Wednesday, 23 November, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Cách xác định nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất


articlewriting1
Bài 13 : Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học – Bài 3 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Dựa vào quy luật biến hóa tính kim loại, tính phi kim của nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy nêu :Nội dung chính

 • I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học đầy đủ nhất
 • II. Bảng nguyên tử khối và cấu tạo bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học đầy đủ nhất
 • 1.Bảng nguyên tử khối 
 • 2. Ô nguyên tố
 • 4. Nhóm nguyên tố
 • III. Quan hệ giữa vị trí của nguyên tố và cấu tạo nguyên tử của nó
 • IV. Quan hệ giữa vị trí và tính chất của nguyên tố
 • Vị trí nguyên tố cho biết:
 • V. So sánh tính chất hoá học của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận
 • a. Trong chu kì theo chiều tăng của điện tích hạt nhân:
 • b. Trong nhóm A theo chiều tăng của điện tích hạt nhân:
 • Video liên quan

Dựa vào quy luật biến đổi tính kim loại, tính phi kim của nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy nêu:

a ) Nguyên tố nào là kim loại mạnh nhất ? Nguyên tố nào là phi kim mạnh nhất ?
b ) Các nguyên tố kim loại được phân bổ ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn ?
c ) Các nguyên tố phi kim được phân bổ ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn ?
d ) Nhóm nào gồm những nguyên tố kim loại nổi bật ? Nhóm nào gồm những nguyên tố phi kim nổi bật ?
e ) Các nguyên tố khí hiếm nằm ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn ?

cach xac dinh nguyen to co tinh kim loai manh nhat 125ec9c688346a12edbdb922c206651e

Quảng cáo

a ) Kim loại mạnh nhất : Cs ; Phim kim mạnh nhất : F ;
b ) Các nguyên tố kim loại phân bổ ở khu vực phía dưới, bên trái BTH .
c ) Các nguyên tố kim loại phân bổ ở khu vực phía trên, bên phải BTH .
d ) Nhóm IA gồm những nguyên tố kim loại nổi bật. Nhóm VIIA gồm những nguyên tố phi kim loại nổi bật .
e ) Các nguyên tố khí hiếm thuộc nhóm VIIIA.

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

Dựa vào quy luật biến hóa tính kim loại, tính phi kim của những nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy vấn đáp những câu hỏi sau :a ) Nguyên tố nào là kim loại mạnh nhất ? Nguyên tố nào là phi kim mạnh nhất ?b ) Các nguyên tố kim loại được phân bổ ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn ?c ) Các nguyên tố phi kim được phân bổ ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn ?d ) Nhóm nào gồm những nguyên tố kim loại nổi bật ? Nhóm nào gồm hầu hết những nguyên tố phi kim nổi bật ?e ) Các nguyên tố khí hiếm nằm ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn ? 2 ) Cho nguyên tố A có Z = 16 và B có Z = 26. a ) Viết thông số kỹ thuật electron và xác lập vị trí của A, B trong mạng lưới hệ thống tuần hoàn ( số thứ tự, chu kỳ luân hồi, phân nhóm, nhóm ). b ) A, B là kim loại hay phi kim ? Giải thích. 3 ) Cho ba nguyên tố A, M, X có thông số kỹ thuật electron ở lớp ngoài cùng ( n = 3 ) tương ứng là : ns1, ns2np1, ns2np5. a ) Hãy xác lập vị trí của A, M, X trong bảng HTTH. b ) Nguyên tố nào là kim loại, phi kim ? Chúng hoàn toàn có thể hình thành ion nào ? Viết thông số kỹ thuật electron của những ion đó. 4 ) Một nguyên tố X ở chu kỳ luân hồi 4, phân nhóm chính nhóm VI. a ) Lập luận để viết thông số kỹ thuật electron của X. b ) Nêu tên và tính thành phần % về khối lượng của X trong oxit cao nhất

Đề bài

Dựa vào quy luật biến hóa tính kim loại, tính phi kim của những nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy vấn đáp những câu hỏi sau : a ) Nguyên tố nào là kim loại mạnh nhất ? Nguyên tố nào là phi kim mạnh nhất ? b ) Các nguyên tố kim loại được phân bổ ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn ? c ) Các nguyên tố phi kim được phân bổ ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn ? d ) Nhóm nào gồm những nguyên tố kim loại nổi bật ? Nhóm nào gồm hầu hết những nguyên tố phi kim nổi bật ? e ) Các nguyên tố khí hiếm nằm ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a ) Fr là kim loại mạnh nhất. F là phi kim mạnh nhất .b ) Các kim loại được phân bổ ở khu vực bên trái trong bảng tuần hoàn .c ) Các phi kim được phân bổ ở khu vực bên phải trong bảng tuần hoàn .d ) Nhóm IA gồm những kim loại nổi bật. Nhóm VIIA gồm những phi kim nổi bật .e ) Các khí hiếm nằm ở nhóm VIIIA ở khu vực bên phải trong bảng tuần hoàn .

Loigiaihay.com

Chào các em học sinh, hôm nay Kiến Guru chia sẻ đến các em bài viết về bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học đầy đủ nhất. Bảng nguyên tố là 1 phần rất quan trọng giúp chúng ta biết các chất nằm ở đâu, thuộc chu kì nào, có hóa trị bao nhiêu và hơn nữa là giúp cho các em hiểu được cấu tạo và nguyên tắc của chúng. Vậy chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhé! 

I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học đầy đủ nhất

– Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử .
– Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử sẽ được xếp thành một hàng ở chu kì
– Các nguyên tố có cùng số e hóa trị trong nguyên tử được xếp thành một cột. ( nhóm )

II. Bảng nguyên tử khối và cấu tạo bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học đầy đủ nhất

1.Bảng nguyên tử khối 

2. Ô nguyên tố

Số thứ tự của ô nguyên tố đúng bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó ( = số e = số p = số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân ).

