Sunday, 02 October, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Hạch toán tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp theo thông tư 200


articlewriting1
Tài khoản 622 dùng để hạch toán ngân sách nhân công trực tiếp tham gia vào hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại trong những ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ ( giao thông vận tải vận tải đường bộ, bưu chính viễn thông, du lịch, khách sạn, tư vấn, … ). Dưới đây là pháp luật và hướng dẫn hạch toán thông tin tài khoản 622 – ngân sách nhân công trực tiếp .

1. Nguyên tắc kế toán tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

a) Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm các khoản phải trả cho người lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ thuộc danh sách quản lý của doanh nghiệp và cho lao động thuê ngoài theo từng loại công việc, như: Tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp).

>> Xem thêm: Hướng dẫn hạch toán chi phí nhân công thuê ngoài, cách tối ưu thuế và bảo hiểm

b) Không hạch toán vào tài khoản này những khoản phải trả về tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp… cho nhân viên phân xưởng, nhân viên quản lý, nhân viên của bộ máy quản lý doanh nghiệp, nhân viên bán hàng. 

c) Riêng đối với hoạt động xây lắp, không hạch toán vào tài khoản này khoản tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương trả cho công nhân trực tiếp điều khiển xe, máy thi công, phục vụ máy thi công, khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp tính trên quỹ lương phải trả công nhân trực tiếp của hoạt động xây lắp, điều khiển máy thi công, phục vụ máy thi công, nhân viên phân xưởng. 

d ) Tài khoản 622 phải mở chi tiết cụ thể theo đối tượng người tiêu dùng tập hợp chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại .

đ) Phần chi phí nhân công trực tiếp vượt trên mức bình thường không được tính vào giá thành sản phẩm, dịch vụ mà phải kết chuyển ngay vào TK 632 “Giá vốn hàng bán”.

tài khoản 622

tài khoản 622

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

 Bên Nợ: 

 • Chi tiêu nhân công trực tiếp tham gia quy trình sản xuất mẫu sản phẩm, thực thi dịch vụ gồm có : Tiền lương, tiền công lao động và những khoản trích trên tiền lương, tiền công theo pháp luật phát sinh trong kỳ .

Bên Có: 

 • Kết chuyển ngân sách nhân công trực tiếp vào bên Nợ TK 154 “ Chi tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang ” hoặc vào bên Nợ TK 631 “ Giá thành sản xuất ” ;
 • Kết chuyển ngân sách nhân công trực tiếp vượt trên mức thông thường vào TK 632 .

Tài khoản 622 : Chi tiêu nhân công trực tiếp không có số dư cuối kỳ .
Tài khoản 622 : Chi tiêu nhân công trực tiếp không có thông tin tài khoản cấp 2

profit margin là gìprofit margin là gì

3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu về tài khoản 622

a) Căn cứ vào Bảng phân bổ tiền lương, ghi nhận số tiền lương, tiền công và các khoản khác phải trả cho nhân công trực tiếp sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ, ghi: 

Nợ TK 622 – Chi tiêu nhân công trực tiếp
Có TK 334 – Phải trả người lao động .

b) Tính, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, các khoản hỗ trợ (như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện…) của công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ (phần tính vào chi phí doanh nghiệp phải chịu) trên số tiền lương, tiền công phải trả theo chế độ quy định, ghi: 

Nợ TK 622 – giá thành nhân công trực tiếp .
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác ( 3382, 3383, 3384, 3386 ) .

>> Xem chi tiết hạch toán lương và các khoản trích theo lương tại bài viết: Hạch toán lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp

c) Khi trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, ghi: 

Nợ TK 622 – giá thành nhân công trực tiếp

TK 335 – Chi phí phải trả

d) Khi công nhân sản xuất thực tế nghỉ phép, kế toán phản ánh số phải trả về tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, ghi: 

Nợ TK 335 – Chi tiêu phải trả
Có TK 334 – Phải trả người lao động .

đ) Đối với chi phí nhân công sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh – Khi phát sinh chi phí nhân công sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh, căn cứ hoá đơn và các chứng từ liên quan, ghi: 

Nợ TK 622 – giá thành nhân công trực tiếp ( chi tiết cụ thể cho từng hợp đồng )

Có các TK 111, 112, 334… 

 • Định kỳ, kế toán lập Bảng phân bổ chi phí chung (có sự xác nhận của các bên) và xuất hoá đơn GTGT để phân bổ chi phí nhân công sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh cho các bên, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác ( cụ thể cho từng đối tác chiến lược )
Có TK 622 – Chi tiêu nhân công trực tiếp

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp. 

