Thursday, 11 August, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

HOOC-CH =CH-COOH C CH3COOH – C3H7OH D C2H5OH – https://vietnamgottalent.vn


articlewriting1
Một phần của tài liệu TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐH MÔN LÝ, HÓA

C. C3H7OH D C2H5OH

A- HOOC-CH =CH-COOH C CH3COOH

B – CH2 = CH – COOH D. HOOC-COOH
A Giải : ( CHO ) n � nCO2 ; n < 6 n = 2,4 � n = 2 � C2H2O2 loại

N = 4 � C4H4O4 chọn

Đỏp ỏn : A Cho bay hơi hết 5,8 g một hợp chất hữu cơ X thu được 4,48 lớt hơi X với 109,20 C. Mặt khỏc 5,8 g X
phản ứng với dung dịch AgNO3 / NH3dư tạo ra 43,2 g Ag. Cụng thức phõn tử của X :
A. C2H4O2 B. ( CH2O ) n C.C 2H2 O D. C2H2O2
D
Đun núng 1 hỗn hợp gồm 2 rượu no đơn chức liờn tiếp với H2SO4đặc, ở 1400C thu được 24,7 g hỗn hợp 3 ete và 7,2 g H2O. Biết phản ứng xẩy ra trọn vẹn. CTCT của 2 rượu là :
A. C3H7OH và C4H9OH B. C2H5OH và C3H7OH C. CH3OH và C2H5OH D. C4H9OH và C5H11OH
C Giải : 2C n H 2 n + 1OH � ( C n H2 n + 1 ) 2O + H2O

