Friday, 13 May, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Dung dịch nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh C 6 H 5 nh2


articlewriting1

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »

Nội dung chính

 • Câu hỏi mới nhất
 • Dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh
 • Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là
 • Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh
 • Sự biến đổi màu quỳ tím như thế nào
 • 1. Đối với hợp chất vô cơ
 • 2. Đối với hợp chất hữu cơ
 • Bài tập vận dụng liên quan
 • Video liên quan
 • dung dich nao duoi day lam doi mau quy tim thanh xanh c 6 h 5 nh2 32bb3e0e0eee6c92e4734c33aa2d0da0

 • ask question

 • Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp X gồm CO2, CO, H2, H2O. Dẫn X đi qua 25,52 gam hỗn hợp Fe3O4 và FeCO3 nung nóng thu được chất rắn Y gồm Fe, FeO, Fe3O4 ; hơi nước và 0,2 mol CO2. Chia Y thành 2 phần bằng nhau :- Phần 1 : Hòa tan hết trong dung dịch chứa a mol HNO3 và 0,025 mol H2SO4, thu được 0,1 mol khí NO duy nhất .- Phần 2 : Hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch chứa hai muối có số mol bằng nhau và 0,15 mol khí SO2 duy nhất .Giá trị của a là
 • X là este no, đơn chức, Y là axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một link đôi C = C ; Z là este 2 chức tạo bởi etylen glicol và axit Y ( X, Y, Z, đều mạch hở, số mol Y bằng số mol Z ). Đốt cháy a gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,335 mol O2 thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 19,74 gam. Mặt khác, a gam E làm mất màu tối đa dung dịch chứa 0,14 mol Br2. Lượng của X trong E là

Xem thêm » Chọn đáp án D .
• Axit CH3COOH làm quỳ tím chuyển màu hồng .
• Ancol metylic CH3OH không làm quỳ tím đổi màu .
• Anilin C6H5NH2 tựa như phenol C6H5OH đều không làm quỳ đổi màu .
• C2H5NH ­ 2 là amin có gốc hiđrocacbon no
→ Làm quỳ tím chuyển xanh.

Đáp án A

A. Do –NH2 gắn trực tiếp lên vòng benzen làm giảm mật độ electron ở nguyên tử N mạnh.

⇒ tính bazơ của anilin yếu hơn hẳn so với NH3 ⇒ không làm đổi màu quỳ tím ⇒ chọn A.

B. CH3NH2 có nhóm metyl đẩy e làm tăng mật độ electron ở N.

⇒ tính bazơ mạnh hơn NH3 ⇒ làm quỳ tím hóa xanh .

C. CH3COOH là axit hữu cơ nên làm quỳ tím hóa đỏ.

D. HOOC-CH2CH(NH2)COOH là α-amino axit chứa số nhóm COOH > số nhóm NH2 ⇒ làm quỳ tím hóa đỏ

Page 2

VietJackBằng cách ĐK, bạn chấp thuận đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chọn đáp án D .
• Axit CH3COOH làm quỳ tím chuyển màu hồng .
• Ancol metylic CH3OH không làm quỳ tím đổi màu .
• Anilin C6H5NH2 tương tự như phenol C6H5OH đều không làm quỳ đổi màu .
• C2H5NH ­ 2 là amin có gốc hiđrocacbon no
→ Làm quỳ tím chuyển xanh.

Dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh

 • Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là
 • Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh
 • Sự biến đổi màu quỳ tím như thế nào
  • 1. Đối với hợp chất vô cơ
  • 2. Đối với hợp chất hữu cơ
 • Bài tập vận dụng liên quan

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc vấn đáp thắc mắc tương quan đến Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là có tính bazơ. Cũng như biết cách vận dụng vào giải những dạng câu hỏi bài tập tựa như, từ đó hình thành những kĩ năng thao tác làm bài tập xác lập dung dịch nào làm quỳ tím chuyển sang màu xanh .

>> Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan

 • Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là
 • Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím
 • Dung dịch nào làm quỳ tím hóa đỏ
 • Dãy các bazo làm phenolphtalein hóa đỏ
 • Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là
 • Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là

Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

A. NaCl .B. Na2SO4 .C. NaOH .D. NaNO3 .

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

A. NaCl là muối có mối trường trung tính nên không làm quỳ tím đổi màuB. Na2SO4 có thiên nhiên và môi trường trung tính không làm quỳ tím đổi màuC. NaOH là bazo yếu do đó làm quỳ tím hóa xanhD. NaNO3 có thiên nhiên và môi trường trung tính không làm quỳ tím đổi màu

Đáp án C

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh

A. H2NCH2COOHB. HClC. CH3NH2D. CH3COOH

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

H2NCH2COOH có số nhóm NH2 = số nhóm COOH => Không làm đổi màu quỳ tímHCl là axit vô cơ làm quỳ tím chuyển sang màu đỏCH3NH2 là amin có tính bazo yếu làm quỳ tím chuyển sang màu xanhCH3COOH là axit hữu cơ làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ

Đáp án C

Sự biến đổi màu quỳ tím như thế nào

1. Đối với hợp chất vô cơ

Quỳ tím đổi màu đỏ khi giấy quỳ tiếp xúc với dung dịch có tính axit .Ví dụ : HCl, H2SO4, HNO3, …Quỳ tím đổi màu xanh khi giấy quỳ tiếp xúc với dung dịch có tính bazo .Ví dụ : Ca ( OH ) 2, KOH, Ba ( OH ) 2, …

Quỳ tím không đổi màu khi dung dịch đó là trung tính (tính axit = tính bazo).

Ví dụ : KCl, K2SO4, H2O, NaNO3, …..

2. Đối với hợp chất hữu cơ

Amin có nguyên tử N gắn trực tiếp với vòng benzen có tính bazo rất yếu, không làm đổi màu quỳ tímCác amin khác làm quỳ tím chuyển xanh .Amino axitSố nhóm NH2 = số nhom COOH => Không làm đổi màu quỳ tímSố nhóm NH2 > số nhóm COOH => Làm quỳ tím hóa xanh ( Ví dụ : Lysin )Số nhóm NH2 < số nhóm COOH => Làm quỳ tím hóa đỏ ( Ví dụ : Axit glutamic )

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1.Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím

A. HClB. Na2SO4C. NaOHD. KCl

Xem đáp án

Đáp án C

A. HCl là axit mạnh nên làm quỳ tím chuyển sang đỏB. Na2SO4 có môi trường tự nhiên trung tính không làm quỳ tím đổi màuC. NaOH là bazo yếu do đó làm quỳ tím hóa xanhD. KCl có thiên nhiên và môi trường trung tính không làm quỳ tím đổi màu

Câu 2. Dung dịch nào trong các dung dịch sau đây làm quỳ tím hóa xanh

A. NaClB. HNO3C. NH3D. HCl

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 3. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím

A. HCOOHB. K2SO4C. NH3D. KCl

Xem đáp án

Đáp án D

A. HCOOH là axit mạnh làm quỳ tím hóa đỏB. K2SO4 có môi trường tự nhiên trung tính không làm quỳ tím đổi màuC. NH3 là bazo yếu do đó làm quỳ tím hóa xanhD. KCl có môi trường tự nhiên trung tính không làm quỳ tím đổi màu

Câu 4. Dung dịch nào làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

A. Metylamin .B. Alanin .C. Anilin .D. Glyxin .

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 5. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. Axit glutamic .B. Alanin .C. Glyxin .D. Metylamin .

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 6. Dãy chất nào sau đây đều làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

A. Phenol, lysin, alanin .B. Lysin, metylamin, axit glutamic .C. Glyxin, phenylamin, axir fomic .D. Anilin, etylamin, axit axetic .

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 7.Trong các phát biểu sau:

( a ) Dung dịch alanin làm quỳ tím hóa xanh .( b ) Dung dịch axit glutamic ( Glu ) làm quỳ tím hóa đỏ .( c ) Dung dịch lysin ( Lys ) làm quỳ tím hóa xanh .( d ) Từ axit e-aminocaproic hoàn toàn có thể tổng hợp được tơ nilon-6 .( e ) Dung dịch anilin làm quỳ tím hóa xanh( f ) Dung dịch metylamoni clorua làm quỳ tím hóa xanhSố phát biểu đúng làA. 2B. 3C. 4D. 1

Xem đáp án

Đáp án C

……………………………………Trên đây VnDoc. com vừa ra mắt tới những bạn bài viết Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh, mong rằng qua bài viết này những bạn hoàn toàn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm thêm kiến thức và kỹ năng những môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 …

Để tiện trao đổi, san sẻ kinh nghiệm tay nghề giảng dạy và học tập môn học trung học phổ thông, VnDoc mời những bạn truy vấn nhóm riêng dành cho lớp 11 sau : Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để hoàn toàn có thể update được những tài liệu mới nhất .

Video liên quan

0 comments on “Dung dịch nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh C 6 H 5 nh2

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social