Monday, 30 January, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1,2 – Tài liệu text


articlewriting1

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1,2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (471.53 KB, 3 trang )

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2 – DỊNG ĐIỆN KHƠNG ĐỔI
Câu 1: Đơn vị cường độ dòng điện trong hệ SI là
A. V (Vôn).
B. A (Ampe).
C. C (Culong).
Câu 2: Chọn phát biểu sai về công dụng của các thiết bị đo dưới đây:
A. Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai điểm trong mạch điện.

D. J (Jun).

B. Am pe kế đo cường độ dịng điện trong mạch điện.
C. Cơng tơ điện đo điện năng tiêu thụ.
D. Tĩnh điện kế đo giá trị của điện trở.
Câu 3: Dụng cụ nào sau đây khơng dùng trong thí nghiệm xác định suất
điện động và điện trở trong của nguồn?
A. pin điện hóa.
B. đồng hồ đa năng hiện số.
C. dây dẫn nối mạch.
D. thước đo chiều dài.
Câu 4: Để đo được dịng điện khơng đổi thì phải dùng chế độ đo nào của đồng hồ đo điện đa năng?
A. DCV
B. ACV
C. DCA
D. ACA
Câu 5: Những điều nào không cần thực hiện khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số?
A. Nếu không biết rõ giá trị giới hạn của đại lượng cần đo, thì phải chọn thang đo có giá trị lớn nhất phù
hợp với chức năng đã chọn;
B. Khơng đo cường độ dịng điện và hiệu điện thế vượt quá giới hạn thang đo đã chọn.
C. Khơng chuyển đổi thang đo khi đang có điện đưa vào hai cực của đồng hồ;
D. Phải ngay lập tức thay pin khi đồng hồ đo xong.
Câu 6: Để đo suất điện động của một nguồn điện người ta mắc 2 cực của nguồn điện với

A. một điện trở đã biết trị số và một ampe kế tạo thành một mạch kín rồi mắc một vơn kế giữa hai cực của
nguồn. Sau đó thay điện trở nói trên bằng một điện trở khác.
B. một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín và một vơn kế giữa hai cực của nguồn.
C. một vôn kế (đúng chế độ đo) tạo thành một mạch kín.
D. một điện trở đã biết trị số và một ampe kế tạo thành một mạch kín rồi mắc một vơn kế giữa hai cực của
nguồn.
Câu 7: Đo suất điện động của nguồn điện người ta có thể dùng cách nào sau đây?
A. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một ampekế tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ
của ampe kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.
B. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín, mắc thêm vôn kế vào hai cực
của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.
C. Mắc nguồn điện với một điện trở có trị số rất lớn và một vơn kế tạo thành một mạch kín. Dựa vào số
chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.
D. Mắc nguồn điện với một vơn kế có điện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của vôn kế
cho ta biết suất điện động của nguồn điện.
Câu 8: Có thể mắc nối tiếp vơn kế với pin để tạo thành mạch kín mà khơng mắc nối tiếp mili ampe kế với
pin để tạo thành mạch kín vì
A. Điện trở của vơn kế lớn nên dịng điện trong mạch kín nhỏ, khơng gây ảnh hưởng đến mạch. Cịn
miliampe kế có điện trở rất nhỏ, vì vậy gây ra dòng điện rất lớn làm hỏng mạch.
B. Điện trở của miliampe kế rất nhỏ nên gây sai số lớn.
C. Giá trị cần đo vượt quá thang đo của miliampe kế.
D. Kim của miliampe kế sẽ quay liên tục và không đọc được giá trị cần đo.
Câu 9: Hai điện trở R1 = 6 Ω và R2 = 12 Ω mắc song song điện trở tương đương bằng
A. 4 Ω.
B. 18 Ω.
C. 6 Ω.
D. 4,5 Ω
Câu 10: Đối với một mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngồi là điện trở thì cường độ dịng điện
chạy trong mạch
A. tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài

B. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng
C. tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài
D. Tăng khi điện trở mạch ngoài tăng

1

Câu 11: Công suất định mức của các dụng cụ điện là
A. cơng suất lớn nhất mà dụng cụ đó có thể đạt được.
B. cơng suất tối thiểu mà dụng cụ đó có thể đạt được.
C. cơng suất mà dụng cụ đó đạt được khi hoạt động bình thường.
D. cơng suất mà dụng cụ đó đạt được bất cứ lúc nào.
Câu 12: Khi mắc các điện trở song song với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn
mạch sẽ
A. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất của đoạn mạch
B. lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất của đoạn mạch
C. bằng trung bình cộng các điện trở của đoạn mạch
D. bằng tổng của điện trở nhỏ nhất và lớn nhất của đoạn mạch
Câu 13: Một mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động 9 V và điện trở trong 1 Ω. Biết điện trở ở mạch
ngồi lớn gấp 2 điện trở trong. Dịng điện trong mạch chính là
A. 0,5 A.
B. 1 A
C. 2,25 A
D. 3 A
Câu 14: Cho mạch có 3 điện trở mắc nối tiếp lần lượt là 2 Ω, 3 Ω và 4Ω với nguồn điện 10 V, điện trở
trong 1 Ω. Hiệu điện thế 2 đầu nguồn điện là
A. 9 V.
B. 10 V.
C. 1 V.
D. 8 V.

Câu 15: Một bóng đèn ghi 6 V – 6 W được mắc vào một nguồn điện có điện trở 2 Ω thì sáng bình thường.
Suất điện động của nguồn điện là
A. 6 V.
B. 36 V.
C. 8 V.
D. 12 V.
Câu 16: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12 V và điện trở trong 1 Ω mắc với mạch ngoài là một điện
trở R = 5 Ω. Công suất của nguồn điện bằng
A. 24 W
B. 28,8 W
C. 16 W
D. 40 W
Câu 17: Một nguồn điện 9 V, điện trở trong 1 Ω được nối với mạch ngồi có hai điện trở giống nhau mắc
nối tiếp thì cường độ dịng điện qua nguồn là 1 A. Nếu 2 điện trở ở mạch ngoài mắc song song thì cường độ
dịng điện qua nguồn là
A. 3 A
B. A
C. A
D. 2,5 A
Câu 18: Khi mắc vào hai cực của acquy điện trở mạch ngoài R 1 = 14 Ω, thì hiệu điện thế giữa hai cực của
acquy là U1 = 28 V. Khi mắc vào hai cực của acquy điện trở mạch ngoài R 2 = 29 Ω, thì hiệu điện thế giữa
hai cực của acquy là U2 = 29 V. Điện trở trong của acquy là
A. r = 10 Ω.
B. r = 1 Ω.
C. r = 11 Ω.
D. r
= 0,1 Ω.
Câu 19: Nếu mắc điện trở 16 Ω với một bộ pin thì cường độ dịng điện trong mạch bằng
1 A. Nếu mắc điện trở 8 Ω vào bộ pin đó thì cường độ bằng 1,8 A. Suất điện động và điện
trở trong của bộ pin đó là

A. 14,4 V, 2 Ω
B. 18 V; 2 Ω
C. 18 V; 1 Ω.
D. 16 V, 2
Ω.
Câu 20: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, hai pin có cùng suất điện động 1,5 V và
điện trở trong 1 Ω. Hai bóng đèn giống nhau có cùng số ghi trên đèn là 3 V – 0,75 W.
Cho rằng các điện trở bóng đèn khơng thay đổi theo nhiệt độ. Hiệu suất của bộ nguồn
và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn lần lượt là
A. 75% và 1,125 V
B. 80% và 2,25 V
C. 80% và 2,5 V
D. 75% và 2,25 V
Câu 21: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó, nguồn điện có suất điện động ξ =12V, điện trở trong r = 2
Ω Thay đổi giá trị của biến trở Rx thì cơng suất tỏa nhiệt của biến trở đạt cực đại. Giá trị của biến trở Rx
A. 2 Ω.
B. 3 Ω.
C. 2,5 Ω.
D. 6,0 Ω.