n

H2O = 0,4 mol � tổng số mol ete = 0,4 mol � (28 n
+18).0,4 = 24,7 � n = 1,5625

Cụng thức 2 rượu : CH3OH và C2H5OH
Đỏp ỏn : C Xỏc định CTCT của hợp chất X biết rằng khi đốt chỏy 1 mol X cho ra 4 mol CO2, X cộng với Br2
theo tỷ suất 1 : 1, với Na cho khớ H 2 và X cho phản ứng trỏng gương. A.CH ( OH ) = CH-CH2-CHO B.CH 3 – C ( OH ) = CH-CHO
C.CH 3 – CH2-CHO D.CH 2 = CH-CH ( OH ) – CHO
D
Cho 4 sắt kẽm kim loại Al, Fe, Mg, Cu và 4 dung dịch ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. Kim loại khử được cả 4 dd muối là :
A. Fe B. Mg C. Al D. toàn bộ đều sai
d
Nguyờn tố ở ụ thứ 19, chu kỡ 4 nhúm I A ( phõn nhúm chớnh nhúm I ) cú cấu hỡnh electron nguyờn tử là
A : 1 s22s22p63s23p64s2 B : 1 s22s22p63s23p64s1 C : 1 s22s22p63s23p63d54s1 D : 1 s22s22p63s23p63d104s1
B Vỡ cấu hỡnh A cú 2 e ngoài cựng : loại
Cỏc cấu hỡnh C và D cú 1 e ngoài cựng nhưng lại cú số e khỏc 19
Sự ăn mũn điện hoỏ xảy ra cỏc quỏ trỡnh
A. Sự oxi hoỏ ở cực dương và sự khử ở cực õm B. Sự khử ở cực dương và sự oxi hoỏ ở cực õm C. Sự oxi hoỏ ở cực õm
D. Sự oxi hoỏ ở cực dương
b
Cỏc nguyờn tố ở nhúm VIII B
A : Đều là sắt kẽm kim loại B : Đều là khớ hiếm
C : Đều là phi kim D : Gồm sắt kẽm kim loại và khớ hiếm
A Vỡ cỏc khớ hiếm ở nhúm VIII A ; Cỏc phi kim thường ở cỏc nhúm IV A, V A, VI A, VIIA
A Liờn kết sắt kẽm kim loại B. Liờn kết ion và liờn kết sắt kẽm kim loại C Liờn kết cộng hoỏ trị D. Liờn kết ion
Kim loại cú tớnh dẻo là vỡ
A : Số electron ngoài cựng trong nguyờn tử ớt. B : Điện tớch hạt nhõn và bỏn kớnh nguyờn tử bộ C : Cú cấu trỳc mạng tinh thể .
D : Trong mạng tinh thể sắt kẽm kim loại cú cỏc electron tự do .
D
Kiểu mạng tinh thể của muối ăn là
A Ion B Nguyờn tử C Kim loại D Phõn tử
A
Hợp kim cứng và giũn hơn cỏc sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp đầu vỡ A : Cấu trỳc mạng tinh thể đổi khác .
B : Mật độ ion dương tăng. C : Mật độ electron tự do giảm
D : Do cú sự tạo liờn kết cọng hoỏ trị nờn tỷ lệ electron tự do trong kim loại tổng hợp giảm
D
Loại phản ứng hoỏ học nào sau đõy xảy ra trong quỏ trỡnh ăn mũn sắt kẽm kim loại ? A Phản ứng oxi hoỏ – khử C Phản ứng hoỏ hợp
C Phản ứng thế D Phản ứng phõn huỷ
a
Cho biết khối lượng lỏ Zn đổi khác như thế nào khi ngõm lỏ Zn vào dung dịch CuSO4
A. khụng đổi khác B tăng C.giảm D.cũn tuỳ
c
Cú cỏc cặp sắt kẽm kim loại sau tiếp xỳc với nhau Al-Fe ; Zn-Fe ; Sn-Fe ; Cu-Fe để lõu trong khụng khớ ẩm. Cặp mà sắt bị ăn mũn là
A : Chi cú cặp Al-Fe ; B : Chi cú cặp Zn-Fe ; C : Chi cú cặp Sn-Fe ; D : Cặp Sn-Fe và Cu-Fe
D Vỡ Al và Zn đều cú tớnh khử mạnh hơn Fe nờn Al, Zn bị ăn mũn Sn và Cu đều cú tớnh khử yếu hơn Fe nờn Fe bị ăn mũn
