Monday, 30 January, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2- Tin học 10 – Tài liệu text


articlewriting1

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2- Tin học 10

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (44.78 KB, 4 trang )

Câu 1 : Tìm câu sai trong các câu nói về chức năng của Hệ điều hành dưới đây :
A_Đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và hệ thống (máy tính)
B_Tổ chức quản lý và sử dụng một cách tối ưu tài nguyên của máy tính
C_Thực hiện tìm kiếm thông tin trên mạng INTERNET. ( * )
D_Cung cấp phương tiện để thực hiện các chương trình khác
Câu 2 : Hãy chọn câu ghép đúng. Hệ điều hành là :
A_Phần mềm ứng dụng
B_Phần mềm tiện ích
C_Phần mềm hệ thống ( * )
D_Phần mềm công cụ
Câu 3 : Hãy chọn câu ghép đúng. Hệ điều hành là :
A_Phần mềm hệ thống ( * )
B_Phần mềm ứng dụng

C_Phần mềm văn phòng
D_Cả 2 câu a, b đều đúng
Câu 4 : Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Các hệ điều hành thông dụng hiện nay
thường được lưu trữ ở đâu :
A_Trên bộ nhớ ngoài ( * )
B_Trong CPU ( bộ xử lý trung tâm )
C_Trong RAM
D_Trong ROM
Câu 5 : Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Hệ điều hành “ đa nhiệm một người dùng
” là :
A_Chỉ có một người đăng nhập vào hệ thống. Nhưng có thể kích hoạt cho hệ
thống thực hiện đồng thời nhiều chương trình ( * )

B_Cho phép nhiều người dùng được đăng nhập vào hệ thống, mỗi người dùng
chỉ có thể cho hệ thống thực hiện đồng thời nhiều chương trình
C_Các chương trình phải được thực hiện lần lượt và mỗi lần làm việc chỉ được
một người đăng nhập vào hệ thống .
D_Cả 3 câu A_. B_, C_ đều đúng .
Câu 6 : Hãy chọn phương án đúng nhất : Hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng là hệ
điều hành thực hiện :
A_điều hành việc phân phối tài nguyên cho các chương trình thực hiện đồng thời
B_ghi nhớ những thông tin của người dùng ( chẳng hạn như mật khầu, thư mục
riêng, các chương trình đang chạy …)
C_đảm bảo sao cho lỗi trong một chương trình không làm ảnh hưởng tới việc
thực hiện các chương trình khác

D_Cả 3 câu A_, B_, C_ đều đúng. ( * )
Câu 7 : Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất .
A_Mỗi hệ điều hành phải có thành phần để kết nối Internet, trao đổi thư điện tử .
B_Hệ điều hành cung cấp môi trường giao tiếp giữa người dùng và hệ thống. (
* )
C_Hệ điều hành thường được cài đặt sẵn từ khi sản xuất máy tính .
D_Cả 2 câu A_, B_ đúng .
Câu 8 : Hãy chọn giải thích đúng trong các giải thích dưới đây về lí do tại sao người ta
thường không lưu trữ sẵn hệ điều hành trong ROM mà lưu trên đóa cứng .
A_Nâng cấp hệ điều hành dễ dàng hơn, khi hãng phần mềm muốn thêm các tính
năng mới ( nâng cấp ) thì chỉ cần cung cấp các đóa chứa phiên bản hệ điều
hành mới, điều này dễ hơn nhiều so với thiết kế một vi mạch mới .

