp gia cố vĩnh viễn sau này .
8.4.1. 2 Công tác diễn đạt thực trạng hố móng hoàn toàn có thể thực thi theo từng đợt xây đắp đào móng hoặc chỉ thực hiện tại cao trình đáy móng phong cách thiết kế. Việc lựa chọn miêu tả theo hình thức nào phụ thuộc vào vào mức độ phức tạp của điều kiện kèm theo địa chất và nhu yếu của chủ góp vốn đầu tư. Thông thường công tác làm việc này chỉ triển khai so với những khu công trình từ cấp III trở lên .
a ) Tiến hành tích lũy tài liệu địa chất và diễn đạt thực trạng hố móng của những khu công trình chính với mục tiêu là vẽ được map địa chất và thực trạng hố móng thực tiễn, khi thiết yếu còn hoàn toàn có thể lập map ĐCTV hố móng ; Công tác đo vẽ diễn đạt thực trạng hố móng chỉ thực thi trong khoanh vùng phạm vi đường viền hố móng những khu công trình chính và thực thi như công tác làm việc đo vẽ ĐCCT .
b ) Trên map phải biểu lộ những loại đất đá, đứt gãy thiết kế, phương đứt gãy, chiều dày lớp vụn vỡ, mức độ phong hóa của đá, độ kết nối, những đới vỡ vụn, những mạng lưới hệ thống khe nứt và đặc thù của chúng, tầng chứa nước, mức nước ngầm, mức độ thấm nước. Trường hợp nền đất đá mềm rời cần diễn đạt kỹ tiếp giáp giữa những lớp đất, sự xen kẹp giữa những lớp đất rời với đất dính, những lớp đất hữu cơ, những lớp đất mềm yếu và những yếu tố khác .
c ) Tiến hành lấy và thí nghiệm từ ( 3 đến 6 ) mẫu cho mỗi loại đất, mỗi đới phong hóa của 1 loại đá, từ ( 1 đến 2 ) mẫu nước trong quy trình miêu tả hố móng, để kiểm tra những thông số kỹ thuật dùng trong giám sát và Giao hàng cho việc phân cấp đất đá trong quy trình kiến thiết tại vị trí miêu tả thực trạng hố móng .
d ) Tỷ lệ đo vẽ diễn đạt thực trạng hố móng :
1 ) Đối với nền là đá cứng thường được đo vẽ với tỷ suất từ 1/50 đến 1/100 .
2 ) Đối với nền là đất hoặc đá nửa cứng đo vẽ với tỷ suất từ 1/100 đến 1/200 .
3 ) Trường hợp hố móng khu công trình nhỏ hoặc điều kiện kèm theo ĐCCT phức tạp tỷ suất đo vẽ hoàn toàn có thể lớn hơn nhưng phải được sự đồng ý chấp thuận của chủ góp vốn đầu tư .
e ) Cần tích lũy tài liệu cho từng loại khu công trình đơn cử như sau :
1 ) Nền đập đất : Khi những lớp phủ thực vật như than bùn, sét hữu cơ được bóc bỏ trọn vẹn thì những lớp đất trương nở, lún ướt có chiều dày dịch chuyển và phân bổ không theo quy luật ở hố móng sẽ lộ rõ. Công tác khảo sát địa chất ở những quá trình trước khó hoàn toàn có thể phản ánh được không thiếu sự xuất lộ của những lớp đất này, vì thế mà quá trình này cần được khảo sát bổ trợ để làm đúng mực khoanh vùng phạm vi, độ sâu xuất lộ và đặc thù ĐCCT của chúng .
2 ) Các khu vực hố móng trong vùng karst : Cần điều tra và nghiên cứu rất đầy đủ quy luật tăng trưởng karst nhằm mục đích khẳng định chắc chắn hoặc bổ trợ những nội dung kỹ thuật đã trình diễn trong những báo cáo giải trình trước. Khi miêu tả hố móng cần đặc biệt quan trọng chăm sóc tới những phương đứt gãy và phương của những hệ khe nứt, những lớp kẹp không thấm nước, sự hoạt động của nước karst, những hình thái và quy mô tăng trưởng karst, những vật tư lấp nhét trong hang động karst .
3 ) Hố móng những khu công trình ngầm ( tuynel, đường hầm dẫn nước, lò ) : Ngoài việc vẽ khai triển những đường ngầm, còn vẽ những gương hầm ( theo tiến trình kiến thiết ) thường từ ( 2 đến 4 ) m / 1 gương, những vòm hầm miêu tả theo nhu yếu của phong cách thiết kế, phải thống kê giám sát và cung ứng chỉ số Q. ( chất lượng đào hầm của khối đá – rock tunnelling quality index, Barton ) hoặc những giá trị khối đá RMR ( Rock mass rating – Bieniawski ) tại từng gương hầm làm cơ sở để đề xuất kiến nghị giải pháp chống đỡ trong thời điểm tạm thời, sau này sẽ quyết định hành động giải pháp gia cố vĩnh viễn. Trong quy trình đo vẽ diễn đạt ngoài những điều như đã nêu còn đặc biệt quan trọng quan tâm tới sụt lở của những vòm, những đới cà nát, karst, nước và khí độc .
4 ) Để minh họa cho việc diễn đạt những hố móng cần có những ảnh chụp về nứt nẻ, phong hóa, đứt gãy, sụt vòm, nước chảy vào hố móng và những yếu tố khác chú ý quan tâm tới những yếu tố ảnh hưởng tác động nhiều tới việc nhìn nhận điều kiện kèm theo ĐCCT hố móng .
5 ) Đối với hố móng những khu công trình chính : Trong tài liệu phải so sánh tình hình thực tiễn với tài liệu đã cấp cho phong cách thiết kế. Khi có sự sai khác hoặc gặp những yếu tố đột xuất xảy ra ( như : lún, sạt, trượt, nứt, gãy, cát chảy và những yếu tố khác ) cần phải đề xuất kiến nghị giải pháp giải quyết và xử lý và nêu rõ hiệu quả giải quyết và xử lý .
6 ) Đối với móng những khu công trình thứ yếu : Chỉ cần nhìn nhận chất lượng móng so với nhu yếu của phong cách thiết kế. Công tác đo vẽ thực trạng hố móng so với những khu công trình thứ yếu này chỉ triển khai khi có nhu yếu của chủ góp vốn đầu tư .
7 ) Đối với tổng thể những hố móng khu công trình sau khi làm sạch hố móng trước khi đắp đất, trước khi đổ bê tông hoặc trước khi thiết kế xây dựng khu công trình ở bên trên, nhà thầu thiết kế phải triển khai chụp ảnh hàng loạt hố móng và lập hồ sơ địa chất hoàn thành công việc ( tìm hiểu thêm Phụ lục K của tiêu chuẩn này để thực thi ) .

