Saturday, 04 February, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng


articlewriting1
CO2 + Ca ( OH ) 2 → CaCO3 + H2O là phản ứng hóa học, được THPT Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ Open trong nội dung những bài học kinh nghiệm Hóa học 11 Bài 16 : Hợp chất của cacbon …. cũng như những dạng bài tập về dung dịch kiềm .
Hy vọng tài liệu này hoàn toàn có thể giúp những bạn viết và cân đối phương trình một cách nhanh và đúng chuẩn hơn từ đó biết cách vận dụng giải dạng bài tập cho oxit axit công dụng với dung dịch kiềm. Mời những bạn tìm hiểu thêm.

1. Phương trình phản ứng CO2 công dụng Ca ( OH ) 2

CO2 + Ca ( OH ) 2 → CaCO3 ↓ + H2O

                                                                       kết tủa trắng

Bạn đang xem : CO2 + Ca ( OH ) 2 → CaCO3 + H2O

2. Điều kiện phản ứng CO2 tính năng với dung dịch Ca ( OH ) 2

Không có

3. Cách thực thi phản ứng cho CO2 tính năng với dung dịch Ca ( OH ) 2

Sục khí CO2 qua dung dịch nước vôi trong Ca ( OH ) 2

4. Hiện tượng Hóa học CO2 tính năng với dung dịch Ca ( OH ) 2

Xuất hiện kết tủa trắng Canxi cacbonat ( CaCO3 ) làm đục nước vôi trong

5. Bài toán CO2 dẫn vào dung dịch Ca ( OH ) 2

Do ta không biết mẫu sản phẩm thu được là muối nào nên phải tính tỉ lệ T :
Ca ( OH ) 2 + CO2 → CaCO3 ↓ + H2O ( 1 )
Ca ( OH ) 2 + 2CO2 → Ca ( HCO3 ) 2 ( 2 )
Đặt T = nCO2 : nCa ( OH ) 2
Nếu T ≤ 1 : chỉ tạo muối CaCO3
Nếu T = 2 : chỉ tạo muối Ca ( HCO3 ) 2
Nếu 1 < T < 2 : tạo cả muối CaCO3 và Ca ( HCO3 ) 2 Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy có kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca ( HCO3 ) 2 Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca ( HCO3 ) 2 .

5. Bài tập vận dụng minh họa

Câu 1. Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít CO2 (đktc) vào 2 lít Ca(OH)2 0,01M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1 g .
B. 1,5 g
C. 2 g
D. 2,5 g

Đáp án A

nCO2 = 0,672 / 22,4 = 0,03 ( mol )
nCa ( OH ) 2 = 2.0,01 = 0.02 ( mol )
Xét tỉ lệ :
1 < nCO2 / nCa ( OH ) 2 = 0,03 / 0,02 = 1,5 < 2 → Phản ứng tạo hai muối là CaCO3 và Ca ( HCO3 ) 2, khi đó cả CO2 và Ca ( OH ) 2 đều hết Gọi x, y lần lượt là số mol của CaCO3 và Ca ( HCO3 ) 2 ta có : Các phản ứng : CO2 + Ca ( OH ) 2 → CaCO3 + H2O ( 1 ) 2CO2 + Ca ( OH ) 2 → Ca ( HCO3 ) 2 ( 2 ) Theo phương trình phản ứng ( 1 ) : nCO2 = nCa ( OH ) 2 = nCaCO3 = x ( mol ) Theo phương trình phản ứng ( 2 ) : nCO2 = 2 nCa ( HCO3 ) 2 = 2 y ( mol ) nCa ( OH ) 2 = nCa ( HCO3 ) 2 = y ( mol ) Từ đó ta có hệ phương trình sau : x + 2 y = 0,03 ( 3 ) x + y = 0,02 ( 4 ) Giải hệ phương trình ( 3 ), ( 4 ) ta được : → x = y = 0, 01 ( mol ) → x = y = 0,01 ( mol ) mKết tủa = mCaCO3 = 0,01. 100 = 1 ( g )

Câu 2. Sục khí CO2 vào dd nước vôi trong, hiện tượng xảy ra:

A. Có kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng dần qua một cực lớn rồi sau đó tan trở lại hết .
B. Một lúc mới có kết tủa, lượng kết tủa tăng dần qua một cực lớn rồi lại giảm .
C. Có kết tủa ngay, nhưng kết tủa tan trở lại ngay sau khi Open .
D. Có kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng dần đến một giá trị không đổi .

