Monday, 19 September, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Trắc nghiệm chương III bài 5: Hình có trục đối xứng


articlewriting1

1. NHẬN BIẾT (13 câu)

Câu 1 : Hình chữ nhật có bao nhiêu trục đối xứng ?

A. 1                              B. 2                               C. 3                               D. 4

Câu 2 : Cho hình sau, chọn câu đúng nhất

71

A. Hình a ) và c ) có trục đối xứngB. Hình c ) có trục đối xứngC. Hình b ) và c ) có trục đối xứngD. Cả 3 hình có trục đối xứngCâu 3 : Trong những khu công trình dưới đây, có bao nhiêu khu công trình có trục đối xứng ?

72

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Câu 4 : Hình nào dưới đây có vô số trục đối xứng ?A. Hình lục giác đềuB. Hình vuôngC. Hình chữ nhậtD. Hình trònCâu 5 : Hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng ?A. 0 B. 1 C. 2 D. 4Câu 6. Hình tam giác đều có mấy trục đối xứng ?A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Câu 7. Hình nào dưới đây chỉ ra đúng trục đối xứng của hình thang cân ?

73

A B C DCâu 8. Phát biểu nào dưới đây là đúng ?A. Mỗi đường chéo là một trục đối xứng của hình chữ nhật .B. Mỗi đường thẳng đi qua tâm một đường tròn là trục đối xứng của hình tròn trụ .C. Mỗi đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đối lập là trục đối xứng của hình thoi .D. Mỗi đường chéo là một trục đối xứng của hình bình hành .Câu 9. Trong những hình dưới đây, có bao nhiêu hình có trục đối xứng ?

77

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Câu 10. Trong những hình dưới đây, những hình có trục đối xứng là ?

78

A. Tâm giác đều, trái tim, cánh diềuB. Cánh quạt, trái tim, cánh diềuC. Trái tim, cánh diềuD. Cả bốn hìnhCâu 11. Chữ cái nào dưới đây có trục đối xứng ?

79

A. A, H, E B. A, H C. A, B, H, E D. B, ECâu 12. Trong những hình sau, hình nào không có trục đối xứng ?A. Hình thang cân .B. Hình vuông .C. Hình bình hành .D. Hình chữ nhật .Câu 13. Phát biểu nào sau đây là đúng ?A. Hình thoi có 2 trục đối xứng .B. Hình vuông có 2 trục đối xứng .C. Hình lục giác đều có 3 trục đối xứng .D. Hình tròn có 3 trục đối xứng .

2. THÔNG HIỂU (7 câu)

Câu 1. Hãy chọn câu sai :A. Nếu hai tia đối xứng với nhau qua một đường thẳng thì chúng bằng nhau .B. Nếu hai tam giác đối xứng với nhau qua một đường thẳng thì chúng bằng nhau .C. Nếu hai tam giác đối xứng với nhau qua một đường thẳng thì chu vi của chúng bằng nhau .D. Nếu hai góc đối xứng với nhau qua một đường thẳng thì chúng bằng nhau .Câu 2. Chọn phát biểu sai. Hình đối xứng qua một đường thẳng d của :A. Một đoạn thẳng là đoạn thẳng bằng nóB. Một tam giác là một tam giác bằng nóC. Một góc là một góc bằng nóD. Một đường thẳng là một đường thẳng bằng nóCâu 3. Phát biểu nào dưới đây là đúng ?A. Mỗi đường chéo là một trục đối xứng của hình chữ nhật .B. Mỗi đường chéo là một trục đối xứng của hình bình hành .C. Mỗi đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đối lập là trục đối xứng của hình thoi .D. Mỗi đường thẳng đi qua tâm một đường tròn là trục đối xứng của hình tròn trụ .Câu 4. Cho những phát biểu sau :a ) Hình vuông ABCD chỉ có hai trục đối xứng là hai đường chéo AC, BD .b ) Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng MN và vuông góc với MN là trục đối xứng của đoạn thẳng MN .

c) Nếu đường thẳng d là trục đối xứng của đường tròn thì d đi qua tâm của đường tròn ấy.

Số phát biểu đúng là :A. 0 B. 2 C. 1 D. 3Câu 5. Chữ cái nào dưới đây có hai trục đối xứng ?

80

A. Chữ AB. Chữ BC. Chữ HD. Chữ MCâu 6. Trong những hình dưới đây, có bao nhiêu hình có trục đối xứng ?

81

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7Câu 7. Hãy chọn câu đúng ?A. Tam giác cân có hai trục đối xứng .B. Tam giác đều có ba trục đối xứng .C. Hình tam giác có ba trục đối xứng .D. Hình thang cân có hai trục đối xứng .

3. VẬN DỤNG (9 câu)

Câu 1. Trong những biển báo dưới đây, biển báo nào không có trục đối xứng ?

82

A. Hình a B. Hình b C. Hình c D. Hình dCâu 2. Cho đoạn thẳng AB có độ dài 6 cm và đường thẳng d. Đoạn thẳng A’B ’ đối xứng với AB qua d. Độ dài đoạn thẳng A’B ’ là bao nhiêu cm ?A. 6 cm B. 3 cm C. 9 cm D. 12 cmCâu 3. Cho tam giác ABC cân tại A, những đường trung tuyến AA ’, BB ’, CC ’. Trục đối xứng của tam giác ABC là :A. BB ′ và CC ‘ B. BB ′ C. AA ′ D. CC ′Câu 4. Cho đoạn thẳng AB có độ dài 3 cmvà đường thẳng d. Đoạn thẳng A’B ‘ đối xứng với AB qua d. Độ dài đoạn thẳng A’B ‘ là :A. 6 cm B. 3 cm C. 9 cm D. 12 cmCâu 5. Trong những loại biển báo sau, biển báo nào có trục đối xứng ?

83

A. Hình c ) và Hình d )B. Hình a ) và Hình d )C. Hình c ) và Hình b )D. Hình a ) và Hình c )Câu 6. Hình nào dưới đây không có trục đối xứng ?

84

A. Hình 1 .B. Hình 2 .C. Hình 3 .D. Hình 4 .Câu 7. Trong những hình sau, hình nào có trục đối xứng ?

85

A. hình aB. hình bC. hình a và hình bD. không có hình nàoCâu 8. Hình nào sau đây có trục đối xứng ?

86

A. hình aB. hình bC. hình b và hình cD. hình a và hình bCâu 9. Hình sau có mấy trục đối xứng

87

A. 1B. 2C. 3D. 4

4. VẬN DỤNG CAO (2 câu)

Câu 1. Cho hình vẽ. Hãy chọn câu đúng .

89

A. Điểm đối xứng với A qua đường thẳng d là A .B. Điểm đối xứng với A qua đường thẳng d là KC. Điểm đối xứng với K qua đường thẳng d là K .D. Điểm đối xứng với Q. qua đường thẳng d là Q.Câu 2. Toán vui. Hai bạn Na và Toàn đứng đối lập nhau trên nền đất, ở giữa họ có một dãy những số và dấu cộng như hình dưới đây. Do vị trí nhìn khác nhau nên hai bạn thấy hai dãy những phép tính khác nhau

88

Phép tính Toàn quan sát được để phép tính hai bạn quan sát thấy bằng nhau là :A. 11 + 81 + 19 + 91 + 68 = 270B. 11 + 86 + 19 + 91 + 68 = 275C. 89 + 16 + 69 + 61 + 98 + 11 = 344

D. 89 + 16 + 69 + 68 + 91 + 11 = 344

0 comments on “Trắc nghiệm chương III bài 5: Hình có trục đối xứng

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social