Friday, 13 May, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Danh sách các trạng thái oxy hóa của các nguyên tố – Wikipedia tiếng Việt


articlewriting1
Z Nguyên tố Trạng thái
oxy hóa âm   Trạng thái
oxy hóa dương Nhóm Ghi chú −5 −4 −3

−2 −1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 1 Hydro −1 H +1 1 2 Heli He 18 3 Lithi Li +1 1 [2] 4 Beryli Be +1 +2 2 [3] 5 Bor −5 −1 B +1 +2 +3 13 [4][5] 6 Carbon −4 −3 −2 −1 C +1 +2 +3 +4 14 7 Nitơ −3 −2 −1 N +1 +2 +3 +4 +5 15 8 Oxy −2 −1 O +1 +2 16 9 Fluor −1 F 17 10 Neon Ne 18 11 Natri −1 Na +1 1 [2] 12 Magiê Mg +1 +2 2 [6] 14 Silic −4 −3 −2 −1 Si +1 +2 +3 +4 14 15 Phosphor −3 −2 −1 P +1 +2 +3 +4 +5 15 16 Lưu huỳnh −2 −1 S +1 +2 +3 +4 +5 +6 16 17 Chlor −1 Cl +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 17 [10] 18 Argon Ar 18 19 Kali −1 K +1 1 [2] 20 Calci Ca +1 +2 2 [11] 21 Scandi Sc +1 +2 +3 3 [12][13] 23 Vanadi −3 −1 V +1 +2 +3 +4 +5 5 [15] 24 Crom −4 −2 −1 Cr +1 +2 +3 +4 +5 +6 6 [15] 25 Mangan −3 −2 −1 Mn +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 7 27 Cobalt −3 −1 Co +1 +2 +3 +4 +5 9 [15] 28 Nickel −2 −1 Ni +1 +2 +3 +4 10 [20] 29 Đồng −2 Cu +1 +2 +3 +4 11 [19] 30 Kẽm −2 Zn +1 +2 12 [19][21] 31 Gali −5 −4 −2 −1 Ga +1 +2 +3 13 [8][22] 32 Germani −4 −3 −2 −1 Ge +1 +2 +3 +4 14 [23] 35 Brom −1 Br +1 +3 +4 +5 +7 17 36 Krypton Kr +2 18 37 Rubidi −1 Rb

+1 1 [2] 38 Stronti Sr +1 +2 2 [30] 39 Ytri Y +1 +2 +3 3 [31][32] 40 Zirconi −2 Zr +1 +2 +3 +4 4 [15][33] 41 Niobi −3 −1 Nb +1 +2 +3 +4 +5 5 [15][34] 42 Molypden −4 −2 −1 Mo +1 +2 +3 +4 +5 +6 6 [15] 43 Techneti −3 −1 Tc +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 7 44 Rutheni −4 −2 Ru +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 8 [15][19] 45 Rhodi −3 −1 Rh +1 +2 +3 +4 +5 +6 9 [15] 46 Paladi Pd +1 +2 +3 +4 10 [35][36] 47 Bạc −2 −1 Ag +1 +2 +3 11 [19][37] 48 Cadmi −2 Cd +1 +2 12 [19][38] 53 Iod −1 I +1 +3 +4 +5 +6 +7 17 [49][50] 54 Xenon Xe +2 +4 +6 +8 18 [51] 55 Caesi −1 Cs +1 1 [2] 56 Bari Ba +1 +2 2 [52] 57 Lanthan La +1 +2 +3 3 [53] 58 Xeri Ce +2 +3 +4 59 Praseodymi Pr +2 +3 +4 +5 [54] 60 Neodymi Nd +2 +3 +4 [55] 61 Promethi Pm +2 +3 [56] 62 Samari Sm +2 +3 63 Europi Eu +2 +3 64 Gadolini Gd +1 +2 +3 65 Terbi Tb +1 +2 +3 +4 [56] 66 Dysprosi Dy +2 +3 +4 [57] 67 Holmi Ho +2 +3 [56] 68 Erbi Er +2 +3 [56] 69 Thuli Tm +2 +3 70 Ytterbi Yb +2 +3 71 Luteti Lu +2 +3 [56] 72 Hafni −2 Hf +1 +2 +3 +4 4 [15][58] 73 Tantali −3 −1 Ta +1 +2 +3 +4 +5 5 [15][34] 74 Wolfram −4 −2 −1 W +1 +2 +3 +4 +5 +6 6 [15] 75 Rheni −3 −1 Re +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 7 76 Osmi −4 −2 −1 Os +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 8 [19][59] 79 Vàng −3 −2 −1 Au +1 +2 +3 +5 11 [19] 84 Poloni −2 Po +2 +4 +5 +6 16 [76] 85 Astatin −1 At +1 +3 +5 +7 17 87 Franci Fr +1 1 88 Radi Ra +2 2 89 Actini Ac +3 3 91 Protactini Pa +3 +4 +5 93 Neptuni Np +2 +3 +4 +5 +6 +7 [84] 94 Plutoni Pu +2 +3 +4 +5 +6 +7 [85] 95 Americi Am +2 +3 +4 +5 +6 +7 [86] 97 Berkeli Bk +3 +4 98 Californi Cf +2 +3 +4 99 Einsteini Es +2 +3 +4 [89] 100 Fermi Fm +2 +3 101 Mendelevi Md +2 +3 102 Nobeli No +2 +3 103 Lawrenci Lr +3 104 Rutherfordi Rf +4 4 105 Dubni Db

+5 5 [90] 106 Seaborgi Sg +6 6 [91] 107 Bohri Bh +7 7 [92] 108 Hassi Hs +8 8 [93] 109 Meitneri Mt 9 110 Darmstadti Ds 10 111 Roentgeni Rg 11 112 Copernici Cn +2 12 [94] 113 Nihoni Nh 13 114 Flerovi Fl 14 115 Moscovi Mc 15 116 Livermori Lv 16 117 Tennessine Ts 17 118 Oganesson Og 18

One comment on “Danh sách các trạng thái oxy hóa của các nguyên tố – Wikipedia tiếng Việt

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social