Sunday, 29 January, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Động lực của dòng mạch rây – Tài liệu text


articlewriting1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.13 MB, 193 trang )

gỗ có cấu tạo thích nghi với quá trình vận chuyển nớc, muối khoáng từ rễ
lên lá. Hoạt động 4.
Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 2.2 và hình 2.5, đọc mục II
? Mô tả cấu tạo của mạch rây?
? Thành phần dịch của mạch rây? ? Động lực vận chuyển?
?Từ đó nêu điểm khác nhau giữa dòng mạch gỗ và dòng mạch rây?
Bằng cách điền vào PHT số 2:
Phiếu học tập số 2
So sánh mạch gỗ và mạch rây
Tiêu chí so sánh
mạch gỗ mạch rây
Cấu tạo Thành
phần dịch Động lực
Học sinh th¶o luËn, hoàn thành phiếu học tập số 2:
Giáo viên cho 1 học sinh trình bày các em khác theo dõi, bổ sung hoàn
chỉnh. + Lực hút do thoát hơi nớc ở lá
động lực đầu trên hút nớc từ dới lên.
+
Lực liên kết giữa các phân tử n- ớc với nhau và với vách mạch gỗ
tạo thành một dòng vận chuyển liên tục từ rễ lên lá.

II. Dòng mạch rây

1.Cấu tạo của mạch rây
Hình 2.5: Cấu tạo của mạch rây 2. Thành phần của dịch mạch
rây – Thành phần gồm: đờng
saccarôzơ, các axit amin, vitamin, hoocmon thùc vËt …

3. §éng lùc cđa dòng mạch rây

Trờng THPT Ngô Sỹ Liên
– Động lực của dòng mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu
giữa cơ quan cho lá và cơ quan nhận mô.
IV. Củng cố 1.Vì sao khi ta bóc vỏ quanh cành hay thân cây thì một thời gian sau phía trên chỗ vỏ
bị bóc phình to ra? 2. Sự hút nớc, mi kho¸ng ë rƠ kh¸c sù hót níc, mi kho¸ng ở cây nh thế nào?
3. Sự hút nớc từ rễ lên lá qua những giai đoạn nào? V. Bài tập vỊ nhµ
Lµm bµi tËp : 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa. Làm thí nghiệm sau quan sát hiện tợng và giải thích.
Thí nghiệm : Lấy 1 bao pôlyêtylen trắng bao quanh 1 cành nhỏ có lá của cây trồng trong chậu hoặc ngoài vờn rồi cột miệng bao lại, để 1 ngày sau đó quan sát.
Phần bổ sung kiến thức:
Từ những kiến thức đã học về sự vận chuyển nớc và các chất trong cây, hãy
giải thích tại sao trong tự nhiên có những cây cao hàng chục mét cây Chò chỉ, bên cạnh đó lại có những cây thấp bé chỉ cao vài cm Rêu chân tờng
cùng tồn tại?
Đáp án phiếu học tập số 1
Tiêu chí so sánh Quản bào
Mạch ống Đờng kính
Nhỏ Lớn
Chiều dài Dài
Ngắn Cách nối
Đầu của tế bào này nối với tế bào kia, hơi vát
Trờng THPT Ngô Sỹ Liên
Đáp án phiếu học tập số 2
So sánh mạch gỗ và mạch rây
SS
Tiêu chí so sánh
Mạch gỗ Mạch rây
Cấu tạo – Là những tế bµo chÕt
-Thµnh tÕ bµo có chứa licnhin
– Các tế bào nối với nhau thành những ống dài từ rễ
lên lá – Là những tế bào sống,
gồm ống hình rây và tế bào kèm
– Các ống rây nối đầu với nhau thành ống dài đi từ lá
xuống rễ
Thành phần dịch
– Nớc, muối khoáng đợc hấp thụ ở rễ và các chất
hữu cơ đợc tổng hợp ở rễ – Là các sản phẩm đồng hoá
ở lá: + Saccarôzơ, axit amin
+ một số ion khoáng đợc sử
dụng lại
Động lực – Là sự phối hợp của ba
lực: + áp suất rễ
+ Lực hút do thoát hơi n- ớc ở lá
+ Lực liên kết giữa các phân tử nớc với nhau và
với vách tế bào mạch gỗ. – Là sự chệnh lệch áp suất
thẩm thấu giữa cơ quan cho lá và cơ quan nhận rễ
Bài 3: Thoát hơi nớc ở lá
I. Mục tiêu – Nêu đợc vai trò của quá trình thoát hơi nớc đối với đời sống của thực vật.
– Mô tả đợc cấu tạo của lá thích nghi với chức năng thoát hơi nớc.
Trờng THPT Ngô Sỹ Liên
– Trình bày đợc cơ chế điều tiết độ mở của khí khổng và các tác nhân ảnh hởng đến quá trình thoát hơi nớc.
– Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh. – Giải thích cơ sở khoa học các biện pháp kỷ thuật tạo điều kiện cho cây điều hoà
thoát hơi nớc dễ dàng. – Tích cực trồng cây và bảo vệ cây xanh ở trờng học, nơi ở và đờng phố.
II. Thiết bị dạy học – Tranh vẽ hình 3.1; 3.2; 3.3; 3.4 sách giáo khoa
– Máy chiếu qua đầu nÕu dïng b¶n trong – B¶ng kÕt qu¶ thùc nghiƯm của Garô.
– Thí nghiệm chứng minh cây xanh thoát hơi nớc. III. Tiến trình tổ chức bài học
1.
Kiểm tra bài cũ:
– Động lực nào giúp dòng nớc và các muối khoáng di chuyển đợc từ rễ lên lá? 2.
Bài mới:

