Wednesday, 25 May, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Phương trình Hóa học? Các bước viết và cân bằng phương trình Hóa học


articlewriting1
* * Vui lòng tải lại trang nếu không xem được tài liệu

Phương trình Hóa học (PTHH) là gì? Các bước lập Phương trình Hóa học ra sao? Ý nghĩa của phương trình Hóa học là gì? Những cách cân bằng phương trình Hóa học. Gia sư lớp 8 xin mời các bạn cùng xem.

 1. 1. Phương trình Hóa học ( PTHH ) là gì ?

Phương trình hóa học dùng để trình diễn ngắn gọn phản ứng hóa học, tức là trình diễn phản ứng hóa học bằng công thức hóa học .

Ví dụ: PTHH của phản ứng sắt tác dụng với oxi: 3Fe   +   2O2  à  Fe3O4

 1. 2. Các bước ( viết ) lập phương trình Hóa học ( PTHH )

– B1 : Viết sơ đồ phản ứng gồm CTHH của những chất phản ứng và loại sản phẩm. Xem tại link : https://vietnamgottalent.vn/-ly-thuyet-bai-tap-phan-ung-hoa-hoc-va-dinh-luat-bao-toan-khoi-luong.html
– B2 : Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố tìm thông số thích hợp đặt trước những công thức .
– B3 : Viết phương trình Hóa học ( PTHH ) .

 1. 3. Ý nghĩa của phương trình Hóa học ( PTHH )

Phương trình Hóa học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa những chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng .
VD : phương trình hóa học : 2H2 + O2 à 2H2 O
Tỉ lệ số phân tử H2 : số phân tử O2 : số phân tử H2O = 2 : 1 : 2
Tỉ lệ số phân tử H2 : số phân tử O2 = 2 : 1
Tỉ lệ số phân tử H2 : số phân tử H2O = 1 : 1

 1. 4. Những cách cân đối phương trình Hóa học ( PTHH )

Đối với môn Hóa học thì việc cân đối phương trình là điều kiện kèm theo tiên phong để làm được bài tập Hóa học. Tuy nhiên, có nhiều học viên gặp những yếu tố khó khăn vất vả trong quy trình này. Cân bằng phương trình trọn vẹn không quá khó như đa phần những bạn học viên thường nghĩ. Để hoàn toàn có thể cân đối phương trình nhanh và đúng chuẩn học viên cần phải nắm được một vài cách cân đối phương trình hóa học .

 1. 4.1 Phương pháp hóa trị công dụng

– Hóa trị của một nguyên tố được xác lập bằng số link hóa học mà một nguyên tử của nguyên tố đó tạo nên trong phân tử .
– Hóa trị công dụng là hóa trị của nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử của những nguyên tố trong chất đó tham gia và chất tạo thành trong phản ứng hóa học .
– Các bước thực thi phương pháp hóa trị công dụng :

Bước 1: Xác định hóa trị tác dụng: II – I III – II III – I

BaCl2 + Fe2 ( SO4 ) 3 -> BaSO4 + FeCl3

Bước 2: Lần lượt từ trái qua phải sẽ có hóa trị tác dụng lần lượt.

II – I – III – II – II – III – I

Bước 3: Tìm bội số chung nhỏ nhất của các hóa trị tác dụng:

Bội số chung nhỏ nhất ( 1,2,3 ) = 6

Bước 4: Lấy bội số chung nhỏ nhất chia cho các hóa trị ta được hệ số:

6 / II = 3, 6 / III = 2, 6 / I = 6

Bước 5: Thay vào phản ứng:

3B aCl2 + Fe2 ( SO4 ) 3 -> 3B aSO4 + 2F eCl3

 1. 4.2 Dùng chiêu thức chẵn lẻ

Nguyên tắc: Khi ta thực hiện cân bằng phương trình hóa học, số nguyên tử của nguyên tố ở cả 2 vế phương trình sẽ bằng nhau.

– Vì thế, một phản ứng đã cân đối nếu số nguyên tử của nguyên tố đó ở vế trái hay phải là số chẵn thì vế còn lại cũng có số nguyên tử, nguyên tố giống như thế .
– Trong trường hợp ở công thức hóa học có số nguyên tử nguyên tố lẻ thì ta cần phải nhân đôi .
Ví dụ : FeS2 + O2 -> Fe2O3 + SO2
Vế trái : số nguyên tử O2 là chẵn .
Vế phải : SO2 oxi là chẵn nhưng trong Fe2O3 oxi là lẻ nên phải nhân đôi
Từ đó cân đối tiếp những thông số còn lại .