3. Chu kì

Chu kì là dãy của những nguyên tố mà nguyên tử của chúng cùng số lớp electron và sẽ được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần .
Số thứ tự của chu kì trùng với số lớp electron của nguyên tử những nguyên tố trong chu kì đó .
* Chu kì nhỏ : gồm chu kì 1, 2, 3 .
* Chu kì lớn : gồm chu kì 4, 5, 6, 7 .

    Ví dụ: 12Mg: 1s2/2s22p6/3s2.

→ Mg thuộc chu kì 3 vì có 3 lớp electron .

4. Nhóm nguyên tố

– Nhóm nguyên tố là tập hợp những nguyên tố mà nguyên tử có thông số kỹ thuật electron tương tự như nhau, do đó có đặc thù hóa học gần giống nhau và được xếp thành một cột .
– Chỉ có 2 loại nhóm nguyên tố đó là nhóm A và nhóm B :
+ Nhóm A sẽ gồm có những nguyên tố s và p .
Số thứ tự nhóm A = tổng số e lớp ngoài cùng .
+ Nhóm B sẽ gồm có những nguyên tố d và f có thông số kỹ thuật e nguyên tử tận cùng dạng ( n – 1 ) dxnsy :

III. Quan hệ giữa vị trí của nguyên tố và cấu tạo nguyên tử của nó

Các thông số kỹ thuật electron trong nguyên tử và vị trí của những nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn có mối quan hệ qua lại với nhau .
– Số thứ tự của ô nguyên tố = tổng số e của nguyên tử
– Số thứ tự của chu kì = số lớp e
– Số thứ tự của nhóm :
+ Nếu thông số kỹ thuật e lớp ngoài cùng có dạng nsansp thì nguyên tố thuộc nhóm ( a + b ) A
+ Nếu thông số kỹ thuật e kết thúc ở dạng ( n-1 ) dxnsy thì nguyên tố thuộc nhóm B :
Nhóm ( x + y ) B nếu 3 ≤ ( x + y ) ≤ 7 .
Nhóm VIIIB nếu 8 ≤ ( x + y ) ≤ 10 .
Nhóm ( x + y – 10 ) B nếu 10 < ( x + y ) .

IV. Quan hệ giữa vị trí và tính chất của nguyên tố

Vị trí nguyên tố cho biết:

– Các nguyên tố thuộc nhóm ( IA, IIA, IIIA ) trừ B và H có tính kim loại. Các nguyên tố thuộc nhóm VA, VIA, VIIA có tính phi kim ( trừ Antimon, bitmut, poloni ) .
– Hoá trị cao nhất của nguyên tố với oxi, hóa trị với hiđro .
– Công thức của oxit cao nhất và hidroxit tương ứng
– Công thức của hợp chất khí với H ( nếu có )
– Oxit và hidroxit sẽ có tính axit hay bazo .

    Ví dụ: Cho biết S ở ô thứ 16 suy ra:

– S ở nhóm VI, CK3, PK
– Hoá trị cao nhất với oxi 6, với hiđro là 2 .
– CT oxit cao nhất SO3, h / c với hiđro là H2S .
– SO3 là ôxit axit và H2SO4 là axit mạnh .

V. So sánh tính chất hoá học của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận

a. Trong chu kì theo chiều tăng của điện tích hạt nhân:

– Tính kim loại yếu dần, tính phi kim mạnh dần .
– Tính bazơ, của oxit và hiđroxit yêú dần, tính axit mạnh dần .

b. Trong nhóm A theo chiều tăng của điện tích hạt nhân:

Tính kim loại mạnh dần, tính phi kim yếu dần .

* Lưu ý khi xác định vị trí các nguyên tố nhóm B .

– Nguyên tố họ d : ( n-1 ) dansbvới a = 1 → 10 ; b = 1 → 2
+ Nếu a + b < 8 ⇒ a + b là số thứ tự của nhóm . + Nếu a + b > 10 ⇒ ( a + b ) – 10 là số thự tự của nhóm .
+ Nếu 8 ≤ a + b ≤ 10 ⇒ nguyên tố thuộc nhóm VIII B
– Nguyên tố họ f : ( n-2 ) fansbvới a = 1 → 14 ; b = 1 → 2
+ Nếu n = 6 ⇒ Nguyên tố thuộc họ lantan .
+ Nếu n = 7 ⇒ Nguyên tố thuộc họ acti

Khối nguyên tố (block)

Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thuộc 4 khối : khối s, khối p, khối d và khối f
e sau cuối điền vào phân lớp nào ( theo thứ tự mức nguồn năng lượng ) thì nguyên tố thuộc khối đó

Đặc biệt nguyên tố H hiện nay được xếp ở vị trí là ngón IA và VIIA đều ở chu kì 1. Nguyên tố He mặc dù có 2e lớp ngoài cùng nhưng được xếp ở nhóm VIIIA. Điều này hoàn toàn phù hợp vì H giống kim loại kiềm đều có 1e ở lớp ngoài cùng nhưng nó cũng giống các halogen vì chỉ thiếu 1e nữa là đạt cấu hình bền giống khí hiếm He: còn He mặc dù có 2e ở lớp ngoài cùng nhưng giống các khí hiếm khác là cấu hình e đó là bão hòa 

Các em đã xem qua ý nghĩa của bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học đầy đủ nhất. Qua bài viết này, Kiến Guru đã giúp các em đọc được bảng tuần hoàn, hiểu được ý nghĩa của nó. Hãy đọc và ghi nhớ nó để ôn tập thật tốt các em nhé! Chúc các em học tốt và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới!  

Video liên quan

0 comments on “Cách xác định nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social