Thursday, 23 March, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Giải Language trang 32 Unit 8 SGK Tiếng Anh 11 mới


articlewriting1
Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Vocabulary

Video hướng dẫn giải

1. Fill the blanks with the right form of the words from the box. 

( Điền vào chỗ trống bằng dạng đúng của những từ cho sẵn trong khung. )

dynasty excavation complex relic intact heritage

1. Thes e historic buildings are an important part of Ha Noi’s __________ and should be preserved .
2. During the different __________, the Thang Long Imperial Citadel was expanded .
3. The archaeological __________ that led to the discovery of the ancient city lasted several years .
4. A lot of ancient houses in Hoi An remain __________ even after several hundred years .
5. A lot of __________ from ancient times are on display at the national heritage museum .
6. The old houses have been pulled down in order to build a modern residential __________ .

Phương pháp giải:

– dynasty ( n ) : triều đại
– excavation ( n ) : sự khai thác
– complex ( adj ) : phức tạp
– relic ( n ) : tàn tích
– intact ( adj ) : nguyên vẹn
– heritage ( n ) : di sản

Lời giải chi tiết:

1. heritage 2. dynasties 3. excavations
4. intact 5. relics 6. complex

1. These historic buildings are an important part of Ha Noi’s heritage and should be preserved.

( Những tòa nhà lịch sử dân tộc này là một phần quan trọng của di sản TP.HN và cần được bảo tồn. )

Giải thích: Sau sở hữu cách Ha Noi’s cần dùng danh từ

2. During the different dynasties, the Thang Long Imperial Citadel was expanded.

( Trong suốt những triều đại khác nhau, Hoàng Thành Thăng Long được lan rộng ra. )

Giải thích: Sau tính từ “different” + danh từ

3. The archaeological excavations that led to the discovery of the ancient city lasted several years.

( Các cuộc khai thác khảo cổ đã dẫn tới việc tò mò thành phố cổ này lê dài vài năm. )

Giải thích: Sau tính từ “archaeological ” + danh từ 

4. A lot of ancient houses in Hoi An remain intact even after several hundred years.

( Rất nhiều ngôi nhà cổ ở Hội An vẫn còn nguyên vẹn ngay cả sau vài trăm năm. )

Giải thích: remain + tính từ 

5. A lot of relics from ancient times are on display at the national heritage museum.

( Rất nhiều di vật từ thời cổ đại được tọa lạc tại kho lưu trữ bảo tàng di sản vương quốc. )

Giải thích: a lot of + danh từ số nhiều

6. The old houses have been pulled down in order to build a modern residential complex.

( Các ngôi nhà cũ đã được phá bỏ để thiết kế xây dựng một khu dân cư văn minh. )

Giải thích: Sau mạo từ “a” và các tính từ “modern, residential” cần danh từ số ít.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Use the correct form of the word in brackets to complete each sentence. 

(Sử dạng đúng của từ cho sẵn trong ngoặc kép để hoàn thành các câu dưới đây.)

1. At the Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long, visitors can see the __________ site at 18 Hoang Dieu Street and several famous monuments. ( archaeology )
2. Ha Long Bay was recognised as a World Natural Heritage Site for its __________ beauty and geological value in 1994 and 2000 respectively. ( nature )
3. In December 1993, UNESCO recognised the Complex of Hue Monuments as a World __________ Heritage Site – the first site in Viet Nam to be added to the World Heritage list. ( culture )
4. The tour of the cave and grotto system is the main __________ for tourists in Phong Nha – Ke Bang National Park. ( attract )
5. What is special about Hoi An Ancient Town is that it is in a good state of __________. ( preserve )

Lời giải chi tiết:

1. archaeological 2. natural 3. Cultural
4. attraction 5. preservation

1. At the Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long, visitors can see the archaeological site at 18 Hoang Dieu Street and several famous monuments. ()

( Tại khu vực Trung tâm của Hoàng thành Thăng Long, hành khách hoàn toàn có thể xem khu khảo cổ học tại số 18 Hoàng Diệu và một số ít di tích lịch sử nổi tiếng. )

Giải thích: Sau mạo từ “the” và trước danh từ “site” cần tính từ

archaeology ( n ) : ngành khảo cổ => archaeological ( adj ) : thuộc về khảo cổ

2. Ha Long Bay was recognised as a World Natural Heritage Site for its natural beauty and geological value in 1994 and 2000 respectively. 

( Vịnh Hạ Long được công nhận là di sản vạn vật thiên nhiên quốc tế vì vẻ đẹp tự nhiên và giá trị địa chất vào năm 1994 và 2000. )

Giải thích: Sau tính từ sở hữu “its” và trước danh từ “beauty” cần tính từ

nature ( n ) : vạn vật thiên nhiên => natural ( adj ) : thuộc về tự nhiên

3. In December 1993, UNESCO recognised the Complex of Hue Monuments as a World Cultural Heritage Site – the first site in Viet Nam to be added to the World Heritage list. 