8.4.2  Về VLXD thiên nhiên

– Đánh giá khối lượng và chất lượng trong thực tiễn so với tài liệu đã phân phối cho phong cách thiết kế .
– Đánh giá tác dụng đạt được trong thực tiễn kiến thiết và những chỉ tiêu cơ lý, lực học của VLXD .
– Đề xuất những giải pháp giải quyết và xử lý đơn cử trong quy trình thiết kế và trình diễn rõ tác dụng giải quyết và xử lý .

8.4.3  Dự báo các hiện tượng địa chất vật lý có thể xảy ra

– Tốc độ phong hóa những đá sau khi đã khoan đào .
– Trượt sạt do đào hố móng quá dốc, do dỡ tải .
– Nước vào hố móng, vào những khu công trình ngầm và những hiện tượng kỳ lạ khác .

8.4.4  Tham gia công tác nghiệm thu công trình

Có tương quan tới những nội dung kỹ thuật địa chất nền móng và chất lượng VLXD vạn vật thiên nhiên, chất lượng đắp đập .

8.5  Thành phần hồ sơ địa chất công trình giai đoạn BVTC

Tham khảo Phụ lục I của tiêu chuẩn này để triển khai .

9  Thành phần, khối lượng khảo sát địa chất công trình giai đoạn báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT)

Những khu công trình chỉ cần lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính kỹ thuật theo lao lý hiện hành là những khu công trình có quy mô, khoanh vùng phạm vi khảo sát nhỏ. Công tác khảo sát ĐCCT chỉ lập một quy trình tiến độ, cần phải đạt được những nhu yếu, nội dung và khối lượng theo pháp luật .

9.1  Mục đích của công tác khảo sát ĐCCT

– Xác định điều kiện kèm theo ĐCCT những giải pháp vùng tuyến chọn để chọn giải pháp tuyến tối ưu .
– Xác định rất đầy đủ và đơn cử những điều kiện kèm theo ĐCCT tại tuyến tối ưu của những khu công trình chính để làm cơ sở cho việc sắp xếp khu công trình .
– Xác định rất đầy đủ, đúng chuẩn những thông số kỹ thuật địa kỹ thuật để ship hàng cho việc phong cách thiết kế khu công trình .
– Đề xuất những giải pháp kỹ thuật cho phong cách thiết kế và thiết kế khu công trình ( tương quan đến điều kiện kèm theo ĐCCT ) .
– Xác định đúng chuẩn trữ lượng và chất lượng VLXD vạn vật thiên nhiên để phân phối cho phong cách thiết kế cấu trúc khu công trình .

9.2  Thành phần khảo sát ĐCCT trong giai đoạn BCKTKT

– Thu thập, nghiên cứu và phân tích và nhìn nhận những tài liệu đã có đặc biệt quan trọng là những tài liệu ĐCCT của những dự án Bất Động Sản đã kiến thiết xây dựng trong khu vực .
– Đo vẽ ĐCCT .
– Khoan, đào, xuyên .
– Thí nghiệm trong phòng và ngoài trời .
– Lập hồ sơ ĐCCT .

9.3  Nội dung và khối lượng khảo sát ĐCCT giai đoạn BCKTKT

9.3.1  Hồ chứa

9.3.1.1  Mục đích

– Khẳng định cao trình giữ nước của hồ chứa .
– Xác định đúng chuẩn những khu vực trượt sạt, mất nước .
– Cung cấp những thông số kỹ thuật địa kỹ thuật để lập phong cách thiết kế khu công trình .
– Đề ra những giải pháp để giải quyết và xử lý những yếu tố phức tạp về ĐCCT .

9.3.1.2  Thu thập và phân tích tài liệu đã có

Thực hiện như pháp luật tại điều 5.3.2. 1 của tiêu chuẩn này .

9.3.1.3  Đo vẽ địa chất công trình

Tiến hành đo vẽ ĐCCT trong những trường hợp đặc biệt quan trọng, khi thật thiết yếu do điều kiện kèm theo ĐCCT phức tạp, nhằm mục đích chứng minh và khẳng định về năng lực giữ nước, sụt lún và những yếu tố khác của hồ chứa .
Tùy mức độ phức tạp về địa chất mà tỷ suất đo vẽ ĐCCT hoàn toàn có thể từ 1/2 000 đến 1/5 000 .