Trường hợp khi phân chia ngân sách không phải xuất hóa đơn GTGT, kế toán ghi giảm thuế GTGT nguồn vào bằng cách ghi Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ .

e) Cuối kỳ kế toán, tính phân bổ và kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào bên Nợ TK 154 hoặc bên Nợ TK 631 theo đối tượng tập hợp chi phí, ghi: 

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, hoặc Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất (phương pháp kiểm kê định kỳ) 

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán ( phần vượt trên mức thông thường )
Có TK 622 – giá thành nhân công trực tiếp

hạch toán tài khoản 622

hạch toán tài khoản 622

Ví dụ:

Công ty TRANZ ngày 30/11/2020 (ĐV: Triệu đồng) thực hiện tính lương để trả lương tháng 11 trong đó công nhân sản xuất sản phẩm 5.000.000, nhân viên quản lý phân xưởng 8.000.000, nhân viên bán hàng 7.000.000, nhân viên quản lý doanh nghiệp 15.000.000.

 • Kế toán doanh nghiệp thực hiện hạch toán:

Nợ TK 622 : 5.000.000
Nợ TK 627 : 8.000.000
Nợ TK 641 : 7.000.000
Nợ TK 642 : 15.000.000
Có TK 334 : 35.000.000
Để giúp kế toán đơn thuần và đúng chuẩn hơn trong nhiệm vụ hạch toán, việc sử dụng những công cụ quản trị tự động hóa được xem là giải pháp hiệu suất cao lúc bấy giờ. Các ứng dụng như ứng dụng kế toán trực tuyến MISA AMIS giúp kế toán hạn chế tối đa những sai sót trong công tác làm việc hạch toán kế toán, đồng thời tiết kiệm chi phí thời hạn và công sức của con người của kế toán so với việc thực thi bằng tay thủ công như trước kia .

Phần mềm kế toán online MISA AMIS hỗ trợ doanh nghiệp tự động hạch toán chi phí lương dựa trên bảng lương được chọn. Ngoài ra, phần mềm còn mang đến giải pháp quản trị tài chính kế toán tổng thể vừa đơn giản, thông minh vừa an toàn chính xác. Phần mềm cho phép kế toán viên:

 • Đáp ứng không thiếu nhiệm vụ kế toán theo thông tư 133 / năm nay / TT-BTC và thông tư 200 / năm trước / TT-BTC
 • Phù hợp với mọi mô hình doanh nghiệp : Thương mại, dịch vụ, xây lắp, sản xuất
 • Tự động lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính, tờ khai thuế ngay trên ứng dụng ; Kết nối ngân hàng nhà nước điện tử, cơ quan Thuế giúp kế toán tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn và công sức của con người hiệu suất cao .
 • Tự động lập những báo cáo giải trình quản trị : CEO / Chủ Doanh Nghiệp hoàn toàn có thể theo dõi nhanh tình hình kinh tế tài chính, tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, nợ công, tồn dư .. ngay trên điện thoại thông minh để kịp thời ra quyết định hành động kinh doanh thương mại .
 • Làm việc mọi lúc, mọi nơi qua Internet : Giám đốc, Kế toán hoàn toàn có thể truy vấn thao tác từ mọi thiết bị mưu trí không bị gián đoạn việc làm, kịp thời ra quyết định hành động quản lý .
 • … … …

Tham khảo ngay phần mềm kế toán online MISA AMIS để quản lý công tác tài chính – kế toán hiệu quả hơn.

CTA nhận tư vấnCTA nhận tư vấnTác giả tổng hợp: Kiều Lục

Đánh giá

27 comments on “Hạch toán tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp theo thông tư 200

[…] Xem thêm: Hạch toán tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp theo thông tư 200 […]

[…] Xem thêm: Hạch toán tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp theo thông tư 200 […]

[…] Xem thêm: Hạch toán tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp theo thông tư 200 […]

[…] Xem thêm: Hạch toán tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp theo thông tư 200 […]

[…] Xem thêm: Hạch toán tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp theo thông tư 200 […]

[…] Xem thêm: Hạch toán tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp theo thông tư 200 […]

[…] Xem thêm: Hạch toán tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp theo thông tư 200 […]

[…] Xem thêm: Hạch toán tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp theo thông tư 200 […]

[…] Xem thêm: Hạch toán tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp theo thông tư 200 […]

[…] Xem thêm: Hạch toán tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp theo thông tư 200 […]

[…] Xem thêm: Hạch toán tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp theo thông tư 200 […]

[…] Xem thêm: Hạch toán tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp theo thông tư 200 […]

[…] Xem thêm: Hạch toán tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp theo thông tư 200 […]

[…] Xem thêm: Hạch toán tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp theo thông tư 200 […]

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social