 1. 4.3 Cân bằng theo nguyên tố tiêu biểu vượt trội

– Đặc điểm nguyên tố tiêu biểu vượt trội
+ Có tương quan gián tiếp nhiều nhất đến những chất tham gia phản ứng
+ Nguyên tử ở 2 vế chưa cân đối
+ Ít nhất có trong những chất tham gia phản ứng
– Cách triển khai chiêu thức này
+ Chọn nguyên tố tiêu biểu vượt trội ( thõa mãn được tổng thể đặc thù trên )
+ Cân bằng nguyên tố tiêu biểu vượt trội
+ Cân bằng những nguyên tố khác dựa trên nguyên tố tiêu biểu vượt trội này .
Ví dụ : KMnO4 + HCl -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

Bước 1: Chọn nguyên tố tiêu biểu là nguyên tố O

Bước 2: Cân bằng nguyên tố O: KMnO_4 -> 4H_2O

Bước 3: Cân bằng các nguyên tố còn lại

Cân bằng Cl : 8HC l -> KCl + MnCl_2 + 5/2 Cl_2
Cân bằng H : 4H _2O -> 8HC l
Ta có phương trình :
KMnO_4 + 8HC l -> KCl + MnCl_2 + 5/2 Cl_2 + 4H _2O
Nhân toàn bộ với mẫu số chung là 2 :
2KM nO_4 + 16HC l -> 2KC l + 2M nCl_2 + 5C l_2 + 8H _2O

 1. 4.4 Phản ứng cháy của chất hữu cơ

4.4.1 Phản ứng cháy của hợp chất chứa O

Bước 1: Cân bằng số nguyên tử C

Bước 2: Cân bằng số nguyên tử H

Bước 3: Cân bằng số nguyên tử O thông qua tính số nguyên tử O ở vế phải

Bước 4: Trong hợp chất, ta trừ đi số nguyên tử O. Lấy kết quả chia cho 2 sẽ ra hệ số của phân tử O2.

Bước 5: Nhân đôi cả 2 vế của phương trình phản ứng nếu hệ số lẻ để khử đi mẫu số.

4.4.2 Phản ứng cháy của Hidrocacbon

Bước 1: Cân bằng số nguyên tử C

Bước 2: Cân bằng số nguyên tử H

Bước 3: Cân bằng số nguyên tử O bằng cách tính tổng số nguyên tử O ở vế phải rồi ta thực hiện chia cho 2 sẽ ra hệ số 0 ở vế này. Nếu là số lẻ, ta sẽ thực hiện nhân tất cả các chất ở cả 2 vế của phương trình hóa học với 2.

Ví dụ: C2H6 + O2 -> CO2 + H2O

Bước 1 : Cân bằng C
C2H6 + O2 -> 2CO2 + H2O
Bước 2 : Cân bằng H
C2H6 + 02 – > 2CO2 + 3H2 O
Bước 3 : Cân bằng O
Số nguyên tử O vế phải = 2×2 + 3 = 7
Ta lấy 7 chia cho 2 được hệ sô O vế trái ( 7 : 2 = 7/2 ) do 7/2 là lẻ nên ta nhân tổng thể những phân tử ở 2 vế phương trình với 2
2C2 H6 + 7O2 -> 4CO2 + 6H2 O

 1. 4.5 Đại số

Nguyên tắc : Ở cả 2 vế, số nguyên tử của mỗi nguyên tố phải bằng nhau .

Bước 1: Đặt hệ số hợp thức là một ẩn số cần tìm

Bước 2: Thực hiện cân bằng nguyên tố và lập phương trình đại số. Bước 2 này thực hiện dựa vào định luật bảo toàn khối lượng

Bước 3: Chọn nghiệm tùy ý cho một ẩn, dùng hệ phương trình đại số để tìm và suy ra các ẩn số còn lại

Ví dụ : a FeS2 + b O2 -> c Fe2O3 + d SO2
Có :
Fe : a = 2 c
S : 2 a = d
O : 2 b = 3 c + 2 d
Nếu ta chọn c = 1 thì a = 2, d = 4, b = 11/2
Thực hiện nhân hai vế của phương trình với 2. Ta được :
4F eS2 + 11O2 -> 2F e2O3 + 8SO2

 1. 4.6 Cân bằng ion – electron

 – Điều kiện áp dụng: Áp dụng cho các quá trình xảy ra trong dụng dịch với sự tham gia của các môi trường như dung dịch axit, H2O hoặc dung dịch bazo.

