Tuesday, 31 January, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Tuyên ngôn độc lập phần tác phẩm Ngữ văn 12 – Học hỏi Net


articlewriting1

1. Tìm hiểu chung

1.1. Hoàn cảnh sáng tác

– Thế giới :
+ Chiến tranh quốc tế thứ hai sắp kết thúc : Hồng quân Liên Xô tiến công vào sào huyệt của phát xít Đức .
+ Nhật đầu hàng Đồng minh .

– Trong nước:

+ Cách mạng Tháng tám thành công xuất sắc, cả nước giành chính quyền sở tại thắng lợi .
+ Ngày 26 tháng 8 năm 1945 : quản trị Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc về tới Thành Phố Hà Nội .
+ Ngày 28 tháng 8 năm 1945 : Bác soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập tại tầng 2, căn nhà số 48, phố Hàng Ngang, Thành Phố Hà Nội .
+ Ngày 2 tháng 9 năm 1945 : Bác đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại trung tâm vui chơi quảng trường Ba Đình, TP.HN, khai sinh nước Nước Ta dân chủ cộng hòa .

1.2. Mục đích sáng tác và đối tượng

– Mục đích sáng tác :
+ Công bố nền độc lập của dân tộc bản địa, khai sinh nước Nước Ta mới trước quốc dân và quốc tế
+ Cương quyết bác bỏ luận điệu và thủ đoạn xâm lược trở lại của những thế lực thực dân đế quốc .
+ Bày tỏ quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc bản địa .
– Đối tượng :
+ Tất cả đồng bào Nước Ta .
+ Nhân dân quốc tế .
+ Các đế quốc nhăm nhe, lấn chiếm Nước Ta như Pháp, Mĩ, Đức, …

1.3. Giá trị văn bản

– “ Tuyên ngôn độc lập ” là một văn kiện có giá trị lịch sử dân tộc to lớn, là lời công bố xóa bỏ chính sách thực dân, phong kiến, là sự khẳng định chắc chắn quyền tự chủ và vị thế bình đẳng của dân tộc bản địa ta trên toàn quốc tế, là mốc son lịch sử dân tộc mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do trên quốc gia ta .
– “ Tuyên ngôn độc lập ” là một tác phẩm chính luận rực rỡ. Sức mạnh và tính thuyết phục của tác phẩm được biểu lộ hầu hết ở cách lập luận ngặt nghèo, lí lẽ sắc bén, vật chứng xác nhận, ngôn từ hùng hồn, đầy cảm hứng .
– “ Tuyên ngôn độc lập ” còn là một áng văn tận tâm của quản trị Hồ Chí Minh, quy tụ vẻ đẹp tư tưởng và tình cảm của Người, đồng thời kết tinh khát vọng cháy bỏng về độc lập, tự do của dân tộc bản địa ta .

2. Đọc – hiểu văn bản

2.1. Cơ sở pháp lí của bản Tuyên ngôn Độc lập

– Mở đầu bằng cách trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mĩ làm cơ sở pháp lí :
+ Tuyên ngôn độc lập của Mỹ : “ Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai hoàn toàn có thể xâm phạm được ; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu niềm hạnh phúc ” -> Nêu nguyên lí chung về quyền hạn của con người .
+ Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 : “ Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền hạn ; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ ” -> Xoáy sâu vào quyền bình đẳng của con người. Suy rộng ra câu ấy có ý nghĩa là : Tất cả những dân tộc bản địa trên quốc tế đều sinh ra bình đẳng, dân tộc bản địa nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do .
– Ý nghĩa :
+ Vừa khôn khéo : Tỏ ra tôn trọng những tuyên ngôn bất hủ của cha ông kẻ xâm lược vì những điều được nêu là chân lí của quả đât .
+ Vừa nhất quyết : Dùng lập luận Gậy ông đập sống lưng ông, lấy chính lí lẽ thiêng liêng của tổ tiên chúng để phê phán và ngăn ngừa thủ đoạn tái xâm lược của chúng .
+ Ngầm gửi gắm lòng tự hào tự tôn dân tộc bản địa : Đặt ba cuộc cách mạng, ba bản tuyên ngôn, ba dân tộc bản địa ngang hàng nhau .
– Trích dẫn phát minh sáng tạo :
+ Từ quyền bình đẳng, tự do, mưu cầu niềm hạnh phúc của con người ( tuyên ngôn của Mĩ và Pháp ) .
+ Bác suy rộng ra, nâng lên thành quyền bình đẳng, tự do của những dân tộc bản địa trên quốc tế .
→ Đó là suy luận phải chăng, phát minh sáng tạo, là góp phần quan trọng nhất trong tư tưởng giải phóng dân tộc bản địa của Bác, là phát súng lệnh cho bão táp cách mạng ở những nước thuộc địa .
⇒ Hồ Chí Minh mở màn bản tuyên ngôn thật súc tích, ngắn gọn, lập luận ngặt nghèo, cách trích dẫn phát minh sáng tạo để đi đến một phản hồi khôn khéo, kien quyết : “ Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được ” .