9.3.1.4  Khoan đào và thí nghiệm

– Tiến hành khoan đào và thí nghiệm bổ trợ khi cần làm sáng tỏ những nội dung kỹ thuật quan trọng tương quan đến năng lực mất nước của hồ chứa ở cao trình mực nước phong cách thiết kế ( MNTK ). Mục đích thăm dò là để vẽ những mặt phẳng cắt địa chất đặc trưng chứng tỏ cho những Tóm lại về điều kiện kèm theo ĐCCT ở một khu vực phức tạp nào đó trong khoanh vùng phạm vi vùng hồ .
– Cự ly những hố khoan đào tại những khu vực cần làm rõ điều kiện kèm theo mất nước, bán ngập, bảo vệ bờ, tùy mức độ phức tạp về địa chất hoàn toàn có thể biến thiên từ ( 100 đến 200 ) m / 1 hố .
– Tại những khoanh vùng phạm vi cần nghiên cứu và điều tra trên, ngoài việc khoan đào còn triển khai những thí nghiệm hiện trường và thí nghiệm mẫu trong phòng kèm theo những hố khoan đào bổ trợ như múc, hút nước, đổ nước, lấy mẫu đất đá để thí nghiệm phân phối những chỉ tiêu cơ lý thiết yếu cho phong cách thiết kế như lao lý tại điều 6.3.1. 8 của tiêu chuẩn này .

9.3.2  Công trình đầu mối của hồ chứa (đập, tràn, cống, đê quai và các hạng mục khác), đập dâng, tường chắn

9.3.2.1  Mục đích

– Xác định điều kiện kèm theo ĐCCT vùng tuyến chọn để chọn được tuyến tối ưu .
– Xác định điều kiện kèm theo ĐCCT đơn cử và đúng chuẩn tại tuyến tối ưu để sắp xếp những khu công trình chính .
– Xác định đúng chuẩn và vừa đủ những thông số kỹ thuật địa kỹ thuật để phong cách thiết kế khu công trình .
– Đề xuất giải pháp giải quyết và xử lý những yếu tố phức tạp về ĐCCT, về nền móng ở khu công trình .
– Dự báo những yếu tố bất lợi về ĐCCT khi đưa khu công trình vào quản lý và vận hành khai thác .

9.3.2.2  Nội dung khảo sát địa chất

– Phần lòng sông : Phạm vi phân bố chiều dày tầng cuội sỏi, thành phần khoáng vật, những tạp chất, đặc biệt quan trọng quan tâm tới những hẻm sâu, mức độ phong hóa của những đới, năng lực mất nước, lún, gãy nền, mức độ phong hóa của đá nền sau khi kiến thiết xây dựng khu công trình .
– Phần vai và thềm đập : Điều tra rõ sự phân bổ của những tầng hoàn toàn có thể hòa tan, tầng đá mềm bờ, những lớp cát, cuội sỏi, những tầng kẹp mềm yếu, quan hệ tiếp xúc giữa những lớp đá, mức độ nứt nẻ của đá, không thay đổi mái dốc ở những vai đập, năng lực thấm nước .
– Thế nằm của đá tại khu vực có những khe nứt tập trung chuyên sâu, dải vỡ vụn, đứt gãy tác động ảnh hưởng tới những kiến trúc của khu công trình, phương đứt gãy, kiểu đứt gãy, mức độ kết nối của những dải vỡ vụn, góc nghiêng của mặt đứt gãy và năng lực chịu lực .
– Mức độ phong hóa, đặc tính của những đới phong hóa đó. Kiến nghị về sắp xếp khu công trình trên đới phong hóa thích hợp .
– Điều kiện ĐCTV trong khu vực khu công trình đầu mối gồm có mực nước Open và không thay đổi, tính thấm nước của những lớp đất đá ( tính theo thông số thấm K ( cm / s ) và lượng mất nước đơn vị chức năng q ( l / ph / m. m ) vạch những số lượng giới hạn cần giải quyết và xử lý thấm ở nền và những vai khu công trình .
– Tầng cách nước hoặc cách nước tương đối, tính xâm thực của nước sông và nước dưới đất so với bê tông .
– Hang động ( nếu khu công trình kiến thiết xây dựng trên đá có đặc thù hòa tan ) xác lập quy mô, cao độ Open của hang động, nước karst và quy luật hoạt động của nó ; yêu cầu những giải pháp giải quyết và xử lý .

9.3.2.3  Thu thập và phân tích tài liệu đã có

Thực hiện như pháp luật tại điều 5.3.1. 2 của tiêu chuẩn này .

9.3.2.4  Khoan, đào, xuyên

– Thực hiện theo 1 mặt cắt dọc tại tim tuyến chọn 3 hố thăm dò ( khoan, đào hoặc xuyên ) và 3 mặt cắt ngang 9 hố thăm dò ( gồm có cả 3 hố thăm dò ở tim ) vuông góc với tim tuyến ( 1 mặt phẳng cắt dọc sông và 2 mặt cắt ngang vai ) .
– Chiều sâu những hố khoan ở lòng sông từ ( 2/3 đến 1 ) H ( H là chiều cao lớn nhất của đập ), những vị trí khác từ ( 1/3 đến 50% ) H. Các hố đào nông vào trong đá phong hóa mạnh 0,5 m .
– Các hố khoan đạt được chiều sâu 1/2 H ( với H là chiều cao lớn nhất của đập ) hoàn toàn có thể dừng sau khi đã khoan qua đáy móng khu công trình dự kiến thiết kế và sâu vào trong đá gốc phong hóa nhẹ tối thiểu 5 m và có 1 đoạn thí nghiệm ĐCTV ( dưới đáy móng khu công trình dự kiến thiết kế ) có thông số thấm ( hoặc lượng mất nước đơn vị chức năng, giá trị Lugeon ) nhỏ hơn nhu yếu giải quyết và xử lý chống thấm của phong cách thiết kế .
– Trường hợp đặc biệt quan trọng cần khoan sâu hơn độ sâu đã nêu trên phải được sự phê duyệt của chủ góp vốn đầu tư .