B_Người dùng có thể chọn hệ điều hành, ngay trong một máy tính có thể cài
nhiều hơn một hệ điều hành, cho phép người dùng chọn một trong chúng để
dùng mỗi khi bật máy .
C_Cả 2 câu A_, B_ đều đúng ( * )
D_Cả 2 câu A_, B_ đều sai
Câu 9 : Chọn câu phát biểu sai :
A_Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống
với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người với máy tính .
B_Học sử dụng máy tính nghóa là học sử dụng hệ điều hành. ( * )
C_Hệ điều hành tổ chức khai thác tài nguyên máy một cách tối ưu .
D_Hệ điều hành được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài .
Câu 10 :Tìm câu sai trong các câu sau :

A_Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống
với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người dùng với máy tính .
B_Hệ điều hành được nhà sản xuất cà đặt khi chế tạo máy tính ( * )
C_Hệ điều hành tổ chức quản lí hệ thống tệp trên mạng máy tính .
D_Hệ điều hành được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài
Câu 11 : Hãy chọn tổ hợp các phương án thích hợp nhất để điền vào ô trống trong mô tả về
hệ điều hành như sau : “ Hệ điều hành là một tập hợp các ( a ) được tổ chức
thành một ( b ) với nhiệm vụ đảm bảo ( c ) giữa dùng với máy tính, cung cấp
các phương tiện và dòch vụ để người dùng dễ dàng thực hiện chương trình, quản lí
chặt chẽ các tài nguyên của máy, tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và
tối ưu .”
a b c

A_
chương trình và dữ liệu hệ thống giao tiếp
B_ ( * )
chương trình hệ thống tương tác
C_
chương trình phần mềm giao tiếp
D_
chương trình và dữ liệu phần mềm tương tác
Câu 12 :Hãy chọn phương án ghép đúng. Hệ điều hành là :
A_phần mềm hệ thống ( * )
B_phần mềm ứng dụng
C_phần mềm văn phòng

D_Cả 2 câu A_ B_
Câu 13 :Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu ?
A_Bộ nhớ trong
B_USB
C_Bộ nhớ ngoài ( * )
D_Đóa mềm
Câu 14 :Hệ điều hành nào dưới đây không phải là hệ điều hành đa nhiệm nhiều người
dùng ?
A_Windows 2000
B_MS-DOS ( * )
C_UNIX
D_Linux

Câu 15 :Chọn phát biểu sai trong các câu sau :
A_Hệ điều hành là tập hợp có tổ chức các chương trình thành hệ thống với
nhiệm vụ bảo đảm quan hệ giữa người sử dụng với máy tính.
B_Hệ điều hành được lưu trữ dưới dạng các mô đun độc lập trên bộ nhớ ngoài
C_Hệ điều hành quản lí chặt chẽ các tài nguyên của máy, tổ chức khai thác
chúng một cách thuận tiện và tối ưu.
D_Câu A_, B_ đúng và câu C_ sai. ( * )
Câu 16 :Chọn phát biểu sai trong các câu sau :
A_Hệ điều hành đóng vai trò cầu nối giữa thiết bò với người sử dụng và giữa
thiết bò với các chương trình thực hiện trên máy.
B_Hệ điều hành cung cấp các phương tiện và dòch vụ để người sử dụng dễ dàng
thực hiện chương trình.

C_Hệ điều hành quản lí chặt chẽ các tài nguyên của máy, tổ chức khai thác
chúng một cách thuận tiện và tối ưu.
D_Câu A_, C_ đúng và câu B_ sai. ( * )
Câu 17 :Một số chức năng của hệ điều hành là :
A_Cung cấp bộ nhớ, các thiết bò ngoại vi, … cho các chương trình cần thực hiện
và tổ chức thực hiện các chương trình đó.
B_Hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bò ngoại vi để có thể khai thác chúng
một cách thuận tiện và hiệu quả.
C_Cung cấp các dòch vụ tiện ích hệ thống.
D_Cả ba câu trên đều đúng. ( * )
Câu 18 :Một số chức năng của hệ điều hành là :
A_Cung cấp các dòch vụ tiện ích hệ thống.