( Tháng 12 năm 1993, UNESCO công nhận Tổ hợp di tích lịch sử văn hoá Huế là di sản văn hoá quốc tế – khu vực tiên phong ở Nước Ta được thêm vào list Di sản Thế giới. )

Giải thích: Sau mạo từ “a”, danh từ “world” và trước danh từ “heritage site” cần tính từ.

culture ( n ) : văn hóa truyền thống => cultural ( adj ) : thuộc về văn hóa truyền thống

4. The tour of the cave and grotto system is the main attraction for tourists in Phong Nha – Ke Bang National Park. 

( Chuyến du lịch tới hang động và mạng lưới hệ thống hang động là điểm lôi cuốn chính cho khách du lịch trong Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. )

Giải thích: Sau mạo từ “the” và tính từ “main” cần danh từ.

attract ( v ) : lôi cuốn => attraction ( n ) : sự lôi cuốn

5. What is special about Hoi An Ancient Town is that it is in a good state of preservation

( Điều đặc biệt quan trọng về Phố cổ Hội An là ở trạng thái bảo tồn tốt. )

Giải thích: Sau giới từ “of” cần danh từ.

preserve ( v ) : giữ gìn => preservation ( n ) : sự giữ gìn

Pronunciation

Video hướng dẫn giải

1. Listen to these exchanges and pay attention to the intonation pattern of the question.

( Nghe những mẩu hội thoại dưới đây, chú ý quan tâm đến kiểu ngôn từ của những câu hỏi. )

1. A: Is My Son Sanctuary a natural or cultural world heritage site?

( Khu bảo tồn Mỹ Sơn là di sản văn hoá quốc tế tự nhiên hay văn hoá ? )

    B: It’s a cultural heritage site.

( Đó là một di sản văn hoá. )

2. A: Shall we go to the Citadel of the Ho Dynasty or do you want to see another site?

( Chúng ta sẽ đi đến Thành nhà Hồ hay là bạn muốn xem một cảnh đẹp khác ? )

    B: Let’s go to the Citadel.

( Hãy đi đến kinh thành đấy. )

3. A: Which world heritage site would you like to visit? Ha Long Bay, Phong Nha – Ke Bang National Park, or Trang An Scenic Landscape Complex?

( Bạn muốn ghé thăm di sản quốc tế nào ? Vịnh Hạ Long, vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, hoặc khu cảnh sắc Trảng An ? )

   B: I’d like to visit Ha Long Bay.

( Tôi muốn thăm Vịnh Hạ Long. )

4. A: When is the best time to visit the Complex of Hue Monuments? In April or in June?

   (Khi nào là thời gian tốt nhất để đến thăm Khu di tích Tổ hợp Huế? Vào tháng 4 hoặc tháng 6?)

   B: In April. (Vào tháng Tư.)

5. A: Do you want to visit the ancient town or the modern complex?

( Bạn có muốn ghé thăm thành phố cổ hoặc khu phức tạp văn minh ? )

   B: I want to see the ancient town.

( Tôi muốn ngắm phố cổ. )

Lời giải chi tiết:

1. A: Is My Son Sanctuary a natural  or cultural world heritage site ?

    B: It’s a cultural heritage site.

2. A: Shall we go to the Citadel of the Ho Dynasty  or do you want to see another site ?

    B: Let’s go to the Citadel.

3. A: Which world heritage site would you like to visit? Ha Long Bay , Phong Nha – Ke Bang National Park , or Trang An Scenic Landscape Complex ?

   B: I’d like to visit Ha Long Bay.

4. A: When is the best time to visit the Complex of Hue Monuments? In April  or in June ?

    B: In April.

5. A: Do you want to visit the ancient town  or the modern complex ?

    B: I want to see the ancient town.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Now listen to 1 again and practise saying these exchanges.

( Hãy nghe bài tập 1 một lần nữa và tập nói lại những mấu hội thoại này. )

1. A: Is My Son Sanctuary a natural ⤻ or cultural world heritage site ↷?

B: It’s a cultural heritage site.

2. A: Shall we go to the Citadel of the Ho Dynasty ⤻ or do you want to see another site ↷?

B: Let’s go to the Citadel.

3. A: Which world heritage site would you like to visit? Ha Long Bay ⤻, Phong Nha – Ke Bang National Park ⤻, or Trang An Scenic Landscape Complex ↷?

B: I’d like to visit Ha Long Bay.

4. A: When is the best time to visit the Complex of Hue Monuments? In April ⤻ or in June ↷?

B: In April.

5. A: Do you want to visit the ancient town ⤻ or the modern complex ↷?

B: I want to see the ancient town.

