Saturday, 04 February, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

32 quẻ quan thế âm bồ tát


articlewriting1
Ngẫm lâu nay, càn khôn đóng mở huyền diệu trăm điều thành bại không trệch ra khỏi 8 chữ : Mưu sự tại nhân, Thành sự tại thiên .
Từ việc lớn của những bậc chính nhân quân tử như lập nghiệp, xưng đế đến việc nhỏ của hạng thứ dân như kinh doanh, làm ăn, cầu tài, cầu lộc, dựng vợ gả chồng đều phải lấy phép thánh hiền làm điều răn, lấy chữ tâm làm điều trọng ví như xưa .
Đức Huyền trang sang tây trúc lấy kinh, khi đi qua núi Bồ Đà gặp Đức Phật Quan Âm. Ngài bảo ông Huyền Trang rằng : Đường sang Tây Trúc gian nguy hiểm trở lại có nhiều yêu ma quỉ ám, vì thấy ông là người kính tín nên Đức Quan Âm ban cho ông 32 quẻ này là những quẻ tối thượng linh. Ông nên nhớ kỹ trong lòng và coi đó là những quẻ thần truyền rất linh ứng. Hệ bói là thấy ngay sự cát hung họa phác nhân tiền. Cần đề tùy thân khi nào có việc gì hồ nghi thì phải trí thành thắp hương trúc đào mà bói. Hỡi những kẻ thành tâm, những thiện nam, tín nữ, một lòng hướng về cõi rất thiêng hãy gục đầu lạy tạ Đức Phật Quan Âm ngõ hầu cầu xin người chỉ giáo cho điều hay lẽ phải, muôn sự thành công xuất sắc suôn sẻ .

QuanAm

Bạn đang đọc: 32 quẻ quan thế âm bồ tát

Lời Dặn :
* Muốn chiếm quẻ, trước phải tắm gội thật sạch, khăn áo chỉnh tề .
* Đến trước bàn Phật, đốt 3 cây nhang, xá 3 xá, quỳ xuống và thành tâm đọc bài kệ này :

Lòng thành đệ tử chiếm linh xăm
Cúi lạy VIÊN-THÔNG QUÁN-THẾ-ÂM
Bồ Tát từ bi liền cảm ứng
Chỉ tường hung kiết, độ trầm luân.

Nam mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu nạn, Đại Từ Đại Bi, Linh Cảm QUÁN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. ( Câu này niệm 7 lần )
* Đọc rồi, cắm nhang vào lư, lể 3 lạy. Kế quỳ xuống chắp tay, vái như vầy :
” Nay, Đệ tử ( tên họ ) … ; Pháp danh … ; ở tại … ; vì có việc … ( cầu việc chi kể cho rõ ràng )

Cầu xin Bồ-Tát linh ứng cho đệ tử chiếm đặng một quẻ trong 32 quẻ, hầu biết hung kiết lẽ nào. ”

*Kế lấy 5 đồng tiền ( đồng xu cũng đặng )đưa qua lại trên khói nhang,2,3 lần; rồi 2 bàn tay bụm 5 đồng tiền xốc đều 4-5 lần, kế bỏ rơi xuống từng đồng, bắt từ dưới sắp lên làm như vậy đủ 5 lần, rồi xem theo thứ tự âm dương (bề chữ hoặc số kể là Dương, bề kia kể là Âm) mà tìm trong BẢN TÌM QUẺ sau đây, thì biết quẻ số mấy.
Ví dụ: Dương, âm âm âm, dương; ấy là quẻ số 9.

*QUẺ QUÁN-ÂM thật là linh ứng vô cùng, nếu ai chí thành tin tưởng đến BỒ-TÁT, muốn cầu việc chi, thì chắc có Thần-linh chúng giám, hộ trì mách bảo, không sai. Qủe này xin tại Chùa, Thất, hoặc tại nhà tư, cũng đặng.

BẢN TÌM QUẺ

Chú thích : “ D ” là Dương ; “ A ” là Âm .

