Monday, 05 December, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Chia động từ bất quy tắc Sell – quá khứ của sell


qua khu sell 1
Học sinh khám phá cách chia động từ bất quy tắc Sell, đặc biệt quan trọng là quá khứ của sell được chia thế nào ? kỹ năng và kiến thức bên dưới rất thiết yếu khi học viên làm bài tập tại lớp .

qua khu sell 1

Sell (v): bán, nhượng lại

Nguyên thể Động danh từ Phân từ
To sell Selling Sold

 

A. Cách chia động từ Sell (Quá khứ của Sell)

I. Động từ Sell ở thì hiện tại đơn :

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Sell Sells

Ex : This boss sells newpapers .
( Ông chủ này bán những tờ báo ) .

II. Động từ Sell ở thì hiện tại tiếp nối :

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Am selling (I)
Are selling ( You / We / They / Nsố nhiều )
Is selling

Ex : My mother is selling our old house .
( Mẹ tôi đang bán ngôi nhà cũ của chúng tôi ) .
III. Động từ Sell ở thì quá khứ đơn :

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Sold

Quá khứ của sell sẽ chuyển thành sold mà không cần chú ý đến ngôi của chủ ngữ chính trong câu:

Ex : – I sold a T-shirt yesterday .
( Tôi đã bán một chiếc áo phông thun ngày ngày hôm qua ) .
– My grandfather sold old things at a high price .
( Ông tôi đã bán những đồ cũ với một cái giá cao ) .
IV. Động từ Sell ở thì quá khứ tiếp nối :

Ngôi You/We/They/Nsố nhiều I/She/He/It/Nsố ít
Cách chia Were selling Was selling

Ex : Yen was selling this cakes at 8 a. m yesterday .
( Yến đã đang bán những chiếc bánh này lúc 8 giờ sáng ngày trong ngày hôm qua ) .
V. Động từ Sell ở thì hiện tại triển khai xong :

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Have sold Has sold

Ex : They have sold that car for 5 years .
( Họ bán chiếc xe kia khoảng chừng 5 năm ) .
VI. Động từ Sell ở thì hiện tại hoàn thành xong tiếp nối :

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Have been selling Has been selling

Ex : We have been selling in this shop for 5 months .
( Chúng tôi đã đang bán ở shop này được 5 tháng ) .
VII. Động từ Sell ở thì quá khứ hoàn thành xong :

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Had sold

Ex : His sister had sold at the market when he came here .
( Chị anh ấy đã bán ở chợ khi anh ấy đến đây ) .
VIII. Động từ Sell ở thì quá khứ triển khai xong tiếp nối :

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Had been selling

 

Ex : Jane had been selling a book to a stranger before I mentioned it .
( Jane đã đang bán một quyển sách cho một người lạ trước khi tôi đề cập đến nó ) .
IX. Động từ Sell ở thì tương lai đơn :

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Will sell

Ex : Huy will sell that house .
( Huy sẽ bán ngôi nhà kia ) .
X. Động từ Sell ở thì tương lai gần :

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Am going to sell (I)
Are going to sell ( You / We / They / Nsố nhiều )
Is going to sell

Ex : Tung is going to sell his computer for 50 dollars tomorrow .
( Tùng sẽ bán chiếc máy tính của anh ấy với giá 50 đô la ngày mai ) .
Xi. Động từ Sell ở thì tương lai tiếp nối :

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Will be selling

Ex : I will be selling many notebooks this semester .
( Tôi sẽ đang bán nhiều quyển vở trong học kì này ) .
XII. Động từ Sell ở thì tương lai hoàn thành xong :

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Will have sold

Ex : Kien will have sold about 50 cakes by the end of the spring .
( Kiên sẽ bán được khoảng chừng 50 chiếc bánh vào cuối mùa xuân này ) .
XIII. Động từ Sell ở thì tương lai triển khai xong tiếp nối :

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Will have been selling

Ex : You will have selling there for 5 years by the end of this year .
( Bạn sẽ đang bán ở kia được 5 năm tính đến cuối năm nay ) .
* Notes :
– Khi chia động từ Sell ở dạng phủ định ở những thì hiện tại đơn, quá khứ đơn thường sử dụng những trợ động từ lần lượt là do not ( don’t ), does not ( doesn’t ), did not ( didn’t ) và giữ nguyên động từ Sell .
– Khi chia động từ Sell ở dạng nghi vấn sử dụng những trợ động từ do, does, did, have / has, had, tobe ( am / are / is ) và will hòn đảo lên trước chủ ngữ chính của câu và giữ nguyên động từ Sell ở sau chủ ngữ .

B. Một số câu chia động từ Sell ở quá khứ:

1. Nam ( Sell ) something last week .
2. Her book ( Sell ) like hot cakes .
3. Van ( sell ) a house of her own ?
4. My parents ( not sell ) that new house last month .
Đáp án :
1. Sold
2. Sold

3. Did… sell

4. didn’t sell
=> Xem ngay quá khứ của see, talk trong tiếng anh .
Tiếng Anh –

0 comments on “Chia động từ bất quy tắc Sell – quá khứ của sell

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social