9.3.2.5  Thí nghiệm trong phòng và ngoài trời

a ) Thí nghiệm ngoài trời :
1 ) Thí nghiệm đổ nước cần có từ ( 2 đến 3 ) giá trị thông số thấm cho mỗi lớp và bảo vệ cho mỗi vai đập không ít hơn 3 điểm đổ nước .
2 ) Thí nghiệm múc, hút nước trong mỗi lớp chứa nước có từ ( 2 đến 3 ) giá trị thông số thấm K .
3 ) Thí nghiệm cắt cánh trong đất mềm yếu và thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn ( SPT ) trong những lớp đất còn lại dưới nền khu công trình. Tại mỗi lớp đất có từ ( 2 đến 3 ) giá trị τ ( đất mềm yếu dẻo chảy đến chảy ) và từ ( 2 đến 3 ) giá trị SPT ( với những lớp đất còn lại ) đặc biệt quan trọng là ở chung quanh cao trình dự kiến đặt móng .
3 ) Thí nghiệm ép nước triển khai trong tổng thể những hố khoan máy trên toàn khoanh vùng phạm vi tim tuyến khu công trình đầu mối theo lao lý tại TCVN 9149. Tại mỗi đới phân loại về thấm trong nền khu công trình có không ít hơn 3 giá trị lượng mất nước đơn vị chức năng q ( l / ph. m. m ) hoặc 3 giá trị Lugeon ( Lu ). Các hố khoan còn lại không thực thi ép nước .
b ) Thí nghiệm trong phòng :
1 ) Mẫu đất : Số lượng từ ( 4 đến 6 ) mẫu đất nguyên dạng cho một lớp đất. Đối với đất không lấy được mẫu nguyên dạng, cần phải lấy và thí nghiệm mẫu đất tàn phá bằng 50% số lượng mẫu đã nêu trên .
2 ) Mẫu cát sỏi nền : Từ ( 2 đến 3 ) mẫu cho lớp .
3 ) Mẫu đá nghiên cứu và phân tích thạch học : 1 mẫu cho một loại đá .
4 ) Mẫu đá nghiên cứu và phân tích cơ lý : Từ ( 2 đến 3 ) mẫu cho mỗi đới phong hóa của một loại đá .
5 ) Mẫu nước nghiên cứu và phân tích ăn mòn bê tông gồm : 1 mẫu nước mặt, 1 mẫu nước ngầm cho mỗi tầng chứa nước .

9.3.3  Trạm bơm, cống đồng bằng và các công trình lớn trên kênh

9.3.3.1  Mục đích

Thực hiện như lao lý tại điều 9.3.2. 1 của tiêu chuẩn này .

9.3.3.2  Thu thập và phân tích tài liệu đã có

Thực hiện như lao lý tại điều 5.3.1. 2 của tiêu chuẩn này, đặc biệt quan trọng là tích lũy hồ sơ địa chất đã có của những dự án Bất Động Sản trong khu vực .

9.3.3.3  Khoan, đào, xuyên

– Trong khoanh vùng phạm vi hố móng cự ly những hố khảo sát ( khoan, đào hoặc xuyên ) từ ( 10 đến 25 ) m / 1 hố và ngoài hố móng từ ( 30 đến 50 ) m / 1 hố. Ngoài hố móng được pháp luật là 10S kể từ mép móng ( trong đó S là độ sâu hố móng ) .
– Trong mọi trường hợp mỗi hố móng không được ít hơn 3 hố khảo sát .
– Đối với những nền mềm yếu, số hố xuyên hoàn toàn có thể chiếm từ ( 30 đến 70 ) % tổng số hố khảo sát .
– Độ sâu những hố khảo sát như pháp luật tại điều 6.3.3. 5 của tiêu chuẩn này .

9.3.3.4  Thí nghiệm trong phòng và ngoài trời

a ) Thí nghiệm ngoài trời
1 ) Thí nghiệm đổ nước : mỗi lớp có từ ( 2 đến 3 ) giá trị thấm K .
2 ) Thí nghiệm ép nước : mỗi đới phong hóa của 1 loại đá có từ ( 2 đến 3 ) giá trị lượng mất nước đơn vị chức năng q ( l / ph. m. m ) .
3 ) Thí nghiệm hút hoặc múc nước ở lớp cát cuội sỏi và những tầng chứa nước dưới nền khu công trình : mỗi lớp cuội sỏi hoặc tầng chứa nước có từ ( 2 đến 3 ) giá trị thấm K .
b ) Thí nghiệm trong phòng
1 ) Mẫu đất : Thí nghiệm mẫu nguyên dạng từ ( 6 đến 8 ) mẫu / 1 lớp. Đối với đất không lấy được mẫu nguyên dạng, cần phải lấy và thí nghiệm mẫu tàn phá bằng 50% số lượng mẫu đã nêu trên ;
2 ) Mẫu cát sỏi nền : Từ ( 3 đến 4 ) mẫu cho một lớp .
3 ) Mẫu đá nghiên cứu và phân tích thạch học : Từ ( 1 đến 2 ) mẫu cho một loại đá .
4 ) Mẫu thí nghiệm cơ lý đá : Từ ( 2 đến 3 ) mẫu cho một đới phong hóa của 1 loại đá .
5 ) Mẫu nước nghiên cứu và phân tích ăn mòn bê tông : Từ ( 1 đến 2 ) mẫu nước mặt, từ ( 1 đến 2 ) mẫu nước ngầm cho mỗi tầng chứa nước .

9.3.4  Đường dẫn nước chính: tuyến kênh, đường hầm (tuynel), đường ống dẫn nước, tuyến kè bảo vệ bờ sông

9.3.4.1  Mục đích

Thực hiện như pháp luật tại điều 9.3.2. 1 của tiêu chuẩn này .