Quẻ Số 1: D D D D D
Quẻ Số 2: D A A A A
Quẻ Số 3: A D A A A
Quẻ Số 4: A A D A A
Quẻ Số 5: A A A D A
Quẻ Số 6: A A A A D
Quẻ Số 7: D D A A A
Quẻ Số 8: D A D A A
Quẻ Số 9: D A A A D
Quẻ Số 10: D A A D A
Quẻ Số 11: A D D A D
Quẻ Số 12: A D A D A
Quẻ Số 13: A D A A D
Quẻ Số 14: A A D D A
Quẻ Số 15: A A D A D
Quẻ Số 16: A A A D D
Quẻ Số 17: D D D A A
Quẻ Số 18: D D A D A
Quẻ Số 19: D D A A D
Quẻ Số 20: D A D D A
Quẻ Số 21: D A D A D
Quẻ Số 22: D A A D D
Quẻ Số 23: A D D D A
Quẻ Số 24: A D D A A
Quẻ Số 25: A D A D D
Quẻ Số 26: A A D D D
Quẻ Số 27: A D D D D
Quẻ Số 28: D D D A D
Quẻ Số 29: D D A D D
Quẻ Số 30: D D D D A
Quẻ Số 31: D A D D D
Quẻ Số 32: A A A A A

SỐ 1: QUẺ TINH CHÂN (Thượng Thượng)

Thể phụng đem điềm tốt
Kỳ lân xuống đế đô
Hoạ trừ, phước lộc đến
Hỉ khí tự nhiên vô

Cầu quan ắt đặng lên ngôi báu
Ứng thí, rồng mây gặp hội cao
Thưa kiện biện tranh đều đắc lý
Bệnh nhân liền mạnh khỏi lo rầy
Cầu tài lợi tấn, mười phần chắc
Người ở xa về, thật chẳng lâu
Gả cưới kết hôn, loan phụng hiệp
Bán buôn toại ý, lợi toàn thâu

Phật rằng quẻ ứng rõ ràng
Cửa nhà vinh hiển, phước lộc trường
Muốn cho hạnh phúc đặng thường thường
Tồn tâm niệm Phật, theo đường Tây Phương

SỐ 2 : QUẺ TÙNG CÁCH (Thượng Bình)

Việc xưa nên đổi mới
Giờ đến hiệp cơ duyên
Cá vượt long môn cấp
Cốt phàm hoá Thánh Tiên

Cầu quan chỉ đặng vào ngôi nhỏ
Tính việc ắt xong, da chờ ngờ
Thưa kiện sẽ hoà, không tổn thất
Bệnh nhân khoẻ mạnh, khỏi phòng
Cầu tài thấy có tám phần được
Xa xứ trở về, đặng tín thơ
Gã cưới kết hôn, loan phụng hiệp
Bán buôn đổi chác, lợi lần vô.

Phật bảo việc cũ đổi thay
Nhân duyên hoà hiệp, việc nay mới thành
Biết rằng thời vận kiết hanh
Nhờ công tu niệm, phước sanh hoa trừ.

SỐ 3: QUẺ KHÚC TRỰC( Hạ Bình )

Hành động tuỳ phương tiện
Cầu mưu khá cậy người
Gặp đặng ngày mầu kỷ
việc làm sẽ được vui

Cầu quan may đặng thành ngôi thứ
Tính việc sau rồi mới toại tâm
Thưa kiện nên hoà, không tổn thất
Bệnh nhơn thuyên giảm, khỏi nguy trầm
Cầu tài chỉ được vào đa thiểu
Người ở xứ xa khó kiếm tầm
Gã cưới kết hôn cầm sắc hiệp
Bán buôn đổi chác, lợi sanh lần

Phật rằng quẻ ứng cang nhu
Muốn cho đặng việc cậy nhờ quới nhơn
Khéo dùng phương tiện là hơn
Chìu người quyền quới, kẻ thân mới thành

SỐ 4: QUẺ NHUẬN HẠ (Trung Bình)

Thuyền trôi nơi biển cả
Vào bờ đặng bửu châu
Khá dùng làm việc lớn
Nạn hết phước liền thâu