B_Hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bò ngoại vi để có thể khai thác chúng
một cách thuận tiện và hiệu quả.
C_Tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài, cung cấp các phương tiện để tìm
kiếm và truy cập thông tin được lưu trữ.
D_Cả ba câu trên đều đúng. ( * )
Câu 19 :Một số thành phần của hệ điều hành là :
A_Các chương trình nạp hệ thống.
B_Các chương trình quản lí tài nguyên.
C_Các chương trình điều khiển và các chương trình tiện ích hệ thống.
D_Cả ba câu trên đều đúng. ( * )
Câu 20 :Một số thành phần của hệ điều hành là :
A_Các chương trình nạp khi khởi động và thu dọn hệ thống trước khi tắt máy hay

khởi động lại
B_Các chương trình quản lí tài nguyên.
C_Các chương trình phục vụ tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài, tìm kiếm và
cung cấp thông tin cho các chương trình khác xử lí.
D_Cả ba câu trên đều đúng. ( * )
Câu 21 :Hãy chọn phương án ghép đúng. Trong tin học, tệp (tập tin) là khái niệm chỉ
A_một văn bản
B_một đơn vò lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài ( * )
C_một gói tin
D_một trang web
Câu 22 :Hãy chọn phương án ghép đúng. Trong tin học, thư mục là một
A_tệp đặc biệt không có phần mở rộng

B_tập hợp các tệp và thư mục con ( * )
C_phần ổ đóa chứa một tập hợp các tệp (tập tin) .
D_mục lục để tra cứu thông tin
Câu 23 :Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong các tên tệp sau đây là không
hợp lệ :
A_onthitotnghiep.doc
B_bai8pas
C_lop?cao.a ( * )
D_bangdiem.xls
Câu 24 :Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong các tên tệp sau đây là hợp lệ :
A_Bia giao an.doc ( * )
B_onthi?nghiep.doc

C_bai8:\pas
D_bangdiem*xls
Câu 25 :Trong hệ điều hành MS DOS, tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự :
A_11 kí tự ( * )
B_12 kí tự
C_255 kí tự
D_256 kí tự
Câu 26 :Trong hệ điều hành WINDOWS, tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự :
A_11 kí tự
B_12 kí tự
C_255 kí tự ( * )
D_256 kí tự

