Monday, 28 November, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

KHẠO SÁT QUÁ TRÌNH NOƠ HƠI – CÁC NGHIEĐN CỨU VEĂ TRÂU – https://vietnamgottalent.vn


articlewriting1
Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MỘT SỐ LOÀI PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP BẰNG NƯỚC ÁP SUẤT CAO ĐỂ THU DUNG DỊCH ĐƯỜNG CÓ KHẢ NĂNG LÊN MEN TẠO ETHANOL

B. CÁC NGHIEĐN CỨU VEĂ TRÂU

3.16. KHẠO SÁT QUÁ TRÌNH NOƠ HƠI

Trong phaăn noơ hơi, tất cả chúng ta sẽ khạo sát từng chê đoơ noơ hơi, so sánh sự khác nhau giữa những chê đoơ noơ hơi có ạnh hưởng như thê nào với quy trình thụy phađn. Khạo sát sự thay đoơi những thành phaăn cụa nguyeđn lieơu ban đaău và bã trâu sau khi noơ hơi. Ngoài ra, như đeă caơp trong phaăn lý thuyêt veă giải pháp noơ hơi, đađy là cách đeơ phá bỏ lớp “ rào cạn ” lignin – hemicellulose và lớp silica, tất cả chúng ta sẽ khạo sát thành phaăn dịch noơ hơi đeơ khạo sát thành phaăn dịch noơ hơi, xem xét mức đoơ thay đoơi câu trúc cụa bã trâu .
Tiên hành noơ hơi laăn lượt ở những chê đoơ 200, 210, 220 oC Moêi laăn noơ hơi lây 300 g nguyeđn lieơu và 4 lít nước

Sau khi noơ hơi, vaĩt và rửa sách, xác định hàm aơm bã trâu noơ hơi. Tính lái hieơu suât thu
hoăi cellulose.

Kêt quạ
Chê đoơ 200 oC : thu được 650 g bã ướt, đoơ khođ 28.08 % Chê đoơ 210 oC : thu được 700 g bã ướt, đoơ khođ là 27.24 % Chê đoơ 220 oC : thu được 500 g bã, đoơ khođ là 30.64 %. Tiên hành phađn tích thành phaăn bã trâu ở từng chê đoơ
Bạng 4.2. Thành phaăn hóa hĩc cụa trâu ở 200 oC
Thành phaăn Cellulose Hemicellulose Lignin Tro Resin Khác Hàm
lượng ( % )
43.83 1.83 24.48 11.04 11.73 7.09

Bảng 4.3. Thành phaăn hóa hĩc cụa trâuở 210oC

Thành phaăn Cellulose Hemicellulose Lignin Tro Resin Khác
Hàm lượng ( % ) 47.27 1.06 26.28 10.59 11.32 3.48

Bảng 4.4. Thành phaăn hóa hĩc cụa trâuở 220oC

Thành phaăn Cellulose Hemicellulose Lignin Tro Resin Khác
Hàm lượng ( % ) 47.59 0.7 25.84 11.22 11.75 2.9
Lượng cellulose thu hoăi sau noơ hơi :
Toơng lượng cellulose cho moêi laăn noơ hơi là 106.26 g Chê đoơ 200 oC : thu được 80.08 g cellulose
Chê đoơ 210 oC : thu được 90.13 g cellulose. Chê đoơ 220 oC : thu được 72.9 g cellulose. Hieơu suât thu hoăi

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200 210 220
Che do no hoi
Pha
n
t
ra
m
75.28
84.82
68.6