Sanh nhai tuỳ ý, lần thâu lợi
Tính việc rồi sau sẽ đặng thành
Thưa kiện ắt hoà, kết quả tốt
Bệnh nhơn thuyên giảm, thấy bình an
Cầu tài may có tám phần đến
Tìm kẻ ở xa, gặp mối manh
Gã cưới kết hôn, hoà hiệp bạn
Bán buôn đổi chác, lợi quần sanh

Phật bảo may đặng hoạnh tài
Phải đem bố thí, cứu nguy giải nàn
Vận cùng nhờ chỗ làm doan
Tội tiêu phước đến, mới an cửa nhà.

SỐ 5: QUẺ VIÊM THƯỢNG (Hạ Hạ)

Quẻ ứng về Nam hướng
Nạn ách khổ muôn đường
Việc quan sanh kiện cáo
Trước mắt gặp tai ương

Ra đi xa xứ, điều may ít
Tính việc lôi thôi, gặp hoạ tai
Thưa kiện sau e phải thất lý
Bệnh nhơn rán chửa kỹ đêm ngày
Cầu tài vô ích, không hi vọng
Người ở xứ xa, chẳng vãng lai
Gã cưới kết hôn sau thất bại
Bán buôn đổi chác lỗ thêm hoài

Phật rằng thời vận long đong
Vì chưng thiếu phước, quả công kém nhiều
Cầu trời khấn Phật MAI CHIỀU
Tu nhân tích đức, mới yên cửa nhà.

SỐ 6: QUẺ GIÁ SẮC (Bình Bình)

Quân tử tuỳ duyên phận
Chớ dùng thói tiểu nhân
Mỗi việc tua dè dặt
Phước lành giữ tánh chơn

Ra đi xứ lạ, nhiều lầm lạc
Tính việc chi rồi cũng bất thành
Thưa kiện rốt sau e chẳng lợi
Bệnh nhơn trở chứng khó bình an
Cầu tài vô ích, sanh hao tốn
Ứng thí rồng mây hội lỡ-làn
Gã cưới kết hôn duyên chẵng hiệp
Nói năng chưa được toại lòng toan

Phật bảo an phận thủ thường
Nhẩn tâm theo dõi con đường trượng phu
Chôn thành, phước đức cần tu
Như người gieo cấy, tới mùa gặt thâu.

SỐ 7: QUẺ TẤN CẦU (Thượng Thượng)

Nước trị, dân khương thới
Cửa nhà lần vượng hưng
Tiền của cầu thêm đặng
Phước đến, khỏi gian truân

Cầu quan gặp vận, nên danh phận
Tính việc toại tâm, đặng trọn thành
Thưa kiện biện tranh, toàn đắc lý
Bệnh nhơn thuyên giảm, chứng mau lành
Cầu tài may tới mười phần lợi
Thai nghén sanh con bực quý vinh
Gã cưới kết hôn cầm sắc hiệp
Cửa nhà vui ve, gặp an ninh

Phật rằng thời tời tới quang vinh
Nhờ nơi phước đức tu hành dày công
Bồ-đề thêm gắng vun trồng
Cửa nhà hưng thạnh, cháu con sum vầy.

SỐ 8: QUẺ TẤN BẢO (Thượng Kiết)

Đức tốt nhờ trời hộ
Khí lành đến cửa nhà
Quới nhơn thường giúp sức
Đắc phước, lạc âu ca

Cầu quan thăng tấn ngôi sang cả
Việc tính toại tâm mđặng trọn thành
Thưa kiện biện tranh sau thắng lý
Bệnh nhơn thuyên giảm, chứng mau lành
Cầu tài lợi đến, mười phần chắc
Gã cưới kết hôn loan phụng thành
Nhà cửa an ninh, phước lạc đến
Bán buôn đổi chác, lợi càng sanh

Phật rằng nhà có đức lành
Phật trời ủng hộ lập thành nghiệp gia
Thỉ chung gắng giữ đạo nhà
Một câu sáu chữ DI-ĐÀ chớ quên.