2.2. Cơ sở thực tế của bản Tuyên ngôn Độc lập

a. Tố cáo tội ác của thực dân Pháp

– Câu khởi đầu đoạn 2 : “ Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp tận dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp quốc gia ta, áp bức đồng bào ta ” .
→ Câu chuyển tiếp, tương phản với những lí lẽ của đoạn 1 : Thực dân Pháp đã phản bội lại tuyên ngôn thiêng liêng của tổ tiên chúng, phản bội lại tinh thần nhân đạo của quả đât .
– Pháp kể công “ khai hóa ”, Bác đã kể tội chúng trên mọi phương diện :
+ Về chính trị : Không cho nhân dân ta một chút ít tự do dân chủ nào, thi hành lao lý dã man, chia rẽ dân tộc bản địa, tắm những cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu .
+ Về kinh tế tài chính : Cướp không ruộng đất, hầm mỏ ; độc quyền in giấy bạc, xuất cảng, nhập cảng ; đặt ra hàng trăm thứ thuế phi lí .
+ Văn hóa – xã hội – giáo dục : Lập ra nhà tù nhiều hơn trường học, thi hành chủ trương ngu dân, đầu độc dân ta bằng rượu cồn, thuốc phiện .
→ Biệp pháp liệt kê, điệp từ “ chúng ”, lặp cú pháp, ngôn từ giàu hình ảnh, giọng văn hùng hồn đanh thép → Nổi bật những tội ác nổi bật, tổng lực, thâm độc, tiếp nối, chồng chất, khó rửa hết của thực dân Pháp .
– Pháp kể công “ bảo lãnh ”, bản tuyên ngôn lên án chúng :
+ “ Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng Đông Dương để mở thêm địa thế căn cứ đánh Đồng minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, Open nước ta rước Nhật ” .
+ “ Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc là bỏ chạy, hoặc là đầu hàng ” .
+ Vậy là trong 5 năm, chúng bán nước ta hai lần cho Nhật .
+ Hậu quả : Làm cho “ hơn hai triệu đồng bào của ta bị chết đói ” .
+ trái lại, Việt Minh đã tương hỗ nhiều người Pháp, bảo vệ tính mạng con người và gia tài cho họ .
– Pháp nhân danh Đồng minh công bố Đồng minh đã thắng Nhật, chúng có quyền lấy lại Đông Dương, tuyên ngôn chỉ rõ :

+ Chính Pháp là kẻ phản bội lại Đồng minh, hai lần dâng Đông Dương cho Nhật.

+ Không hợp tác với Việt Minh chống Nhật mà trước khi thua chạy, Pháp còn “ nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng ” .
+ “ Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa ” .
+ Nêu rõ thắng lợi của cách mạng Nước Ta :

  • “Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.
  • “Sự thật là dân ta lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp”.

→ Bác bỏ luận điệu xảo trá, lên án tội ác dã man của Pháp, khẳng định chắc chắn vai trò của CM vô sản Nước Ta và lập trường chính nghĩa của dân tộc bản địa .