Nguyên tắc:

+ Bazo tham gia phản ứng : Thêm H2O vào vế nào thừa O để tạo ra OH –
+ Axit tham gia phản ứng : Thêm H + để tạo H2O

Các bước thực hiện:

Bước 1: Xác định các nguyên tố có số oxi hóa thay đổi. Viết các nửa phản ứng oxi hóa – khử

Bước 2: Cân bằng bán phản ứng:

Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố ở cả hai vế bằng những cách sau
+ Thêm H2O để cân đối số nguyên tử hidro
+ Thêm H + hay OH –
+ Kiểm soát số nguyên tử oxi ở hai vế ( số nguyên tử oxi ở hai vế phải luôn luôn bằng nhau )
Thêm electron vào mỗi nửa phản ứng để cân đối được điện tích

Bước 3: Nhân hệ số để cân bằng electron

+ Tổng số oxi hóa giảm bằng tổng số oxi hóa tăng
+ Tổng số electron cho sẽ bằng tổng số electron nhận

Bước 4: Phương trình ion thu gọn cộng các nửa phản ứng

Bước 5: Nếu muốn chuyển thành phương trình ion đầy đủ từ phương trình dạng ion thu gọn, ta thực hiện cộng phương trình phân tử vào hai vế những lượng bằng nhau các anion hoặc cation để bù trừ điện tích

Ví dụ: Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + NO + H2O

Bước 1 : Cu + H + + NO3 – -> Cu2 + + 2NO3 – + NO + H2O
Cu0 -> Cu2 +
NO3 – -> NO
Bước 2 :
Cân bằng nguyên tố
Cu -> Cu2 +
NO3 – + 4H + + 3 e -> NO + 2H2 O
Cân bằng điện tích
Cu -> Cu2 + + 2 e
NO3 – + 4H + + 3 e -> NO + 2H2 O
Bước 3 : Cân bằng electron
3 x Cu -> Cu2 + + 2 e
2 x NO3 – + 4H + 3 e -> NO + 2H2 O
Bước 4 :
3 Cu + 2NO3 – + 8H – -> 3C u2 + + 2NO + 4H2 O
Bước 5 :
3C u + 8HNO3 -> 3C u ( NO3 ) 2 + 2NO + 4H2 O

 1. 4.7 Cân bằng electron

Nguyên tắc: tổng số electron của chất khử luôn luôn phải bằng tổng số elctron chất oxi hóa nhận theo sự bảo toàn electron.

Bước 1: Nguyên tố có sự thay đổi số oxi hóa thể hiện bằng sơ đồ

Bước 2: Viết các quá trình khử cho electron và oxi hóa nhận electron

Bước 3: Nhân hệ số để thực hiện cân bằng electron

+ Tổng số oxi hóa giảm = tổng số oxi hóa tăng
+ Tổng số electron nhận = tổng số electron cho

Bước 4: Nếu không đổi số oxi hóa sẽ cân bằng theo thứ tự sau:

+ Ion dương : Kim loại
+ Ion âm : Gốc axit
+ Môi trường axit hay bazo
+ Nước cân đối hidro bằng cách cân đối H2O

Bước 5: Kiểm tra số nguyên tử oxi 2 vế phải bằng nhau

Ví dụ: Fe + H2SO4 đặc nóng -> Fe2(SO4)3 + SO2 +H2O

Fe0 -> Fe + 3 + 3 e
1 x 2F e0 -> 2F e + 3 + 6 e
3 x S + 6 + 2 e -> S + 4
2F e + 6H2 SO4 -> Fe2 ( SO4 ) 3 + 3SO2 + 6H2 O

 1. 4.8 Phản ứng hóa học

Học sinh sẽ sử dụng lập luận dựa vào những thực chất của phản ứng hóa học để triển khai thực thi cân đối hóa học ở chiêu thức này .

Ví dụ: Fe2O3 + CO -> Fe + CO2

Theo phản ứng hóa học trên, khi CO bị oxi hóa biến thành CO2 nó sẽ tích hợp thêm oxi. Trong phân tử Fe2O3 có 3 nguyên tử oxi, như vậy đủ để biến 3 phân tử CO thành 3 phân tử CO2 .
Ta cần đặt thông số 3 trước công thức CO và CO2 sau đó đặt thông số 2 trước nguyên tử Fe :
Fe2O3 + 3CO -> 2F e + 3CO2

 1. 4.9 Cân bằng theo trình tự sắt kẽm kim loại, phi kim

– Để vận dụng triển khai chiêu thức cân đối này, cần :