SỐ 9: QUẺ HOẶCH AN (Trung Kiết)

Tiết đông cây cối rũ
Lá rụng chửa ra bông
Lần lần xuân khí động
Chậm chậm tược chồi sung

Thưa kiện giải hoà, kết quả tốt
Bệnh nhơn thuyên giảm, đặng an khương
Cầu tài gặp vận, lần hồi dễ
Nhà cửa yên vui, gặp kiết tường
Gã cưới kết hôn, duyên phối hiệp
Đi xa, về tới chốn quê hương
Bán buôn đổi chác gặp thời thế
Lục giáp sanh trai, phước mạng trường

Phật bảo thời vận phục hưng
Cửa nhà lần vượng, tai ương giải trừ
Phước lành, đạo đức, gắng tu
Công danh phú quý lần hồi toại tâm

SỐ 10: QUẺ TOẠI TÂM (Trung Kiết)

Tới thời, hoà khí nhuận
Suy tàn, vận lại hưng
Lai rai mưa thấm ướt
Xuân sắc trổ lần lần

Cầu quan toại ý, vào ngôi thứ
Việc tính ắt xong, đẹp chí mình
Thưa kiện biện tranh hoà giải được
Bệnh nhơn thuyên giảm, chứng mau lành
Cầu tài lợi đến mười phần chắc
Gã cưới kết hôn, loan phụng thành
Nhà cửa bình an, không hoạn nạn
Bán buôn đổi chác, lợi lần sanh

Phật rằng thời vận mở mang
Tai qua nạn khỏi gặp đàng phước duyên
Noi gìn đạo đức cố kiên
Phật trời gia hộ, vui yên cửa nhà.

SỐ 11: QUẺ TAI TÁNG (Đại Kiết)

Tai qua, phước lộc đến
Hỉ khí đắc trùng lai
Việc may gặp trước mắt
Vận thông đặng hoạnh tài

Cầu tài may tới, bảy phần lợi
Thưa kiện biện tranh được giải hoà
Việc tính ắt xong, có kết quả
Bệnh nhân lành mạnh, khỏi lo xa
Người đi xứ lạ mong về tới
Gã cưới kết hôn hiệp một nhà
Lục giáp sanh nam, con quý báu
Bán buôn đổi chác, lợi nhiều ra

Phật rằng nạn khỏi tai qua
Từ đây phước đến, cửa nhà an vui
Căn xưa tua gắng vun bồi
Quy y Tam-Bảo, trau giồi nơi tâm

SỐ 12: QUẺ THƯỢNG TẤN (Thượng Bình)

Vận thời đang tấn phát
Trò khó đoạt khoa thi
Quẻ này ai chiếm đặng
Mọi việc tự tâm tuỳ

Cầu quan, ắt đặng lên ngôi chức
Việc tính sau này sẽ toại tâm
Thưa kiện biện tranh rồi đắc lý
Bệnh nhơn thuyên giảm, khỏi cơn nguy
Cầu tài đẹp ý, chín phần đặng
Gã cưới kết hôn, hiệp sắc cầm
Người ở xứ xa, về chốn cũ
Ra đi gặp dịp, xứng mưu tầm

Phật rằng thời vận vượng hưng
Hoa tiêu phước đến, nhờ chưng làm lành
Đời nên vì có tu hành
Công viên quả mãn, mới thành nghiệp gia.

Số 13: QUẺ ÁM MUỘI (Hạ Hung)

Dòm trăng nơi đáy giếng
Thấy bóng, chớ không hình
Của tiền nhiều thất bại
Khéo giữ mới an ninh

Việc tính lôi thôi, không toại ý
Ra đi bất bại, có gì nên
Cầu tài vô ích, không hi vọng
Luận kẻ đi xa, thật khó tìm
Gã cưới kết hôn không phối hiệp
Bán buôn đỏi chác, vốn tiêu liền
Kiện thưa thất lý, thêm hao tốn
Nhà cửa bình thường, chẳng thiệt yên

Phật bảo thời vận tối đen
Của tiền thấy có, phút hoá không
Việc lành cố gắng nơi lòng
Tưởng Trời tin Phật, phước thông hoạ trừ.

