Thursday, 01 December, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Kiểu gen aabb tạo ra bao nhiêu giao tử?


articlewriting1
1 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb giảm phân tạo ra những giao tửA. Chỉ 1 trong 4 loại AB, Ab, ab, Ab

B. AB và ab hoặc Ab và aB

C. Aa và BbD. A, a, B, b

Lời giải

kieu gen aabb tao ra bao nhieu giao tu 349c91e7f489e9433ab3b47f71828563Vậy 1 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb giảm phân cho tối đa 2 loại giao tử là AB và ab hoặc Ab và aB .

Đáp án B

Có 3 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb ( mỗi gen nằm trên một NST thường ) giảm phân thông thường tạo ra 4 loại giao tử. Theo triết lý, tỉ lệ những loại giao tử tạo ra là

A. 3 : 3 : 1 : 1

B. 1 : 1 : 1 : 1

C. 2 : 2 : 2 : 1

D. 1 : 1: 2 : 2

Theo lí thuyết, khung hình có kiểu gen AAbb giảm phân tạo ra loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ bao nhiêu ? A. 50 % B. 25 % C. 75 % D. 100 % Theo lí thuyết, khung hình có kiểu gen AAbb giảm phân tạo ra loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ bao nhiêu ? A. 50 % B. 25 % C. 75 % D. 100 % Cơ thể có kiểu gen AaBb D E d e giảm phân tạo ra 16 loại giao tử, trong đó loại giao tử AbDe chiếm tỉ lệ 4,5 %. Biết rằng không có đột biến, tần số hoán vị gen là

A. 18%.  

B. 36%.  

C. 24%

D.  40%

Xét một tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb giảm phân thông thường. Có bao nhiêu nhận định và đánh giá dưới đây đúng ? ( 1 ) Thực tế khi kết thúc giảm phân sẽ tạo được 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau. ( 2 ) Tế bào kết thúc giảm phân sẽ tạo ra 4 tinh trùng. ( 3 ) Thực tế, kết thúc giảm phân chỉ tạo ra 2 loại giao tử có kiểu gen khác nhau. ( 4 ) Theo kim chỉ nan, tỉ lệ giao tử có kiểu gen AB là 50%

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

I. Nếu chỉ có 1 tế bào giảm phân không có hoán vị thì chỉ sinh ra 2 loại giao tử. III. Nếu chỉ có 3 tế bào giảm phân thì hoàn toàn có thể sẽ sinh ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 2 : 2 : 1 : 1. IV. Nếu chỉ có 4 tế bào giảm phân tạo ra 4 loại giao tử thì mỗi loại giao tử luôn chiếm tỉ lệ 25 %.

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Một cơ thể đực có kiểu gen AaBb tiến hành giảm phân tạo giao tử. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu chỉ có 1 tế bào giảm phân không có hoán vị thì chỉ sinh ra 2 loại giao tử. II. Nếu chỉ có 2 tế bào giảm phân thì tối thiểu sẽ cho 2 loại giao tử. III. Nếu chỉ có 3 tế bào giảm phân thì hoàn toàn có thể sẽ sinh ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 2 : 2 : 1 : 1. IV. Nếu chỉ có 4 tế bào giảm phân tạo ra 4 loại giao tử thì mỗi loại giao tử luôn chiếm tỉ lệ 25 %. A. 1 B. 2 C. 4 D. 3 I. Nếu chỉ có 1 tế bào giảm phân không có hoán vị thì chỉ sinh ra 2 loại giao tử. III. Nếu chỉ có 3 tế bào giảm phân thì hoàn toàn có thể sẽ sinh ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 2 : 2 : 1 : 1.

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Cho biết kiểu gen Aabb tạo ra mấy loại giao tử và tỉ lệ mỗi loại giao tử là bao nhiêu ? Có 2 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân số trứng tạo thành làCó 3 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân số thể khuynh hướng đã tiêu biến là Xét kiểu gen AaBb, xác lập số loại giao tử tối đa được tạo ra trong hai trường hợp : Có 1 tế bào giảm phân và có 3 tế bào giảm phân.
A. B.

C.

D.

Video liên quan

0 comments on “Kiểu gen aabb tạo ra bao nhiêu giao tử?

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social