C_Phần mềm văn phòngD_Cả 2 câu a, b đều đúngCâu 4 : Hãy chọn giải pháp ghép đúng nhất. Các hệ điều hành thông dụng hiện naythường được tàng trữ ở đâu : A_Trên bộ nhớ ngoài ( * ) B_Trong CPU ( bộ giải quyết và xử lý TT ) C_Trong RAMD_Trong ROMCâu 5 : Hãy chọn giải pháp ghép đúng nhất. Hệ điều hành “ đa nhiệm một người dùng ” là : A_Chỉ có một người đăng nhập vào mạng lưới hệ thống. Nhưng hoàn toàn có thể kích hoạt cho hệthống thực thi đồng thời nhiều chương trình ( * ) B_Cho phép nhiều người dùng được đăng nhập vào mạng lưới hệ thống, mỗi người dùngchỉ hoàn toàn có thể cho mạng lưới hệ thống thực thi đồng thời nhiều chương trìnhC_Các chương trình phải được thực thi lần lượt và mỗi lần thao tác chỉ đượcmột người đăng nhập vào mạng lưới hệ thống. D_Cả 3 câu A_. B_, C_ đều đúng. Câu 6 : Hãy chọn giải pháp đúng nhất : Hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng là hệđiều hành thực thi : A_điều hành việc phân phối tài nguyên cho những chương trình thực thi đồng thờiB_ghi nhớ những thông tin của người dùng ( ví dụ điển hình như mật khầu, thư mụcriêng, những chương trình đang chạy … ) C_đảm bảo sao cho lỗi trong một chương trình không làm tác động ảnh hưởng tới việcthực hiện những chương trình khácD_Cả 3 câu A_, B_, C_ đều đúng. ( * ) Câu 7 : Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất. A_Mỗi hệ điều hành phải có thành phần để liên kết Internet, trao đổi thư điện tử. B_Hệ điều hành cung cấp thiên nhiên và môi trường tiếp xúc giữa người dùng và mạng lưới hệ thống. ( * ) C_Hệ điều hành thường được setup sẵn từ khi sản xuất máy tính. D_Cả 2 câu A_, B_ đúng. Câu 8 : Hãy chọn lý giải đúng trong những lý giải dưới đây về lí do tại sao người tathường không tàng trữ sẵn hệ điều hành trong ROM mà lưu trên đóa cứng. A_Nâng cấp hệ điều hành thuận tiện hơn, khi hãng ứng dụng muốn thêm những tínhnăng mới ( tăng cấp ) thì chỉ cần cung ứng những đóa chứa phiên bản hệ điềuhành mới, điều này dễ hơn nhiều so với phong cách thiết kế một vi mạch mới. B_Người dùng hoàn toàn có thể chọn hệ điều hành, ngay trong một máy tính hoàn toàn có thể càinhiều hơn một hệ điều hành, được cho phép người dùng chọn một trong chúng đểdùng mỗi khi bật máy. C_Cả 2 câu A_, B_ đều đúng ( * ) D_Cả 2 câu A_, B_ đều saiCâu 9 : Chọn câu phát biểu sai : A_Hệ điều hành là tập hợp những chương trình được tổ chức triển khai thành một hệ thốngvới trách nhiệm bảo vệ tương tác giữa người với máy tính. B_Học sử dụng máy tính nghóa là học sử dụng hệ điều hành. ( * ) C_Hệ điều hành tổ chức triển khai khai thác tài nguyên máy một cách tối ưu. D_Hệ điều hành được tàng trữ trên bộ nhớ ngoài. Câu 10 : Tìm câu sai trong những câu sau : A_Hệ điều hành là tập hợp những chương trình được tổ chức triển khai thành một hệ thốngvới trách nhiệm bảo vệ tương tác giữa người dùng với máy tính. B_Hệ điều hành được đơn vị sản xuất cà đặt khi sản xuất máy tính ( * ) C_Hệ điều hành tổ chức triển khai quản lí mạng lưới hệ thống tệp trên mạng máy tính. D_Hệ điều hành được tàng trữ trên bộ nhớ ngoàiCâu 11 : Hãy chọn tổng hợp những giải pháp thích hợp nhất để điền vào ô trống trong miêu tả vềhệ điều hành như sau : “ Hệ điều hành là một tập hợp những ( a ) được tổ chứcthành một ( b ) với trách nhiệm bảo vệ ( c ) giữa dùng với máy tính, cung cấpcác phương tiện đi lại và dòch vụ để người dùng thuận tiện triển khai chương trình, quản líchặt chẽ những tài nguyên của máy, tổ chức triển khai khai thác chúng một cách thuận tiện vàtối ưu. ” a b cA_chương trình và tài liệu mạng lưới hệ thống giao tiếpB_ ( * ) chương trình mạng lưới hệ thống tương tácC_chương trình ứng dụng giao tiếpD_chương trình và tài liệu ứng dụng tương tácCâu 12 : Hãy chọn giải pháp ghép đúng. Hệ điều hành là : A_phần mềm mạng lưới hệ thống ( * ) B_phần mềm ứng dụngC_phần mềm văn phòngD_Cả 2 câu A_ B_Câu 13 : Hệ điều hành được tàng trữ ở đâu ? A_Bộ nhớ trongB_USBC_Bộ nhớ ngoài ( * ) D_Đóa mềmCâu 14 : Hệ điều hành nào dưới đây không phải là hệ điều hành đa nhiệm nhiều ngườidùng ? A_Windows 2000B _MS – DOS ( * ) C_UNIXD_LinuxCâu 15 : Chọn phát biểu sai trong những câu sau : A_Hệ điều hành là tập hợp có tổ chức triển khai những chương trình thành mạng lưới hệ thống vớinhiệm vụ bảo vệ quan hệ giữa người sử dụng với máy tính. B_Hệ điều hành được tàng trữ dưới dạng những mô đun độc lập trên bộ nhớ ngoàiC_Hệ điều hành quản lí ngặt nghèo những tài nguyên của máy, tổ chức triển khai khai thácchúng một cách thuận tiện và tối ưu. D_Câu A_, B_ đúng và câu C_ sai. ( * ) Câu 16 : Chọn phát biểu sai trong những câu sau : A_Hệ điều hành đóng vai trò cầu nối giữa thiết bò với người sử dụng và giữathiết bò với những chương trình triển khai trên máy. B_Hệ điều hành cung cấp những phương tiện đi lại và dòch vụ để người sử dụng dễ dàngthực hiện chương trình. C_Hệ điều hành quản lí ngặt nghèo những tài nguyên của máy, tổ chức triển khai khai thácchúng một cách thuận tiện và tối ưu. D_Câu A_, C_ đúng và câu B_ sai. ( * ) Câu 17 : Một số công dụng của hệ điều hành là : A_Cung cấp bộ nhớ, những thiết bò ngoại vi, … cho những chương trình cần thực hiệnvà tổ chức triển khai thực thi những chương trình đó. B_Hỗ trợ bằng ứng dụng cho những thiết bò ngoại vi để hoàn toàn có thể khai thác chúngmột cách thuận tiện và hiệu suất cao. C_Cung cấp những dòch vụ tiện ích mạng lưới hệ thống. D_Cả ba câu trên đều đúng. ( * ) Câu 18 : Một số tính năng của hệ điều hành là : A_Cung cấp những dòch vụ tiện ích mạng lưới hệ thống. B_Hỗ trợ bằng ứng dụng cho những thiết bò ngoại vi để hoàn toàn có thể khai thác chúngmột cách thuận tiện và hiệu suất cao. C_Tổ chức tàng trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài, cung ứng những phương tiện đi lại để tìmkiếm và truy vấn thông tin được tàng trữ. D_Cả ba câu trên đều đúng. ( * ) Câu 19 : Một số thành phần của hệ điều hành là : A_Các chương trình nạp mạng lưới hệ thống. B_Các chương trình quản lí tài nguyên. C_Các chương trình tinh chỉnh và điều khiển và những chương trình tiện ích mạng lưới hệ thống. D_Cả ba câu trên đều đúng. ( * ) Câu 20 : Một số thành phần của hệ điều hành là : A_Các chương trình nạp khi khởi động và thu dọn mạng lưới hệ thống trước khi tắt máy haykhởi động lạiB_Các chương trình quản lí tài nguyên. C_Các chương trình Giao hàng tổ chức triển khai thông tin trên bộ nhớ ngoài, tìm kiếm vàcung cấp thông tin cho những chương trình khác xử lí. D_Cả ba câu trên đều đúng. ( * ) Câu 21 : Hãy chọn giải pháp ghép đúng. Trong tin học, tệp ( tập tin ) là khái niệm chỉA_một văn bảnB_một đơn vò tàng trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài ( * ) C_một gói tinD_một trang webCâu 22 : Hãy chọn giải pháp ghép đúng. Trong tin học, thư mục là mộtA_tệp đặc biệt quan trọng không có phần mở rộngB_tập hợp những tệp và thư mục con ( * ) C_phần ổ đóa chứa một tập hợp những tệp ( tập tin ). D_mục lục để tra cứu thông tinCâu 23 : Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong những tên tệp sau đây là khônghợp lệ : A_onthitotnghiep. docB_bai8pasC_lop ? cao. a ( * ) D_bangdiem. xlsCâu 24 : Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong những tên tệp sau đây là hợp lệ : A_Bia giao an.doc ( * ) B_onthi ? nghiep. docC_bai8 : \ pasD_bangdiem * xlsCâu 25 : Trong hệ điều hành MS DOS, tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự : A_11 kí tự ( * ) B_12 kí tựC_255 kí tựD_256 kí tựCâu 26 : Trong hệ điều hành WINDOWS, tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự : A_11 kí tựB_12 kí tựC_255 kí tự ( * ) D_256 kí tự

0 comments on “Câu hỏi trắc nghiệm chương 2- Tin học 10 – Tài liệu text

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social