Cú dd FeSO4lẫn tạp chất là CuSO4, để vô hiệu CuSO4ta dựng :
A. dd HNO3 B. bột sắt dư C. bột nhụm dư D. NaOH vừa đủ
B
Từ dung dịch MgCl2ta cú thể điều chế Mg bằng cỏch A : Điện phõn dung dịch MgCl2
B : Cụ can dung dịch rồi điện phõn MgCl2núng chảy C : Dựng Na sắt kẽm kim loại để khử ion Mg2 + trong dung dịch
D : Chuyển MgCl2thành Mg ( OH ) 2 rồi chuyển thành MgO rồi khử MgO bằng CO …
B Vỡ Mg là sắt kẽm kim loại trước Al nờn chỉ điều chế được bằng phương phỏp điện phõn muối halogenua núng chảy
Cho biết cỏc cặp oxi hoỏ – khử sau : Fe2 + / Fe Cu2 + / Cu Fe3 + / Fe2 + Tớnh oxi hoỏ tăng dần theo thứ tự
A.Fe 3 +, Cu2 +, Fe2 + B Fe2 +, Cu2 +, Fe3 + C. Cu2 +, Fe3 +, Fe2 + D.Cu 2 +, Fe2 +, Fe3 +
B
Cỏc chất sau : Cl2, O2, dd HCl, dd CuSO4, dd HNO3đặc nguội, dd FeCl3. Chất tỏc dụng với Fe là
A : Cl2, O2, dd HCl, dd CuSO4
B : Cl2, O2, dd HCl, dd CuSO4, dd HNO3đặc nguội C : Cl2, O2, dd HCl, dd CuSO4, dd FeCl3
D : Tất cả cỏc chất trờn .
Cho biết cỏc cặp oxi hoỏ – khử sau : Fe2 + / Fe Cu2 + / Cu Fe3 + / Fe2 + Tớnh khử giảm dần theo thứ tự
A Fe, Cu, Fe2 + B.Fe, Fe2 +, Cu C.Cu, Fe, Fe2 +. D.Fe 2 +, Cu, Fe
A
Từ dung dịch muối AgNO3để điều chế Ag ta dựng phương phỏp
A.thuỷ luyện B.nhiệt phõn. C.điện phõndung dịch D.cả A, B, C
d
Cho Kali sắt kẽm kim loại vào dung dịch CuSO4thỡ thu được mẫu sản phẩm gồm
A : Cu và K2SO4. ; B : KOH và H2. ; C : Cu ( OH ) 2 và K2SO4 ; D : Cu ( OH ) 2, K2SO4và H2 D
Cho hỗn hợp gồm Fe, Cu vào dung dịch AgNO3lấy dư thỡ sau khi kết thỳc phản ứng dung dịch thu được cú chất tan là :
A : Fe ( NO3 ) 2 và Cu ( NO3 ) 2 ; B : Fe ( NO3 ) 2, Cu ( NO3 ) 2 và AgNO3 C : Fe ( NO3 ) 3, Cu ( NO3 ) 2 và AgNO3 D : Fe ( NO3 ) 3, Cu ( NO3 ) 2, AgNO3và Ag
C
Cho hỗn hợp Al, Fe tỏc dụng với hỗn hợp dung dịch AgNO3, Cu ( NO3 ) 2 thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 sắt kẽm kim loại. Cho D tỏc dụng với HCl dư, thấy cú khớ bay lờn. Thành phần của chất rắn D là
A.Fe, Cu, Ag B.Al, Fe, Cu C.Al, Cu, Ag D.cả A, B, C
A
Ăn mũn điện hoỏ và ăn mũn hoỏ học khỏc nhau ở điểm A : Kim loại bị phỏ huỷ
B : Cú sự tạo dũng điện
C : Kim loại cú tớnh khử bị ăn mũn
D : Cú sự tạo dũng điện đồng thời sắt kẽm kim loại cú tớnh khử mạnh hơn bị ăn mũn .
D
Dữ kiện nào dưới đõy cho thấy nhụm hoạt động giải trí mạnh hơn sắt A.sắt dễ bị ăn mũn sắt kẽm kim loại hơn
B.vật dụng bằng nhụm bền hơn so với bằng sắt C.sắt bị nhụm đẩy ra khỏi dung dịch muối D.nhụm cũn phản ứng được với dung dịch kiềm
C
Trong động cơ đốt trong cỏc cụ thể bằng thộp bị mũn là do
A : Ăn mũn cơ học B : Ăn mũn điện hoỏ
C : Ăn mũn hoỏ học D : Ăn mũn hoỏ học và ăn mũn cơ học
? ?
Liờn kết trong tinh thể sắt kẽm kim loại được hỡnh thành là do :

