Wednesday, 10 August, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Giải bài 1 trang 30 SGK Giải tích 12 – https://vietnamgottalent.vn


articlewriting1

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

Tìm những tiệm cận của đồ thị hàm số :
\ ( y = \ dfrac { x } { 2 – x } \ ) .

Phương pháp giải:

– Tính \ ( \ mathop { \ lim } f \ left ( x \ right ) \ ) khi \ ( x \ to \ pm \ infty \ ) ). Nếu tối thiểu \ ( \ mathop { \ lim } \ limits_ { x \ to + \ infty } f \ left ( x \ right ) = { y_0 } \ ) hoặc \ ( \ mathop { \ lim } \ limits_ { x \ to – \ infty } f \ left ( x \ right ) = { y_0 } \ ) thì ta KL \ ( y = y_0 \ ) là đường tiệm cận ngang
– Tính \ ( \ mathop { \ lim } f \ left ( x \ right ) \ ) khi \ ( x \ to { x_0 } ^ + \ ) ; \ ( x \ to { x_0 } ^ – \ )
nếu tối thiểu một trong những điều kiện kèm theo sau được thỏa mãn nhu cầu :
\ ( \ begin { array } { l } \ mathop { \ lim } \ limits_ { x \ to x_0 ^ + } f \ left ( x \ right ) = + \ infty ; \, \, \ mathop { \ lim } \ limits_ { x \ to x_0 ^ – } f \ left ( x \ right ) = – \ infty \ \ \ mathop { \ lim } \ limits_ { x \ to x_0 ^ + } f \ left ( x \ right ) = – \ infty ; \, \, \ mathop { \ lim } \ limits_ { x \ to x_0 ^ – } f \ left ( x \ right ) = + \ infty \ end { array } \ )
Ta KL : Đường thẳng \ ( x = x_0 \ ) là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \ ( y = f \ left ( x \ right ) \ )

Lời giải chi tiết:

Ta có : \ ( \ displaystyle \ mathop { \ lim } \ limits_ { x \ to { 2 ^ – } } { x \ over { 2 – x } } = + \ infty ; \ ) \ ( \ displaystyle \ mathop { \ lim } \ limits_ { x \ to { 2 ^ + } } { x \ over { 2 – x } } = – \ infty \ ) nên đường thẳng \ ( \ displaystyle x = 2 \ ) là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số .
Ta có : \ ( \ displaystyle \ mathop { \ lim } \ limits_ { x \ to + \ infty } { x \ over { 2 – x } } = – 1 ; \ ) \ ( \ displaystyle \ mathop { \ lim } \ limits_ { x \ to – \ infty } { x \ over { 2 – x } } = – 1 \ ) nên đường thẳng \ ( \ displaystyle y = – 1 \ ) là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

LG b

\(y=\dfrac{-x+7}{x+1}\).

Lời giải chi tiết:

Ta có : \ ( \ displaystyle \ mathop { \ lim } \ limits_ { x \ to { { \ left ( { – 1 } \ right ) } ^ + } } \ dfrac { { – x + 7 } } { { x + 1 } } = + \ infty ; \ ) \ ( \ mathop { \ lim } \ limits_ { x \ to { { \ left ( { – 1 } \ right ) } ^ – } } \ dfrac { { – x + 7 } } { { x + 1 } } = – \ infty \ ) nên \ ( \ displaystyle x = – 1 \ ) là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số .
Ta có : \ ( \ displaystyle \ mathop { \ lim } \ limits_ { x \ to + \ infty } \ dfrac { { – x + 7 } } { { x + 1 } } = – 1 ; \ ) \ ( \ mathop { \ lim } \ limits_ { x \ to – \ infty } \ dfrac { { – x + 7 } } { { x + 1 } } = – 1 \ ) nên đường thẳng \ ( \ displaystyle y = – 1 \ ) là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

LG c

\ ( y = \ dfrac { 2 x – 5 } { 5 x – 2 } \ ) .

Lời giải chi tiết:

Ta có : \ ( \ displaystyle \ mathop { \ lim } \ limits_ { x \ to { { \ left ( { \ frac { 2 } { 5 } } \ right ) } ^ + } } \ dfrac { { 2 x – 5 } } { { 5 x – 2 } } = – \ infty ; \ ) \ ( \ mathop { \ lim } \ limits_ { x \ to { { \ left ( { \ frac { 2 } { 5 } } \ right ) } ^ – } } \ dfrac { { 2 x – 5 } } { { 5 x – 2 } } = + \ infty \ ) nên đường thẳng \ ( \ displaystyle x = \ dfrac { 2 } { 5 } \ ) là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số .
Ta có : \ ( \ displaystyle \ mathop { \ lim } \ limits_ { x \ to – \ infty } \ dfrac { { 2 x – 5 } } { { 5 x – 2 } } = \ dfrac { 2 } { 5 } ; \ ) \ ( \ mathop { \ lim } \ limits_ { x \ to + \ infty } \ dfrac { { 2 x – 5 } } { { 5 x – 2 } } = \ dfrac { 2 } { 5 } \ ) nên đồ thị hàm số nhận đường thẳng \ ( \ displaystyle y = \ dfrac { 2 } { 5 } \ ) làm tiệm cận ngang.

LG d

\ ( y = \ dfrac { 7 } { x } – 1 \ ) .

Lời giải chi tiết:

Ta có : \ ( \ displaystyle \ mathop { \ lim } \ limits_ { x \ to { 0 ^ + } } \ left ( { \ dfrac { 7 } { x } – 1 } \ right ) = + \ infty ; \ ) \ ( \ mathop { \ lim } \ limits_ { x \ to { 0 ^ – } } \ left ( { \ dfrac { 7 } { x } – 1 } \ right ) = – \ infty \ ) nên đường thẳng \ ( \ displaystyle x = 0 \ ) là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số .
Ta có : \ ( \ displaystyle \ mathop { \ lim } \ limits_ { x \ to – \ infty } \ left ( { \ dfrac { 7 } { x } – 1 } \ right ) = – 1 ; \ ) \ ( \ mathop { \ lim } \ limits_ { x \ to + \ infty } \ left ( { \ dfrac { 7 } { x } – 1 } \ right ) = – 1 \ )

( vì \(\mathop {\lim }\limits_{x \to \infty } \frac{1}{x} = 0\))

Do đó đường thẳng \ ( \ displaystyle y = – 1 \ ) là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .

Loigiaihay.com

0 comments on “Giải bài 1 trang 30 SGK Giải tích 12 – https://vietnamgottalent.vn

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social