Sunday, 04 December, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Cường độ điện trường


articlewriting1
Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho công dụng lực của điện trường tại điểm đó. Nó được xác lập bằng thương số của độ lớn lực điện F công dụng lên một điện tích thử q ( dương ) đặt tại điểm đó và độ lớn của q .

{\displaystyle E={\frac {F}{q}}} (3.1)

Bạn đang đọc: Cường độ điện trường

Khái niệm cường độ điện trường

Giả sử có một điện tích điểm Q. nằm tại điểm O. Điện tích này tạo ra một điện trường xung quanh nó. Để nghiên cứu và điều tra điện trường của Q. tại điểm M, ta đặt tại đó một điện tích điểm q, gọi là điện tích thử và xét lực điện tính năng lên q ( Hình 3.1 ). Theo định luật Cu-lông, q càng nằm xa Q. thì lực điện càng nhỏ. Ta nói điện trường tại những điểm càng xa Q càng yếu. Vì thế cần phải kiến thiết xây dựng một khái niệm đặc trưng cho sự mạnh, yếu của điện trường tại một điểm. Khái niệm đó là cường độ điện trường .

Vectơ cường độ điện trường

Vì lực F là đại lượng vectơ, còn điện tích q là đại lượng vô hướng, nên cường độ điện trường E cũng là một đại lượng vectơ .

Cường độ điện trường được biểu diễn bằng một vectơ gọi là vectơ cường độ điện trường. Từ công thức (3.1), ta có: {\displaystyle {\overrightarrow {E}}={\frac {\overrightarrow {F}}{q}}}

Đặc điểm của Vectơ cường độ điện trường {\displaystyle {\overrightarrow {E}}}

  • Điểm đặt: Điểm đặt của tại điểm q0 hay tại điểm khảo sát
  • Phương: Trùng với đường thẳng nối điểm khảo sát (q0) và điện tích
  • Chiều: Đi ra khỏi điện tích nếu điện tích (+) và ngược lại
  • Độ lớn:

Đơn vị đo cường độ điện trường

Đơn vị đo cường độ điện trường là Vôn trên mét (kí hiệu là V/m).

Công thức tính cường độ điện trường tại một điện tích điểm

Công thức tính cường độ điện trường tại một điện tích điểm Q: = {\displaystyle k.{\frac {|Q|}{r^{2}}}}

Nguyên lí chồng chất điện trường

Giả sử có hai điện tích điểm Q­1­ và Q2­ gây ra tại điểm M hai vectơ cường độ điện trường {\displaystyle {\overrightarrow {E1}}}{\displaystyle {\overrightarrow {E2}}}. Nguyên lí chồng chất điện trường: Các điện trường E1 và E2 đồng thời tác dụng lực điện lên điện tích q một cách độc lập với nhau. Cường độ điện trường tại một điểm bằng tổng hợp của:

{\displaystyle {\overrightarrow {E}}={\overrightarrow {E1}}+{\overrightarrow {E2}}}

Các vectơ cường độ điện trường tại một điểm được tổng hợp theo quy tắc hình bình hành .

0 comments on “Cường độ điện trường

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social