Đặt vấn đề: động lực đầu trên giúp dòng nớc và các ion khoáng di chuyển đợc từ rễ
lên lá là sự thoát hơi nớc ở lá. Vậy quá trình thoát hơi nớc ở lá diễn ra nh thế nào? Chúng ta cùng nghiên cứu cơ chế thoát hơi nớc ở lá.
Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức
Hoạt ®éng 1. Cho häc sinh ®äc mơcI.1.
? Níc cã vai trò gì trong cây?
Hoạt động 2. – Giáo viên cho học sinh quan sát thí
nghiệm TN đã chuẩn bị sẵn vỊ hiƯn

I. Vai trß của thoát hơi nớc

1.Cấu tạo của mạch râyHình 2.5: Cấu tạo của mạch rây 2. Thành phần của dịch mạchrây – Thành phần gồm: đờngsaccarôzơ, các axit amin, vitamin, hoocmon thùc vËt …Trờng THPT Ngô Sỹ Liên- Động lực của dòng mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấugiữa cơ quan cho lá và cơ quan nhận mô.IV. Củng cố 1.Vì sao khi ta bóc vỏ quanh cành hay thân cây thì một thời gian sau phía trên chỗ vỏbị bóc phình to ra? 2. Sự hút nớc, mi kho¸ng ë rƠ kh¸c sù hót níc, mi kho¸ng ở cây nh thế nào?3. Sự hút nớc từ rễ lên lá qua những giai đoạn nào? V. Bài tập vỊ nhµLµm bµi tËp : 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa. Làm thí nghiệm sau quan sát hiện tợng và giải thích.Thí nghiệm : Lấy 1 bao pôlyêtylen trắng bao quanh 1 cành nhỏ có lá của cây trồng trong chậu hoặc ngoài vờn rồi cột miệng bao lại, để 1 ngày sau đó quan sát.Phần bổ sung kiến thức:Từ những kiến thức đã học về sự vận chuyển nớc và các chất trong cây, hãygiải thích tại sao trong tự nhiên có những cây cao hàng chục mét cây Chò chỉ, bên cạnh đó lại có những cây thấp bé chỉ cao vài cm Rêu chân tờngcùng tồn tại?Đáp án phiếu học tập số 1Tiêu chí so sánh Quản bàoMạch ống Đờng kínhNhỏ LớnChiều dài DàiNgắn Cách nốiĐầu của tế bào này nối với tế bào kia, hơi vátTrờng THPT Ngô Sỹ LiênĐáp án phiếu học tập số 2So sánh mạch gỗ và mạch râySSTiêu chí so sánhMạch gỗ Mạch râyCấu tạo – Là những tế bµo chÕt-Thµnh tÕ bµo có chứa licnhin- Các tế bào nối với nhau thành những ống dài từ rễlên lá – Là những tế bào sống,gồm ống hình rây và tế bào kèm- Các ống rây nối đầu với nhau thành ống dài đi từ láxuống rễThành phần dịch- Nớc, muối khoáng đợc hấp thụ ở rễ và các chấthữu cơ đợc tổng hợp ở rễ – Là các sản phẩm đồng hoáở lá: + Saccarôzơ, axit amin+ một số ion khoáng đợc sửdụng lạiĐộng lực – Là sự phối hợp của balực: + áp suất rễ+ Lực hút do thoát hơi n- ớc ở lá+ Lực liên kết giữa các phân tử nớc với nhau vàvới vách tế bào mạch gỗ. – Là sự chệnh lệch áp suấtthẩm thấu giữa cơ quan cho lá và cơ quan nhận rễBài 3: Thoát hơi nớc ở láI. Mục tiêu – Nêu đợc vai trò của quá trình thoát hơi nớc đối với đời sống của thực vật.- Mô tả đợc cấu tạo của lá thích nghi với chức năng thoát hơi nớc.Trờng THPT Ngô Sỹ Liên- Trình bày đợc cơ chế điều tiết độ mở của khí khổng và các tác nhân ảnh hởng đến quá trình thoát hơi nớc.- Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh. – Giải thích cơ sở khoa học các biện pháp kỷ thuật tạo điều kiện cho cây điều hoàthoát hơi nớc dễ dàng. – Tích cực trồng cây và bảo vệ cây xanh ở trờng học, nơi ở và đờng phố.II. Thiết bị dạy học – Tranh vẽ hình 3.1; 3.2; 3.3; 3.4 sách giáo khoa- Máy chiếu qua đầu nÕu dïng b¶n trong – B¶ng kÕt qu¶ thùc nghiƯm của Garô.- Thí nghiệm chứng minh cây xanh thoát hơi nớc. III. Tiến trình tổ chức bài học1.Kiểm tra bài cũ:- Động lực nào giúp dòng nớc và các muối khoáng di chuyển đợc từ rễ lên lá? 2.Bài mới:Đặt vấn đề: động lực đầu trên giúp dòng nớc và các ion khoáng di chuyển đợc từ rễlên lá là sự thoát hơi nớc ở lá. Vậy quá trình thoát hơi nớc ở lá diễn ra nh thế nào? Chúng ta cùng nghiên cứu cơ chế thoát hơi nớc ở lá.Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thứcHoạt ®éng 1. Cho häc sinh ®äc mơcI.1.? Níc cã vai trò gì trong cây?Hoạt động 2. – Giáo viên cho học sinh quan sát thínghiệm TN đã chuẩn bị sẵn vỊ hiƯn

0 comments on “Động lực của dòng mạch rây – Tài liệu text

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social