Câu 22: Để đo suất điện động và điện trở trong của một cục
pin, một nhóm học sinh đã mắc sơ đồ mạch điện như hình (H 1). Số chỉ của vơn kế và ampe kế ứng với mỗi

2

lần đo được được cho trên hình vẽ (H2). Nhóm học sinh này tính được giá trị suất điện động E và điện trở
trong r của pin là
A. E = 1,50 V; r = 0,8 Ω. B. E = 1,49 V; r = 1,0 Ω.
C. E = 1,50 V; r = 1,0 Ω. D. E = 1,49 V; r = 1,2 Ω.

Câu 23: Để xác định điện trở trong r của một nguồn điện, một học sinh mắc mạch điện như hình bên
(H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, kết quả đo
được mô tả bởi đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc số chỉ U
của vôn kế V vào số chỉ I của ampe kế A như hình bên
(H2). Điện trở của vơn kế V rất lớn. Biết R0 = 13 Ω. Giá
trị trung bình của r được xác định bởi thí nghiệm này là
A. 2,0 Ω.
B. 3,0 Ω.
C. 2,5 Ω.
D. 1,5 Ω.
Câu 24: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó
nguồn điện có suất điện động 6 V và có điện trở trong
khơng đáng kể. Các điện trở R1 = R2 = 30 Ω; R3 = 7,5 Ω. Chọn phương án đúng.
A. Điện trở tương đương của mạch ngoài là 6 Ω.
B. Hiệu điện thế hai cực nguồn điện là 5 V.
C. Cường độ dòng điện chạy qua R1 là 0,3 A.
D. Cường độ dòng điện chạy qua R3 là 0,8 A.
Câu 25: Điện trở trong của một acquy là 0,06 Ω và trên vỏ của nó có
ghi 12 V. Mắc vào hai cực của acquy này một bóng đèn có ghi 12 V – 5
W. Coi điện trở của bóng đèn khơng thay đổi. Cơng suất tiêu thụ điện
thực tế của bóng đèn là
A. 4,954 W.
B. 5,904 W.
C. 4,979 W.
D. 5,000 W.
Câu 26: Cho mạch điện như hình vẽ trong đó có nguồn điện có suất điện động E = 12 V và điện trở
trong có điện trở rất nhỏ, các điện trở mạch ngoài R 1 = 3 Ω; R2 = 4 Ω và R3 = 5 Ω. Cường độ dòng điện
chạy qua mạch là
A. 1 A.
B. 2 A.

C. 3 A.
D. 0,5 A.
Câu 27: Cho 3 điện trở giống nhau cùng giá trị 8 Ω, hai điện trở mắc song
song và cụm đó nối tiếp với điện trở cịn lại. Đoạn mạch này được nối với
nguồn có điện trở trong 2 Ω thì hiệu điện thế hai đầu nguồn là 12 V. Cường độ
dòng điện trong mạch và suất điện động của mạch khi đó là
A. 0,5 A và 14 V.
B. 1 A và 14 V.
C. 0,5 A và 13 V.
D. 1 A và 13 V.
Câu 28 : Một bộ nguồn gồm 24 ac quy giống nhau, mỗi ac quy có suất điện động 2 V và điện trở trong
0,2 Ω, được mắc theo kiểu hỗn hợp đối xứng gồm n dãy trên mỗi dãy có m ac quy. Điện trở R = 0,3 Ω
được mắc vào hai cực của bộ nguồn này. Để dòng điện chạy Qua điện trở R có cường độ cực đại thì n
bằng
A. 3.
B. 4.
C. 6.
D. 8.
Câu 29 : Có 12 bóng đèn cùng loại 3 V − 3 W và một số nguồn điện có cùng suất điện động 4 V và
điện trở trong 1 Ω. Các nguồn được mắc thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng gồm n dãy song song trên
mỗi dãy có m nguồn nối tiếp. Các bóng được mắc thành y dãy song song trên mỗi dãy có x bóng nối
tiếp. Biết n > x > 1, các đèn đều sáng bình thường và số nguồn cần ít nhất. Giá trị (m + y) bằng
A. 6.
B. 9.
C. 12.
D. 15.
Câu 30: Trong mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, hai pin có cùng suất điện động 4V và điện trở trong
2Ω. Bóng đèn dây tóc có số ghi trên đèn là 7,2V – 4,32W. Cho rằng điện trở của đèn khỗng thay đổi