Bước 1: Cân bằng số nguyên tử kim loại

Bước 2: Cân bằng số nguyên tử phi kim

Bước 3: Cân bằng số nguyên tử Hidro

Bước 4: Cân bằng nguyên tử Oxy (đưa các hệ số đã biết)

Ví dụ: NH3 + O2 -> NO + H2O

Phản ứng này không có sắt kẽm kim loại .
Nguyên tử phim kim N đã cân đối
Ta cân đối luôn nguyên tử H : 2NH3 -> 3H2 O
+ Cân bằng N : 2NH3 -> 2NO
+ Cân bằng O và thay vào đó ta có : 2NH3 + 5/2 O2 -> 2NO + 3H2 O
+ Nhân thông số với mẫu số chung nhỏ nhất
4NH3 + 5O2 -> 4NO + 6H2 O

 1. 4.10 Xuất phát từ nguyên tố chung nhất

Để thực thi chiêu thức này, ta cần : Cân bằng thông số phân tử ( bằng cách chọn nguyên tố góp mặt ở nhiều hợp chất trong phản ứng được triển khai )

Ví dụ: Cu +HNO3 -> Cu(NO3)2 + NO + H2O

Nguyên tố xuất hiện nhiều nhất là nguyên tố oxi .
Ở vế phải có 8 nguyên tử, vế trái có 3 nguyên tử .
Bội số chung nhỏ nhất của 8 và 3 là 24, vậy thông số của HNO3 là 24/3 = 8
Ta có : 8HNO3 -> 4H2 O -> 2NO -> 3C u ( NO3 ) 2 -> 3C u
Phản ứng cân đối : 3C u + 8HNO3 -> 3C u ( NO3 ) 2 + 2NO + 4H2 O

 1. 4.11 Hệ số phân số

– Phương pháp này được triển khai như sau : Ở những công thức của những chất tham gia phản ứng, ta sẽ triển khai :

Bước 1: Thay các hệ số vào đó không cần phân biệt số nguyên hay phân số. Miễn sao số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 vế phương trình bằng nhau.

Bước 2: Khử mẫu số chung ở tất cả các hệ số

Ví dụ: P + O2 -> P2O5

Bước 1 : Đặt thông số để cân đối : 2P + 5/2 O2 -> P2O5
Bước 2 : Nhân những thông số, mẫu số chung nhỏ nhất để khử những phân số
Ở đây, ta cần nhân cho 2 .
2.2 P + 2.5 / 2O2 -> 2P2 O5
Hay 4P + 5O2 -> 2P2 O5

 1. 4.12 Nguyên tử, nguyên tử khối

– Nguyên tử là đơn vị chức năng cơ bản của vật chất, một hạt nhân ở TT bao quanh bởi đám mây điện tích âm những electron .
– Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử .
– Phương pháp nguyên tử, nguyên tử khối khá đơn thuần. Nó không quá khó so với đa phần học viên Đối với chiêu thức này, cân đối nguyên tử, nguyên tử khối. Khi cân đối, ta sẽ viết những đơn chất khí dưới dạng nguyên tử riêng không liên quan gì đến nhau .

Ví dụ: P + O2 -> P2O5

P + O -> P2O5
Tạo thành 1 phân tử P2O5 ta cần 2 nguyên tử P và 5 nguyên tử O
Nhưng phân tử oxi khi nào cũng gồm 2 nguyên tử, như vậy nếu lấy 5 phân tử oxi tức là số nguyên tử oxi tăng lên gấp 2 lần thì số nguyên tử P và số phân từ P2O5 cũng tăng lên gấp 2 lần. Điều này có nghĩa là 4 nguyên tử P và 2 phân từ P2O5
Do đó, ta có được phương trình : 4P + 5O2 -> 2P2 O5

5. Bài tập về Phương trình Hóa học (xem đầy đủ ở file đầu trên)

 • Bài 1. Cho sơ đồ của các phản ứng sau, hãy lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất phản ứng.

a / Na + O2 —- > Na2O .
b / P2O5 + H2O —- > H3PO4 .
c / HgO —- > Hg + O2
d / Fe ( OH ) 3 —- > Fe2O3 + H2O

 • Bài 2. Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a / Fe + HCl —- > FeCl2 + H2
b / Fe2O3 + CO —- > Fe + CO2
c / Al + H2SO4 —- > Al2 ( SO4 ) 3 + H2

d/  Mg  + HCl   —->    MgCl2 +  H2

 • Bài 3 và nhiều bài tập khác ( xem vừa đủ ở file đầu trang )

Xem thêm:

0 comments on “Phương trình Hóa học? Các bước viết và cân bằng phương trình Hóa học

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social