Tuesday, 21 March, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP


1 1
Cập nhật lúc : 13 : 53 04-11-2018 Mục tin : LỚP 8

Bài viết bao gồm cả lý thuyết và bài tập về chia đa thức một biến đã sắp xếp. Phần lý thuyết có đầy đủ các công thức và tính chất các em đã được học để áp dụng làm các bài tập. Các bài tập đều có hướng dẫn giải giúp các em có hướng làm bài và vận dụng tốt để làm những bài sau.

Xem thêm : Chia đa thức một biến đã sắp xếp

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP

CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP

A. Tóm tắt kiến thức

1. Phương pháp:

Ta trình diễn phép chia tựa như như cách chia các số tự nhiên. Với hai đa thức A và B của một biến, B ≠ 0 sống sót duy nhất hai đa thức Q. và R sao cho :A = B. Q + R, với R = 0 hoặc bậc bé hơn bậc của 1Nếu R = 0, ta được phép chia hết .Nếu R ≠ 0, ta được phép chia có dư .

B. Bài tập:

Bài 1

Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia :a ) ( x3 – 7 x + 3 – x2 ) : ( x – 3 ) ;b ) ( 2×4 – 3×2 – 3×2 – 2 + 6 x ) : ( x2 – 2 ) .

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

a ) ( x3 – 7 x + 3 – x2 ) : ( x – 3 )Sắp xếp lại : ( x3 – x2 – 7 x + 3 ) : ( x – 3 )

 1 1

b ) ( 2×4 – 3×2 – 3×2 – 2 + 6 x ) : ( x2 – 2 )Sắp xếp lại : ( 2×4 – 3×2 – 3×2 + 6 x – 2 ) : ( x2 – 2 )

 2

Bài 2

Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để triển khai phép chia :a ) ( x2 + 2 xy + y2 ) : ( x + y ) ;b ) ( 125×3 + 1 ) : ( 5 x + 1 ) ;c ) ( x2 – 2 xy + y2 ) : ( y – x ) .

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

a ) ( x2 + 2 xy + y2 ) : ( x + y ) = ( x + y ) 2 : ( x + y ) = x + y .b ) ( 125×3 + 1 ) : ( 5 x + 1 ) = [ ( 5 x ) 3 + 1 ] : ( 5 x + 1 )= ( 5 x ) 2 – 5 x + 1 = 25×2 – 5 x + 1 .c ) ( x2 – 2 xy + y2 ) : ( y – x ) = ( x – y ) 2 : [ – ( x – y ) ] = – ( x – y ) = y – xHoặc ( x2 – 2 xy + y2 ) : ( y – x ) = ( y2 – 2 xy + x2 ) : ( y – x )= ( y – x ) 2 : ( y – x ) = y – x .

Bài 3

Cho hai đa thức A = 3×4 + x3 + 6 x – 5 và B = x2 + 1. Tìm dư R trong phép chia A cho B rồi viết A dưới dạng A = B.Q + R .

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

Vậy 3×4 + x3 + 6 x – 5 = ( x2 + 1 ) ( 3×2 + x – 3 ) + 5 x – 2

 3

Bài 4

Làm tính chia :a ) ( 25×5 – 5×4 + 10×2 ) : 5×2 ;b ) ( 15×3 y2 – 6×2 y – 3×2 y2 ) : 6×2 y .

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

a ) ( 25×5 – 5×4 + 10×2 ) : 5×2 = ( 25×5 : 5×2 ) – ( 5×4 : 5×2 ) + ( 10×2 : 5×2 ) = 5×3 – x2 + 2b ) ( 15×3 y2 – 6×2 y – 3×2 y2 ) : 6×2 y

= ( 15×3 y2 : 6×2 y ) + ( – 6×2 y : 6×2 y ) + ( – 3×2 y2 : 6×2 y )= 15/6 xy – 1 – 3/6 y = 5/2 xy – 1/2 y – 1 .

Bài 5

Không thực thi phép chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đa thức B hay không .a ) A = 15×4 – 8×3 + x2B = 1/2 x2b ) A = x2 – 2 x + 1B = 1 – x

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

a ) Ta có 15×4 ; 8×3 ; x2 chia hết cho 50% x2 nên đa thức A chia hết cho B .b ) A chia hết cho B, vì x2 – 2 x + 1 = ( 1 – x ) 2, chia hết cho 1 – x

Bài 6

Làm tính chia 🙁 2×4 + x3 – 3×2 + 5 x – 2 ) : ( x2 – x + 1 ) .

Đáp án và hướng dẫn giải bài

Khi đó : ( 2×4 + x3 – 3×2 + 5 x – 2 ) = ( x2 – x + 1 ) ( 2×3 + 3 x – 2 ) .

 4

Bài 7

Tính nhanh :a ) ( 4×2 – 9 y2 ) : ( 2 x – 3 y ) ; b ) ( 27×3 – 1 ) : ( 3 x – 1 ) ;c ) ( 8×3 + 1 ) : ( 4×2 – 2 x + 1 ) ; d ) ( x2 – 3 x + xy – 3 y ) : ( x + y )

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

a ) ( 4×2 – 9 y2 ) : ( 2 x – 3 y ) = [ ( 2 x ) 2 – ( 3 y ) 2 ] : ( 2 x – 3 y ) = ( 2 x – 3 y ) ( 2 x + 3 y ) : ( 2 x – 3 y ) = 2 x + 3 y ;b ) ( 27×3 – 1 ) : ( 3 x – 1 ) = [ ( 3 x ) 3 – 1 ] : ( 3 x – 1 ) = ( 3 x – 1 ) [ ( 3 x ) 2 + 3 x + 1 ] : ( 3 x – 1 ) = 9×2 + 3 x + 1c ) ( 8×3 + 1 ) : ( 4×2 – 2 x + 1 ) = [ ( 2 x ) 3 + 1 ] : ( 4×2 – 2 x + 1 )

= ( 2 x + 1 ) [ ( 2 x ) 2 – 2 x + 1 ] : ( 4×2 – 2 x + 1 )= ( 2 x + 1 ) ( 4×2 – 2 x + 1 ) : ( 4×2 – 2 x + 1 ) = 2 x + 1d ) ( x2 – 3 x + xy – 3 y ) : ( x + y )= [ ( x2 + xy ) – ( 3 x + 3 y ) ] : ( x + y )= [ x ( x + y ) – 3 ( x + y ) ] : ( x + y )= ( x + y ) ( x – 3 ) : ( x + y )= x – 3 .

Bài 8

Tìm số a để đa thức 2×3 – 3×2 + x + a chia hết cho đa thức x + 2

Đáp án và hướng dẫn giải bài:

 5

Khi đó 2×3 – 3×2 + x + a = (x + 2) (2×2 – 7x + 15) + a – 30 để đa thức 2×3 – 3×2 + x + a chia hết cho đa thức (x + 2) thì phần dư a – 30 = 0 hay a = 30.

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

0 comments on “LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social