A. cỏc e húa trị tỏch khỏi nguyờn tử và chuyển động tự do trong toàn mạng tinh thể
B. cỏc nguyờn tử được sắp xếp theo một trật tự nhất định

C. sự tương tỏc đẩy qua lại giữa cỏc ion dương
D. lực tương tỏc tĩnh điện giữa cỏc ion dương với cỏc e tự do xung quanh
) Người ta trỏng một lớp Zn lờn cỏc tấm tụn bằng thộp, ống đẫn nước bằng thộp vỡ A : Zn cú tớnh khử mạnh hơn sắt nờn bị ăn mũn trước, thộp được bảo vệ .
B : Lớp Zn cú màu trắng bạc rất đẹp
C : Zn khi bị oxi hoỏ tạo lớp ZnO cú tỏc dụng bảo vệ D : Zn tạo một lớp phủ cỏch li thộp với mụi trường
A Vỡ Zn cú tớnh khử mạnh hơn Fe khi cú cỏc vết trầy sước thỡ Zn đúng vai trũ cực õm và bị ăn mũn, thộp được bảo vệ .
Trong số cỏc nguyờn tố húa học đó biết thỡ cỏc nguyờn tố sắt kẽm kim loại chiếm phần lớn do : A.nguyờn tử cỏc nguyờn tố cú bỏn kớnh lớn đồng thời điện tớch hạt nhõn bộ .
B. nguyờn tử cỏc nguyờn tố thường cú 1, 2, 3 e lớp ngoài cựng
C. cỏc nguyờn tố sắt kẽm kim loại gồm cỏc nguyờn tố họ s, d, f và một phần cỏc nguyờn tố họ p. D. nguồn năng lượng ion húa cỏc nguyờn tử thường thấp .
c
Để điều chế Ag từ dung dịch AgNO3, người ta làm cỏch nào trong cỏc cỏch sau 1 / Dựng Zn để khử Ag + trong dung dịch AgNO3 .
2 / Điện phõn dung dịch AgNO3 .
3 / Cho dung dịch AgNO3tỏc dụng với dung dịch NaOH sau đú lọc lấy AgOH, đem đun núng để được Ag2O sau đú khử Ag2O bằng CO hoặc H2ở tocao .
Phương phỏp đỳng là
A : 1 ; B : 1 và 2 ; C : 2 ; D : Cả 1, 2 và 3
B Vỡ ở tothường Ag khụng tỏc dụng với O2, ở 300 oC Ag2O bị phõn huỷ tạo Ag nờn khụng cú Ag2O để mà đem khử .
Một tấm sắt kẽm kim loại vàng bị bỏm một lớp Fe ở mặt phẳng, cú thể rửa lớp Fe để được Au bằng dd : A. CuSO4 B. FeCl3 C. FeSO4 D. AgNO3
B
Từ Mg ( OH ) 2 người ta điều chế Mg bằng cỏch nào trong cỏc cỏch sau 1 / Điện phõn Mg ( OH ) 2 núng chảy .
2 / Hoà tan Mg ( OH ) 2 vào dung dịch HCl sau đú điện phõn dung dịch MgCl2cú màng ngăn. 3 / Nhiệt phõn Mg ( OH ) 2 sau đú khử MgO bằng CO hoặc H2ở nhiệt độ cao
4 / Hoà tan Mg ( OH ) 2 vào dung dịch HCl, cụ cạn dung dịch sau đú điện phõn MgCl2núng chảy Cỏch làm đỳng là
A : 1 và 4 ; B : Chỉ cú 4 ; C : 1, 3 và 4 ; D : Cả 1, 2, 3 và 4 .
B Vỡ Mg là sắt kẽm kim loại cú tớnh khư mạnh ( đứng trước Al ), Mg ( OH ) 2 khi đun núng bị phõn huỷ thành MgO và MgO rất khú núng chảy và dẫn điện kộm nờn khụng dựng cỏc phương phỏp 1,2,3
Kim loại chỉ cú thể sống sót ở dạng nguyờn tử riờng biệt khi :
A. ở thể lỏng B. ở thể hơi C. ở thể rắn D. cả A và B
b
Một loại Bạc cú lẫn một ớt đồng người ta vô hiệu đồng trong loại bạc đú bằng cỏch 1 / Cho loại bạc này vào dung dịch AgNO3dư Cu tan hết, sau đú lọc lấy Ag 2 / Cho loại bạc này vào dung dịch HCl, Cu tan hết ta lọc lấy Ag