9.3.4.2  Kênh dẫn nước

Đối với kênh dẫn nước có mố đỡ ( cầu máng cạn ), kênh dẫn nước dạng đường ống thực thi khảo sát như với đường ống dẫn nước, đường ống áp lực đè nén pháp luật tại điều 9.3.4. 3 của tiêu chuẩn này .
a ) Khoan, đào, xuyên
1 ) Đối với tuyến kè và kênh miền núi có lưu lượng tưới từ 0,5 m3 / s trở lên thì cự ly những hố khoan đào dọc theo tim kênh từ ( 100 đến 200 ) m / 1 hố. Đối với kênh đồng bằng và trung du có lưu lượng tưới từ 1,0 m3 / s trở lên và kênh tiêu, kênh tạo nguồn có lưu lượng từ 3 m3 / s trở lên khoảng cách giữa những hố khoan đào trên tim kênh từ ( 150 đến 500 ) m / 1 hố .
2 ) Các mặt phẳng cắt địa chất ngang kênh được lập ở những vị trí có địa hình dốc, địa mạo, địa chất phức tạp của tuyến kênh. Khoảng cách giữa những mặt cắt ngang thường từ ( 500 đến 1 000 ) m. Số hố trên một mặt cắt ngang là 3 hố ( kể cả hố ở tim ), khoảng cách giữa những hố trên mặt cắt ngang từ ( 50% đến 1 ) B ( với B là chiều rộng của kênh và bờ kênh ) .
Đối với kênh có lưu lượng nhỏ hơn, khoảng cách giữa những mặt cắt ngang và những hố khảo sát trên tim kênh từ ( 1,5 đến 2 ) lần khoảng cách kể trên .
3 ) Tuyến kênh đi qua vùng đồng bằng, số hố xuyên hoàn toàn có thể chiếm từ ( 30 đến 70 ) % tổng số hố khảo sát ( khoan, đào, xuyên ) .
4 ) Độ sâu những hố khoan, đào, xuyên trên tim kênh nên thấp hơn đáy kênh từ ( 1 đến 2 ) m. Các hố trên những mặt cắt ngang có độ sâu bằng độ sâu đáy kênh. Trong trường hợp đáy kênh, nằm trong lớp mềm yếu thì độ sâu khảo sát phải qua lớp đó từ ( 1 đến 2 ) m. Trường hợp lớp mềm yếu quá dày thì độ sâu khảo sát phải lớn hơn 2 b ( b là chiều rộng đáy bờ kênh ) và lớn hơn 1,5 h ( h là chiều cao của kênh ) .
5 ) Trong trường hợp kênh nằm trong lớp đất thấm nhiều, độ sâu những hố khảo sát phải đến lớp cách nước. Nếu lớp cách nước lớn hơn 1,5 h ( h là chiều cao của kênh ) thì hố khoan phải khoan sâu hơn mực nước ngầm về mùa khô từ ( 2 đến 3 ) m, hoặc ngang với mực nước về mùa khô của những sông suối dọc tuyến kênh .
b ) Thí nghiệm ngoài trời và trong phòng
1 ) Thí nghiệm đổ nước : mỗi lớp từ ( 2 đến 3 ) giá trị thông số thấm K .
2 ) Thí nghiệm hút, múc nước so với những lớp chứa nước, mỗi lớp từ ( 2 đến 3 ) giá trị thông số thấm K .
3 ) Mẫu đất nguyên dạng, mẫu cát sỏi nền : mỗi lớp từ ( 3 đến 5 ) mẫu. Đối với đất không lấy được mẫu nguyên dạng, cần phải lấy và thí nghiệm mẫu hủy hoại bằng 50% số lượng mẫu đã nêu trên. Trường hợp kênh đắp phải thí nghiệm cố kết với khối lượng 50% khối lượng mẫu kể trên .
4 ) Mẫu đá nghiên cứu và phân tích thạch học : mỗi loại đá từ ( 1 đến 2 ) mẫu .
5 ) Mẫu đá nghiên cứu và phân tích cơ lý : Từ ( 1 đến 2 ) mẫu của mỗi đới phong hóa của 1 loại đá .
6 ) Mẫu nước nghiên cứu và phân tích ăn mòn bê tông gồm : Từ ( 1 đến 2 ) mẫu nước mặt, từ ( 1 đến 2 ) mẫu nước ngầm cho mỗi tầng chứa nước .

9.3.4.3  Đường hầm dẫn nước, đường ống dẫn nước, đường ống áp lực

a ) Khoan, đào, xuyên
1 ) Đường hầm dẫn nước :
– Khoan máy được triển khai tại tim tuyến chọn, khoảng cách giữa những hố khoan trên tim tuyến thường từ ( 100 đến 200 ) m / 1 hố. Độ sâu những hố khoan phải thấp hơn cao trình đáy đường hầm từ ( 1 đến 3 ) m tùy thuộc vào điều kiện kèm theo địa chất .
– Khi khảo sát đường hầm dẫn nước, cần chăm sóc đặc biệt quan trọng tới cửa vào và cửa ra của đường hầm. Tại những cửa đó cần xác lập rõ chiều dày của lớp Đệ Tứ, đới đá phong hóa trọn vẹn, phong hóa mạnh và mức độ không thay đổi của chúng. Nếu cửa ra và cửa vào có những lớp đá phong hóa nhẹ thì không phải khoan đào. Khoan đào tại khu vực cửa vào và cửa ra triển khai theo 1 mặt cắt ngang, những hố trên mặt cắt ngang cách nhau từ ( 25 đến 50 ) m. Tất cả những hố phải vào sau trong đới đá phong hóa vừa tối thiểu là 1 m .
– Tại khu vực hố móng của tháp điều áp, bể áp lực đè nén thực thi khoan 1 hố khoan máy tại khu vực hố móng và sâu hơn đáy khu công trình dự kiến từ ( 1 đến 3 ) m. Khoan đào triển khai theo 1 mặt cắt ngang 3 hố với 1 hố khoan máy ở tim, những hố trên mặt cắt ngang cách nhau từ ( 20 đến 30 ) m và sâu vào trong đới đá phong hóa vừa tối thiểu là 1 m .
2 ) Đường ống dẫn nước, đường ống áp lực đè nén
– Khoảng cách giữa những hố khoan đào trên tim tuyến đường ống thường từ ( 50 đến 75 ) m và thấp hơn đáy móng khu công trình dự kiến từ ( 1 đến 2 ) m hoặc vào trong đới đá phong hóa vừa từ ( 1 đến 2 ) m ;
– Khoảng cách giữa những mặt cắt ngang thường từ ( 2 đến 3 ) lần cự ly giữa những hố trên tim tuyến đường ống. Số hố trên một mặt cắt ngang là 3 hố ( kể cả hố ở tim ) những hố trên mặt cắt ngang cách nhau từ ( 20 đến 30 ) m và sâu vào tới lớp đá phong hóa vừa tối thiểu là 1 m .
b ) Thí nghiệm ngoài trời và trong phòng
1 ) Thí nghiệm đổ nước : mỗi lớp từ ( 2 đến 3 ) giá trị thông số thấm K .
2 ) Thí nghiệm ép nước : mỗi đới đá phong hóa từ ( 2 đến 3 ) giá trị lượng mất nước đơn vị chức năng q ( l / ph. m. m ) .
3 ) Thí nghiệm hút, múc nước so với những lớp chứa nước, mỗi lớp từ ( 2 đến 3 ) giá trị thông số thấm K .
4 ) Mẫu đất nguyên dạng, mẫu cát sỏi nền : mỗi lớp từ ( 3 đến 5 ) mẫu. Đối với đất không lấy được mẫu nguyên dạng, cần phải lấy và thí nghiệm mẫu hủy hoại bằng 50% số lượng mẫu đã nêu trên .
5 ) Mẫu đá nghiên cứu và phân tích thạch học : mỗi loại đá từ ( 1 đến 2 ) mẫu .
6 ) Mẫu đá nghiên cứu và phân tích cơ lý : Từ ( 1 đến 2 ) mẫu của mỗi đới phong hóa của một loại đá .
7 ) Mẫu nước nghiên cứu và phân tích ăn mòn bê tông gồm : Từ ( 1 đến 2 ) mẫu nước mặt, từ ( 1 đến 2 ) mẫu nước ngầm cho mỗi tầng chứa nước .

