Sunday, 02 October, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Bài 1,2,3, 4,5,6, 7 trang 106 Hóa 10: Hiđro clorua, axit clohiđric và muối clorua


2016 05 29 143651

Bài 23 Hóa 10 – Hiđro clorua, axit clohiđric và muối clorua: Giải bài 1, 2,3,4,5,6,7 trang 106.

Bài 1. Cho 20g hỗn hợp bột  Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1g H2 bay ra. Khối lượng muối-clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ?

A. 40,5 g                B. 45,5g            C. 55,5g                       D. 65.5g

Hướng dẫn giải:

Mg + 2HC l → MgCl2 + H2
X mol x mol x mol
Fe + 2HC l → FeCl2 + H2
Y mol y mol y mol

2017 04 28 210055

=> x = y = 0,25
mMgCl2 = 0,25 x 95 = 23,75 g
mFeCl2 = 0,25 x 127 = 31,75 g
Khối lượng muối-clorua = 23,75 + 31,75 = 55,5 g

Bài 2. Nêu các tính chất vật lí của khí clorua?

Hidro-clorua là khí không màu, mùi xốc, nặng hơn không khí, khí clorua tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit, ở 0 oC một thể tích nước hòa tan 500 thể tích hidro-clorua

Bài 3. Có các chất sau: axit sunfuric, nước, kaliclorua rắn. Hãy viết phương trình của hóa học của các phản ứng để điều chế hidro clorua.

Quảng cáo
2KC l + H2SO4 đ – tº → K2SO4 + 2HC l
2KC l + H2O đpdd có m. ngăn → KOH + H2 ↑ + Cl2 ↑

H2  + Cl  -as → 2HCl2

Bài 4.  Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học của axitclohidric để làm thí dụ:

a ) Đó là những phản / ứng oxihóa khử
b ) Đó không phải là là những phản / ứng oxihóa khử

Giải: a)      Axit-clohidric tham gia  phản/ứng oxi-hóa khử đóng vai trò là chất khử:

2016-05-29_143333

b)      Axit-clohidric tham gia  phản/ứng không oxi hóa khử

Quảng cáo
CaCO3 + 2HC l → CaCl2 + CO2 ↑ + H2O
CuO + 2HC l → CuCl2 + H2O

Bài 5. Bản chất của các phản ứng điều chế hidro clorua bằng phương pháp sunfat và phương pháp tổng hợp khác nhau như thế nào? Các phương/pháp trên đã dựa vào những tính chất hóa học nào của các chất tham gia phản/ứng?

Bản chất của phương / pháp sunfat là dùng phản / ứng trao đổi
NaCl + H2SO4 – tº → NaHSO4 + HCl
Bản chất của phương / pháp tổng hợp là dùng phương / pháp hóa hợp ( phản / ứng oxihóa khử )
H2 + Cl2 – as → 2HC l

Bài 6. Sục khí Cl2 qua dd Na2CO3 thấy có khí CO2 thoát ra. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra?

Cl2 + H2O ⇔ HCl + HClO
2HC l + Na2CO3 → 2N aCl + CO2 ↑ + H2O

Bài 7. Tính nồng độ của hai dd axit clohidric trong các trường hợp sau:

a ) Cần phải dùng 150 ml dd HCl để kết tủa trọn vẹn 200 g dd AgNO3 8,5 % .
b ) Khi cho 50 g dung dịch HCl vào một cốc đựng NaHCO3 thì thu được 2,24 lít khí ở đktc .
Lời giải :

a) 2016-05-29_143651

Phương trình hóa học của phản ứng :
HCl + AgNO3 → AgCl ↓ + HNO3
0,1 mol ← 0,1 mol

CM(HCl) = 0,1/0,15
= 0,67 mol/l

b) 2016-05-29_144314

Phương trình hóa học của phản ứng:

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 ↑ + H2O
0,1 mol 0,1 mol

2016-05-29_144351

0 comments on “Bài 1,2,3, 4,5,6, 7 trang 106 Hóa 10: Hiđro clorua, axit clohiđric và muối clorua

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social