Sunday, 04 December, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Hàm cho giá trị bằng bình phương của x là


articlewriting1

Trắc nghiệm: Hàm cho giá trị bằng bình phương của x là:

A. Sqrt ( x ) ;
B. Sqr ( x ) ;

C. Abs(x);

D. Exp ( x ) ;

Trả lời:

Đáp án đúng: B. Sqr(x);

Hàm cho giá trị bằng bình phương của x là Sqr ( x ) ;

Tìm hiểu thêm về chương trình và các hàm trong tin học cùng Top Tài Liệu nhé!

1. Khái niệm chương trình con

a. Khái niệm:

– Để viết chương trình giải những bài toán lớn, phức tạp người lập trình hoàn toàn có thể chia thành nhiều bài toán nhỏ, mỗi bài toán là một dãy lệnh miêu tả 1 số ít thao tác nhất định ( gọi là chương trình con ). Sau đó ghép nối những chương trình con thành chương trình chính .
– Chương trình con là dãy những lệnh miêu tả 1 số ít thao tác nhất định và hoàn toàn có thể được triển khai từ nhiều vị trí trong chương trình .

b. Lợi ích của việc sử dụng chương trình con

– Tránh được việc phải lặp đi lặp lại cùng một dãy lệnh .
– Hỗ trợ việc thực thi những chương trình lớn .
– Phục vụ cho quy trình trừu tựng hĩa .
– Mở rộng năng lực ngơn ngữ .
– Thuận tiện cho việc tăng trưởng tăng cấp chương trình .

Hàm cho giá trị bằng bình phương của x là

2. Phân loại và cấu trúc chương trình con

a. Phân loại

Trong nhiều ngôn từ lập trình, chương trình con thường gồm hai loại :

– Hàm (Function): Là chương trình con thực hiện một số thao tác nào đó, và trả về một giá trị qua tên của nó.

Ví dụ :
+ Sin ( x ) nhận vào giá trị thực x và trả về giá trị sinx ,
+ Sqrt ( x ) nhận vào giá trị x trả về giá trị căn bậc hai của x ,
+ Length ( x ) nhận vào xâu x và trả về độ dài của xâu x, …

– Thủ tục(Procedure): Là chương trình con thực hiện một số thao tác nào đó, và không trả về giá trị nào qua tên của nó.

Ví dụ : Các thủ tục vào / ra chuẩn hay thủ tục xử lí xâu : writeln, readln, delete, …

b. Cấu trúc chương trình con

< phần đầu >

[ < phần khai báo > ]

< phần thân >

– Phần đầu: Cấu trúc chương trình con tương tự chương trình chính, nhưng nhất thiết phải có phần đầu để khai báo tên, nếu là Hàm thì phải có khai báo kiểu dữ liệu trả về.

– Phần khai báo: Có thể khai báo cho dữ liệu vào và ra, các hằng được sử dụng trong chương trình con.

– Phần thân: Là các dãy lệnh được thưc hiện trong chương trình con từ dữ liệu vào và được kết quả như mong muốn. Phần này luôn nằm giữa 2 từ khoá là Begin và End. Ở giữa là các thao tác cần thực hiện. Sau từ khóa End là dấu chấm phẩy (;).

c. Một số lưu ý

– Một chương trình con hoàn toàn có thể có hoặc không có tham số hình thức, hoàn toàn có thể có hoặc không có biến cục bộ .
– Tham số hình thức : Là tham số được đưa vào khi định nghĩa chương trình con .
– Tham số thực sự : Là tham số được viết trong lời gọi chương trình con. Gồm những hằng và biến nằm trong dấu ngoặc ( ) có tên chương trình con .
– Biến cục bộ : Là những biến được khai báo trong chương trình con .
– Biến toàn phần : Là những biến được khai báo trong chương trình chính .
– Trong thân hàm cần có lệnh : < tên hàm > : = < biểu thức > ;
– Kết thúc chương trình con là dấu chấm phẩy ( ; )

3. Các hàm cơ bản thường gặp

a. Hàm SUM

– Cú pháp: = SUM(gia_tri1,gia_tri2,….): tính tổng của các giá trị có trong danh sách.

+ Các giá trị cách nhau bởi dấu phẩy
+ Giá trị hoàn toàn có thể là giá trị đơn hoặc dãy những địa chỉ
Ví dụ : SUM ( 5,6,7 ) ; = SUM ( A1 : A4, B1, C1 : C3 )

b. Hàm AVERAGE

– Cú pháp: = AVERAGE(gia_tri1,gia_tri2,…): tính trung bình cộng của các giá trị có trong danh sách.

Ví dụ : Dữ liệu trong những ô : B1, B2, B3, B4 lần lượt là : 4, 8, 6 và 2. Công thức ở ô B6 là : = AVERAGE ( B1 : B4, 5 ). Giá trị trả về trong ô B6 là 5 .

c. Hàm MAX

– Cú pháp: = MAX(gia_tri1,gia_tri2,…): tìm giá trị số học lớn nhất của các giá trị có trong danh sách.

Ví dụ: Dữ liệu trong các ô : B1, B2, B3, B4 lần lượt là : 4, 8, 6, 2. =MAX(B1:B4) cho kết quả 8

d. Hàm MIN

– Cú pháp: = MIN(gia_tri1,gia_tri2,…): tìm giá trị số học nhỏ nhất của các giá trị có trong danh sách.

Ví dụ : Dữ liệu trong những ô : B1, B2, B3, B4 lần lượt là : 4, 8, 6, 2 = MIN ( B1 : B4 ) cho hiệu quả 2

0 comments on “Hàm cho giá trị bằng bình phương của x là

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social