9.3.4.4  Tuyến kè bảo vệ bờ sông

a ) Khoan, đào, xuyên
1 ) Đối với tuyến kè thì cự ly những hố khoan đào dọc theo tim tuyến kè từ ( 100 đến 200 ) m / 1 hố. Các mặt phẳng cắt địa chất ngang kè được lập ở những vị trí có địa hình dốc, địa mạo, địa chất phức tạp, khoảng cách giữa những mặt cắt ngang thường từ ( 500 đến 1 000 ) m. Số hố trên một mặt cắt ngang là 3 hố ( 1 hố ở chân kè, 1 hố ở đỉnh kè và 1 hố ở chân kè ), khoảng cách giữa những hố trên mặt cắt ngang từ ( 50% đến 1 ) Bk ( với Bk là chiều rộng của kè và mái kè ) .
2 ) Tuyến kè đi qua vùng đồng bằng, số hố xuyên hoàn toàn có thể chiếm từ ( 30 đến 70 ) % tổng số hố khảo sát ( khoan, đào, xuyên ) .
3 ) Độ sâu những hố khoan, đào, xuyên tại chân kè ( trên tim kè ) nên thấp hơn đáy kè dự kiến ( 3 đến 5 ) m. Các hố trên những mặt cắt ngang có độ sâu bằng độ sâu đáy kè. Trong trường hợp đáy kè nằm trong lớp mềm yếu thì độ sâu khảo sát phải qua lớp đó từ ( 1 đến 2 ) m. Trường hợp lớp mềm yếu quá dày thì độ sâu khảo sát phải lớn hơn 2B k ( với Bk là chiều rộng của kè và mái kè ) và lớn hơn 1,5 Hk ( Hk là chiều cao của kè ) .
b ) Thí nghiệm ngoài trời và trong phòng
1 ) Thí nghiệm đổ nước : mỗi lớp từ ( 2 đến 3 ) giá trị thông số thấm K .
2 ) Thí nghiệm SPT : mỗi lớp từ ( 2 đến 3 ) giá trị xuyên tiêu chuẩn .
3 ) Thí nghiệm hút, múc nước so với những lớp chứa nước, mỗi lớp từ ( 2 đến 3 ) giá trị thông số thấm K .
4 ) Mẫu đất nguyên dạng, mẫu cát sỏi nền : mỗi lớp từ ( 3 đến 5 ) mẫu. Đối với đất không lấy được mẫu nguyên dạng, cần phải lấy và thí nghiệm mẫu hủy hoại bằng 50% số lượng mẫu đã nêu trên .
5 ) Mẫu đá nghiên cứu và phân tích thạch học : mỗi loại đá từ ( 1 đến 2 ) mẫu .
6 ) Mẫu đá nghiên cứu và phân tích cơ lý : Từ ( 1 đến 2 ) mẫu của mỗi đới phong hóa của một loại đá .
7 ) Mẫu nước nghiên cứu và phân tích ăn mòn bê tông gồm : Từ ( 1 đến 2 ) mẫu nước mặt, từ ( 1 đến 2 ) mẫu nước ngầm cho mỗi tầng chứa nước .

9.3.5  Các công trình kết hợp và phụ trợ: Nhà máy thủy điện, trạm phân phối điện, nhà quản lý, tuyến đường thi công và tuyến đường điện.

9.3.5.1  Mục đích

Thực hiện như lao lý tại điều 9.3.2. 1 của tiêu chuẩn này .

9.3.5.2  Thu thập và phân tích tài liệu đã có

Thực hiện như lao lý tại điều 5.3.1. 2 của tiêu chuẩn này .