3 / Đun núng loại bạc này trong oxy sau đú cho hỗn hợp loại sản phẩm vào dung dịch HCl Ag khụng tan ta lọc lấy Ag
4 / Cho loại bạc này vào dung dịch HNO3, Cu tan, Ag khụng tan ta lọc lấy Ag. Cỏch làm đỳng là
A : 1 và 2 ; B : 1 và 3 ; C : 3 và 4 ; D : cả 1,2,3,4
Kim loại nào sau đõy khi tỏc dụng với dd HCl và tỏc dụng với Cl2cho cựng loại muối clorua :
A. Fe B. Ag C. Cu D. Zn
D
Để điều chế Fe từ dung dịch FeCl3người ta làm theo cỏc cỏch sau 1 / Dựng Zn để khử Fe3 + trong dung dịch thành Fe
2 / Điện phõn dung dịch FeCl3cú màng ngăn .
3 / Chuyển FeCl3thành Fe ( OH ) 3 sau đú chuyển Fe ( OH ) 3 thành Fe2O3rồi khử Fe2O3bằng CO ở nhiệt độ cao
4 / Cụ cạn dung dịch rồi điện phõn FeCl3núng chảy Cỏch làm thớch hợp nhất là
A : 1 và 2 ; B : Chỉ cú 3 ; C : 2 và 4 ; D 1,2, và 3
B
Ph-ơng pháp nhiệt nhôm dùng để điều chế sắt kẽm kim loại : A. Dùng điều chế những sắt kẽm kim loại đứng sau hyđro B. Dùng điều chế những sắt kẽm kim loại đứng sau Al C. Dùng điều chế những sắt kẽm kim loại dể nóng chảy D. Dùng điều chế những sắt kẽm kim loại khó nóng chảy
B
Để mạ Ni lờn một vật bằng thộp người ta điện phõn dung dịch NiSO4với A : Katốt là vật cần mạ, Anốt bằng Sắt
B : Anốt là vật cần mạ, Katốt bằng Ni C : Katốt là vật cần mạ, Anốt bằng Ni D : Anốt là vật cần mạ, Katốt bằng Sắt
C Vỡ trong quỏ trỡnh điện phõn sắt kẽm kim loại sinh ra ở Katốt và trong quỏ trỡnh điờn phõn dd NiSO4với anốt bằng Ni thỡ cú sự chuyển Ni từ anốt sang catốt .
Muốn khử dd chứa Fe3 + thành dd cú chứa Fe2 + cần dựng sắt kẽm kim loại sau :
A. Zn B. Cu C. Ag D. Cả A, B đỳng
D
Hóy sắp xếp cỏc ion Cu2 +, Hg2 +, Fe2 +, Pb2 +, Ca2 + theo chiều tớnh oxi hoỏ tăng dần ? A Ca2 + < Fe2 + < Pb2 + < Hg2 + < Cu2 + B. Hg2 + < Cu2 + < Pb2 + < Fe2 + < Ca2 + C. Ca2 + < Fe2 + < Cu2 + < Pb2 + < Hg2 + D. Ca2 + < Fe2 + < Pb2 + < Cu2 + < Hg2 + A Cỏc cặp oxi hoỏ khủ sau : Na + / Na, Mg2 + / Mg, Zn2 + / Zn, Fe2 + / Fe, Pb2 + / Pb, Cu2 + / Cu được sắp xếp theo chiều tăng tớnh oxi hoỏ của ion sắt kẽm kim loại. Kim loại đẩy được Cu ra khỏi dung dịch CuSO4là A : Na, Mg, Zn, Fe, Pb B : Mg, Zn, Fe, Pb C : Mg, Zn, Fe D : Na, Mg, Zn, Fe C Cú cỏc cặp oxi hoỏ khử sau K + / K, Mg2 + / Mg, Zn2 + / Zn, Fe2 + / Fe, Cu2 + / Cu, Fe3 + / Fe2 + được sắp xếp theo chiều tăng tớnh oxi hoỏ của ion sắt kẽm kim loại. Kim loại đẩy được Fe ra khỏi dung dịch muối sắt III là : A : Mg, Zn ; B : K, Mg, Zn, Cu ; C : K, Mg, Zn ; D : Mg, Zn, Cu A Vỡ chỉ cú cỏc sắt kẽm kim loại đứng trước cặp Fe2 + / Fe mối đẩy được Fe ra khỏi dung dịch muối sắt III nhưng K tỏc dụng với nước trong dung dịch tạo KOH sau đú KOH tỏc dụng với muối sắt III tạo Fe ( OH ) 3 khụng tan nờn K khụng khử được Fe3 + thành Fe chỉ cú Mg