SỐ 14: QUẺ AN TỊNH (Hạ Trung)

Nghĩ nhiều, không quyết định
Lo tính việc chưa thành
Nhẫn kiên thì đặng phước
Giữa phận khỏi tai sanh

Công danh toan lập không vừa ý
Việc tính còn nghi, chẳng đặng thành
Thưa kiện giải hoà, không tổn thất
Cầu tài bất lợi, chớ nên tranh
Ra đi an ổn, không chi hại
Gã cưới kết hôn, việc khó thành
Nhà cửa bình an không khí tịnh
Tìm người xa xứ, bặt tin lành

Phật rằng quẻ ứng tịnh an
Việc chi toan tính, còn đang trệ trầm
Nhẫn tâm, thủ phận an thân
Đợi hồi bỉ cực, lần lần thới lai.

SỐ 15: QUẺ TRỞ TRIẾT (Hạ Hung)

Cây khô sương tuyết gặp
Ghe nhỏ bị giông to
Kính tâm, chỗ không vọng
Trăm việc phải buồn lo

Các việc lo toan đều thất bại
Ra đi có hại chẳng yên tâm
Cầu tài rốt cuộc không thành tựu
kẻ ở xứ xa thật khó tầm
Thưa kiện lôi thôi, e thất lý
Bán buôn đổi chác tổn hao thâm
Kết hôn gã cưới đều ngăn trở
Nhà cửa chẳng an, vẻ trệ trầm

Phật rằng vận chẳng hanh thông
Có nhiều trở ngại buồn lòng chẳng an
Nhẫn tâm niệm Phật chớ than
Thường làm phước đức mọi đàng vẹn xong

SỐ 16: QUẺ BẢO AN (Trung Kiết)

Mặt trời mọc biển đông
Thiện-hạ sáng soi cùng
Việc làm hoà hiệp tốt
Vạn sự đắc hanh thông

Cầu quan, thấy có nhiều hi vọng
Việc tính sau rồi ắt đặng xong
Thưa kiện giải hoà không tổn thất
Ra đi mưu lợi, toại lòng mong
Cầu tài may gặp bảy phần đến
Nhà cửa an ninh, khỏi hoạ hung
Gã cưới kết hôn loan phụng hiệp
Thị-phi khẩu-thiệt tận tiêu vong

Phật rằng thời vận sáng trong
Việc làm tấn thối, tuỳ lòng định phân
Hằng ngày đạo đức ân cần
Công danh phú quý nhờ chưng tu hành.

SỐ 17: QUẺ HỈ CHÍ (Trung Kiết)

Chúng ác đều tiêu diệt
Đoan nhiên phước khí sanh
Như kẻ đi đêm tối
Nay thấy đặng trăng thanh

Thưa kiện biện tranh hoà giải tất
Bệnh nhân lành mạnh khỏi lo rầu
Cầu quan ắt đặng vào danh vị
Việc tính thành công toại ý cầu
Kẻ ở xứ xa tìm gặp mặt
Ra đi mưu lợi, kẻ tiền thâu
Cầu tài may đến tám phần lợi
Gã cưới kết hôn hiệp ý đầu

Phật rằng ác nghiệp đã tiêu
Tự nhiên phước đến, gặp nhiều sự vui
Khuyên người cội đức vun bồi
Lánh miền khổ hải, vãng hồi Tây-Phương

SỐ 18: QUẺ BẢO TOÀN (Trung Bình)

Việc lành tua giữa chặt
Dục lợi, kiện thưa nhiều
Mọi sự gìn như cũ
Làm phước hoạ tai tiêu

Ra đi mưu lợi đặng an ổn
Việc tính sau thành, trước khó khăn
Khẩu-thiệt thị-phi đều chẳng hại
Kiện thưa tranh biện, lý gia tăng
Cầu tài may đặng sáu phần thắng
Thai-nghén sanh con phước lộc tràng
Gã cưới kết hôn, công gắng trước
Bán buôn đổi chác, toại lòng toan