9.3.5.3  Khoan, đào, xuyên

a ) Đối với xí nghiệp sản xuất thủy điện và trạm phân phối điện, nhà quản trị :
1 ) Tại mỗi giải pháp vùng tuyến khảo sát của những khu công trình sắp xếp 1 mặt phẳng cắt dọc 3 hố và 1 mặt cắt ngang 3 hố ( gồm có cả hố ở tim ). Số hố xuyên tại khu vực đồng bằng hoàn toàn có thể chiếm từ ( 30 đến 70 ) % tổng số hố khảo sát ( khoan, đào, xuyên ). Cự ly những hố thường thì lấy từ ( 20 đến 50 ) m / 1 hố ;
2 ) Độ sâu những hố khoan, xuyên phải vượt qua đáy móng khu công trình từ ( 1 đến 2 ) m ( so với trạm phân phối điện và nhà quản trị ) và từ ( 2 đến 3 ) m ( so với nhà máy sản xuất thủy điện ). Trường hợp nhà quản trị có chiều to lớn hơn 10 m ( nhà 3 tầng trở lên ) phải tuân thủ thêm tiêu chuẩn khảo sát nhà cao tầng liền kề ( trong 2 tiêu chuẩn lựa chọn tiêu chuẩn có nhu yếu cao hơn để thực thi ) .
Trong mọi trường hợp độ sâu hố khoan tại xí nghiệp sản xuất thủy điện phải vào sâu trong đá phong hóa vừa tối thiểu là 2 m và thấp hơn mực nước sông suối gần khu công trình tối thiểu là 2 m .
b ) Đối với đường kiến thiết và tuyến đường dây điện :
Đối với tuyến đường kiến thiết tích hợp làm đường giao thông vận tải thì tỷ lệ và khối lượng phải tuân thủ thêm tiêu chuẩn khảo sát đường giao thông vận tải ( trong 2 tiêu chuẩn lựa chọn tiêu chuẩn có nhu yếu cao hơn để triển khai ) .
1 ) Việc khoan, đào, xuyên nhằm mục đích lập những mặt phẳng cắt địa chất tim tuyến và những mặt cắt ngang. Trường hợp tuyến khu công trình đi qua vùng đồng bằng, số hố xuyên hoàn toàn có thể chiếm từ ( 30 đến 70 ) % tổng số hố khảo sát ( khoan, đào, xuyên ) ;
2 ) Cự ly giữa những hố trên tim tuyến trung bình là từ ( 100 đến 200 ) m. Các mặt phẳng cắt địa chất ngang được lập ở những vị trí có địa hình dốc, địa mạo, địa chất phức tạp. Khoảng cách giữa những mặt cắt ngang thường từ ( 2 đến 3 ) lần cự ly giữa những hố trên tim tuyến. Số hố trên một mặt cắt ngang là 3 hố ( kể cả hố ở tim ). Độ sâu những hố khảo sát phải sâu hơn đáy móng khu công trình dự kiến từ ( 2 đến 3 ) m .

9.3.5.4  Thí nghiệm trong phòng và ngoài trời

Đối với tuyến đường xây đắp tích hợp làm đường giao thông vận tải thì phải tuân thủ thêm tiêu chuẩn khảo sát đường giao thông vận tải. Đối với nhà quản trị có chiều to lớn hơn 10 m ( nhà 3 tầng trở lên ) phải tuân thủ thêm tiêu chuẩn khảo sát nhà cao tầng liền kề ( trong 2 tiêu chuẩn lựa chọn tiêu chuẩn có nhu yếu cao hơn để triển khai ) .
a ) Thí nghiệm ngoài trời chỉ triển khai tại khu vực xí nghiệp sản xuất thủy điện gồm có :
1 ) Thí nghiệm đổ nước : mỗi lớp từ ( 2 đến 3 ) giá trị thông số thấm K .
2 ) Thí nghiệm ép nước : mỗi đới đá phong hóa từ ( 2 đến 3 ) giá trị lượng mấy nước đơn vị chức năng q ( l / ph. m. m ) .
3 ) Thí nghiệm hút, múc nước so với những lớp cát cuội sỏi, mỗi lớp từ ( 2 đến 3 ) giá trị thông số thấm K .
b ) Thí nghiệm trong phòng :
1 ) Mẫu đất nguyên dạng, mẫu cát sỏi nền : mỗi lớp từ ( 6 đến 10 ) mẫu. Đối với đất không lấy được mẫu nguyên dạng, cần phải lấy và thí nghiệm mẫu tàn phá bằng 50% số lượng mẫu đã nêu trên .
2 ) Mẫu đá nghiên cứu và phân tích thạch học và cơ lý : mỗi loại đá từ ( 2 đến 3 ) mẫu .
3 ) Mẫu đá cơ lý : từ ( 3 đến 5 ) mẫu cho mỗi đới phong hóa của một loại đá .
4 ) Mẫu nước nghiên cứu và phân tích ăn mòn bê tông gồm : Từ ( 1 đến 2 ) mẫu nước mặt, từ ( 1 đến 2 ) mẫu nước ngầm cho mỗi tầng chứa nước .

9.3.6  Vật liệu xây dựng

9.3.6.1  Mục đích

Tất cả những loại vật tư thiết kế xây dựng đều phải được khảo sát đạt cấp A và cấp B, với trữ lượng đạt 150 % khối lượng nhu yếu. Trong đó trữ lượng cấp A phải đạt tối thiểu 100 %, trữ lượng cấp B là 50 %. Vị trí những mỏ đất đá cát sỏi đều phải được biểu lộ trên map địa hình tỷ suất từ 1/500 đến 1 / 2 000 .
Các mỏ đất cần tận dụng tối đa ở trong lòng hồ, không nên khảo sát xa khu công trình quá 10 km. Các mỏ đá và cát sỏi hoàn toàn có thể nằm xa hơn từ ( 10 đến 30 ) km, nếu điều kiện kèm theo đường giao thông vận tải thuận tiện. Trong trường hợp đặc biệt quan trọng phải khảo sát cự ly xa hơn pháp luật cần được sự đồng ý chấp thuận của chủ góp vốn đầu tư .
Phân nhóm mỏ VLXD theo pháp luật tại Phụ lục A của tiêu chuẩn này .

