Thursday, 02 February, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

BANG DONG TU BAT QUY TAC ANH CHO HS LOP 7


articlewriting1

Ngày đăng: 28/04/2013, 23:21

bắt đầu blow blew blown thổi break broke broken vỡ, gãy bring brought brought mang đến build built built xây dựng buy bought bought mua catch caught caught bắt, chụp choose chose chosen chọn, lựa come came come đến, đi đến cost cost cost có giá là cut cut cut cắt, chặt do did done làm draw drew drawn vẽ; kéo drink drank drunk uống drive drove driven lái xe eat ate eaten ăn fall fell fallen ngã; rơi feed fed fed cho ăn; ăn; nuôi; feel felt felt cảm thấy find found found tìm thấy; thấy fly flew flown bay forget forgot forgotten quên get got got/ gotten có được give gave given cho go went gone đi grow grew grown mọc; trồng hang hung hung móc lên; treo lên have had had có, ăn hear heard heard nghe hide hid hidden giấu; trốn; nấp keep kept kept giữ know knew known biết; quen biết lay laid laid đặt; để learn learnt/ learned learnt/ learned học; được biết leave left left ra đi; để lại lend lent lent cho mượn (vay) 1 let let let cho phép; để cho lose lost lost làm mất; mất make made made Làm, chế tạo; sản xuất meet met met gặp mặt pay paid paid trả (tiền) put put put đặt; để read read read đọc ride rode ridden cưỡi rise rose risen đứng dậy; mọc run ran run chạy say said said nói see saw seen nhìn thấy sell sold sold bán send sent sent gửi sing sang sung ca hát sit sat sat ngồi sleep slept slept ngủ smell smelt smelt ngửi speak spoke spoken nói spend spent spent tiêu sài stand stood stood đứng swim swam swum bơi; lội take took taken cầm; lấy; mang teach taught taught dạy; giảng dạy tell told told kể; bảo think thought thought suy nghĩ throw threw thrown ném; liệng understand understood understood hiểu wear wore worn mặc quần áo win won won thắng; chiến thắng write wrote written viết 2 . xây dựng buy bought bought mua catch caught caught bắt, chụp choose chose chosen chọn, lựa come came come đến, đi đến cost cost cost có. leave left left ra đi; để lại lend lent lent cho mượn (vay) 1 let let let cho phép; để cho lose lost lost làm mất; mất make made made

word BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC Infinitive/V_1 (Nguyên mẫu) Past/V_2 (Quá khứ đơn) Past Participle/V_3 Meaning/Nghĩa be was/were been thì, là, ở become became become trở nên begin began begunđầu blow blew blown thổi break broke broken vỡ, gãy bring brought brought mang đến build built built xây dựng buy bought bought mua catch caught caught bắt, chụp choose chose chosen chọn, lựa come came come đến, đi đến cost cost cost có giá là cut cut cut cắt, chặt do did done làm draw drew drawn vẽ; kéo drink drank drunk uống drive drove driven lái xe eat ate eaten ăn fall fell fallen ngã; rơi feed fed fedăn; ăn; nuôi; feel felt felt cảm thấy find found found tìm thấy; thấy fly flew flown bay forget forgot forgotten quên get got got/ gotten có được give gave givengo went gone đi grow grew grown mọc; trồng hang hung hung móc lên; treo lên have had had có, ăn hear heard heard nghe hide hid hidden giấu; trốn; nấp keep kept kept giữ know knew known biết; quen biết lay laid laid đặt; để learn learnt/ learned learnt/ learned học; được biết leave left left ra đi; để lại lend lent lentmượn (vay) 1 let let letphép; đểlose lost lost làm mất; mất make made made Làm, chế tạo; sản xuất meet met met gặp mặt pay paid paid trả (tiền) put put put đặt; để read read read đọc ride rode ridden cưỡi rise rose risen đứng dậy; mọc run ran run chạy say said said nói see saw seen nhìn thấy sell sold sold bán send sent sent gửi sing sang sung ca hát sit sat sat ngồi sleep slept slept ngủ smell smelt smelt ngửi speak spoke spoken nói spend spent spent tiêu sài stand stood stood đứng swim swam swum bơi; lội take took taken cầm; lấy; mang teach taught taught dạy; giảng dạy tell told told kể; bảo think thought thought suy nghĩ throw threw thrown ném; liệng understand understood understood hiểu wear wore worn mặc quần áo win won won thắng; chiến thắng write wrote written viết 2. xây dựng buy bought bought mua catch caught caught bắt, chụp choose chose chosen chọn, lựa come came come đến, đi đến cost cost cost có. leave left left ra đi; để lại lend lent lent cho mượn (vay) 1 let let let cho phép; để cho lose lost lost làm mất; mất make made made

Xem thêm: Viết bưu thiếp

0 comments on “BANG DONG TU BAT QUY TAC ANH CHO HS LOP 7

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social