Sunday, 04 December, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Các khoản giảm trừ doanh thu và cách hạch toán trong doanh nghiệp


cac khoan giam tru doanh thu va cach hach toan 1

Các khoản giảm trừ doanh thu là những khoản phát sinh được điều chỉnh làm giảm doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm và cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Bao gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại.

Các khoản giảm trừ doanh thu

1. Khái niệm các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng :

– Chiết khấu thương mại (CKTM): Là khoản mà doanh nghiệp bán giảm giá cho khách mua hàng hoá, sản phẩm,… với khối lượng lớn.

– Giảm giá hàng bán (GGHB): Là khoản mà doanh nghiệp bán giảm giá cho khách hàng khi khách hàng mua hàng hoá, thành phẩm nhưng lại kém phẩm chất hay không đáp ứng đủ điều kiện chất lượng như trong hợp đồng đã ký giữa 2 bên.

– Hàng bán bị trả lại (HBBTL): Là số hàng mà khách hàng trả lại cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp bán hàng hoá, thành phẩm nhưng bị kém phẩm chất, chủng loại,…

2. Tài khoản sử dụng :

Kế toán sử dụng tài khoản 521: “các khoản giảm trừ doanh thu” để hạch toán các khoản nêu trên. Cụ thể:

– Chiết khấu thương mại : TK 5211
– Giảm giá hàng bán : TK 5213
– Hàng bán bị trả lại : TK 5212

Lưu ý: Hạch toán các khoản giảm trừ cho doanh thu trong doanh nghiệp sử dụng các tài khoản giống nhau giữa quyết định 48 và thông tư 200.

Hệ thống thông tin tài khoản theo quyết định hành động số 133 / QĐ-BTC Xem / Tải về
Hệ thống thông tin tài khoản theo thông tư số 200 / TT-BTC Xem / Tải về

cac-khoan-giam-tru-doanh-thu-va-cach-hach-toan-1

3. Cách hạch toán các nhiệm vụ kế toán các khoản giảm trừ doanh thu đa phần

– Hạch toán khoản chiết khấu thương mại mà người mua được hưởng :

Nếu Doanh Nghiệp tính thuế GTGT theo pp khấu trừ :
Nợ TK 5211 : CKTM cho người mua hưởng
Nợ TK 3331 : Thuế GTGT phải nộp đã ghi nhận nay ghi giảm
Có TK 111, 112, 131 : Tổng giá trị chiết khấu cho khách
Nếu Doanh Nghiệp tính thuế GTGT theo giải pháp trực tiếp :
Nợ TK 5211 : CKTM cho người mua hưởng
Có TK 111, 112, 131 : Tổng giá trị chiết khấu cho khách

– Hạch toán khoản giảm giá hàng bán phát sinh trong kỳ :

Nếu Doanh Nghiệp tính thuế GTGT theo pp khấu trừ :
Nợ TK 5213 : giá trị hàng giảm cho người mua
Nợ TK 3331 : Thuế GTGT phải nộp đã ghi nhận nay ghi giảm
Có TK 111, 112, 131 : Tổng giá trị hàng giảm cho người mua

cac-khoan-giam-tru-doanh-thu-va-cach-hach-toan-2

Nếu Doanh Nghiệp tính thuế GTGT theo giải pháp trực tiếp :
Nợ TK 5213 : giá trị hàng giảm cho người mua
Có TK 111, 112, 131 : Tổng giá trị giảm cho người mua

– Hạch toán khoản hàng đã bán mà người mua trả lại trong kỳ kế toán :

+ Phản ánh khoản doanh thu của hàng bán bị trả lại:

Nếu DN tính thuế GTGT theo pp khấu trừ:

Nợ TK 5212 : doanh thu của số hàng bị trả lại ghi nhận giảm
Nợ TK 3331 : Thuế GTGT phải nộp đã ghi nhận nay ghi giảm
Có TK 111, 112, 131 : Tổng doanh thu bao gồm cả thuế ghi nhận giảm
Nếu Doanh Nghiệp tính thuế GTGT theo giải pháp trực tiếp :
Nợ TK 5212 : doanh thu của số hàng bị trả lại ghi nhận giảm
Có TK 111, 112, 131 : Tổng doanh thu bao gồm cả thuế ghi nhận giảm

+ Phản ánh giá trị hàng nhập lại kho và ghi giảm giá vốn của hàng nhập lại kho:

Nợ TK 156 : giá trị hàng bị trả lại nhập kho
Có TK 632 : giá vốn hàng bị trả lại ghi nhận giảm

– Bút toán kết chuyển cuối kỳ khoản giảm trừ doanh thu bán hàng :

Cuối kỳ kế toán, kế toán thực thi bút toán kết chuyển các khoản giảm trừ trên doanh thu cho người mua hàng ở các bút toán 3.1, 3.2 và 3.3 sang bên Nợ TK 511 để tính doanh thu thuần .
Nợ TK 511 : Các khoản giảm trừ làm doanh thu giảm
Có TK 5211 : CKTM làm doanh thu giảm
Có TK 5213 : GGHB làm doanh thu giảm
Có TK 5212 : HBBTL làm doanh thu giảm

Xem thêm: Bài tập định khoản kế toán các khoản giảm trừ doanh thu và đáp án

cac-khoan-giam-tru-doanh-thu-va-cach-hach-toan-3

Lưu ý :

– Kế toán phải theo dõi chi tiết cụ thể các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại cũng như cụ thể cho từng người mua và từng loại như hàng hoá, thành phẩm hay phân phối dịch vụ .
– Các khoản CKTM, GGHB, HBBTL nói trên nếu phát sinh cùng kỳ tiêu thụ hàng hoá, thành phẩm, … thì được kiểm soát và điều chỉnh làm giảm doanh thu của kỳ phát sinh .
– Trong trường hợp tiêu thụ hàng hoá, thành phẩm, … từ các kỳ trước, đến kỳ sau mới phát sinh các khoản CKTM, GGHB, HBBTL nhưng trước thời gian phát hành BCTC thì kế toán ghi giảm doanh thu trên BCTC của kỳ trước và ngược lại nếu phát sinh sau thời gian phát hành BCTC thì kế toán ghi giảm doanh thu trên BCTC của kỳ sau tức là kỳ phát sinh các khoản nêu trên .

0
0
Bình chọn

Bình chọn

0 comments on “Các khoản giảm trừ doanh thu và cách hạch toán trong doanh nghiệp

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social