9.3.6.2  Khoan đào

– Đối với những mỏ đất và cát sỏi ở cấp B cự ly khảo sát từ ( 100 đến 200 ) m / 1 hố. Đối với mỏ cấp A cự ly khảo sát từ ( 25 đến 75 ) m / 1 hố. Trong mọi trường hợp mỗi mỏ không ít hơn 5 hố .
– Đối với những mỏ đá đa phần là khai thác tại những khu vực lộ đá, trường hợp thiết yếu thực thi khoan máy 1 hố / 1 mỏ .
– Độ sâu những hố đào khoan : Đối với đất, cát sỏi phải qua hết tầng hữu dụng, so với đá phải sâu đến lớp đá tươi .

9.3.6.3  Công tác thí nghiệm trong phòng

– Đối với mỏ đất thí nghiệm : Mỗi lớp từ 3 mẫu đến 5 mẫu chế bị, từ 1 mẫu đến 2 mẫu đầm tiêu chuẩn, 1 mẫu thí nghiệm nhiệt độ, 1 mẫu thí nghiệm đặc thù đặc biệt quan trọng : trương nở, co ngót, tan rã, hàm lượng muối của đất VLXD .
– Đối với mỏ cát sỏi : thí nghiệm mỗi mỏ từ ( 2 đến 3 ) mẫu .
– Đối với mỏ đá : thí nghiệm 1 mẫu nghiên cứu và phân tích thạch học cho một loại đá và 1 mẫu đá cơ lý cho mỗi đới phong hóa dự kiến khai thác của một loại đá .

9.4  Thành phần hồ sơ địa chất công trình giai đoạn BCKTKT

Tham khảo Phụ lục I của tiêu chuẩn này để thực thi .

Phụ lục A

( Quy định )

Phân nhóm mỏ vật liệu xây dựng

Để xác lập cự ly của những hố khoan đào vật tư thiết kế xây dựng phải dựa vào hai điều kiện kèm theo đa phần sau :
– Cấp khảo sát ( A, B, C ) .
– Nhóm mỏ vật tư kiến thiết xây dựng .

A.1  Mỏ vật liệu cát sỏi

– Nhóm I : những mỏ chiếm diện tích quy hoạnh lớn và có đặc trưng là độ dày tài nguyên có ích lớn ; nguồn gốc hoàn toàn có thể là những trầm tích hồ và biển thuộc những vùng ven bờ hoặc eo vịnh .
– Nhóm II : Các mỏ chạy dài theo một hướng nhất định với chiều rộng tương đối nhỏ. Loại mỏ này thường được thành tạo từ những aluvi ( dòng sông, bãi bồi, thềm sông ) trầm tích sườn bờ, một số ít trầm tích ven bờ biển, bờ hồ .
– Nhóm III : những mỏ bộc lộ trên địa hình gờ ven bờ, gỗ đụn cát ven bờ, nón phóng vật .

A.2  Mỏ vật liệu đất dính

– Nhóm I : những lớp sét, á sét nguồn gốc biển, phân biệt với những mỏ khác nhờ đặc thù cố định và thắt chặt nhờ độ dày, về cấu trúc và chất lượng của chúng trên những diện tích quy hoạnh lớn .
– Nhóm II : Những lớp sét, á sét, á cát lớn và không thay đổi thuộc về nguồn gốc hồ, aluvi, deluvi .
– Nhóm III : Các mỏ aluvi cũng như những mỏ tương tự như về nguồn gốc như những mỏ nhóm II nhưng không có đặc thù không thay đổi về độ dày và chất lượng của vật tư. Kể cả mỏ nhỏ của tổng thể nhóm ( diện tích quy hoạnh mỏ dưới 10 ha ) .

A.3  Mỏ đá

– Nhóm I: các vỉa khối lớn của nham thạch phun trào thể nền (batolit) hoặc thể nấm (lacolit) đặc trưng bởi độ ổn định về thành phần và tính chất của nham thạch theo diện tích cũng như theo chiều sâu. Các vỉa được cấu thành chủ yếu bằng các nham thạch ăn sâu như granit, syenit, gabro và các loại đá khác.

– Nhóm II : Các vỉa nằm ngang hoặc hơi nghiêng và những thể dạng vỉa có tính không thay đổi về độ dày theo đường phương và về những chỉ tiêu chất lượng trên diện tích quy hoạnh lớn. Thuộc nhóm này gồm : Đa số những mỏ đá vôi, đolomit không phong hóa, cát kết cuội kết, những phun trào bazan, andesit, liparit, poefirit tạo thành những dòng chảy và lớp phủ có độ dày khác nhau, những mỏ từ núi lửa, những vỉa nham biến chất dạng khối lớn và dạng lớp thô .
– Nhóm III : Các thể vỉa và dạng vỉa hoàn toàn có thể nằm đơn nghiêng với góc từ ( 20 đến 30 ) độ, cũng như những thể vỉa và dạng vỉa bị vò nhăn thành những nếp uốn đặc trưng bởi tính cố định và thắt chặt hoặc đổi khác có quy luật của chiều dày và của những chỉ tiêu chất lượng của nham thạch. Thuộc loại này có : Nhiều loại đá vôi, cát kết và những trầm tích khác trong vùng uốn nếp, những đá biến chất phân lớp được đặc trưng bằng tính phân phiến tăng trưởng ở những mức độ khác nhau .
– Nhóm IV : ( nhóm này không có ý nghĩa nhiều trong khảo sát vật tư đá ) Các thể có dạng thấu kính cũng như vỉa nằm ngang hoặc hơi nghiêng, đặc trưng bởi tính không cố định và thắt chặt của những chỉ tiêu chất lượng của nham thạch. Tiêu biểu cho nhóm mỏ này là những thấu kính cát kết, thấu kính đá vôi những đá tảng lăn .

0 comments on “Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8477:2018 Công trình thủy lợi – Khối lượng khảo sát địa chất

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social