Monday, 26 September, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Bài – bài 1, 2, 3, 4 trang 149 sgk toán 3


articlewriting1

Một đội thủy lợi đào được 315m mương trong 3 ngày. Hỏi trong 8 ngày, đội đó đào được bao nhiêu mét mương, biết số mét mương đào trong mỗi ngày là như nhau ?

Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a ) 3897 ; 3898 ;. ; ; ; .
b ) 24 686 ; 24 687 ; ; ; ; .
c ) 99 995 ; 99 996 ; ; ; ; .

Phương pháp giải:

Đếm xuôi những số, khởi đầu từ số tiên phong của dãy rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống .

Lời giải chi tiết:

a ) 3897 ; 3898 ; 3899 ; 3900 ; 3901 ; 3902 .
b ) 24 686 ; 24 687 ; 24 688 ; 24 689 ; 24 690 ; 24 691 .
c ) 99 995 ; 99 996 ; 99 997 ; 99 998 ; 99 990 ; 100 000.

Bài 2

Tìm \(x\):

a ) \ ( x + 1536 = 6924 \ ) b ) \ ( x 636 = 5618 \ )
c ) \ ( x \ times 2 = 2826 \ ) d ) \ ( x : 3 = 1628 \ )

Phương pháp giải:

– Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia .
– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ .
– Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia .
– Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia .

Lời giải chi tiết:

a ) \ ( x + 1536 = 6924 \ )
\ ( x = 6924 – 1536 \ )
\ ( x = 5388 \ )
b ) \ ( x 636 = 5618 \ )

\(x = 5618 + 636\)

\ ( x = 6254 \ )
c ) \ ( x \ times 2 = 2826 \ )
\ ( x = 2826 : 2 \ )
\ ( x = 1413 \ )
d ) \ ( x : 3 = 1628 \ )
\ ( x = 1628 \ times 3 \ )
\ ( x = 4884 \ )

Bài 3

Một đội thủy lợi đào được 315 m mương trong 3 ngày. Hỏi trong 8 ngày, đội đó đào được bao nhiêu mét mương, biết số mét mương đào trong mỗi ngày là như nhau ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt :
3 ngày : 315 m
8 ngày : ? m
– Tìm số mét mương đào được trong 1 ngày .
– Tìm số mét mương đào được trong 8 ngày .

Lời giải chi tiết:

Số mét mương đội thủy lợi đào được trong 1 ngày là :
315 : 3 = 105 ( m )
Số mét mương đội thủy lợi đào được trong 8 ngày là :
105 x 8 = 840 ( m )
Đáp số : 840 m.

Bài 4

h275 tr 149 sgk t3

Phương pháp giải:

Chia hình đã cho thành những hình tam giác nhỏ, mỗi hình bằng với hình tam giác đã cho .

Lời giải chi tiết:

bai 1 2 3 4 trang 149 sgk toan 3 4e250eb2fdeb4e11960c0938754e7603

Video liên quan

0 comments on “Bài – bài 1, 2, 3, 4 trang 149 sgk toán 3

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social