Thursday, 01 December, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Hoạt động nhân đôi của nst có cơ sở từ?


articlewriting1

Nhiễm sắc thể có khả năng tự nhân đôi, phân li hoặc tổ hợp ổn định qua các thế hệ. Nhiễm sắc thể có khả năng bị đột biến cấu trúc tạo ra những đặc trưng di truyền mới. Vậy hoạt động nhân đôi của nst có cơ sở từ?

Câu hỏi:

Hoạt động nhân đôi của nst có cơ sở từ ?

A. Sự nhân đôi của tế bào chất.

B. Sự nhân đôi của NST đơn .
C.Sự nhân đôi của sợi nhiễm sắc
D. Sự nhân đôi của ADN .

Đáp án đúng D.

Hoạt động nhân đôi của nst có cơ sở từ sự nhân đôi của ADN do NST có cấu trúc mang gen có thực chất là ADN, chính nhờ sự tự sao của ADN dẫn đến sự tự nhân đôi của NST, nhờ đó những gen di truyền tính trạng được di truyền qua những thế hệ tế bào khung hình .

Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng do:

Nhiễm sắc thể (NST) là vật thể tồn tại trong nhân tế bào. Trong tế bào sinh dưỡng (tế bào xoma), nhiễm sắc thể tồn tại thành từng cặp tương đồng giống nhau về hình thái và kích thước, 1 có nguồn gốc từ bố, 1 có nguồn gốc từ mẹ nên các gen trên cặp NST cũng tồn tại thành từng cặp. Bộ NST trong tế bào chứa các cặp NST tương đồng gọi là bộ NST lưỡng bội (2n), bộ NST trong giao tử chỉ chứa một NST của mỗi cặp tương đồng được gọi là bộ NST đơn bội (n).

Đa số những loài có kí hiệu cặp NST giới tính ở giới cái là XX, giới đực là XY. Một số trường hợp khác : châu chấu : giới cái XX, giới đực OX ; chim, tằm : cái XY, đực XX. Mỗi loài có bộ NST đặc trưng về số lượng, hình dạng và cấu trúc NST
Cấu trúc hiển vi của NST thường được diễn đạt khi nó có dạng đặc trưng ở kì giữa. Ở kì này, NST gồm hai nhiễm sắc tử chị em ( crômatit ) gắn với nhau ở tâm động ( eo thứ nhất ) chia nó thành hai cánh. Tâm động là điểm đính NST vào sợi tơ trong thoi phân bào. Nhờ đó, khi sợi tơ co rút trong quy trình phân bào, NST chuyển dời về những cực của tế bào. Một số NST còn có eo thứ hai. Mỗi cromatit gồm : 1 phân tử ADN và prôtêin histon
NST có cấu trúc mang gen có thực chất là ADN, chính nhờ sự tự sao của ADN dẫn đến sự tự nhân đôi của NST, nhờ đó những gen di truyền tính trạng được di truyền qua những thế hệ tế bào khung hình .

0 comments on “Hoạt động nhân đôi của nst có cơ sở từ?

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social