Phật bảo lối cũ duy trì
Chớ tham dục lợi, thị-phi sanh nhiều
Đắn đo, dè-dặc mọi điều
An thân thủ phận, hoạ tiêu phước thành

SỐ 19: QUẺ DO DỰ (Hạ Hạ)

Quẻ xem nhiều sảng-sốt
Vì của phải phiền than
Thi ân thành mắc oán
Việc thế chẳng hoà an

Việc tính lôi-thôi, không toại ý
Ra đi e gặp sự tai ương
Kiện thưa rắc rối, khó hoà giải
Tìm kẻ đi xa, chẳng gặp đường
Gã cưới kết hôn không hiệp đặng
Cầu tài bất lợi, tổn hao thường
Bán buôn đổi-chác không thành tựu
Kẻ bệnh trầm kha, chứng bất tường

Phật rằng thời vận đảo-điên
Của tiền lo-lắng, sanh phiền khổ than
Khuyên người đạo đức lo toan
Làm lành tưởng Phật, khỏi đàng tai ương.

SỐ 20: QUẺ PHONG NẨM (Trung Kiết)

Rễ sâu, nhành lá tốt
Cây vượt mãi lên cao
Kinh dinh thường đặng lợi
Cây ít, lứa thâu nhiều.

Cầu quan đặng lộc, công danh toại
Việc tính, tuỳ tâm kết quả lành
Tìm kẻ xứ xa, may gặp mặt
Ra đi mưu sự đặng an ninh
Bệnh nhơn thuyên giảm, không chỉ hại
Gã cưới kết hôn, ắt hiệp thành
Nhà cửa bình an, không rối-rấm
Cầu tài vận đến, lợi toàn sanh

Phật rằng vận gặp thời hưng
Mọi đều toan tính,lần lần nên công
Di-Đà sáu chữ rèn lòng
Đời nên nhờ bởi gắng công tu hành

SỐ 21: QUẺ ĐẮC LỘC (Kiết)

Danh cao, lộc vị xứng
Long phụng vượt Trời cao
Ra vào đặng của báu
Xa xứ khá mưu cầu

Việc tính dễ-dàng thâu quả tốt
Thị-phi khẩu thiệt thảy tiêu tan
Kiện thưa đắc lý, không chi ngại
Kẻ bệnh thuốc than, đặng giảm an
Gã cưới kết hôn, duyên phối hiệp
Cầu tài lợi đến, dạ hân hoan
Kết thai sau đặng sanh con quý
Đổi-chác, bán buôn đặng lợi toàn

Phật rằng thời tới vinh quang
Rồng mây gặp hội, cao thăng phẩm quyền
Bồ-đề cội đức cố-kiên
Cuộc đời ắt gặp nhiều duyên phước lành.

SỐ 22: QUẺ MINH HIỂN (Kiết)

Trời xanh trăng tỏ rạng
Soi sáng tiệc đêm khuya
Nhà nhà nhuần đức trạch
Muôn dặm khói mây lìa

Cầu quan đắc vị hàng vinh hiển
Việc tính toại tâm, kết quả lành
Thưa kiện giải hoà, không tổn thầt
Tìm người xa xứ, gặp tin an
Ra đi mưu sự vừa lòng muốn
Nhà cửa vinh quang, phước khí sanh
Gã cưới kết hôn, loan phụng hiệp
Cầu tài đắc lợi, đặng hân hoan

Phật rằng thời tới hiển vinh
Tâm lành nhuần gội, phước sanh hoạ tàn
Khuyên người niệm Phật vững vàng
Hết nơi biển khổ, theo đàng Phật Tiên.

