Monday, 16 May, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Phương pháp giải dạng bài tập về cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ


linh

* Một số lưu ý cần nhớ:

1. Đồng đẳng:

Những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có đặc thù hoá học tựa như nhau là những chất đồng đẳng, chúng hợp thành dãy đồng đẳng .

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, …, CnH2n+2, chất sau hơn chất trước 1 nhóm CH2 nhưng đều có tính chất hoá học tương tự nhau.

2. Đồng phân:

Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử là những chất đồng phân .Các bước viết đồng phân của hợp chất hữu cơ :

Bước 1: Tính độ bất bão hòa k (số vòng + số liên kết pi)

Bước 2:  Xem ứng với CTPT này có những đồng phân nào:  đồng phân mạch C ( đồng phân mạch thẳng và mạch C không phân nhánh) ; đồng phân vị trí liên kết bội

Bước 3: Bắt đầu vẽ các đồng phân, lưu ý trục đối xứng để tránh việc trùng lặp CTCT

3. Liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ thường là liên kết cộng hoá trị.

a ) Liên kết δ tạo thành do xen phủ trục nối 2 hạt nhân nguyên tử .b ) Liên kết π tạo thành do xen phủ bên trục nối 2 hạt nhân nguyên tử .

* Một số ví dụ điển hình:

Ví dụ 1: Trong những dãy chất sau đây, dãy nào có các chất là đồng phân của nhau?

A. C2H5OH, CH3OCH3. 

B. CH3OCH3, CH3CHO. 

C. CH3CH3CH2OH, C2H5OH. 

D. C4H10, C6H6.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Công thức phân tử của những chất trong đáp án lần lượt làA là C2H6O và C2H6OB là C2H6O và C2H4OC là C3H8O và C2H6OD là C4H10 và C6H6

Đáp án A

Ví dụ 2: Cho  các  chất:  CH2=CH−CH=CH2;  CH3−CH2−CH=C(CH3)2;  CH3−CH=CH−CH=CH2; CH3−CH=CH2; CH3−CH=CH−COOH. Số chất có đồng phân hình học là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Hướng dẫn giải chi tiết:

Các chất có đồng phân hình học là

 CH3−CH=CH−CH=CH2; CH3−CH=CH−COOH.

Đáp án C

Ví dụ 3: Số liên kết σ (xich ma) có trong mỗi phân tử: CH≡CH; CH2=CH2; CH2=CH-CH=CH2 lần lượt là:

A. 3; 5; 9.     

B. 4; 3; 6.             

C. 5; 3; 9. 

D. 4; 2; 6.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Trong phân tử CH ≡ CH có 1 link σ ( C-C ) và 2 link σ ( C-H )Trong phân tử CH2 = CH2 có 1 link σ ( C-C ) và 4 link σ ( C-H )Trong phân tử CH2 = CH-CH = CH2 có 2 liên lết σ ( C-C ) và 6 link σ ( C-H )

Đáp án A

Ví dụ 4: Có bao nhiêu đồng phân ứng với CTPT C5H10 ?

A. 11

B. 8

C. 9

D. 10

Hướng dẫn giải chi tiết:

C5H10n = 52 n + 2 – 2 k = 10 => k = 1=> Chất này hoàn toàn có thể có dạng mạch hở, chứa 1 link pi, hoặc no mạch vòng .

 linh

Đáp án D

Ví dụ 5: Có bao nhiêu công thức cấu tạo ứng với CTPT C3H8O ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn giải chi tiết:

Xem thêm: Viết bưu thiếp

CH3CH2CH2OH ; CH3CH2 ( OH ) CH3 ; CH3-O-CH2CH3

Đáp án C

Loigiaihay.com

0 comments on “Phương pháp giải dạng bài tập về cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social