Monday, 26 September, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Nêu hiện tượng khi Nhỏ twfd từ NaOH vào AlCl3 Nhỏ từ từ AlCl3 vào NaOH Từ 2.8 g bột sắt và các hóa chất cần… – Hoc24


articlewriting1

I.LÝ THUYẾT

1. Tính chất hóa học oxit, axit, bazơ, muối2. Phân loại oxít, axit, bazơ

 3. Điều chế và ứng dụng của: CaO, SO2, H2SO4, NaOH, Ca(OH)2

II.BÀI TẬP VẬN DỤNG LÝ THUYẾT 

 Câu 1: Cho các chất sau: CuSO3, MgO, Cu(OH)2, SO2, Fe2O3, Cu, Zn, Ba(OH)2. Chất nào tác dụng với H2SO4 loãng sinh ra:

A. Khí nhẹ hơn không khí B. Khí làm đục nước vôi trongC. dung dịch không màu D. Dung dịch có màu xanhE. dung dịch màu vàng nâu F. Chất kết tủa trắng

  Viết PTPU minh họa?

 Câu 2: Trình bày PP hóa học nhận biết các chất mất nhãn sau:

a. 3 chất rắn màu trắng : CaO, MgO, P2O5b. 4 dung dịch HCl, NaCl, Na2SO4, NaOH

 Câu 3: Hoàn thành chuỗi chuyển hóa sau:

a. S → SO2 → SO3 → H2SO4 → Fe2 ( SO4 ) 3b. CaCO3 → CaO → Ca ( OH ) 2 → CaCO3c. Cu ( OH ) 2 → CuO → Cu → CuSO4 → CuCl2 → Cu ( OH ) 2

 Câu 4: Trong các chất cho dưới đây, cho biết cặp chất nào có thể PU với nhau? Viết PT

a. K2O, SO2, MgO, CaO, NO, H2Ob. Na2O, Ca ( OH ) 2, SO2, Al2O3, CO, HCl

Câu 5: Từ NaCl, H2O, SO2. Viết PTPƯ điều chế ra

  a. NaOH             b. Na2SO3                         c. H2SO4

III.BÀI TOÁN

Câu 1: Hòa tan 9,2g hỗn hợp gồm: Mg và MgO vào dung dịch HCl 14,6% vừa đủ. Sau phản ứng thu được 1,12 lít khí ở đktc.

a. Viết PTHHb. Tính khối lượng Mg và MgO trong hỗn hợp đầu .c. Tính khối lượng dung dịch axit HCl 14,6 % đã dùng. ( Cho Mg = 24 ; Cl = 35,5 ; H = 1 ; O = 16 ; )

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 21 gam hỗn hợp CuO và Zn vào dd H2SO4 0,5M thu được 4,48 lít khí thoát ra ở đktc.

a. Viết những phương trình phản ứng xảy ra ?b. Tính tỉ lệ % theo khối lượng những chất rắn có trong hỗn hợp đầu ?c. Tính thể tích dd H2SO4 đã dùng ? ( Cho Cu = 64, Zn = 65, H = 1, S = 32, O = 16 )

Câu 3: Cho 80 gam dung dịch NaOH 10% tác dụng vừa đủ với dd MgSO4 10%.

a. Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học ? Tính khối lượng chất rắn thu được ?b. Tính khối lượng dd muối MgSO4 tham gia phản ứng ?c. Tính nồng độ Xác Suất dung dịch muối sau phản ứng

Câu 4Cho 11,2 gam bột sắt tan vừa đủ trong  dung dịch axit sunfuric 20% (khối lượng riêng của dung dịch là 1,2 gam/ml). Tính thể tích dung dịch axit sunfuric  cần dùng?

Câu 5:  Cho 400ml dd HCl 0,5 M tác dụng với 100 gam dd Ba(OH)2 16%. Tính khối lượng các chất sau phản ứng?

 

0 comments on “Nêu hiện tượng khi Nhỏ twfd từ NaOH vào AlCl3 Nhỏ từ từ AlCl3 vào NaOH Từ 2.8 g bột sắt và các hóa chất cần… – Hoc24

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social