SỐ 23: QUẺ PHƯỚC LỘC (Kiết)

Nhà an, phước lộc đến
Vinh hoa gpặ kiết tường
Trăm việc đều vừa ý
Muôn dặm huệ lan thơm

Ra đi may gặp đều lành tốt
Việc tính chi chi cũng toại tâm
Khẩu-thiệt thị-phi đều diệt hết
Kiện thưa hoà kiết, hết phân vân
Cầu tài chắc đặng nhiều hi vọng
Xa xứ nay về viếng cố thân
Gã cưới kết hôn, cầm sắc hiệp
Bán buôn đổi-chác lợi vô lần

Phật rằng duyên phước khéo tu
Ngày nay vận đến, gặp hồi vinh quang
Bồ-đề cội đức, bảo toàn
Theo đường Tiên Phật, phước tăng bội phần.

SỐ 24: QUẺ NGƯNG TRỆ (Hạ)

Ngựa gầy lên dốc đứng
Kẻ đói gặp đường xa
Bước tới đầy nguy ngại
Trở lui, hoa chẳng qua

Việc tính trệ trầm, không kết quả
Ra đi bất lợi, của tiền hao
Cầu tài mất vốn, không hi vọng
Thưa kiện cầu hoà, ấy chước cao
Gã cưới kết hôn đều trở ngại
Bệnh nhơn trầm trọng khổ dường bao!
Cửa nhà buồn bực, sanh tai chướng
Đổi-chác, bán buôn, thất lợi sâu

Phật rằng thời vận bất tề
Mọi điều ngưng trệ, khó bề lo toan
Khá mau cầu nguyện giải nàn
Làm lành tưởng Phật, mới an cửa nhà.

SỐ 25: QUẺ HIỂN ĐẠT (kIẾT)

Ba họ cùng làm bạn
Tường quan thoại khí sanh
Chín phần gây sự nghiệp
Trăm phước tự nhiên thành

Cầu quan liền đặng công danh toại
Khẩu-thiệt thị-phi thảy tận tiêu
Thưa kiện giải hoà, không thất lý
Cầu tài lợi đến, chín phần thâu
Người đi xa xứ về quê cũ
Đổi-chác bán buôn được lợi nhiều
Kẻ bệnh thuốc than, lần khoẻ mạnh
Cửa nhà hưng vượng khỏi phiền lao

Phật rằng vận đặng hanh thông
Việc làm minh bạch, thành công rõ ràng
Từ đây hoạ giảm phước tăng
Vun trồng cội đức, gấm từng theo hoa.

SỐ 26: QUẺ PHƯỚC HẬU (Kiết)

Lục hoà ứng quẻ tốt
Tiền của được thu nhiều
Đi xa về xứ cũ
Khoái lạc, hoạ tai tiêu

Cầu quan sẽ đặng vào ngôi thứ
Người ở xa về đến cố hương
Thưa kiện tám phần mong đắc thắng
Ra đi lo việc hiệp lòng trông
Cầu tài thâu hoạch nhiều phần lợi
Gã cưới kết hôn, hiệp một đường
Nhà cửa an ninh thêm khoái lạc
Bệnh nhơn thuyên giảm, khỏi tai ương

Phật rằng quẻ ứng kiết xương
Gặp nhiều phước hậu, gia đường hoà quang
Khá gìn chặc thiện-căn
Thường làm phương-tiện, độ an khó nghèo.

SỐ 27: QUẺ THÁI BÌNH (Kiết)

Mưa chan tưới giống mạ
Lo gì chẳng bội thâu
Vui vẻ tự nhiên đến
Bình yên hết khổ sầu

Ra đi lo việc gặp điều tốt
Người ở xứ xa trở lại quê
Thưa kiện biện tranh hoà giải hết
Cầu tài đắc ý, lợi nhiều bề
Kết hôn gã cưới thành loan phụng
Ứng thí, rồng mây đắc vận thì
Lục giáp sanh trai, con đáng quý
Bệnh nhơn nhờ phước, khỏi tai nguy

Phật rằng vận đạt an ninh
Phước đời lần gặp, quang vinh cửa nhà
Khá gìn saú chữ Di-Đà
Tu nhơn tích đức, lánh xa tội tình.