Grammar

Video hướng dẫn giải

1. Underline the correct word or phrase in each sentence 

( Gạch dưới từ / cụm từ đúng trong mỗi câu dưới đây. )
1. Have you visited the pagodas ( to lie / lying / lain ) on Tran Phu Street in Hoi An ?
2. Irresponsible tourists damaged the archaeological site and some of the relics ( to date / dating / to be dated ) back to the last ruling dynasty .
3. The ancient houses ( to destroy / destroying / destroyed ) by the fire are now under reconstruction .
4. Most tourists like buying clothes, lanterns, and other handicrafts ( to make / making / made ) by local craftsmen in Hoi An .
5. The only thing ( to see / seeing / sees ) at the Citadel of the Ho Dynasty is the stone walls .
6. The Complex of Hue Monuments was the first site in Viet Nam ( to be recognised / be recognising / recognises ) as a World Heritage Site by UNESCO .

Lời giải chi tiết:

1. lying 2. dating 3. destroyed
4. made 5. to see 6. to be recognised

1. Have you visited the pagodas lying on Tran Phu Street in Hoi An?

( Bạn đã đến thăm những ngôi chùa nằm trên phố Trần Phú ở Hội An chưa ? )

Giải thích: Rút gọn mệnh đề quan hệ: which lies => lying

2. Irresponsible tourists damaged the archaeological site and some of the relics dating back to the last ruling dynasty.

( Khách du lịch không được làm hỏng khu khảo cổ học và 1 số ít di tích lịch sử có niên đại từ triều đại cầm quyền ở đầu cuối. )

Giải thích: Rút gọn mệnh đề quan hệ: which dated => dating

3. The ancient houses destroyed by the fire are now under reconstruction.

( Những ngôi nhà cổ bị hủy hoại bởi đám cháy đang được tái cấu trúc. )

Giải thích: Rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động: which was destroyed => destroyed

4. Most tourists like buying clothes, lanterns, and other handicrafts made by local craftsmen in Hoi An.

( Hầu hết khách du lịch thích mua quần áo, đèn lồng, và những nghề bằng tay thủ công được làm từ thợ thủ công địa phương ở Hội An. )

Giải thích: Rút gọn mệnh đề quan hệ: which are made => made

5. The only thing to see at the Citadel of the Ho Dynasty is the stone walls.

( Điều duy nhất để nhìn thấy ở thành nhà Hồ là những bức tường đá. )

Giải thích: Cụm từ chỉ mục đích => to V

6. The Complex of Hue Monuments was the first site in Viet Nam to be recognised as a World Heritage Site by UNESCO.

( Khu di tích lịch sử Huế là di tích lịch sử lịch sử vẻ vang tiên phong ở Nước Ta được UNESCO công nhận là di sản quốc tế. )

Giải thích: Rút gọn mệnh đề quan hệ sau từ chỉ số thứ tự (to V) dạng bị động => to be Ved/P2

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Rewrite the sentences replacing the relative clauses with participle or to-infinitive clauses.

( Viết lại những câu dưới đây, sửa chữa thay thế mệnh đề quan hệ bằng phân từ động từ nguyên mẫu có TO. )

1. Some of the relics that were found at the archaeological site of the Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long belong to the Ly Dynasty.

2. The Japanese Bridge that was built in the early 1600s became a main tourist attraction in Hoi An.

3. Tourists should avoid purchasing unusual relics that were illegally removed from protected heritage sites.

4. He was the last emperor who ruled both parts of the empire.

5. We visited an ancient house that overlooks the Thu Bon River in Hoi An.

6. Trang An Scenic Landscape Complex is the 8th World Heritage Site in Viet Nam that has been recognised by UNESCO.

Lời giải chi tiết:

1. Some of the relics found at the archaeological site of the Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long belong to the Ly Dynasty.

( Một số di tích lịch sử đã được tìm thấy tại khu khảo cổ học thuộc Khu vực Trung tâm của Hoàng Thành Thăng Long thuộc thời Lý. )

2. The Japanese Bridge built in the early 1600s became a main tourist attraction in Hoi An.

( Cầu Nhật Bản được thiết kế xây dựng vào đầu những năm 1600 đã trở thành điểm lôi cuốn khách du lịch chính tại Hội An. )

3. Tourists should avoid purchasing unusual relics illegally removed from protected heritage sites.

( Khách du lịch nên tránh mua những di vật không bình thường đã bị luân chuyển trái phép khỏi những di sản được bảo tồn. )

4. He was the last emperor to rule both parts of the empire.

( Ông là vị hoàng đế sau cuối quản lý cả hai phần của đế chế. )

5. We visited an ancient house overlooking the Thu Bon River in Hoi An.

( Chúng tôi thăm một ngôi nhà cổ kính nhìn ra sông Thu Bồn ở Hội An. )

6. Trang An Scenic Landscape Complex is the 8th World Heritage Site in Viet Nam to be recognised by UNESCO.

( Khu cảnh sắc Tràng An là di sản quốc tế thứ 8 tại Nước Ta đã được UNESCO công nhận. )

Từ vựng

1. audio icon

2. audio icon

3. audio icon

4. audio icon

5. audio icon

6. audio icon

7. audio icon

8. audio icon

0 comments on “Giải Language trang 32 Unit 8 SGK Tiếng Anh 11 mới

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social