b. Khẳng định quyền độc lập tự do của dân tộc

– Ba câu văn ngắn gọn vừa chuyển tiếp vừa khẳng định chắc chắn :
+ Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị .
+ Dân ta đánh đổ những xiềng xích thực dân gần 100 năm nay .
+ Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ .
→ Sự sinh ra của nước Nước Ta mới như một tất yếu lịch sử vẻ vang .
– Dùng từ ngữ có ý nghĩa phủ định tuyệt đối để công bố : “ Thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Nước Ta, xóa bỏ tổng thể mọi độc quyền của Pháp trên quốc gia Nước Ta ” .
→ Không chịu sự chịu ràng buộc và xóa bỏ mọi độc quyền của Pháp về nước Nước Ta .
– Căn cứ vào những pháp luật lao lý về nguyên tắc dân tộc bản địa bình đẳng tại hai Hội nghị Tê – hê – răng và Cựu Kim Sơn để buộc những nước Đồng minh : “ Quyết không hề không công nhận quyền độc lập của dân Nước Ta ” .
– Khẳng định về quyền độc lập tự do của dân tộc bản địa : “ Một dân tộc bản địa đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc bản địa đã gan góc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc bản địa đó phải được tự do ! Dân tộc đó phải được độc lập ! ” .
→ Sự thật và nguyên tắc không hề chối cãi, tương thích với trong thực tiễn, đạo lí và công ước quốc tế .
⇒ Kiểu câu khẳng định chắc chắn, điệp từ ngữ, song hành cú pháp tạo nên âm hưởng hào hùng, đanh thép, sang chảnh của đoản khúc anh hùng ca .

2.3. Lời tuyên bố độc lập và ý chí bảo vệ độc lập dân tộc

– Tuyên bố với quốc tế về nền độc lập của dân tộc bản địa Nước Ta : “ Nước Nước Ta có quyền hưởng tự do và độc lập, và thực sự đã thành một nước tự do độc lập ” .
→ Những từ ngữ sang chảnh : “ Trịnh trọng công bố ”, “ có quyền hưởng ”, “ thực sự đã thành ” vang lên can đảm và mạnh mẽ, cứng ngắc như lời khẳng định chắc chắn một chân lí .
– Bày tỏ ý chí bảo vệ nền độc lập của cả dân tộc bản địa : “ Toàn thể dân tộc bản địa Nước Ta quyết đem tổng thể ý thức và lực lượng, tính mạng con người và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy ” .
→ Lời văn đanh thép như một lời thề, biểu lộ ý chí, quyết tâm của cả dân tộc bản địa .

3. Tổng kết

– Về nội dung :
+ Kết tinh lí tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa và niềm tin ưu thích độc lập, tự do .
+ Là một văn kiện chính trị lớn, tổng kết cả một thời kì lịch sử vẻ vang .
+ Là áng văn chính luận mẫu mực với lập luận ngặt nghèo, thừa kế những chân lí lớn của quốc tế .
+ Nâng cao lòng tự hào về truyền thống lịch sử và lịch sử dân tộc văn học .
– Về nghệ thuật và thẩm mỹ :
+ Là áng văn chính luận mẫu mực, biểu lộ rõ phong thái nghệ thuật và thẩm mỹ trong văn chính luận của Bác .
+ Lập luận : ngặt nghèo, thống nhất từ đầu đến cuối ( dựa trên lập trường quyền hạn tối cao của những dân tộc bản địa ) .
+ Lí lẽ : Xuất phát từ tình yêu công lí, thái độ tôn trọng thực sự, dựa vào lẽ phải và chính nghĩa của dân tộc bản địa .
+ Dẫn chứng : Xác thực, lấy ra từ thực sự lịch sử dân tộc .
+ Ngôn ngữ : Đanh thép, hùng hồn, chan chứa tình cảm, cách xưng hô thể hiện tình cảm thân thiện .

4. Luyện tập

Câu 1: Viết một đoạn văn ngắn, trình bày cảm nghĩ của em về “Tuyên ngôn độc lập” của chủ tịch Hồ Chí minh.

Gợi ý trả lời:

Ngày 2/9/1945 tại trung tâm vui chơi quảng trường Ba Đình lịch sử dân tộc, thay mặt đại diện nhà nước lâm thời, quản trị Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Nước Ta dân chủ cộng hòa. Bản tuyên ngôn độc lập không chỉ là một văn kiện lịch sử dân tộc quan trọng, khẳng định chắc chắn nền độc lập tự do của nước nhà mà còn mang giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ văn chương. Bản tuyên ngôn độc lập được Bác viết không chỉ cho đồng bảo cả nước mà còn viết cho bọn thực dân đế quốc Mỹ, Pháp đang nhăm nhe bờ cõi nước ta. Bản tuyên ngôn sinh ra với mục tiêu chấm hết chính sách thực dân phong kiến, mở ra kỉ nguyên độc lập tự do cho dân tộc bản địa, khai sinh ra nước Nước Ta dân chủ cộng hòa và qua đó khẳng định chắc chắn quyết tâm bảo vệ nền độc lập tự do, đập tan mọi luận điệu xảo trá của quân địch .

