Saturday, 25 June, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần về hoạt động hoá học: A. Na, Al, Cu, K, Mg, H B. Mg, Na, K, Al, Fe, H, Cu C. Na, K, Mg, Al, Fe, Cu, H D. K, Na, Mg, Al, Fe, H, Cu – Hoc24


articlewriting1

Câu 39 : Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần là :A. Na, Mg, Zn. B. Al, Zn, Na. C. Mg, Al, Na. D. Pb, Al, Mg .Câu 40 : Dãy chất gồm những kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần về hoạt động hóa học là :

A. Cu; Fe; Zn; Al; Na; K. B. Al; Na; Fe; Cu; K; Zn. C. Fe; Al; Cu; Zn; K; Na. D. Fe; Cu; Al; K; Na; Zn.

Câu 41 : Có 4 kim loại X, Y, Z, T đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học. Biết Z và T tan trong dung dịch HCl, X và Y không tan trong dung dịch HCl, Z đẩy được T trong dung dịch muối T ; X đẩy được Y trong dung dịch muối Y. Thứ tự hoạt động hóa học của kim loại tăng dần như sau :A. T, Z, X, Y. B. Z, T, X, Y. C. Y, X, T, Z. D. Z, T, Y, X .Câu 42 : Các chất công dụng được với dung dịch NaOH là :A. Al. MgO. B. CO2, Al. C. SO2, Fe2O3. D. Fe, SO2 .Câu 43 : Ở nhiệt độ thường, kim loại X không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch kiềm. Kim loại X là A .Al. B. Mg. C. Ca. D. Na .Câu 44 : Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm ?A. 3A l + 3C uSO4 —- > Al2 ( SO4 ) 3 + 3C u .B. 8A l + 3F e3O4 o t — > 4A l2O3 + 9F e .C. 2A l2O3 đpnc —- > 4A l + 3O2 .D. 2A l + 3H2 SO4 —- > Al2 ( SO4 ) 3 + 3H2 .Câu 45 : Có chất rắn màu đỏ bám trên dây nhôm khi nhúng dây nhôm vào dung dịchA. AgNO3. B. CuCl2. C. Axit HCl. D. Fe2 ( SO4 ) 3 .Câu 46 : Thả một mảnh nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4, hiện tượng kỳ lạ xảy ra làA. Nhôm bị hòa tan và có khí thoát ra khỏi dung dịch. B. Có chất rắn màu trắng bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần. C. Có chất rắn màu đỏ bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần. D. Có chất khí bay ra, dung dịch không đổi màu .Câu 47 : Dụng cụ không dùng để đựng dung dịch nước vôi trong làA. cốc thủy tinh. B. cốc sắt. C. cốc nhôm. D. cốc nhựa .Câu 48 : Cho lá nhôm vào dung dịch NaOH, thấy có hiện tượng kỳ lạ :A. Lá nhôm tan dần, có kết tủa trắng. B. lá nhôm không bị hòa tan. C. Lá nhôm tan dần, có khí không màu thoát ra. D. Lá nhôm tan dần, dung dịch chuyển thành màu xanh lam .

Câu 49: Kim loại tác dụng được với tất cả các chất: HCl, CuCl2, NaOH, O2 là

A. Mg. B. Ca. C. Al. D. Fe .Câu 50 : Nhôm phản ứng được với :A. Khí clo, dung dịch kiềm, axit, khí oxi. B. Khí clo, axit, oxit bazơ, khí hiđro. C. Oxit bazơ, axit, hiđro, dung dịch kiềm. D. Khí clo, axit, oxi, hiđro, dung dịch magie sunfat .Câu 51 : Cho sơ đồ phản ứng sau : Al —- > X —– > Al2 ( SO4 ) 3 —- > AlCl 3. X hoàn toàn có thể là :A. Al2O3. B. Al ( OH ) 3. C. AlCl3. D. Al ( NO3 ) 3 .Câu 52 : Cho sơ đồ phản ứng sau : Al — > X —- > Y —- > AlCl3. X, Y hoàn toàn có thể lần lượt là cặp chất nào sau đây ?A. Al ( OH ) 3, Al ( NO3 ) 3. B. Al ( OH ) 3, Al2O3. C. Al2 ( SO4 ) 3, Al2O3. D. Al2 ( SO4 ) 3, Al ( OH ) 3 .Câu 53 : Bổ túc sơ đồ phản ứng : Al — > Al 2O3 — > Al2 ( SO4 ) 3 —- > AlCl3A. ( 1 ) nhiệt phân, ( 2 ) dung dịch H2SO4, ( 3 ) dung dịch BaCl2. B. ( 1 ) nhiệt phân, ( 2 ) dung dịch H2SO4, ( 3 ) dung dịch NaCl. C. ( 1 ) nhiệt phân, ( 2 ) dung dịch Na2SO4, ( 3 ) dung dịch HCl. D. ( 1 ) nhiệt phân, ( 2 ) dung dịch Na2SO4, ( 3 ) dung dịch BaCl2 .Câu 54 : Cho Al công dụng với lần lượt những dung dịch axit sau : HCl ; HNO3 loãng ; H2SO4 đặc, nóng ; HNO3 đặc, nguội ; H2SO4 loãng. Số dung dịch hoàn toàn có thể hòa tan được Al làA. 3. B. 2. C. 5. D. 4 .Câu 55 : Đốt cháy sắt trong không khí, thu được mẫu sản phẩm làA. Fe3O4. B. FeO. C. Fe2O3. D. FeO, Fe2O3, Fe3O4 .Câu 56 : Sắt không phản ứng với :A. Dung dịch HCl. B. Dung dịch H2SO4. C. H2SO4 đặc, nóng. D. H2SO4 đặc, nguội .Câu 57 : Hoà tan hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch HCl ( vừa đủ ). Các mẫu sản phẩm thu được sau phản ứng là :A. FeCl2 và khí H2. B. FeCl2, Cu và khí H2. C. Cu và khí H2. D. FeCl2 và Cu .Câu 58 : Để làm sạch một mẫu kim loại đồng có lẫn sắt và kẽm kim loại, hoàn toàn có thể ngâm mẫu đồng này vào dung dịch :A. FeCl2 dư. B. ZnCl2 dư. C. CuCl2 dư. D. AlCl3 dư .

Câu 59: Để chuyển FeCl3 thành Fe(OH)3, người ta dùng dung dịch:

A. HCl. B. H2SO4. C. NaOH. D. AgNO3 .Câu 60 : Trong những chất sau đây chất nào chứa hàm lượng sắt nhiều nhất ?A. FeS2. B. FeO. C. Fe2O3. D. Fe3O4

0 comments on “Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần về hoạt động hoá học: A. Na, Al, Cu, K, Mg, H B. Mg, Na, K, Al, Fe, H, Cu C. Na, K, Mg, Al, Fe, Cu, H D. K, Na, Mg, Al, Fe, H, Cu – Hoc24

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social