Đáp án A

Sục khí CO2 vào dung dịch nước vôi trong, Có kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng dần qua một cực lớn rồi sau đó tan trở lại hết .
CO2 + Ca ( OH ) 2 → CaCO3 + H2O ( 1 )
2CO2 + Ca ( OH ) 2 → Ca ( HCO3 ) 2 ( 2 )

Câu 3. Hấp thụ hoàn toàn V lít (đktc) CO2 vào 200 ml dd hỗn hợp (Ba(OH)2 1,2M và NaOH 2M), phản ứng hoàn toàn thu được 27,58 gam kết tủa. Giá trị V là:

A. 3,136
B. 2,24 hoặc 15,68
C. 17,92
D. 3,136 hoặc 16,576 .

Đáp án D

nNaOH = 0,2 mol ; nBa ( OH ) 2 = 0,1 mol ; nBaCO3 = 0,08 mol
nBaCO3 = 0,08 mol < nBa ( OH ) 2 = 0,1 mol Nên có 2 trường hợp Trường hợp 1 : Chưa có sự hòa tan kết tủa nCO2 = nBaCO3 = 0,08 mol => V = 0,08. 22,4 = 1,792 lít
Trường hợp 2 : Đã có sự hòa tan kết tủa
=> nCO2 = nOH – nCO32 – = ( nNaOH + 2 nBa ( OH ) 2 ) – nBaCO3 = 0,32 mol
=> V = 0,32. 22,4 = 7,168 lít

Câu 4. Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là:

A. Na2CO3
B. KCl
C. NaOH
D. NaNO3

Đáp án A

Câu 5. Nhóm các dung dịch có pH > 7 là:

A. HCl, NaOH
B. H2SO4, HNO3
C. NaOH, Ca ( OH ) 2
D. BaCl2, NaNO3

Đáp án C

A. Sai vì HCl là axit pH < 7 B. Sai vì H2SO4, HNO3 là axit pH < 7 C. Đúng NaOH, Ca ( OH ) 2 là dung dịch kiềm pH > 7
D. BaCl2, NaNO3 có môi trường tự nhiên trung hòa nên pH = 7

Câu 6. Để phân biệt hai dung dịch NaOH và Ba(OH)2 đựng trong hai lọ mất nhãn ta dùng thuốc thử:

A. Quỳ tím
B. HCl
C. NaCl
D. H2SO4

Đáp án D

Để phân biệt hai dung dịch NaOH và Ba ( OH ) 2 đựng trong hai lọ mất nhãn ta dùng thuốc thử H2SO4
Mẫu thử nào Open kết tủa trắng, thì chất khởi đầu là Ba ( OH ) 2
Ba ( OH ) 2 + H2SO4 → BaSO4 + H2O

Câu 7. NaOH có tính chất vật lý nào sau đây?

A. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, ít tan trong nước
B. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt

C. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh và không tỏa nhiệt

D. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, không tan trong nước, không tỏa nhiệt .

Đáp án B

NaOH có đặc thù vật lý
Natri hiđroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt

Câu 8. Cặp chất cùng tồn tại trong dung dịch (không tác dụng được với nhau) là:

A. NaOH, KNO3
B. Ca ( OH ) 2, HCl
C. Ca ( OH ) 2, Na2CO3
D. NaOH, MgCl2

Đáp án A

B. Ca ( OH ) 2 + 2HC l → CaCl2 + 2H2 O
C. Ca ( OH ) 2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2N aOH
D. NaOH + MgCl2 → Mg ( OH ) 2 + 2N aCl

Câu 9: Phải dùng bao nhiêu lit CO2 (đktc) để hòa tan hết 20 g CaCO3 trong nước, giả sử chỉ có 50% CO2 tác dụng. Phải thêm tối thiểu bao nhiêu lit dd Ca(OH)2 0,01 M vào dung dịch sau phản ứng để thu được kết tủa tối đa. Tính khối lượng kết tủa:

A. 4,48 lit CO2, 10 lit dung dịch Ca ( OH ) 2, 40 g kết tủa .
B. 8,96 lit CO2, 10 lit dung dịch Ca ( OH ) 2, 40 g kết tủa .
C. 8,96 lit CO2, 20 lit dung dịch Ca ( OH ) 2, 40 g kết tủa .
D. 4,48 lit CO2, 12 lit dung dịch Ca ( OH ) 2, 30 g kết tủa .

