Wednesday, 22 March, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

[Sách Giải] ✅ Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 2 (có đáp án): Sự truyền ánh sáng (phần 2) – Sách Giải – Học Online Cùng https://vietnamgottalent.vn


articlewriting1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Bài 1 : Phát biểu nào sau đây là đúng về “Định luật truyền thẳng ánh sáng”.

A. Trong một thiên nhiên và môi trường trong suốt và không đổi ánh sáng truyền đi theo đường gấp khúc
B. Trong một thiên nhiên và môi trường trong suốt và đổi khác ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

C. Trong một môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

D. Trong một môi trường tự nhiên trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường gấp khúc
Định luật truyền thẳng của ánh sáng :
Trong thiên nhiên và môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng .
Đáp án cần chọn là : C

Bài 2 : Định luật truyền thẳng ánh sáng là:

A. Trong thiên nhiên và môi trường trong suốt, đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng .
B. Trong thiên nhiên và môi trường trong suốt, ánh sáng truyền theo đường thẳng .
C. Trong thiên nhiên và môi trường đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng .
D. Ánh sáng luôn đi theo đường thẳng .
Định luật truyền thẳng của ánh sáng :
Trong môi trường tự nhiên trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng .
Đáp án cần chọn là : A

Bài 3 : Ánh sáng truyền theo đường thẳng khi ánh sáng:

A. Truyền từ môi trường tự nhiên trong suốt này sang môi trường tự nhiên trong suốt khác
B. Truyền từ môi trường tự nhiên đồng tính này sang môi trường tự nhiên đồng tính khác
C. Trong thiên nhiên và môi trường trong suốt
D. Trong thiên nhiên và môi trường trong suốt và đồng tính
Ta có : Định luật truyền thẳng của ánh sáng :
Trong thiên nhiên và môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng .
Đáp án cần chọn là : D

Bài 4 : Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường nào?

A. Đường cong bất kỳ
B. Đường dích dắc
C. Đường thẳng
D. Cả A, B, C đều đúng .
Ta có : Định luật truyền thẳng của ánh sáng :
Trong thiên nhiên và môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng .
Đáp án cần chọn là : C

Bài 5 : Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng:

A. Chùm sáng
B. Hạt sáng
C. Bó sáng
D. Tia sáng
Đường truyền của ánh sáng được màn biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng
Đáp án cần chọn là : D

Bài 6 : Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Đường truyền của ánh sáng được trình diễn bằng chùm sáng
B. Đường truyền của ánh sáng được trình diễn bằng hạt sáng
C. Đường truyền của ánh sáng được trình diễn bằng bó sáng
D. Đường truyền của ánh sáng được trình diễn bằng tia sáng
Đường truyền của ánh sáng được trình diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng
Đáp án cần chọn là : D

Bài 7 : Tìm từ thích hợp trong khung hoàn chỉnh câu sau:

Đường truyền của ánh sáng được trình diễn bằng … .. ( 1 ) … .. có … .. ( 2 ) … .. gọi là tia sáng
a. đường thẳng
b. đường bất kỳ
c. đường cong
d. véc tơ
e. mũi tên
f. hướng

A. (1)-a;(2)-f

B. (1)-b;(2)-d

C. (1)-c;(2)-e

D. (1)-e;(2)-f

Đường truyền của ánh sáng được trình diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng
Đáp án cần chọn là : A

Bài 8 : Câu 8: Hình vẽ nào biểu diễn một tia sáng trong các hình dưới đây?

Bài 2 (có đáp án) : Bài tập sự truyền ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án Bai Tap Bai 2 Su Truyen Anh Sang 1

Đường truyền của ánh sáng được màn biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng
Đáp án cần chọn là : A

Bài 9 : Có mấy loại chùm sáng:

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Có 3 loại chùm sáng là :

+ Chùm sáng song song
+ Chùm sáng quy tụ
+ Chùm sáng phân kì
Đáp án cần chọn là : C

Bài 10 : Các loại chùm sáng là:

A. Chùm sáng song song
B. Chùm sáng phân kì
C. Chùm sáng quy tụ
D. Tất cả những chùm sáng trên
Có 3 loại chùm sáng là :
+ Chùm sáng song song
+ Chùm sáng quy tụ
+ Chùm sáng phân kì
Đáp án cần chọn là : D

Bài 11 : Chùm tia song song là chùm tia gồm:

A. Các tia sáng không giao nhau
B. Các tia sáng gặp nhau ở vô cực
C. Các tia sáng quy tụ
D. Các tia phân kì
Chùm sáng song song gồm những tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng .

Bài 2 (có đáp án) : Bài tập sự truyền ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án Bai Tap Bai 2 Su Truyen Anh Sang 2

Đáp án cần chọn là : A

Bài 12 : Chùm sáng song song gồm các tia sáng………………trên đường truyền của chúng.

A. Giao nhau
B. Không giao nhau
C. Loe rộng ra
D. Bất kì
Chùm sáng song song gồm những tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng .

Bài 2 (có đáp án) : Bài tập sự truyền ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án Bai Tap Bai 2 Su Truyen Anh Sang 3

Đáp án cần chọn là : B

Bài 13 : Chùm tia hội tụ gồm:

A. Các tia sáng không giao nhau
B. Các tia sáng giao nhau tại cùng một điểm
C. Các tia sáng loe rộng ra
D. Cả A và C
Chùm sáng quy tụ : gồm những tia sáng giao nhau tại cùng một điểm trên đường truyền của chúng

Bài 2 (có đáp án) : Bài tập sự truyền ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án Bai Tap Bai 2 Su Truyen Anh Sang 4
Đáp án cần chọn là : B

Bài 14 : Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng………………trên đường truyền của chúng.

A. Giao nhau
B. Không giao nhau
C. Loe rộng ra
D. Bất kì

Chùm sáng quy tụ : gồm những tia sáng giao nhau tại cùng một điểm trên đường truyền của chúng

Bài 2 (có đáp án) : Bài tập sự truyền ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án Bai Tap Bai 2 Su Truyen Anh Sang 5

Đáp án cần chọn là : A

Bài 15 : Chùm sáng phân kì gồm:

A. Các tia sáng không giao nhau
B. Các tia sáng giao nhau tại cùng một điểm
C. Các tia sáng loe rộng ra
D. Cả A và C
Chùm sáng phân kì : gồm những tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng

Bài 2 (có đáp án) : Bài tập sự truyền ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án Bai Tap Bai 2 Su Truyen Anh Sang 6

Đáp án cần chọn là : C

Bài 16 : Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng………………trên đường truyền của chúng.

A. Giao nhau
B. Không giao nhau
C. Loe rộng ra
D. Bất kì
Chùm sáng phân kì : gồm những tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng

Bài 2 (có đáp án) : Bài tập sự truyền ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án Bai Tap Bai 2 Su Truyen Anh Sang 7
Đáp án cần chọn là : C

Bài 17 : Câu 17: Chọn phương án sai trong các câu sau:

A. Trong không khí, ánh sáng truyền đi trong đường thẳng
B. Trong nước, ánh sáng truyền đi trong đường thẳng
C. Ánh sáng truyền từ không khí vào nước luôn truyền đi theo đường thẳng
D. Trong thủy tinh, ánh sáng truyền đi trong đường thẳng
A, B, D – ánh sáng truyền đi theo đường thẳng
C – Khi ánh sáng truyền từ không khí sang nước, sự đồng tính của ánh sáng đổi khác ⇒ ánh sáng không truyền đi theo đường thẳng tại chỗ giao giữa hai thiên nhiên và môi trường ⇒ không truyền thẳng
Đáp án cần chọn là : C

Bài 18 : Câu 18: Chọn phương án đúng trong các câu sau:

A. Trong không khí, ánh sáng truyền đi trong đường gấp khúc
B. Trong nước, ánh sáng truyền đi trong đường cong
C. Ánh sáng truyền từ không khí vào nước luôn truyền đi theo đường thẳng
D. Trong thủy tinh, ánh sáng truyền đi trong đường thẳng

A, B, D – ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

C – Khi ánh sáng truyền từ không khí sang nước, sự đồng tính của ánh sáng biến hóa ⇒ ánh sáng không truyền đi theo đường thẳng tại chỗ giao giữa hai thiên nhiên và môi trường ⇒ không truyền thẳng
Đáp án cần chọn là : D

Bài 19 : Có 6 bạn A,B,C,D,E,G ở trong phòng được ngăn cách bởi một bức tường có các lỗ. Hãy cho biết các bạn nào sẽ thấy được nhau:

Bài 2 (có đáp án) : Bài tập sự truyền ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án Bai Tap Bai 2 Su Truyen Anh Sang 8

A. A và G
B. B và E
C. A và D
D. C và D
Ta có : Trong thiên nhiên và môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng
A – A, G bị chắn nhau bởi tường
B – B, E bị chắn nhau bởi tường

C – A, D bị chắn nhau bởi tường
D – C, D hoàn toàn có thể nhìn thấy nhau vì không bị chắn bởi tường

Bài 2 (có đáp án) : Bài tập sự truyền ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án Bai Tap Bai 2 Su Truyen Anh Sang 9