và Zn mới khử được Fe3 + thành Fe . A. ddịch HCl B. ddich HNO3loãng C. ddịch H2SO4loãng D.ddịch Fe2 ( SO4 ) 3 Để điều chế Al người ta 1 / Điện phõn AlCl3núng chảy 2 / Điện phõn dung dịch AlCl3 3 / Điện phõn Al2O3núng chảy trong Criolit 4 / Khử AlCl3bằng K ở nhiệt độ cao Cỏch đỳng là A : 1 và 3 ; B : 1, 2 và 3 ; C : 3 và 4 : D : 1, 3 và 4 C Nhỳng một lỏ sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời hạn lấy lỏ sắt ra cõn nặng hơn so với khởi đầu 0,2 g, khối lượng đồng bỏm vào lỏ sắt là A. 0,2 g B. 1,6 g C. 3,2 g D. 6,4 g b Cho 1,625 g sắt kẽm kim loại hoỏ trị 2 tỏc dụng với dung dịch HCl lấy dư. Sau phản ứng cụ cạn dung dịch thỡ được 3,4 g muối khan. Kim loại đú là A : Mg ; B : Zn ; C : Cu ; D : Ni B Cho luồng H2đi qua 0,8 g CuO nung núng. Sau phản ứng thu được 0,672 g chất rắn. Hiệu suất khử CuO thành Cu là ( % ) : A. 60 B. 80 C. 90 D. 75 B Giải : nCuO = 0,01 mol, gọi a là số mol phản ứng mrắn = 80 ( 0,01 - a ) + 64 a = 0,672 suy ra : a = 0,008 Hiệu suất = 0,008. 100 / 0,01 = 80 % Cho một lỏ sắt ( dư ) vào dung dịch CuSO4. Sau một thời hạn vớt lỏ sắt ra rửa sạch làm khụ thấy khối lượng lỏ sắt tăng 1,6 g. Khối lượng đồng sinh ra bỏm lờn lỏ sắt là A : 12,8 g B : 6,4 g C : 3,2 g D : 9,6 g A Điện phõn núng chảy trọn vẹn 1,9 g muối clorua của một sắt kẽm kim loại húa trị II, được 0,48 g sắt kẽm kim loại ở catụt. Kim loại đó cho là : A. Zn B. Mg C. Cu D. Fe B : Giải : số mol sắt kẽm kim loại A = 0,48 / MA = số mol muối clorua = 1,9 / ( MA + 71 ) Suy ra : MA = 24 Điện phõn dung dịch CuSO4bằng điện cực trơ với dũng điện cú cường độ I = 0,5 A trong thời hạn 1930 giõy thỡ khối lượng đồng và thể tớch khớ O2sinh ra là A : 0,64 g và 0,112 lit B : 0,32 g và 0,056 lớt C : 0,96 g và 0,168 lớt D : 1,28 g và 0,224 lớt B Hoà tan hũan toàn 9,6 g sắt kẽm kim loại R hoỏ trị ( II ) trong H 2SO 4 đặc thu được dung dịch X và 3,36 lit khớ SO2 ( đktc ). Vậy R là : A Mg B Zn C Ca D Cu D R + 2 H2SO4 → RSO4 + SO2 + 2 H2O nSO2 = 0,15 = nR MR = 9,6 : 0,15 = 64 Cho 0,84 g sắt kẽm kim loại R vào dung dịch HNO3loóng lấy dư sau khi kết thỳc phản ứng thu được 0,336 lớt khớ NO duy nhất ở đktc : R là A : Mg B : Cu C : Al : D : Fe

D

Điện phõn dung dịch muối MCl
được 5,6 lit ( đktc ). Xỏc định M ? A Mg B Cu C Ca D Zn MCl n → M + n / 2 Cl2 nCl2 = 0,25 MM = 16 : 0,5 / n = 32 n n = 2 MM = 64
Cho 6,4 g hỗn hợp Mg – Fe vào dung dịch HCl ( dư ) thấy bay ra 4,48 lớt H2 ( đktc ). Cũng cho hỗn hợp như trờn vào dung dịch CuSO4dư. Sau khi phản ứng xong thỡ lượng đồng thu được là

One comment on “HOOC-CH =CH-COOH C CH3COOH – C3H7OH D C2H5OH – https://vietnamgottalent.vn

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social