SỐ 28: QUẺ ĐIÊN HIỂN (Hung)

Dạo xa lạc giữa đường
Trời tối khuất tà dương
Kinh tâm không chỗ trú
Sau trước khó lo lường

Việc tính mọi đường không đặng thuận
Ra đi bất lợi, chớ lo toan
Cầu tài mất vốn, không sanh lợi
Người lạc xứ xa, khó hỏi han
Kiện thưa rắc rối, nhiều tổn hại
Gã cưới kết hôn, việc bất thành
Nhà cửa chẳng an nhiều lộn xộn
Bệnh nhơn trầm trệ thật nguy nan

Phật rằng số mạng suy vi
Vì chưng nghiệp ác phải tuỳ quả hung
Khá mau cội đức vun trồng
Làm lành lánh dữ, vận cùng hoá thông

SỐ 29: QUẺ KHAI PHÁT (Bình)

Mắt ong châu bửu hoá
Đá sanh ngọc sáng loà
Tài phát cầu mưu đạt
Hoạ thối, phước lần ra

Cầu quan sẽ đặng chức quyền nhỏ
Người ở xa về đến cố hương
Thưa kiện nên hoà, không tổn thất
Ra đi an ổn, khỏi tai ương
Cầu tài sẽ thấy nhiều hi vọng
Gã cưới kết hôn, gặp kiết tường
Kẻ bệnh giảm thuyên, lần khoẻ mạnh
Bán buôn đổi chác, khởi đầu nan

Phật rằng vận mới hưng lai
Của tiền, việc tính, từ nay phát lần
Khuyên người đạo-đức ân-cần
Công danh do tại nghĩa nhân dựng thành.

SỐ 30: QUẺ ƯNG DƯƠNG (Kiết)

Binh trời trừ cướp giặc
Dương cờ thắng trận về
Tướng soái công huân thưởng
Quân sĩ rạng danh bia

Ra đi ắt gặp điều may mắn
Người ở xứ xa trở lại nhà
Thưa kiện hợp thời mong đắc lý
Cầu tài sẽ đặng thiểu lần đa
Kết hôn gã cưới thành loan phụng
Lục giáp sanh nam, gấm điểm hoa
Đổi chác bán buôn đều đắc lợi
Tính toan mưu sự lợi lần ra

Phật rằng quẻ ứng vận cường
Lướt qua các sự tai ương khổ nàn
Việc làm hậu dị, tiên nan
Thành công đắc quả nhờ tăng chí bền.

SỐ 31 QUẺ HẬU KIẾT (Bình)

Dép mỏng đi trên tuyết
Cầu hư lúc gượng qua
Trùng trùng nguy hiểm thấy
Xuân đến sắc quang hoa

Khoa thi được ít điều hi vọng
Người ở xứ xa, chẳng đặng tin
Thưa kiện rốt rồi may đắc lý
Cầu tài lợi được thiểu phần sanh
Kết hôn gã cưới khó thành tựu
Nhà cửa rối ren, ít gặp lành
Toan tính hiện giờ, không toại ý
Bán buôn đổi-chác, lợi bình bình

Phật rằng vận mạng chưa thông
Việc chi cũng phải rèn lòng nhẫn kiên
Khá tua niệm Phật làm hiền
Qua hồi vận hỉ, phước duyên đến liền.

SỐ 32: QUẺ TUYỆT TÍCH (Hung)

Bạc vàng vùi đất bụi
Ngọc quý lấp bùn dơ
Bao giờ ra mặt đặng
Rực rỡ khỏi lu lờ!

Cầu quan thất ý, không hi vọng
Người ở xứ xa bị khổ đau
Thưa kiện biện tranh toàn bất lợi
Ra đi có hại, chớ mong cầu
Của tiền tổn thất, không mưu đặng
Kẻ bệnh trầm kha, khổ biết bao!
Gã cưới kết hôn đều thất bại
Tính toan trăm việc, uổng công lao

Phật rằng quẻ thiệt chánh hung
Vận thời cùng khổn, khó mong vẫy vùng
Tồn tâm đạo đức cố cùng
Mới mong thoát khổ, tai ương khỏi mình

0 comments on “32 quẻ quan thế âm bồ tát

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social