Đáp án cần chọn là : D

Bài 20 : Có bạn ở trong phòng được ngăn cách bởi một bức tường có các lỗ. Hãy chọn ý kiến đúng trong các ý kiến sau:

Bài 2 (có đáp án) : Bài tập sự truyền ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án Bai Tap Bai 2 Su Truyen Anh Sang 10
A. A và G nhìn thấy nhau
B. B và E nhìn thấy nhau
C. A và D nhìn thấy nhau
D. C và D nhìn thấy nhau
Ta có : Trong môi trường tự nhiên trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng
A – bị chắn nhau bởi tường
B – bị chắn nhau bởi tường
C – bị chắn nhau bởi tường
D – hoàn toàn có thể nhìn thấy nhau vì không bị chắn bởi tường

Bài 2 (có đáp án) : Bài tập sự truyền ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án Bai Tap Bai 2 Su Truyen Anh Sang 11

Đáp án cần chọn là : D

Bài 21 : Chùm sáng chiếu ra từ một cây đèn pin là:

A. Chùm sáng song song
B. Chùm sáng quy tụ
C. Chùm sáng phân kì
D. Chùm sáng không song song, quy tụ cũng như phân kì
Chùm sáng phát ra từ đèn pin là chùm sáng phân kì
Đáp án cần chọn là : C

Bài 22 : Quan sát ánh sáng phát ra từ bóng đèn pin. Theo em ý kiến nào đúng?

A. Đèn phát ra những chùm sáng phân kì
B. Đèn phát ra chùm sáng quy tụ
C. Đèn phát ra chùm sáng song song
D. Đèn phát ra một chùm sáng chiếu tới mắt
Chùm sáng phát ra từ đèn pin là chùm sáng song song
Đáp án cần chọn là : A

Bài 23 : Hình vẽ nào sau đây biểu diễn chùm tia hội tụ:

Bài 2 (có đáp án) : Bài tập sự truyền ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án Bai Tap Bai 2 Su Truyen Anh Sang 12

A. Hình a
B. Hình b
C. Hình c
D. Hình d
Chùm sáng quy tụ : gồm những tia sáng giao nhau tại cùng một điểm trên đường truyền của chúng

Bài 2 (có đáp án) : Bài tập sự truyền ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án Bai Tap Bai 2 Su Truyen Anh Sang 13
Đáp án cần chọn là : A

Bài 24 : Hình vẽ nào sau đây biểu diễn chùm tia song song:

Bài 2 (có đáp án) : Bài tập sự truyền ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án Bai Tap Bai 2 Su Truyen Anh Sang 14

A. Hình a
B. Hình b
C. Hình c
D. Hình d

Chùm sáng song song : gồm những tia sáng không giao nhau tại trên đường truyền của chúng
Đáp án cần chọn là : B

Bài 25 : Hình vẽ nào sau đây biểu diễn chùm tia phân kì:

Bài 2 (có đáp án) : Bài tập sự truyền ánh sáng | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án Bai Tap Bai 2 Su Truyen Anh Sang 15

A. Hình a
B. Hình b
C. Hình c
D. Hình d
Chùm sáng phân kì : gồm những tia sáng loe rộng trên đường truyền của chúng
Đáp án cần chọn là : C

Bài 26 : Dùng ống rỗng, cong để quan sát thì không thấy dây tóc bóng neon pin phát sáng, câu giải thích nào sau đây là đúng nhất?

A. Ánh sáng từ dây tóc không truyền đi theo ống cong
B. Ánh sáng phát ra từ mắt ta không đến được bóng đèn
C. Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền đi theo đường thẳng mà ống rỗng lại cong
D. Ánh sáng phát ra từ dây tóc bị thành cong phía trong của ống chặn lại
Ta có : Trong môi trường tự nhiên trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng
⇒ Dùng ống rỗng, cong để quan sát thì không thấy dây tóc bóng neon pin phát sáng vì : Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền đi theo đường thẳng mà ống rỗng lại cong
Đáp án cần chọn là : C

Bài 27 : Chọn câu trả lời đúng?

A. Chùm tia phân kì là chùm sáng phát ra từ nguồn điểm trong đó những tia giao nhau tại một điểm
B. Chùm tia quy tụ là chùm sáng mà trong đó những tia sáng không giao nhau
C. Đèn pin, Mặt Trời phát ra chùm tia song song
D. Chùm tia song song là chùm gồm những tia loe rộng ra
A – sai vì : Chùm sáng phân kì : gồm những tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng
B – sai vì : Chùm sáng quy tụ : gồm những tia sáng giao nhau tại cùng một điểm trên đường truyền
C – đúng
D – sai vì : Chùm sáng song song : gồm những tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng .
Đáp án cần chọn là : C

Bài 28 : Chọn câu trả lời sai?

