Saturday, 26 November, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

GDCD 12 Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo | Hay nhất Giải bài tập Giáo dục công dân 12


articlewriting1

I. Kiến thức cơ bản:

1. Bình đẳng giữa các dân tộc

a. Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc

– Quyền bình đẳng giữa những dân tộc bản địa được hiểu là những dân tộc bản địa trong một vương quốc không bị phân biệt theo đa phần hay thiểu số, trình độ văn hóa truyền thống cao hay thấp, không phân biệt chủng tộc màu da đều được nhà nước và pháp lý tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện kèm theo tăng trưởng .

b. Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc

– Bình đẳng về chính trị:

+ Mọi dân tộc bản địa được tham gia vào quản lí nhà nước và xã hội
+ Mọi dân tộc bản địa được tham gia bầu-ứng cử
+ Mọi dân tộc bản địa đều có đại biểu trong mạng lưới hệ thống cơ quan nhà nước .
+ Tham gia góp ý những yếu tố thiết kế xây dựng quốc gia .
– Bình đẳng về kinh tế tài chính
+ Mọi dân tộc bản địa đều được tham gia vào những thành phần kinh tế tài chính, chủ trương tăng trưởng của Đảng và nhà nước so với những dân tộc bản địa .
+ Nhà nước luôn chăm sóc góp vốn đầu tư cho tổng thể những vùng .
+ Nhà nước phát hành những chủ trương tăng trưởng KT-XH, đặc biệt quan trọng ở những xã có ĐK KT khó khăn vất vả .
– Bình đẳng về văn hóa truyền thống, giáo dục
+ Các dân tộc bản địa có quyền dùng lời nói, chữ viết, PTTQ, văn hoá tốt đẹp .
+ Văn hoá những dân tộc bản địa được bảo tồn và phát huy .
+ Các dân tộc bản địa được bình đẳng tận hưởng một nền giáo dục, tạo điều kiện kèm theo những dân tộc bản địa đều có thời cơ học tập .

c. Ý nghĩa về quyền bình đẳng giữa các dân tộc

– Bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở của đoàn kết giữa các dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.

Xem thêm: Viết bưu thiếp

d. Chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc

– Ghi nhận trong hiến pháp và những văn bản pháp lý về quyền bình đẳng giữa những dân tộc bản địa
– Thực hiện kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội so với vùng đồng bào dân tộc bản địa
– Nghiêm cấm mọi hành vi kì thị và chia rẽ dân tộc bản địa .

2. Bình đẳng giữa các tôn giáo

a. Khái niệm bình đẳng giữa các tôn giáo

– Quyền bình đẳng giữa những tôn giáo được hiểu là những tôn giáo ở Nước Ta đều có hoạt động giải trí tôn giáo trong khuôn khổ của Pháp luật, đều bình đẳng trước pháp lý, những nơi thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo được pháp lý bảo vệ .

b. Nội dung cơ bản quyền bình đẳng giữa các tôn giáo

– Các tôn giáo được nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp lý, có quyền hoạt động giải trí tôn giáo theo lao lý của pháp lý .
– Hoạt động tín ngưỡng tôn giáo theo lao lý của pháp lý được nhà nước bảo vệ những cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp lý bảo lãnh .

c. Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các tôn giáo

– Là cơ sở, tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc bản địa, thôi thúc tình đoàn kết keo sơn gắn bó nhân dân Nước Ta, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc bản địa ta trong công cuộc thiết kế xây dựng quốc gia phồn vinh .

d. Chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo

– Nhà nước đảm bảo quyền hoạt động tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của pháp luật

– Nhà nước thừa nhận và bảo vệ cho công dân có hoặc không có tôn giáo được hưởng mọi quyền công dân và có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm công dân .
– Đoàn kết đồng bào theo những tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo không theo tôn giáo thiết kế xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc bản địa
– Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo, tận dụng những yếu tố dân tộc bản địa, tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động giải trí trái pháp lý .

0 comments on “GDCD 12 Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo | Hay nhất Giải bài tập Giáo dục công dân 12

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social