Hình 4.2 Đoă thị bieơu dieên phaăn traím thu hoăi cellulose giữa các chê đoơ

Kêt quạ cháy saĩc kí lỏng HPLC cụa dịch noơ hơi 210 oC
Bạng 4.5 Kêt quạ cháy saĩc kí dịch noơ hơi 210 oC
Sô thứ tự Thời gian lưu Dieơn tích
1 5.542 116747 2 5.78 110550 3 6.052 36051 4 6.34 147476 5 6.669 119106 6 6.917 120270 7 7.24 457739 8 7.857 632392 9 7.975 666251 10 8.357 922112
12 10.078 320041 13 10.975 733869 14 12.198 189360 15 12.6 128754 16 13.317 49178 17 14.272 35201 15 15.608 – 19 15.745 – 20 17.963 – 21 20.393 227999 22 21.644 – 23 25.958 – 24 30.264 1859622 Nhaơn xét
Dựa vào những sô lieơu veă phađn tích thành phaăn xơ sợi ở moêi chê đoơ noơ hơi tất cả chúng ta có những nhaơn định như sau :
¾ Hàm lượng cellulose, lignin có khuynh hướng taíng leđn. ¾ Hàm lượng hemicellulose giạm mánh, còn khoạng 1-2 %. ¾ Hàm lượng tro taíng leđn khođng đáng keơ .
¾ Phaăn traím resin tách nhựa sau khi noơ hơi taíng hơn .
Chúng ta có theơ lý giại đieău này như sau : quy trình noơ hơi ( steam-explosion ) là quy trình vaơt lý sử dúng hơi nước áp suât cao đeơ phá vỡ câu trúc vững chaĩc lignocellulose, chụ yêu đeơ phá bỏ lớp lignin và hemicellulose. Ngoài ra, thành phaăn lớp silica hay những chât vođ cơ cũng sẽ bị phá hụy trong quy trình này, sẽ thuaơn lợi cho quy trình thụy phađn và leđn men sau này. Moơt phaăn những chât vođ cơ sẽ hoà tan trong dịch noơ hơi .
Thành phaăn hemicellulose trong quy trình này bị thụy phađn thành từng câu tử nhỏ như xylose, mannose, arabinose … những tieơu phađn này sẽ hoà tan trong dịch noơ hơi. Do bị thụy phađn neđn hàm lượng hemicellulose giạm xuông đáng keơ. Thành phaăn hemicellulose mât đi trong
khi noơ hơi neđn hàm lượng những thành phaăn khác sẽ taíng leđn. Múc đích cụa quy trình noơ hơi là làm thế nào giạm đi đáng keơ những thành phaăn khođng mong muôn như lignin, hemicellulose, đeơ taíng thành phaăn cellulose .
Tuy nhieđn, lignin lái có hàm lượng ( từ 25-26 % ) taíng hơn so với lúc chưa noơ hơi ( khoạng 20 % ). Theo lý thuyêt veă quy trình noơ hơi, lignin sẽ bị caĩt mách, , moơt phaăn kêt tú và sẽ tái phađn bô lái tređn xơ noơ hơi, haău như ít bị hoà tan theo dịch noơ hơi [ 7 ]. Như vaơy có theơ đôi với nguyeđn lieơu trâu, thành phaăn lignin chư hoà tan moơt phaăn rât ít, haău hêt bị caĩt mách, kêt tú lái và phađn bô lái tređn beă maịt cellulose neđn haău như lượng lignin mât đi khođng nhieău, làm cho hàm lượng cụa nó trong bã trâu noơ hơi lái taíng. Đieău này lái ạnh hưởng xâu đên quy trình thụy phađn gađy ra sự ức chê enzyme, tuy nhieđn lignin sau noơ hơi ít cạn trở sự xađm nhaơp cụa cellulase vào cellulose [ 7 ]. Đôi với thành phaăn tro sau khi noơ hơi cũng có taíng hơn so với trâu khođng noơ hơi ( trâu chưa noơ hơi có hàm lượng tro khoạng 10 %, còn haău như sau khi noơ hơi thành phaăn này taíng leđn khoạng 11 % ), tuy vaơy sự gia taíng này khođng đáng keơ, neđn những thành phaăn vođ cơ có bị hoà tan moơt phaăn trong dịch noơ hơi .
So sánh giữa những chê đoơ 200, 210 và 2200C có nhaơn xét như sau hàm lượng cellulose có taíng nhưng chưa táo đoơ khác bieơt nhieău. Khi taíng nhieơt đoơ cụa quy trình noơ hơi, đoơ cheđnh áp beđn trong thiêt bị và beđn ngoài taíng, làm cho câu trúc lignocellulose bị tác đoơng phá vỡ mánh hơn, câu trúc sau noơ hơi bị “ bung ” ra tôt hơn, chính vì vaơy mà câu trúc ligniocellulose càng mịn hơn khi nhieơt đoơ noơ hơi taíng. Đieău này làm taíng khạ naíng xađm nhaơp cụa enzyme leđn beă maịt sợi, nhưng có moơt vân đeă caăn phại xem xét là hieơu suât thu hoăi đường glucose, có theơ nhìn rõ qua hình 4.2. Rõ ràng là với câu trúc càng mịn, quy trình lĩc bã cũng gaịp khó khaín, hieơu suât tương ứng giạm daăn. Vieơc chĩn moơt chê đoơ noơ hơi thích hợp cho quy trình thụy phađn còn tùy thuoơc vào lượng glucose có được khi muôn áp dúng ở quy mođ cođng nghieơp, caăn phại xem xét kĩ những yêu tô : hieơu suât quy trình thụy phađn, hieơu suât thu hoăi đường glucose và yêu tô veă maịt kinh tê ( giá nguyeđn lieơu, ngân sách naíng lượng … ) .
Trong khuođn khoơ luaơn vaín này đeơ đơn giạn hoá quy trình noơ hơi, tođi chư khạo sát quy trình noơ hơi theo nhieơt đoơ, cô định yêu tô thời hạn đát cađn baỉng. Theo Dr. Mochidzuki, yêu tô thời hạn cũng ạnh hưởng câu trúc lignocellulose noơ hơi .

Xem xét kêt quạ cháy máy HLPC cụa mău dịch noơ hơi có màu vàng saơm, chúng ta
thây có sự hieơn dieơn cụa rât nhieău chât thuoơc hĩ đường, axit, đaịc bieơt có cạ hai thành phaăn
gađy ức chê là 5-methylhydroxyfurfuran (ở thời gian lưu là 20.393) và furfuran (thời gian lưu
là 30.264). Các đường chiêm chụ yêu trong dịch goăm có: mannose, xylose, arabinose…Ngoài
ra còn có các axit axetic, axit citric v.v..và với đieău kieơn noơ hơi khaĩc nghieơt luođn có sự hình
thành hai chât HMF (5-methylhydroxyfurfuran) và furfuran. Sự hình thành hai chât này do sự

[ 7 ]. Đađy cũng là yêu tô khođng mong muôn trong quy trình noơ hơi. Noăng đoơ cụa hai chât ức chê càng cao cho thây quy trình noơ hơi sẽ làm mât nhieău thành phaăn đường có giá trị Cellulose glucose HMF
Xylan Xylose Furfuran .
Vieơc lối bỏ những chât ức chê này rât caăn thiêt, có theơ giải quyết và xử lý bã với nước và axeton đeơ kéo những chât ức chê và lignin tređn beă maịt .

0 comments on “KHẠO SÁT QUÁ TRÌNH NOƠ HƠI – CÁC NGHIEĐN CỨU VEĂ TRÂU – https://vietnamgottalent.vn

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social