A. Chùm tia phân kì là chùm sáng phát ra từ nguồn điểm trong đó những tia loe rộng ra
B. Chùm tia quy tụ là chùm sáng mà trong đó những tia sáng giao nhau
C. Đèn pin, Mặt Trời phát ra chùm tia phân kì
D. Chùm tia song song là chùm gồm những tia không giao nhau
C – sai vì : Đèn pin, Mặt Trời phát ra chùm tia song song
Đáp án cần chọn là : C

Bài 29 : Trong những trường hợp sau, trường hợp nào ánh sáng truyền đi theo đường thẳng?

A. Ánh sáng truyền từ Mặt Trời đến Trái Đất
B. Ánh sáng từ bóng đèn truyền đến mắt ta
C. Ánh sáng truyền từ không khí vào chậu nước
D. A và B
Ta có : Trong thiên nhiên và môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

⇒ Khi ánh sáng truyền từ Mặt Trời đến Trái Đất và khi ánh sáng từ bóng đèn truyền đến mắt ta là truyền đi theo đường thẳng .
Đáp án cần chọn là : D

Bài 30 : Trong những trường hợp sau, trường hợp nào ánh sáng truyền đi theo đường thẳng?

A. Ánh sáng truyền từ con cá dưới bể tới mắt người ở trong không khí .
B. Ánh sáng từ bóng đèn truyền đến mắt ta
C. Ánh sáng truyền từ không khí vào chậu nước
D. Ánh sáng truyền từ cốc thủy tinh ra không khí
Ta có : Trong môi trường tự nhiên trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng
⇒ Khi ánh sáng từ bóng đèn truyền đến mắt ta là truyền đi theo đường thẳng
Đáp án cần chọn là : B

Bài 31 : Khi mua thước thẳng bằng gỗ, người ta thường đưa thước lên ngang tầm mắt để ngắm. Làm như vậy để kiểm tra xem thước có thẳng hay không. Nguyên tắc của cách làm này đã dựa trên kiến thức vật lí nào?

A. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
B. Hiện tượng phản xạ ánh sáng
C. Định luật truyền thẳng của ánh sáng
D. Định luật khúc xạ ánh sáng
Việc nâng thước lên để ngắm mục tiêu là để kiểm tra xem thước có thẳng hay không. Nguyên tắc của cách làm này dựa trên định luật truyền thẳng của ánh sáng .
Đáp án cần chọn là : C

Bài 32 : Trường hợp nào sau đây không vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng:

A. Khi tổ trưởng nhìn theo vai những bạn để dóng hàng
B. Người thợ xây dùng dây dọi để xây cho thẳng hàng
C. Người thợ xây dùng súng ngắm trước khi bắn
D. Người ta thường đưa thước thẳng ngang tầm mắt để kiểm tra trước khi mua thước .
A, C, D – ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng
B – ứng dụng phương của trọng tải .
Đáp án cần chọn là : B

Bài 33 : Chọn câu trả lời đúng nhất:

A. Ánh sáng khi nào cũng truyền theo đường thẳng .
B. Ánh sáng chỉ truyền theo đường thẳng trong môi trường tự nhiên trong suốt và đông tính .
C. Các nguồn sáng thường thì trong thực tiễn khi nào cũng tạo ra chùm sáng phân kì .
D. Tất cả đáp án đều đúng .
A – sai vì : Ánh sáng chỉ truyền theo đường thẳng trong thiên nhiên và môi trường trong suốt và đông tính .
B – đúng
C – sai vì : Chùm sáng phát ra từ đèn pin, Mặt Trời là chùm sáng song song
Đáp án cần chọn là : B

Bài 34 : Chỉ ra câu phát biểu đúng?

A. Ánh sáng phát ra dưới dạng những chùm sáng .
B. Chùm sáng gồm có vô số tia sáng .
C. Trong trong thực tiễn không khi nào nhìn thấy một tia sáng đơn lẻ .
D. Tất cả những đáp án trên đúng .
Ánh sáng phát ra dưới dạng những chùm sáng, chùm sáng gồm có vô số đường sáng .

Và trong trong thực tiễn ta thường nhìn thấy những chùm sáng chứ không phải tia sáng đơn lẻ
→ toàn bộ những giải pháp A, B, C – đúng

Đáp án cần chọn là: D

0 comments on “[Sách Giải] ✅ Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 2 (có đáp án): Sự truyền ánh sáng (phần 2) – Sách Giải – Học Online Cùng https://vietnamgottalent.vn

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social