Đáp án C

nCaCO3 = 20/100 = 0,2 mol
Phương trình hóa học
CO2 + CaCO3 + H2O → Ca ( HCO3 ) 2
x … … …. x … … … … … … … … … .. x
Phương trình hóa học ta có
nCO2 triết lý = x = nCaCO3 = 0,2 mol
=> nCO2 tt = nCO2 lt / 50 %. 100 % = 0,4 mol
V CO2 tt = 0,4. 22,4 = 8,96 lít
Ta có
Ca ( OH ) 2 + Ca ( HCO3 ) 2 → 2C aCO3 + 2H2 O
x … … …. x … … … … … … … … … .. x
Vậy tối thiểu cần là x = 0,2 mol ⇒ VCa ( OH ) 2 = 0,2 / 0,01 = 20 lít
nCaCO3 = 2 x = 0,4 mol
⇒ m ↓ = 0,4. 100 = 40 g

Câu 10: Cho 1,12 lit khí sunfurơ (đktc) hấp thụ vào 100 ml dd Ba(OH)2 có nồng độ aM thu được 6,51 g ↓ trắng, trị số của a là:

A. 0,3
B. 0,4
C. 0,5
D. 0,6

Đáp án B

Ta có 0,05 mol SO2 + 0,1. a Ba ( OH ) 2 → 0,03 mol BaSO3
SO2 + Ba ( OH ) 2 → BaSO3 + H2O ( 1 )
BaSO3 + SO2 + H2O → Ba ( HSO3 ) 2 ( 2 )
Theo phương trình ( 1 ) nSO2 = 0,1. a mol, nBaSO3 = 0,1. a mol
Theo phương trình ( 2 ) nBaSO3 = 0,1 a – 0,03 mol => nSO2 = 0,2 a – 0,03 mol
Tổng số mol SO2 là : nSO2 = 0,1 a + 0,1 a – 0,03 = 0,05 → a = 0,4 M

Câu 11. Dẫn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) qua 250ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dụng dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Tính giá trị của m?

A. 31,5 g
B. 21,9 g
C. 25,2 g
D. 17,9 gam

Đáp án D

nCO2 = 0,2 mol
nNaOH = 0,25 mol
Ta thấy : 1 < T < 2 nên tạo ra 2 muối NaHCO3 và Na2CO3 Gọi x và y lần lượt là số mol của NaHCO3 và Na2CO3 Ta có những phương trình phản ứng CO2 + NaOH → NaHCO3 ( 1 ) x ← x ← x ( mol ) CO2 + 2N aOH → Na2CO3 ( 2 ) y ← 2 y ← y ( mol ) Theo bài ra và phương trình phản ứng ta có hệ phương trình như sau nCO2 = x + y = 0,2 ( 3 ) nNaOH = x + 2 y = 0,25 ( 4 ) Giải hệ phương trình ta có x = 0,15 ( mol ) và y = 0,05 ( mol ) Khối lượng muối khan thu được : mNaHCO3 + mNa2CO3 = 84.0,15 + 106.0,05 = 17,9 gam Câu 12. Hấp thụ trọn vẹn 15,68 lít khí CO2 ( đktc ) vào 500 ml dung dịch NaOH có nồng độ C mol / lít. Sau phản ứng thu được 65,4 gam muối. Tính C . A. 1,5 M B. 3M C. 2M D. 1M

Đáp án C

nCO2 = 0,7 mol
Gọi số mol của muối NaHCO3 và Na2CO3 lần lượt là x và y
Ta có những phương trình phản ứng
CO2 + NaOH → NaHCO3 ( 1 )
x ← x ← x ( mol )
CO2 + 2N aOH → Na2CO3 ( 2 )
y ← 2 y ← y ( mol )
Theo bài ra và phương trình phản ứng ta có hệ phương trình như sau
nCO2 = x + y = 0,7 ( 3 )
Khối lượng của muối là :
84 x + 106 y = 65.4 ( 4 )
Giải hệ từ ( 3 ) và ( 4 ) ta được : x = 0,4 ( mol ) và y = 0,3 ( mol )
Từ phương trình phản ứng ta có : n = x + 2 y = 0,4 + 2.0,3 = 1 ( mol )
Vậy nồng độ của 500 ml ( tức 0,5 l ) dung dịch NaOH là C = n / V = 1/0, 5 = 2M
— — — — — — — — —
trung học phổ thông Sóc Trăng đã gửi tới bạn phương trình hóa học CO2 + Ca ( OH ) 2 → CaCO3 + H2O được THPT Sóc Trăng biên soạn là phản ứng hóa học, so với phản ứng khi sục khí cacbon đioxit vào dung dịch nước vôi trong, sau phản ứng thu được kết tủa trắng .
Chúc những bạn học tập tốt .

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

  … … … … … … … … … … … … … … …
  Trên đây THPT Sóc Trăng đã ra mắt tới những bạn CO2 + Ca ( OH ) 2 → CaCO3 + H2O. Để có hiệu quả học tập tốt và hiệu suất cao hơn, THPT Sóc Trăng xin trình làng tới những bạn học viên tài liệu Giải bài tập Toán 9, Giải SBT Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Chuyên đề Hóa học 9. Tài liệu học tập lớp 9 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp biên soạn và đăng tải .

  Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

  Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
  Chuyên mục : Giáo dục đào tạo

  0 comments on “CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

  Trả lời

  [Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
  [Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

  Social