theo nhiệt độ. Công suất tiêu thụ điện năng của bóng đèn là?

A. 4,32 W.
B. 3,5 W.
C. 3 W.
D. 4,6 W.

3

A. một điện trở đã biết trị số và một ampe kế tạo thành một mạch kín rồi mắc một vơn kế giữa hai cực củanguồn. Sau đó thay điện trở nói trên bằng một điện trở khác. B. một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín và một vơn kế giữa hai cực của nguồn. C. một vôn kế ( đúng chính sách đo ) tạo thành một mạch kín. D. một điện trở đã biết trị số và một ampe kế tạo thành một mạch kín rồi mắc một vơn kế giữa hai cực củanguồn. Câu 7 : Đo suất điện động của nguồn điện người ta hoàn toàn có thể dùng cách nào sau đây ? A. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một ampekế tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉcủa ampe kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện. B. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín, mắc thêm vôn kế vào hai cựccủa nguồn điện. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện. C. Mắc nguồn điện với một điện trở có trị số rất lớn và một vơn kế tạo thành một mạch kín. Dựa vào sốchỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện. D. Mắc nguồn điện với một vơn kế có điện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của vôn kếcho ta biết suất điện động của nguồn điện. Câu 8 : Có thể mắc tiếp nối đuôi nhau vơn kế với pin để tạo thành mạch kín mà khơng mắc tiếp nối đuôi nhau mili ampe kế vớipin để tạo thành mạch kín vìA. Điện trở của vơn kế lớn nên dịng điện trong mạch kín nhỏ, khơng gây ảnh hưởng tác động đến mạch. Cịnmiliampe kế có điện trở rất nhỏ, vì thế gây ra dòng điện rất lớn làm hỏng mạch. B. Điện trở của miliampe kế rất nhỏ nên gây sai số lớn. C. Giá trị cần đo vượt quá thang đo của miliampe kế. D. Kim của miliampe kế sẽ quay liên tục và không đọc được giá trị cần đo. Câu 9 : Hai điện trở R1 = 6 Ω và R2 = 12 Ω mắc song song điện trở tương tự bằngA. 4 Ω. B. 18 Ω. C. 6 Ω. D. 4,5 ΩCâu 10 : Đối với một mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngồi là điện trở thì cường độ dịng điệnchạy trong mạchA. tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoàiB. giảm khi điện trở mạch ngoài tăngC. tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoàiD. Tăng khi điện trở mạch ngoài tăngCâu 11 : Công suất định mức của những dụng cụ điện làA. cơng suất lớn nhất mà dụng cụ đó hoàn toàn có thể đạt được. B. cơng suất tối thiểu mà dụng cụ đó hoàn toàn có thể đạt được. C. cơng suất mà dụng cụ đó đạt được khi hoạt động giải trí thông thường. D. cơng suất mà dụng cụ đó đạt được bất kể khi nào. Câu 12 : Khi mắc những điện trở song song với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương tự của đoạnmạch sẽA. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất của đoạn mạchB. lớn hơn điện trở thành phần đông nhất của đoạn mạchC. bằng trung bình cộng những điện trở của đoạn mạchD. bằng tổng của điện trở nhỏ nhất và lớn nhất của đoạn mạchCâu 13 : Một mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động 9 V và điện trở trong 1 Ω. Biết điện trở ở mạchngồi lớn gấp 2 điện trở trong. Dịng điện trong mạch chính làA. 0,5 A.B. 1 AC. 2,25 AD. 3 ACâu 14 : Cho mạch có 3 điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau lần lượt là 2 Ω, 3 Ω và 4 Ω với nguồn điện 10 V, điện trởtrong 1 Ω. Hiệu điện thế 2 đầu nguồn điện làA. 9 V.B. 10 V.C. 1 V.D. 8 V.Câu 15 : Một bóng đèn ghi 6 V – 6 W được mắc vào một nguồn điện có điện trở 2 Ω thì sáng thông thường. Suất điện động của nguồn điện làA. 6 V.B. 36 V.C. 8 V.D. 12 V.Câu 16 : Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12 V và điện trở trong 1 Ω mắc với mạch ngoài là một điệntrở R = 5 Ω. Công suất của nguồn điện bằngA. 24 WB. 28,8 WC. 16 WD. 40 WCâu 17 : Một nguồn điện 9 V, điện trở trong 1 Ω được nối với mạch ngồi có hai điện trở giống nhau mắcnối tiếp thì cường độ dịng điện qua nguồn là 1 A. Nếu 2 điện trở ở mạch ngoài mắc song song thì cường độdịng điện qua nguồn làA. 3 AB. AC. AD. 2,5 ACâu 18 : Khi mắc vào hai cực của acquy điện trở mạch ngoài R 1 = 14 Ω, thì hiệu điện thế giữa hai cực củaacquy là U1 = 28 V. Khi mắc vào hai cực của acquy điện trở mạch ngoài R 2 = 29 Ω, thì hiệu điện thế giữahai cực của acquy là U2 = 29 V. Điện trở trong của acquy làA. r = 10 Ω. B. r = 1 Ω. C. r = 11 Ω. D. r = 0,1 Ω. Câu 19 : Nếu mắc điện trở 16 Ω với một bộ pin thì cường độ dịng điện trong mạch bằng1 A. Nếu mắc điện trở 8 Ω vào bộ pin đó thì cường độ bằng 1,8 A. Suất điện động và điệntrở trong của bộ pin đó làA. 14,4 V, 2 ΩB. 18 V ; 2 ΩC. 18 V ; 1 Ω. D. 16 V, 2 Ω. Câu 20 : Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, hai pin có cùng suất điện động 1,5 V vàđiện trở trong 1 Ω. Hai bóng đèn giống nhau có cùng số ghi trên đèn là 3 V – 0,75 W.Cho rằng những điện trở bóng đèn khơng đổi khác theo nhiệt độ. Hiệu suất của bộ nguồnvà hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn lần lượt làA. 75 % và 1,125 VB. 80 % và 2,25 VC. 80 % và 2,5 VD. 75 % và 2,25 VCâu 21 : Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó, nguồn điện có suất điện động ξ = 12V, điện trở trong r = 2 Ω Thay đổi giá trị của biến trở Rx thì cơng suất tỏa nhiệt của biến trở đạt cực lớn. Giá trị của biến trở RxA. 2 Ω. B. 3 Ω. C. 2,5 Ω. D. 6,0 Ω. Câu 22 : Để đo suất điện động và điện trở trong của một cụcpin, một nhóm học viên đã mắc sơ đồ mạch điện như hình ( H 1 ). Số chỉ của vơn kế và ampe kế ứng với mỗilần đo được được cho trên hình vẽ ( H2 ). Nhóm học viên này tính được giá trị suất điện động E và điện trởtrong r của pin làA. E = 1,50 V ; r = 0,8 Ω. B. E = 1,49 V ; r = 1,0 Ω. C. E = 1,50 V ; r = 1,0 Ω. D. E = 1,49 V ; r = 1,2 Ω. Câu 23 : Để xác lập điện trở trong r của một nguồn điện, một học viên mắc mạch điện như hình bên ( H1 ). Đóng khóa K và kiểm soát và điều chỉnh con chạy C, tác dụng đođược diễn đạt bởi đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc vào số chỉ Ucủa vôn kế V vào số chỉ I của ampe kế A như hình bên ( H2 ). Điện trở của vơn kế V rất lớn. Biết R0 = 13 Ω. Giátrị trung bình của r được xác lập bởi thí nghiệm này làA. 2,0 Ω. B. 3,0 Ω. C. 2,5 Ω. D. 1,5 Ω. Câu 24 : Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đónguồn điện có suất điện động 6 V và có điện trở trongkhơng đáng kể. Các điện trở R1 = R2 = 30 Ω ; R3 = 7,5 Ω. Chọn giải pháp đúng. A. Điện trở tương tự của mạch ngoài là 6 Ω. B. Hiệu điện thế hai cực nguồn điện là 5 V.C. Cường độ dòng điện chạy qua R1 là 0,3 A.D. Cường độ dòng điện chạy qua R3 là 0,8 A.Câu 25 : Điện trở trong của một acquy là 0,06 Ω và trên vỏ của nó cóghi 12 V. Mắc vào hai cực của acquy này một bóng đèn có ghi 12 V – 5W. Coi điện trở của bóng đèn khơng biến hóa. Cơng suất tiêu thụ điệnthực tế của bóng đèn làA. 4,954 W.B. 5,904 W.C. 4,979 W.D. 5,000 W.Câu 26 : Cho mạch điện như hình vẽ trong đó có nguồn điện có suất điện động E = 12 V và điện trởtrong có điện trở rất nhỏ, những điện trở mạch ngoài R 1 = 3 Ω ; R2 = 4 Ω và R3 = 5 Ω. Cường độ dòng điệnchạy qua mạch làA. 1 A.B. 2 A.C. 3 A.D. 0,5 A.Câu 27 : Cho 3 điện trở giống nhau cùng giá trị 8 Ω, hai điện trở mắc songsong và cụm đó tiếp nối đuôi nhau với điện trở cịn lại. Đoạn mạch này được nối vớinguồn có điện trở trong 2 Ω thì hiệu điện thế hai đầu nguồn là 12 V. Cường độdòng điện trong mạch và suất điện động của mạch khi đó làA. 0,5 A và 14 V.B. 1 A và 14 V.C. 0,5 A và 13 V.D. 1 A và 13 V.Câu 28 : Một bộ nguồn gồm 24 ac quy giống nhau, mỗi ac quy có suất điện động 2 V và điện trở trong0, 2 Ω, được mắc theo kiểu hỗn hợp đối xứng gồm n dãy trên mỗi dãy có m ac quy. Điện trở R = 0,3 Ωđược mắc vào hai cực của bộ nguồn này. Để dòng điện chạy Qua điện trở R có cường độ cực lớn thì nbằngA. 3. B. 4. C. 6. D. 8. Câu 29 : Có 12 bóng đèn cùng loại 3 V − 3 W và một số ít nguồn điện có cùng suất điện động 4 V vàđiện trở trong 1 Ω. Các nguồn được mắc thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng gồm n dãy song song trênmỗi dãy có m nguồn tiếp nối đuôi nhau. Các bóng được mắc thành y dãy song song trên mỗi dãy có x bóng nốitiếp. Biết n > x > 1, những đèn đều sáng thông thường và số nguồn cần tối thiểu. Giá trị ( m + y ) bằngA. 6. B. 9. C. 12. D. 15. Câu 30 : Trong mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, hai pin có cùng suất điện động 4V và điện trở trong2Ω. Bóng đèn dây tóc có số ghi trên đèn là 7,2 V – 4,32 W. Cho rằng điện trở của đèn khỗng thay đổitheo nhiệt độ. Công suất tiêu thụ điện năng của bóng đèn là ? A. 4,32 W.B. 3,5 W.C. 3 W.D. 4,6 W .

0 comments on “ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1,2 – Tài liệu text

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social