Câu 2: Em hãy trình bày những giá trị văn chương của văn bản “Tuyên ngôn độc lập”.

Gợi ý trả lời:

– Về mặt văn chương, bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh rất ngắn gọn, chưa tới một ngàn chữ nhưng vô cùng ngặt nghèo và cô đọng .
– Bản Tuyên ngôn chia làm ba phần rõ ràng, mỗi phần một ý, liên hệ ngặt nghèo với nhau. Trong phần một, Hồ Chí Minh đã nêu lên những chân lí về nhân quyền và dân quyền để làm cơ sở pháp lí cho bản Tuyên ngôn. Trong phần này Bác đã nêu lên hai bản Tuyên ngôn, đó là bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ năm 1776 và bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 để chứng minh và khẳng định quyền thiêng liêng của mỗi con người : “ Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ quyền không ai hoàn toàn có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền được mưu cầu niềm hạnh phúc ” ( Tuyên ngôn độc lập của nước Mĩ, 1776 ), “ Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ và phải luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ ” ( Tuyên ngôn Nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp, 1791 ) .
– Việc dẫn hai bản tuyên ngôn này, Bác đã đặt bản Tuyên ngôn Độc lập của ta ngang hàng với những bản Tuyên ngôn của những nước lớn như Pháp và Mĩ. Từ đó khẳng định chắc chắn quyền thiêng liêng của mỗi con người, Bác đã nâng lên thành quyền thiêng liêng của mỗi dân tộc bản địa : “ Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là : toàn bộ những dân tộc bản địa trên quốc tế đều sinh ra bình đẳng, dân tộc bản địa nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do ” .
– Phần thứ nhất đã làm nền cho phần thứ hai của bản Tuyên ngôn. Nếu trong phần thứ nhất Bác khẳng định chắc chắn quyền thiêng liêng của mỗi con người, của mỗi dân tộc bản địa là quyền được sống, được tự do, được độc lập và mưu cầu niềm hạnh phúc thì trong phần thứ hai của bản Tuyên ngôn, Bác đã vạch rõ tội ác của thực dân Pháp đã gây ra cho quốc gia ta, nhân dân ta. Hành động của chúng thật dã man, vô nhân đạo, đi ngược lại ý thức của bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của cách mạng Pháp, vạch rõ thực chất gian xảo của bọn thực dân Pháp .
– Trong bản Tuyên ngôn độc lập này Bác đã sử dụng rất thành công xuất sắc những giải pháp tu từ : Điệp từ, điệp ngữ, Bác sử dụng khá độc lạ điệp từ “ thực sự ”. Điệp từ này được Bác nhắc đi nhắc lại nhiều lần để cho mọi người thấy rõ chân lí phải đi từ thực sự. Sự thật là điều chứng tỏ rõ cho chân lí. Và từ đó Bác đã vạch trần cái luận điệu “ bảo lãnh Đông Dương ”, “ khai hóa văn minh ” của thực dân Pháp ; đồng thời cũng để khẳng định chắc chắn lòng yêu độc lập tự do, niềm tin quyết tâm đấu tranh để giành và giữ vững nền độc lập tự do của dân tộc bản địa. Cách dùng điệp từ này còn làm cho bản Tuyên ngôn mang tính thuyết phục cao. Bên cạnh đó, Bác còn sử dụng rất thành công xuất sắc phép liệt kê để vạch rõ tội ác của quân địch đã gieo rắc cho nhân dân ta, quốc gia ta trên nhiều nghành nghề dịch vụ từ chính trị đến văn hóa truyền thống, kinh tế tài chính .

5. Kết luận

Kết thúc bài học, các em cần:

– Thấy được giá trị nhiều mặt và ý nghĩa to lớn của Tuyên ngôn độc lập cũng như vẻ đẹp của tư tưởng và tâm hồn tác giả .
– Vận dụng kiến thức và kỹ năng về quan điểm sáng tác và phong thái thẩm mỹ và nghệ thuật của Hồ Chí Minh để nghiên cứu và phân tích thơ văn của Người .
– Đọc – hiểu văn bản chính luận theo đặc trưng thể loại .

0 comments on “Tuyên ngôn độc lập phần tác phẩm Ngữ văn 12 – Học hỏi Net

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social